DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1970 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LI ST


SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVADRVNE INDUSTRIJE HRVATSKE


GODIŠTE 94 RUJAN — LISTOPAD GODINA 1970.


UDK 634.0.174 Ilok


PRILOG POZNAVANJU FLORE FRUŠKE GORE IZ OKOLICE ILOKA


Mr ĐURO RAUŠ, đipl. inž. šumarstva


Katedra za uzgajanje šuma — Šumarski fakultet — Zagreb


UVOD


Istražujući šumsku vegetaciju na obroncima zapadnog dijela Fruške gore
(1968. i 1969.) suočili smo se s problemom nepotpuno istražene flore tog područja.
Unatoč vrlo ranom početku florističkih istraživanja ona nije u potpunosti
istražena sve do današnjih dana. Radi dobivanja što boljeg uvida u radove na
istraživanju tamošnje flore donosimo pregled tih istraživanja u proteklom vremenu.


Dr. med. prof. Pavao Kitaibel (1757—1817), profesor botanike i direktor botaničkog
vrta u Budimpešti, prvi je put proputovao naše krajeve 1792. god., a
osam godina kasnije (1800.) istraživao je floru Srijema. Rezultati tog putovanja
objavljeni su u djelu »Iter Slavonicum« (1808. god.). Njegov veliki herbarij s toga
naučnog putovanja nalazi se u peštanskom prirodoslovnom muzeju.


Autori August Kenitz, Stjepan Schulzer-Müggenburg i Josip A. Knapp objavili
su 1866. god. u Beču na njemačkom jeziku djelo o bilinstvu Slavonije spomenuvši
i neke Vukovarce koji su osobito zaslužni za istraživanja bilinstva u
Srijemu, a napose u vukovarskoj okolici. Županijski fizik dr Andrija Buday
(+1830.) i njegov zet dr Juaj Streim (1803—1875.), nasljednik svog tasta u fizikatu,
specijalno su istraživali ljekovito bilje šire okolice Vukovara. Dr Buday
je sastavio herbarij koji je pod naslovom »Plantae sirmienses« kasnije ušao u
veliku zbirku Kitaibela »Geoggraphia botanica« (3).


Dr Buday je za vrijeme svojih istraživanja otkrio oko 100 dotada nepoznatih
vrsta ljekovitog bilja koje je sabrao u vukovarskom kraju.


Za vukovarskog apotekara Matiju Kirchbauma (1794—1868.) navode spomenuti
autori da je »dobar poznavalac flore okolice Vukovara te da je u ono
vrijeme (1866.) jedan od malog broja još živih suradnika glasovitog botaničara
dr Kitaibela koji je posjetio Vukovar«.


Floru Iloka proučavao je također naš čuveni botaničar prof, dr Josip Pančić
(1857.) (9).


Botanikoim se bavio nešto kasnije i inžinjer županije srijemske Feliks
Streim (1831—1905.) (3).
ŠUMARSKI LIST 9-10/1970 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Floru Srijema i Slavonije proučavali su još: V. Janka (1867.), Schlosser-
Klekovski i Lj. Vukotinović (1869), B. Godra (1872), J. Heuffel, D. Hire (1900,
1904, 1919), Forenbacher (1905), G. Beek-Mannagetta (1901) i dr. (12).


U novije vrijeme proučavana je flora i vegetacija centralnoga te istočnog
dijela Fruške gore (N. Atanacković 1953, St. Čalović 1956, M. Janković i V. Mišić
1960, M. Obradović 1961) a flora zapadnog dijela Fruške gore, koliko je autoru
poznato, nije se proučavala. Stoga smo odlučili napisati ovaj prilog poznavanju
autohtone flore šuma na obroncima zapadnog dijela Fruške gore.


GEOMORFOLOŠKE-GEOLOŠKE I HIDROGRAFSKE PRILIKE


Vukovarski ravnjak naslanja se svojim istočnim dijelom (na crti Šarengrad-
Bapska-Šid) na obronke zapadnog dijela Fruške gore gdje prema Bukurovu (4)
s Telekom (na 200 m nv = nadmorska visina) ujedno počinje i Fruška gora. Na
tom dijelu istraživanog područja koji poprima brdski izgled ističu se: Telek
(200 m), Lug (209 m), Kontra (212 m), Babinac (234 m), Cukovac (263 m) i Liske
(294 m) (prilog 1).


Konfiguracija pomenutog područja vrlo je raznolika pa se uočava izraziti
greben od kojega prema Dunavu nagnuta sjeverna strana Fruške gore predstavlja
valovitu ravan ispresjeoanu manjim poprečnim hrptovima i dolinama te jakim
vododerinama. Ta ravan s izrazitom sjevernom ekspozicijom obrasla je u
višim dijelovima šumom*, a u nižim nalaze se vinogradi, oranice i pašnjaci.


Najviši vrh Fruške gore iznosi 539 m, a najviši vrh istraživanog područja
294 m.
Inklinacija terena također dolazi do izražaja i kreće se u granicama od
5—35°.


Geološki sastav Fruške gore dobro je proučen budući da su se njegovim proučavanjem
bavili: A. Koch (1896), M. Kišpatić (1882), F. Šandor (1912), F. Tucan
(1914), F. Koch (1919), Gorjanović (1922), A. Takšić (1947) i dr.


