DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1970 str. 72     <-- 72 -->        PDF

f) Izvještaj blagajnika o poslovanju Saveza
između 85. redovne Skupštine i Plenuma.


g) Izvještaj Nadzornog odbora.


h) Informacija Ing. Šibenika, predsjednika
komisije Saveza za školstvo, prihvaćanje
i usavršavanje kadrova u šumarstvu
i drvnoj industriji o novom načinu
financiranja usmjerenog obrazovanja.


i) Diskusija.
j) Razgledavanje novih pogona DIP-a
»Slavonija«.
Od strane Saveza, pozive za predstojeći
Plenum će se poslati:


— Svim članovima Upravnog i Nadzornog
odbora,
— Predsjednicima i tajnicima teritorijalnih
društava,
— Ing. K. Tabakoviću — predsjedniku
Saveza inž. i tehn. šum. i ind. za preradu
drveta Jugoslavije,
— Ing. M. Sučeviću — Savezna privredna
Komora,
— Savezu inženjera i tehničara SR Hrvatske,
— Ing. R. Đekiću — predsjedniku Saveza
inženjera i tehničara Jugoslavije,
— Ing. M. Novakoviću — direktoru
Posl. udruženja šum. privrednih organizacija
Zagreb,
— Ing. B. Hruški — Privredna komora
Zagreb,
— Ing. A. Šobat — Republički sekretarijat
za privredu, inspekcija za šumarstvo,
— Šumarski fakultet u Zagrebu — za
jednog predstavnika.
Ad 2)


— Kako i svake godine tako će i ove
naš Savez platiti redovnu članarinu Savezu
inž. i tehn. šum. i industr. za preradu
drveta Jugoslavije u iznosu od 3.300,00 N.
din.
— Dopis koji se odnosi na ekskurziju u
Bugarsku i Čehoslovačku treba prepisati
te uputiti teritorijalnim društvima,
— Dopis »Prosvjete« u vezi pretplate na
glasilo Saveza »Šumarski list«, treba poslati
Redakciji »Šumarskog lista«.
— Na dopis PTT u vezi uvođenja novih
telefonskih linija treba pozitivno odgovoriti
tj. Savez je reflektant na jednu novu
telefonsku liniju (broj).
Ad 3)


— Ing. Ž. Petković je izvjest´o prisutne
da je Grafičkom zavodu ispostavljena faktura
na iznose od 30.000,00 N. din. za korišćenje
dvorane Saveza s tim, da je struktura
gornjeg iznosa ovakva:
29.000,00 N. din. za dvoranu
500,00 N. din. kao nagrada stalnim
službenicima Saveza
500,00 N. din. za korišćenje telefona


Komisija Saveza je zapisnički konstatirala
oštećenje u dvoranama koja će se ukloniti
na teret Grafičkog zavoda.


— Matrice »Tablica za kubiciranje trupaca
« su gotove i sada se vrše korekture.
Korekture već vrši ing. Z. Petković.
— Oštećenja i nedostatke koji su se pojavili
u sanitarnom čvoru treba otkloniti.
— Ing. Ž. Petković je izvijestio prisutne
o održanoj godišnjoj skupštini Saveza
društava šumarsko-tehničkog stručnog osoblja
SR Hrvatske u Splitu kojoj je prisustvovao
kao naš delegat.
— Dr B. Prpić je izvijestio prisutne o
rezultatima razgovora vođenog dne 7. 5.
1970. u Labinu, a koji se odnosi na podizanje
»Spomen parka« u Labinu. Dr B.
Prpić je naglasio da učesnici razgovora nisu
bili zadovoljni iznosom od 20.000,00 N.
din. koji je Savez odvojio u tu svrhu, već
su tražili dopunskih 3—4 miliona st. din.
Kako Savez ne raspolaže takvom svotom
koju bi mogao odvojiti u tu svrhu, to je
dogovoreno da će se putem Saveza poslati
jedno cirkularno pismo svim Šumskim
gospodarstvima i DIP-ovima odnosno teritorijalnim
šumarskim društvima uz zamolbu
da i ona direktno učestvuju u financiranju
ovog projekta, te da će se o
ovoj problematici govoriti i na predstojećem
Plenumu u Slavonskom Brodu.
Predsjednik:
Ing. Ante Mudrovčić, v. r.
Mr Ante Krstinić, v. r.
Tajnik:


ZAPISNIK
SA ZAJEDNIČKE SEDNICE UPRAV NOG ODBORA ZAJEDNICE ISTRAŽIVAČKIH
ORGANIZACIJA U OBLASTI ŠUMARSTVA I INDUSTRIJE ZA PRERADU
DRVETA (XX SEDNICA) I PLENUMA ZAJEDNICE ŠUMARSKIH FAKULTETA
JUGOSLAVIJE


Zajednička sednica održana je 26. _VI
1970. godine u Zagrebu u prostorijama Šumarskog
fakulteta.


