DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1970 str. 76     <-- 76 -->        PDF

cDaktaeatl


PRVA ŽENA DOKTOR ŠUMARSKIH NAUKA


Dne 28. svibnja 1970. promovirana je na Sveučilištu u Zagrebu na čast doktora
šumarskih nauka iz područja pedologije Kalini ć Mirjana , dipl. inž. šum.
Njena doktorska disertacija nosi naslov: TLA PAPUKA KAO EKOLOŠKI FAKTOR
HRASTOVIH I BUKOVIH SASTOJINA. Obasiže 18 str. teksta, 5 str. rendgenografskih
i diferencijalno termičkih analiza kao i klimatske podatke te analize stijena
dok posebni dalnji dio 61 str. analitičke podatke sistematskih jedinica proučavanih
tala. Opsežnim istraživanjima tala i sastojina razvedenog i heterogenog masiva Papuka
autorica je — pored ostalog — utvrdila da je utjecaj geološkog (matičnog) supstrata
na razvoj tala Papuka dominantan u poređenju s ostalim pedogenetskim faktorima.
Ustanovila je na silikatnim intruzivnim, efuzivnim, metamorfnim stijenama
i nekarbonatnim sedimentima razvojnu seriju: HUMOZNO-SILIKATNO TLO —
KISELO SMEĐE TLO, a na karbonatnim stijenama (vapnenci i dolomiti) razvoj:
SIROZEM — RENDZINA — SMEĐE TLO — LESIVIRANO (parapodzolasto) tlo.
Posebno je interesantno što je autorica utvrdila da u uslovima Papuka razvoj rankera
(humozno silikatnih tala) na stijenama siromašnim bazama (kvarcni i konglomeratni
pješčenjaci) ne ide u pravcu podzolizacije već u pravcu smeđih (kiselih) tala,
što se razlikuje od opće sheme.


Za humozno silikatna, kao i kisela smeđa tla značajan je pridolazak i razvoj mješovitih
šumskih sastojina bukve i jele i sastojina jele, kao i šuma montanske bukve
koje pripadaju panonskoj geografskoj varijanti Fagetum pannonicum Horv. Acidofilne
i druge šume kitnjaka reda Quercetalia robori petraeae, razvijaju se na toplim
položajima tala na silikatima. Na tlima mezozojskih, trijaskih vapnenaca i dolomita
su šume kitnjaka i običnog graba i šume montanske bukve, zatim kserotermne zajednice
(fragmenti šume kitnjaka i medunca), koje su po svojoj građi, florističkom
sastavu, bonitetu i ostalim svojstvima različite od onih na tlima silikatnih stijena.
Osim toga u arealu šume montanske bukve, na tlima karbonatnih stijena ili deluvijalnih
karbonatnih tala Papuka pojavljuju se fragmenti šume Aceri-Fraxinetum
er. Horv.


Ovim radom i vlastitim opsežnim podacima neistraženih područja autorica je
doprinijela shvaćanju pedogeneze i značaju matične stijene u dinamici i svojstvima
brdskih i planinskih šumskih predjela. Pored toga, istraživanja o uspijevanju pojedinih
cenoza i vrsta šumskog drveća na određenim tipovima tala Papuka važna su
naročito kod konverzija ili oplemenjivanja sastojina i određivanja vrsta drveća za
te provedbe. Rezultati disertacije su »koristan naučni prilog rješavanju problema u
šumskoj proizvodnji kao i pravilnijem pristupu fitocenološkim i drugim šumarskim
istraživanjima«.


Disertacija je obranjena 10. 3. 1970. .na Šumarskom fakultetu u Zagrebu pred
komisijom: Fukare k dr inž.. Pavle, akademik i red. prof.; Skori ć dr inž. Arso,
red. prof.; Ta j de r dr Miroslav, red. prof.; Dekan i ć dr inž. Ivo, red. prof.


Neiđharđt
ŠUMARSKI LIST 5-6/1970 str. 77     <-- 77 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST — glasilo inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske — Izdavač:
Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije u Zagrebu — Uprava i uredništvo: Zagreb,
Mažuranićev trg 11, tel. br. 36-473 — Račun kod Narodne banke Zagreb 301-8-2359 — Godišnja pretplata
na Šumarski list: Tuzemstv o Ustanove i poduzeća 100,00 N. d. Pojedinci 20,00 N. d-, studenti i učenici
5,00 N. d. Inozemstv o 10 dolara USA — Tisak : Izdav. tisk, poduzeće »A. G. Matoš« Samobor
ŠUMARSKI LIST 5-6/1970 str. 78     <-- 78 -->        PDF

VELIKI BROJ KORISNIKA USPJEŠNO UPOTREBLJAVA U RADU NA
SJEĆI, UZGOJU, POŠUMLAVANJU I ZAŠTITI ŠUMA


Sve potrebne informacije daje na Vaše traženje UNIKOMERC
ZAGREB , Amruševa 10, PP 528, telefon 37-353
ZASTUPNIK ZA SFR JUGOSLAVIJU