Fruška gora pripada starom gorju s eruptivnom i metamorfnom geološkom
građom. Prema A. Kochu (14) u otvorenim kamenolomima nailazimo na vapnenac
koji je jaiko obojen željeznim oksidom, a zapažaju se i skupine kristalnih
vapnenaca.


Prema našem istraživaču F. Kochu (15) u Fruškoj gori se nalaze bazalitni
konglomerati koji se sastoje od kristalastog kamenja i jako rastresenog serpentina,
tj. od kamenja koje je u davno doba tvorilo obalu Panonskog mora.


Kvarternarno-diluvijalne tvorevine pojavljuju se na obroncima zapadnog
dijela Fruške gore u vidu prapora (les) kao eolske tvorevine sa svojim bijelim
pužićima i praporastim konkrecijama. Prapor se ovdje javlja kao opći pokrivač
svih dosada spomenutih tvorevina, a koje se pomaljaju samo na pojedinim otkrivenim
mjestima. Debljina spoimenutoga eolskog nanosa je različita i kreče
se od nekoliko centimetara do desetak metara. Njegova debljina opada idući od
Iloka prema tamošnjem grebenu (Liske 294 m nv) tako da se na samim hrptovima
pokazuju samo neznatni relikti.


Prema Gorjanoviću (7, 8) Fruška gora je pokrivena praporom do nadmor


ske visine od 400 m.


* Prirodnu šumsku vegetaciju obradio je autor 1969. god. u radu »Fitocenološke
osobine šuma na obroncima zapadnog dijela Fruške gore«, rad se nalazi u tisku.
286
ŠUMARSKI LIST 9-10/1970 str. 5     <-- 5 -->        PDF

287
ŠUMARSKI LIST 9-10/1970 str. 6     <-- 6 -->        PDF

U hidrografskom pogledu istraživano područje obiluje nizom dolova kroz
koje protjeću potoci kao što su: Bapski potok, Iločki potok, Čitluk, Batov potok,
Janok i drugi.


Prigodom obilaska spomenutog područja uočili smo nekoliko izvora žive
vode u šumi Čukala nedaleko Iloka. Voda tih izvora vrlo je čista i pitka.


Površinska erozija dolazi u manjoj mjeri do izražaja na obroncima zapadnog
dijela Fruške gore tako da tu susrećemo i vododerine na strmijim terenima
gdje je ogoljen šumski pokrov. Ti erozijski procesi nanose znatne štete poljoprivredi
spomenutog kraja.


KLIMATSKE I PEDOLOŠKE PRILIKE


Klimatske prilike na obroncima zapadnog dijela Fruške gore prikazat ćemo
na temelju desetgodišnjeg perioda (1956—1965) meteorološke stanice Ilok*. Ta
stanica nalazi se na 133 m nv i 45°14´ g. širine te 19°23´ g. dužine.


Srednja je godišnja temperatura zraka za navedeni period iznosila 11,3° C.
Apsolutni maksimum od 39,8° C zabilježen je u Iloku (14. 8. 1957. god.) a apsolutni
minimum od —24,2° C zabilježen je u Iloku (24. 1. 1963. god.). Ekstremni
raspon temperatura iznosi 64° C pa se to svakako nepovoljno odražava na flori
i vegetaciji ispitivanog područja.


Srednja temperatura za vegetacijsko razdoblje (travanj—rujan) iznosila je
18,0° C, srednja siječanjska —0,7° C, a srednja srpanjska 24,4° C.


Prosječne godišnje količine oborina Iloka i okolice za navedeni period iznose
690 mm, od čega u vegetacijskom razdoblju padne 53,6% oborina što je povoljno
za floru i vegetaciju toga kraja.


Slijedi grafički prikaz rasporeda oborina po mjesecima za razdoblje 1956—
1965. (graf. 1).


Grof 1


GRAFIČKI PRIKAZ RASPODJELE OBORINA U


PERIODU 1956-1965


I LOK


mm


100


M-I 1 | 1


60_ _J ´ I . | I


«-|


20


__L_J I I L^_J 1 J J 1 i J


I || m |V V VI VII VII IX X XI XII I


* Podaci su dobiveni od Hidrometeorološkog zavoda SR Hrvatske u Zagrebu.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1970 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Prikazani hod količina oborina pokazuje dva maksimuma skoro podjednake
veličine, i to prvi i glavni u mjesecu svibnju (81 mm), a drugi sporedni u mjesecu
prosincu (75 mm). Također su jasno izražena dva oborinska minimuma, i to
prvi u veljači (49 mm), a drugi u listopadu (30 mm).


Najveća je registrirana godišnja količina oborina za taj period 972 mm, izmjerena
u Iloku 1959. god. a najmanja je iznosila 415 mm u 1961. god.


Slijedi grafički prikaz ekstremnih mjesečnih količina oborina za navedeni
period (graf. 2).


EKSTREMNE KOLIČINE OBORINA U mm U
RAZDOBLJU 1956-1965


Maksimum
Minimum


mm


(tog.)
170


160


150

130 120110 L
100
90 80


m cn


in


1957
1959
1959


cr>


1


UD U3


UD UD


Godine


70


ai


maksimun
minimum


00
50
U D UDcn
yD
a> o i 1 1 1 UD T UD irt ta
1
s
40
30
20
10 __,J — > — . .
1
i
r—, r -j
V VI VIIHI] VIII « X XI1
XN


U grafikonu 2 su prikazane ekstremne maksimalne i minimalne mjesečne
količine oborina s naznačenim godinama kad se ta pojava zbila za navedeni desetogodišnji
period (1956—1965).
ŠUMARSKI LIST 9-10/1970 str. 8     <-- 8 -->        PDF

U grafikonu 3 prikazuje se broj srednjih dana s kišom i snijegom za period
1956—1965.


Grof 3


BROJ SREDNJIH DANA S KIŠOM I SNIJEGOM
U PERIODU 1956-1965.


Kiša
dani


Snijeg
20


-


1 LOK


^-^\\\\\\\


15


/ \.´


10 / >


\/ / /


J/ /


-
//////


5


\\\\


i i l""—.J i i i


/ ,


I II IN IV V VI VII VIII IX X XI XII


Iz prednjeg grafikona je vidljivo da najviše kišnih dana ima u svibnju (14),
a najmanje u veljači (6). Također proizlazi da je svega pet mjeseci (V—X) potpuno
bez snijega.


Mraz se pojavljuje godišnje prosječno kroz 21 dan i to u razdoblju od listopada
do uključivo travnja.


Srednjak godišnje relativne vlage zraka iznosi 70%, a srednjak relativne
vlage zraka u vegetacijskom razdoblju 67%.


Snijeg pada obično u razdoblju od studenog do ožujka. Tlo je prosječno 47
dana godišnje pod sniježnim pokrivačem.


Najčešći smjerovi vjetrova prikazani su na priloženoj vjetrulji (graf. 4). Iz
spomenute vjetrulje vidi se da su najčešći NW i SE vjetrovi, zatim SW i NE, a
iz ostalih pravaca su mnogo rjeđi. Jugoistočni vjetar (košava) puše na mahove
tako da pojedini udari dosižu i dva pute veću brzinu.


Zatišja su relativno malobrojna i iznose 4,1% godišnje, što svakako ukazuje
na vrlo česta zračna strujanja spomenutog područja.


Radi bolje ilustracije klime prikazan je klima-dijagram prema H. Walter-u
(graf. 5).


Na kraju možemo reći da na spomenutom području vlada umjerena kontinentalna
klima — podunavska varijanta — s izrazito oštrom zimom i velikim
ljetnim vrućinama koje do izvjesne mjere ublažuje postojeća šumska vegetacija.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1970 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Pedološka istraživanja poljoprivrednih, a donekle i šumskih tala proučavanog
područja obavljali su: ŠANDOR (1914), MOSKOVIC (1914), JANEKOVIC
(1947), NEJGEBAUER (1951), JUGO, KOVACEVIC i dr. (1953) i ŠKORlC
(1954—1956).


RUŽA VJETROVA I TIŠINA


Meteorološka stanico ILOK ( 10god.)
(Razdoblje-. 1956-1965.)


Razdioba smjerova vjetra u /.(8 smjerova)


Tišine N NE E SE "š SW W NW
4,1 7, 8112,4 7,0 17, 8 7,6 13,9 13,6 15,8
Mj eri! o 1cm = 4´ /.


U sklopu poduzetih istraživanja šumske vegetacije RAUS (1968 i 1969) obavljena
su i pedološka istraživanja šumskih tala toga područja.


Pedološka istraživanja šumskih tala obavio je autor uz pomoć pedologa,
asistenata Šumarskog fakulteta u Zagrebu kolega ing. A. Vrankovića i ing. V.
Sertića na čemu im se i ovom prilikom najtoplije zahvaljuje.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1970 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Graf 5


KUMADIAGRAM PREMA H.WALTER-u
b d


Na obroncima zapadnog dijela Fruške gore otvoreno je i analizirano pet pedoloških
profila. Iz terenskih i laboratorijskih istraživanja vidljivo je da se na
tom području razvilo više tipova tala, no dat će se opis samo za dva najvažnija
i najraširenija šumska tla i to:


1. Lesivirana smeđa tla na praporu
Tla na području fruškogorskog podgorja predstavljaju klimazonalni tip tala
i nastavljaju se na zonu gajnjače u pravcu nešto većih količina oborina i neznatnog
smanjenja temperature.


Na takvim tlima istraživanog područja nalaze se slijedeći šumski predjeli:
Čukala, Ađansko Cerje, Dugo Cerje, Voćin, Česta, Babinac, Briza, Smrdan i
Balisa.


292
ŠUMARSKI LIST 9-10/1970 str. 11     <-- 11 -->        PDF

To su većinom isključivo šumska tla, ili bi bar to trebala biti, jer krčenje
šuma i pretvaranje spomenutih tala na fruškogorskom po gorju u oranice i vinograde,
dovodi ih daljom degradacijom i erozijom u stanje šumsko-livadnih
površina koje najčešće predstavljaju samo vrlo loše pašnjake.


Po mehaničkom sastavu određenom u Na-pirofosfatu površinski horizont
je glinasta ilovača, dublje horizonte čini laka glina, a C-horizont je glinasta ilovača.
Iz mehaničkog sastava, određenoga u vodi vidljivo je da je čitav profil po
dubini ilovastog sastava osim Bi-pothorizonta koji je težeg mehaničkog sastava,
tj. laka glina.


Na temelju fizikalnih svojstava vidljivo je da su ta tla porozna po čitavoj
dubini profila, a kapacitet za vodu je osrednji, dok se kapacitet za zrak kreće
u granicama od 4,5—7,9 vol. %.


Na osnovu sadržaja karbonata zaključujemo da je profil po čitavoj dubini
beskarbonatan osim u C-horizontu gdje iznosi 20,4%.


Određeni pH tla u vodi kreće se u granicama između kisele i (praktički)
neutralne reakcije, osim C-horizonta koji je alkaličan. Vrijednosti za pH, određivane
u n-KCL, kreću se od 3,8—5,3. Pri tome je važno naglasiti da je najmanje
kiseo Ai-horizont kod kojega je pH 6,6 odnosno 5,3 a najkiseliji je A3-pothorizont
kod kojega pH iznosi 5,3 odnosno 3,8.


Zasićenost adsorpcijskog kompleksa bazama (V%) kreće se u granicama od
78—84% izuzevši A3-pothorizont kod kojega spomenuta vrijednost iznosi svega
45%.


Po sadržaju humusa u površinskom horizontu spada navedeno tlo u dosta
humuzno, ali su dublji horizonti do 50 cm slabo humozni.


Sadržajem ukupnog dušika samo je površinski horizont dobro opskrbljen,
a dublji su horizonti siromašni na ukupnom dušiku. Na osnovu odnosa C/N površinski
horizont posjeduje i najpovoljniji oblik humusa.


Prema sadržaju fiziološki aktivnih hranjiva vidljivo je da je tlo slabo opskrbljeno
fiziološki aktivnim P2O5, a fiziološki aktivnim K2O srednje je opskrbljeno.


2. Černozem plitki — erodirani
Takav tip tala nalazimo u najistočnijem dijelu SR Hrvatske na brežuljkastim
padinama Fruške gore, a nastao je na praporu erozijskim odnošenjem gornjeg
humusnog sloja. Spomenuta tla ispitali smo u šumi Kordoš nedaleko Šarengrada
(profil 5) te u šumi Čukala nedaleko Iloka (profil 7).


Taj izrazito kserotermni tip tla vezan je za šumsku zajednicu medunca i
crnog jasena (Orno-Quercetum pubescentis Gaj. 1952 prov.). U pogledu pedoklime
predstavlja izrazito suho stanište južne i jugozapadne ekspozicije. Inklinacija
se obično kreće od 20—35°.


Navedena tla spadaju u apsolutna šumska tla, i tamo gdje nisu pod šumom
erozija intenzivno napreduje. Na šumskim površinama plitko erodirana tla zauzimaju
manje dijelove te je na njima fragmentarno razvijena šuma medunca
i crnog jasena koja ima trajan i zaštitni karakter, ali ne proizvodi veću drvnu
masu u ekonomsko-gospodarskom pogledu. Na istraživanom području ta tla se
pojavljuju samo u šumskom predjelu Kordoš i Čukala gdje dolaze na hrptovima
južne i jugozapadne ekspozicije.


Po mehaničkom sastavu u Na-pirofosfatu površinski horizont je glinasta
ilovača. Mehanički je sastav određivan u vodi. Ilovača dolazi na čitavoj dubini
profila.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1970 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Fizikalna svojstva pokazuju po cijeloj dubini profila da su tla vrlo porozna,
kapacitet za vodu je osrednji, a kapacitet za zrak kreće se od 21,2—31,0 vol. %.


Sadržaj slobodnih karbonata povećava se dubinom, a kreće se kod profila
5 od 8,6% u površinskom horizontu do 28,9% u horizontu prapora. Kod profila
7 sadržaj slobodnih karbonata iznosi 16,1—31,4 za iste dubine.


Reakcija je kod oba spomenuta profila tla u čitavoj dubini alkalična.


Po sadržaju humusa A-horizont je jako humozan, a prijelazni AC-horizont
je dosta humozan. Analogno sadržaju humusa ta tla su vrlo bogata dušikom u
A-horizontu, a u prijelaznom AC-horizontu su opskrbljena ukupnim dušikom.
Odnos C/N kreće se u rasponu od 9—11, što prema (27) predstavlja humus dobre
odnosno povoljne kvalitete.


U pogledu fiziološki aktivnih hranjiva profil 7 je slabo opskrbljen u čitavoj
dubini s P2O5, dok je profil 5 A- te prijelazni AC-horizont osrednje opskrbljen.
S fiziološki aktivnim K2O oba su profila osrednje opskrbljeni u A- i prijelaznom
AC-horizontu, odnosno A-horizont profila 7 je dobro opskrbljen s
K2O.


Od posebnoga je ekološkog značenja dubina navedenih tala koja je u svim
profilima dovoljna s obzirom na prapornu matičnu podlogu. Pod takvom dubinom
smatramo onu koja najbolje uvjetuje razvitak korijenja šumskog drveća
i drugog bilja. Kao limitirajući faktor fiziološke dubine tih tala pojavljuje se
velika alkaličnost prapora s većim dubinama. Erodirana tla na strmim jugozapadnim
i južnim ekspozicijama su ekološki plića.


Osim navedenih i opisanih tipova tala javljaju se i druga tla, no u manjoj
mjeri i bez većega ekološkog značenja.


SISTEMATSKI PREGLED PROUČENIH BILJAKA


Sistematski pregled pojedinih vrsta i determinaciju obavili smo po Javorka-
Csapody (13), Horvatić (11) i Domac (6).


Radi dobivanja zaokružene slike cjelokupne floTe šuma na obroncima zapadnog
dijela Fruške gore donosimo popis svih pronađenih i determiniranih
biljaka među kojima se nalazi velika većina već od prije poznatih kao i manje
poznatih biljaka, a manji broj se po prvi puta spominje. Svjesni smo činjenice
da je i taj popis nepotpun te da je potrebno još mnogo detaljnih istraživanja
naročito što se tiče varijeteta i formi pojedinih biljaka.


Područje na kojem su skupljene biljke vidljivo je u prilogu 1.


ANTHOPHYTA (Cvjetnjače)
GYMNOSPERMAE (Golosjemenjače)


I Coniferae (Četinjače)


1. Fam. Cupressaceae
1. JUNIPERUS communis L., obična borovica.
ANGIOSPERMAE (Kritosjemenjače)


I Dicotyledon.es (Dvosupnice)


2. Fam. Betulaceae
2. CARPINUS betulus L., obični grab.
3. CORYLUS avellana L., obična lijeska.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1970 str. 13     <-- 13 -->        PDF

3. Farn. Fagaceae
4. CASTANEA sativa Mili., pitomi kesten.
5. QUERCUS cerris L., oer.
6. QUERCUS farnetto Ten., hrast sladun.
7. QUERCUS pubescens Willd., hrast medunac.
8. QUERCUS petraea Lieb., hrast kitnjak.
9. QUERCUS robur L., hrast lužnjak.
SI. 1. Hrast medunac (Quercus pubescens Willd.) u šumskom predjelu Kordoš.
Snimio: Đ. Rauš


4. Fam. salicaceae
10. POPULUS tremula L., trepetljika.
11. SALIX caprea L., bijela iva.
5. Fam. Cannabinaceae
12. HUMULUS lupulus L., divlji hmelj.
6. Fam. Ulmaceae
13. ULMUS carpinifolia Gleditsch., nizinski brijest.
14. ULMUS carpinifolia f. suberosa Sehn., plutasti n. brijest.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1970 str. 14     <-- 14 -->        PDF

7. Farn. Urticaceae
15. URTICA dioica L., obična kopriva.
8. Farn. Loranthaceae
16. LORANTHUS europaeus Jacq., žuta imela.
17. VISCUM album L., bijela imela.
SI. 2. Napad bijele imele (Viscum album L.) na stablo bagrema (Robinia
pseudacacia L.)
Snimio: Đ. Rauš


9. Farn. Polygonaceae
18. RUMEX sanguineus L., kiselica.
10. Fam. Euphorbiaceae
19. EUPHORBIA amygdaloides L., rozetasta mlječika.
20. EUPHORBIA cyparissias L., obična mlječika.
11. Fam. Caryophyllaceae
21. STELLARIA holestea L., velecvjetni crijevac.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1970 str. 15     <-- 15 -->        PDF

12. Farn. Aristolochiaceae
22. ASARUM europaeum L., kopitnjak.
13. Farn. Berberidaceae
23. BERBERIS vulgaris L., žutika.
14. Farn. Ranunculaceae
24. HELLEBORUS odorus W. K., zeleni kukurjek.
25. ISOPYRUM thalictroides L., pušarka.
26. ACONITUM vulparia Rehb., jedić žuti.
27. ANEMONE ranunculoides L., žuta šumarica.
28. ANEMONE nemorosa L., obična šumarica.
29. CLEMATIS vitalba L., bijela pavit.
30. THALICTRUM aquilegifolim L., kozlačica.
31. RANUNCULUS ficaria L., zlatica.
15. Farn. Papaveraceae
32. CHELIDONIUM maius L., rosopas žuti.
33. CORYDALIS cava (L.) Schw. et K., šupljaka.
16. Farn. Violaceae
34. VIOLA silvestris Lam., šumska ljubica.
35. VIOLA hirta L., dlakava ljubica.
36. VIOLA alba L., bijelocvjetna ljubica.
Sl 3 Šuma srebrnolisne lipe na obroncima zapadnog dijela Fruške gore.
Snimio: D. Rauš
ŠUMARSKI LIST 9-10/1970 str. 16     <-- 16 -->        PDF

11. Farn. iGuttiferae
37. HYPERICUM perforatum L., pljuskavica.
38. HYPERICUM hirsutuim L., dlakava pljuskavica.
39. HYPERICUM cf. elegans Steph., pljuskavica.
18. Farn. Tiliaceae
40. TILIA tomentosa Mch., srebrnolisna lipa.
41. TILIA cordata Mili., malolisna lipa.
42. TILIA platyphyllos Scop., velelisna lipa.
19. Farn. Geraniaceae
43. GERANIUM robertianum L., pastirska iglica.
44. GERANIUM phaeum L., smeđa iglica.
45. GERANIUM sanguineum L., rumena iglica.
20. Farn. Aceraceae
46. ACER tataricum L., žestika.
47. ACER campestre L., klen.
IS!.


HHi
,-1


SI. 4. Grm bradavičaste kurike (Evonymus verrucosa Scop.) u predjelu Kordoš.
Snimio: Đ. Rauš
ŠUMARSKI LIST 9-10/1970 str. 17     <-- 17 -->        PDF

21. Farn. Celastraceae
48. EVONYMUS verrucosa Scop., bradavičava kurika.
49. EVONYMUS vulgaris Mili., obična kurika.
22. Farn. Staphyleaceae
50. STAPHYLEA pinnata L., kloko-čika.
23. Farn. Rhamnaceae
51. RHAMNUS cathartica L., obična krkavina.
52. RHAMNUS tinctoria W. K., bojadisarska krkavina.
24. Farn. Crassulaceae
53. SEDUM maximum (L.) Sut., golemi žednjak.
25. Farn. Rosaceae
54. FILIPENDULA hexapetala Gilib, gomoljasta končara.
55. RUBUS fruticosus L., obična kupina.
56. RUBUS hirtus W. K., dlakava kupina.
57. FRAGARIA vesea L., šumska jagoda.
58. GEUM urbanum L., blaženak.
59. AGRIMONIA eupatoria L., obiöna turica.
60. ROSA cinina L., pasja ruža.
61. SORBUS torminalis (L.) Cr., brekinja.
62. PIRUS piraster (L.) Borkh., divlja kruška.
63. CRATAEGUS oxycantha L., višeplodnički glog.
64. CRATAEGUS monogyna Jacq., jednoplodnički glog.
65. PRUNUS avium L., divlja trešnja.
66. PRUNUS spinosa L, crni trn.
26. Farn. Leguminosae
67. LATHYRUS vermis (L.) Bernh., kukavičica.
68. LATHYRUS niger (L.) Bernh., crni grahor.
69. TRIFOLIUM pannonicum L., panonska djetelina.
70. TRIFOLIUM rubens L., velika crvena djetelina.
71. DORICNIUM germanicum (Grem´li) Rony., bjeloglavica.
72. CYTISUS nigricans L., kopitäk.
73. CYTISUS hirsutus L., drač (zanovjet).
27. Farn. Thymelaeaceae
74. DAPHNE mezereum L., obični likovac.
28. Farn. Cornaceae
75. CORNUS mas L., drijen.
76. CORNUS sanguinea L., svib.
29. Farn. Araliaceae
77. HEDERA helix L., bršljan.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1970 str. 18     <-- 18 -->        PDF

30. Farn. Umbelliferae
78. SANICULA europaea L., zdravčica.
79. ERYNGIUM campestre L., poljski sikavac.
80. ANGELICA silvestris L., kravojac.
81. PEUCEDANUM cervaria (L.) Cuss, smudnjak.
82. HERACLEUM sphondylium L., obična šapika.
83. TORILIS anthriscus (L.) Gmel., čahrica.
31. Farn. Ericaceae
84. CALLUNA vulgaris (1.) Huli, vrišt.
32. Farn. Primulaceae
85. PRIMULA vulgaris Huds, rani jaglac.
86. Lysimachia nummularia L, metiljka.
33. Farn. Boraginaceae
87. SYMPHYTUM tuberosum L., žuti gavez.
88. PULMONARIA officinalis L, plućnjak.
89. LITHOSPERMUM purpureo-coeruleum L., mdoro vrapčje sjeme.
34. Farn. Solanaceae
90. PHYSALIS alkekengi L, mjehurića.
35. Farn. Scrophulariaceae
91. SCROPHULARIA nodosa L., običan strupnik.
92. VERONICA chamaedrys L., zmijina cestoslavica.
93. VERONICA montana L, planinska cestoslavica.
94. VERONICA hederaefolia L, cestoslavica.
95. LATHRAEA squamaria L, potajnica.
36. Farn. Labiatae
96. AJUGA reptans L, ivica.
97. TEUCRIUM chamaedrys L, obični dubačac.
98. GLECHOMA hederacea L, dobričica.
99. GLECHOMA hirsuta W. K, dlakava dobričica.
100. PRUNELLA vulgaris L, crnoglavica.
101. MELITTIS melissophyllum L, medenika.
102. GALEBDOLON luteum Huds, mrtva kopriva.
103. LAMIUM orvala L, velika mrtva kopriva.
104. STACHYS silvatica L, šumski čistac.
105. SALVIA glutinosa L, žuta kadulja.
106. SATUREIA vulgaris (L.) Fritsch, čubar.
107. SATUREIA silvatica (Bromt.) K. Maly, vriesak.
108. Origanum vulgare L, obični mravinac.
109. THYMUS of. serpyllum L, majčina dušica.
37. Farn. Apocynaceae
110. VINCA minor L, mala pavenka.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1970 str. 19     <-- 19 -->        PDF

SI. 5. Facijes Vinca minor L. u šumi srebrnolisne lipe u predjelu Čukala nedaleko
od Iloka. Snimio: Đ. Rauš


38. Farn. AsclepiadaceUe
111. CYNANCHUM vincetoxicuni (L.) Pers., lastavicnjak.
39. Oleaceae
112. FRAXINUS ornus L., orni jasen.
113. LIGUSTRUM vulgare L., obična kalina.
f-fL


SI. 6. Crni jasen (Fraxinus ornus L.) zajedno s hrastom meduncem na istaknutim
grebenima u šumskom predjelu Čukala. Snimio: Đ. Rauš
ŠUMARSKI LIST 9-10/1970 str. 20     <-- 20 -->        PDF

40. Farn. Rubiaceae
114. ASPERULA taurina L., lazarkinja krimska.
115. ASPERULA odor ata L., lazarkinja.
116. GALIUM cruciata (L.) Scop., krstasta bročika.
117. GAJLIUM vernum Scop., žuta bročika.
118. GALIUM silvaticum L., šumska bročika.
41. Farn. Caprifoliaceae
119. SAMBUCUS nigra L., crna bazga.
120. VIBURNUM lantana L., crna hudika.
SI. 7. Crna hudika (Viburnum lantana L.) raste zajedno s cerom u predjelu Kordoš
u blizini Šarengrada.
Snimio: Đ. Rauš


121. LONICERA xylosteum L., crveno pasje grožđe.
122. LONICERA caprifolium L., obična kozokrvina.
42. Fam. Campanulaceae
123. CAMPANULA persicifolia L., šumski zvonček.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1970 str. 21     <-- 21 -->        PDF

43. Farn. Compositae
124. BUPHTHALMUM salicifolium L., volujac.
125. CHRYSANTHEMUM corymibosum L., grozdasta ivančica.
126. MYCELIS muralis (L.) Rchib., ločika.


Sl. 8. Crveno pasje grožđe (Lonicera xylosteum L.) u šumskom predjelu Kordoš.
Snimio: Đ. Rauš


II Monocotiledones (jednosupnice)


44. Fam. Liliaceae
127. COLCHICUM autuimnale L., mrazovac.
128. GAGEA lutea (L.) Ker., obična baloča.
129. GAGEA minima (L.) Ker., mala baloča.
130. LILIUM martagon L., crveni ljiljan.
131. SCILA bifolia L., procjepak.
132. MUSCARI comosum (L.) Mili, čuperasta presličica.
133. RUSCUS aculeatus L.., bodljikava veprina.
134. RUSCUS hypoglosum L., širokolisna veprina.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1970 str. 22     <-- 22 -->        PDF

135. POLYGONATUM latifolium (Jacq.) Desf., širokolisna pakosnica.
136. POLYGONATUM miul´tiflorum All., mnogocvjetna pakosnica.
137. CONVALLARIA maialis L., đurđica.


i


-f;|


1


SI. 9. Facijes Polygonatum latifolium (Jacq.) Desf. u zajednici lužnjaka i cera
u predjelu Kordoš.
Snimio: D. Rauš


45. Fam. Amaryllidaceae
138. GALANTHUS nivalis L., visibaba.
46. Fam. Iridaceae
139. IRIS graminea L., perunika.
47. Fam. Dioscoreacme
140. TAMUS communis L., bljušt.
48. Fam. Cyperaceae
141. CAREX pilosa Scop., dlakavi šaš.
142. CAREX silvatica Huds., šumski šaš.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1970 str. 23     <-- 23 -->        PDF

49. Farn. Gramineae
143. BRACHYPODIUM silvaticum (Huds.) R. S., šumska kostrika.
144. MELICA uniflora Retz., zonica.
145. MELICA nutans L., poniknuti mekuš.
146. FESTUCA sulcata (Hack.) Nym., vlasulja.
147. FESTUCA heterophyilla Lam., vlasulja.
143. MILIUM effusum L., obična prosulja.
149. ANDROPOGON ischaemum L., vlasak.
50. Farn. Orhidaceae
150. CEPHALANTHERA rubra (L.) Rieh., crvena naglavica.
151. CEPHALANTHERA alba (Cr.) Simik., bijela naglavica.
51. Farn. Araceae
152. ARUM maculatum L., kozlac pjegavi.
ZAKLJUČAK


Prilikom dosadašnjih istraživanja autohtone flore i vegetacije šuma na obroncima
zapadnog dijela Fruške gore, tj. u okolici Iloka utvrdili smo 152 svojte,
svrstane u 112 rodova i 51 porodicu.


U radu su u najkraćim crtama obrađeni i najvažniji ekološki faktori koji
uvjetuju razvitak utvrđene flore.
Od proučene flore velika je većina već od prije poznata za spomenuto područje.


Manje poznate biljke kao i oac koje se po prvi puta spominju za to područje
jesu: Rhamnus tinetoria W. K. (bojadisarska krkavina), Lonicera xylosteum L.
(crveno pasje grožđe), Staphylea pinnata L. (klokočika), Polygonatum latifolium
(Jacq.) Desf. (širokolisna pakosnica), Iris graminea L. (perunika), Lilium martagon
(crveni ljiljan), Juniperus communis L. (obična borovica), Crataegus oxycantha
L. (viseplodnički glog), Ruscus hypoglossum L. (široklisna veprina), Vinca
minor L. (mala pavenka), Hypericum cf. elegans Steph. i dr.


Napominjemo da je bogatstvo flore tamošnjih šuma veliko te da one dobivaju
sve veće značenje u životu ljudi u turističkom kao i u opće zaštitnom značenju
te izgledu krajolika. Stoga se tim šumama i njihovoj flori treba u budućnosti
posvetiti daleko više brige i pažnje.


LITERATURA


1.
Atanacković , N. (1953): Beleške o nekim biljno geografskim važnijim vrstama
u flori Fruške gore. Zbornik Matice Srpske 4, Novi Sad.
2.
Beck-Mannagetta , G. (1901): Die Vegetationsverhältnisse der illyrischen
Länder. Vegetatiton der Erde, Bd. IV, Leipzig.
3.
B r 1 i ć, E. A. (1963): Vukovarci — botaničari. Ogledi, 1 (8), Vukovar.
4.
B u k u r o v, B. (1951): Privredno-geografske prilike i saobraćajne veze Fruškogorske
oblasti. Srpska akademija nauka, Beograd.
5.
Č o 1 o v i ć, S. (1956): Flora Fruške gore i okoline. Poseban otisak iz »Rada vojvođanskih
muzeja«, Novi Sad.
6.
D o m a c, R. (1967): Ekskurzijska flora Hrvatske i susjednih područja, Zagreb.
7.
Gorjanović-Kramberger, D. (1921): Morfološke i hidrografske prilike
srijemskog lesa. G. G. D., sv. 5. Beograd.
8.
Gorjanović-Kramberger, D. (1922): Morfologijske i hidrologijske prilike
prapornih predjela Srijema te pograničnih česti županije virovitičke, Glasnik
Hrv. prirod, društva, XXXIV, sv. 2, Zagreb.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1970 str. 24     <-- 24 -->        PDF

9.
H i r c, D. (1919): Građa za floru Srijemskog plošnjaka, Fruške gore i okolice grada
Osijeka. G. Z. M. z. B. i H., XXXI, Sarajevo.
10.
Horvat , V. (1970): Ilok pod turskom vlašću (1526—1588). Ogledi, 2 (12), str. 19—
22, Vukovar.
11.
H o r v a t i ć, S. (1954): Ilustrirani bilinar. Zagreb.
12.
Horvat i ć, S., 11 i j a n i ć, Lj. i Marković-Gospodarić, Lj. (1970): O
biljnom pokrovu Slavonije, str. 1—35, Zagreb (u tisku).
13.
Javorka, S. es Csapody, V. (1934): A Magyar flora kepekben. Budapest.
14.
Koch, A. (1896): A Fruska gora geologija. Budapest.
15.
Koch, F. (1919): Dva priloška geologiji Slavonije. Glasnik Hrvatskog prirodoslovnog
društva, Zagreb.
16.
Obradović , M. (1961): Prilog flori Fruške gore. Zbornik Matice Srpske, br. 20,
Novi Sad.
17.
O b r a d o v i ć, M. (1961): O rasprostranjenju nekih pontskih elemenata u Vojvodini
i Slavoniji. Zbornik Matice Srpske, br. 21, Novi Sad.
18.
Obradović , M. (1961):: O rasprostranjenju vrste Cephalaria transilvanica (L.)
Schrad. u Vojvodini i istočnoj Slavoniji. Zbornik za prirodne nauke, 21, Novi Sad.
19.
Obradović , M. (1963): Floristička istraživanja, njihovi rezultati i promene
vojvođanske flore u periodu od prvog svetskog rata do danas. Zbornik Matice
Srpske, 23, Novi Sad.
20.
Mišić, V.-Janković, M. (1960): Šumska vegetacija Fruške gore. Matica
Srpska, Zbornik za prirodne nauke, br. 19, Novi Sad.
21.
R a u š, Đ. (1965): Imenik naučnih i narodnih naziva za naše najvažnije autohtono
drveće, grmlje i prizemno rašće. Manuskript, str. 1—17, Zagreb.
22.
R a u š, Đ. (1969): Autohtona i alohtona dendroflora šire okoline Vukovara. Sum.
List, str. 185—209, Zagreb.
23.
R a u š, Đ. (1969): Fitocenološke osobine šuma na obroncima zapadnog dijela Fruške
gore. Magistarski rad, Šumarski fakultet — Zagreb (u tisku).
24.
S 1 a v n i ć, 2. (1952): Nizinske šume Vojvodine. Zbornik Matice Srpske, str. 1—22,
Novi Sad.
25.
Slavnić, 2. (1959): Florogeneza nizinskih šuma Vojvodine. Zbornik Matice
Srpske br. 5, Novi Sad.
26.
S o d, Javorka (1951): A Magyar novenyviläg kezikönyve I. es II kötet. Akadšmiai
kiadö, Budapest.
27.
Skori ć, A. i R a c z, Z. (1962): Istraživanja kvalitete humusa nekih naših tipova
tala. Agrohemija, 5, Beograd.
EIN BEITRAG ZUR KENNTNIS DER FLORA DES FRUSKA GORA GEBIRGES
AUS DER UMGEBUNG VON ILOK


Kurzfassung


Während der bisherigen Untersuchungen der autochthonen Flora und Waldvegetation
an den Abhängen des östlichen Teils des Fruška Gora Gebirges, nämlich, in
der Umgebung von Ilok hat der Autor 152 Varietäten gegliedert in 112 Gattungen
und 51 Familien festgestellt.


In der Arbeit werden in kurzen Umrissen auch die wichtigsten ökologischen
Faktoren, welche die Entwicklung der festgestellten Flora bedingen, behandelt.
Von den untersuchten Florenelementen waren die meisten für das erwähnte Gebiet
bereits von früher her bekannt.


Weniger bekannte Pflanzen sowie diejenigen, -welche zum ersten Mal für das
untersuchte Gebiet genannt werden, sind wie folgt: Rhammis tinctcria W. K. (Malerwegdorn),
Lonicera xylosteum L. (rote Heckenkirsche), Polygonatum latifolium
(Jacq.) Desf. (breitblättrige Weisswurz), Iris graminea L. (Pflaumen-Iris), Lilium martagon
L. (Türkenbundlilie), Juniperus communis L. (gemeiner Wacholder), Crataegus
oxyacantha L. (gemeiner Weissdorn), Ruscus hypoglossum L. (breitblättriger Mäusedorn),
Vinca minor L. (kleines Immergrün), Hypericum cf. elegans Step. (Johanniskraut)
u. a. m.


Es ist zu erwähnen, dass der Reichtum an der Flora der dortigen Wälder gross
ist, und dass dieselben eine immer grössere Bedeutung im Leben der Bevölkerung
erhalten, sowie für den Tourismus, für den Schutz und die Gestaltung der Landschaft.
Daher sollte diesen Wäldern und ihrer Flora in Zukunft viel mehr Sorgfalt und Aufmerksamkeit
gewidmet werden.