Ovoj sednici su prisutvovali:


a) Članovi Upravnog odbora Zajednice
istraživačkih organizacija: ing Đekić Ra


jica, Prof. Potkonjak Milan, ing Kosanović
Boro, ing Ciglar Milan, ing Vuković
Stevan, ing Čemerikić Momčilo, ing Božidar
Ničota, Dr Jović Nikola, ing Hren Vladimir,
ing Hren Zvonimir, ing Jedlovski
ŠUMARSKI LIST 5-6/1970 str. 73     <-- 73 -->        PDF

Dušan, ing Harapin Miroslav, ing Marković
Jovan i Dr Strahil Todorovski.


b) Članovi Plenuma Zajednice šumarskih
fakulteta: Prof. Bećar Dimo. Dr Grujoski
Boris, Dr Popovski Pande, Dr Zorbovski
Mitko, Dr Stefanovski Velko, Prof.
Đikić Salko, Prof. Alikalfić Fazlija, Dr
Kopčić Ibrahim, Dr Drinić Petar, Dr Stojanović
Ostoja, Dr Petrović Ljubomir, Dr
Tucović Aleksandar, ing Nikolić Mihailo,
ing. Markovski Košta, Dr Potočić Zvonimir,
ing Bađun Stanko, Dr Brežnjak Marijan,
Dr Opačić Ivo i Dr Vidaković Mirko.


Sa sednicom su rukovodili pretsednik
Upravnog odbora Zajednice istraživačkih
organizacija ing Rajica Đekić i pretsednik
Zajednice šumarskih fakulteta Prof.
Dimo Bećar.


Sednica je održana po sledećem


Dnevnom redu:


1. Dogovor o potpunijoj saradnji između
Fakulteta i Instituta.
2. Dogovor o merama na realizaciji makropojekta.
3. Zahtev Šumarskog fakulteta u Beogradu
za učlanjivanje u Zajednicu istraživačkih
organizacija.
4. Predlog Savezne privredne komore
za financiranje teme: »Racionalna tehnologija
izdvajanja iz proizvodnje bukovog
celuloznog drveta sa aspekta mogućnosti
smanjenja proizvodnih troškova.
5. Razno.
Prva tačka
Drug Đekić je u uvodnoj napomeni po
ovoj tačci dnevnog reda potsetio da je u
Zajednicu istraživačkih organizacija uključeno
18 instituta i zavoda iz oblasti
šumarstva i industrije za preradu drveta.
Isto tako u Zajednicu šumarskih fakulteta
uključeno je svih pet fakulteta u Jugoslaviji.
Do sada su održane dve zajedničke sed-
nice ovih zajednica i to 5. i 6. oktobra
1964. u Beogradu i 4. i 5. decembra iste
godine u Zagrebu. Na ovim sastancima izgrađivani
su stavovi oko određivanja prioritetne
tematike koja je predlagana za
istraživanja, uloge mesta i način učešća u
zajedničkim istraživanjima fakulteta i instituta,
opšta saradnja fakulteta i instituta
i dr.
Međutim i pored već zacrtane saradnje
ovih zajednica, nametnula se nužnost za
daleko intenzivnijom međusobnom saradnjom
kako zbog reforme fakulteta, tako
i zbog izgrađivanja daljih i jedinstvenih
stavova u pogledu realizacije istraživanja
predviđenih programom makropojekta
i drugih programa, rešavanja aktuelnih
problema u šumarstvu i drvnoj indu


striji, čvršćeg povezivanja sa privrednim
organizacijama i dr.


Za ovu tačku dnevnog reda izlaganje je
pripremio ing. Milan Ciglar direktor Instituta
za gozdno in lesno gospodarstvo Biotehničke
fakultete iz Ljubljane. Ovaj Institut
i Fakultet su sproveli integraciju
naučnog i pedagoškog rada i u osnovi uspostavili
jednu organizaciju. Drug Ciglar
se osvrnuo na istoriski razvoj i Instituta
i Fakulteta, odnosno na razvoj istraživačkog
i pedagoškog rada a zatim na oblike
i forme sadašnjeg rada kao što su: programiranje
u celini, obostrano učešće u
istraživanjima i u pedagoškom radu, način
povezivanja i saradnje sa privrednim i
drugim organizacijama, određivanje ličnih
dohodaka za jednu i drugu vrstu rada, obezbeđenje
opštih troškova, način upravljanja
(posebno kod ocene istraživačkog
rada), način rešavanja kadrovskih pitanja
(izbori u zvanje i dr.), organizacija
rada u celini, zajednička izdavačka delatnost,
biblioteka sa dokumentacijom, administracija
i dr.


Rešavanje ovih pitanja na način kako
je izložio drug Ciglar ocenjeno je kao uspešno
i poslužiće kao korisno iskustvo
ostalim fakultetima i institutima u iznalaženju
oblika i formi međusobne saradnje.


U diskusiji po ovom problemu učestvo


vali su drugovi Đekić, Kopčić, Alikalfić,


Bećar, Ničota, Vidaković i Petrović.


Drug Kopčić je posebno izložio mere i


prpreme koje se vrše na Sarajevskom fa


kultetu i Institutu u iznalaženju oblika i


formi dalje međusobne saradnje, a drug


Petrović o merama koje su po istom pita


nju preduzete na Šumarskom fakultetu i


Institutu u Beogradu.


Na osnovu referata druga Ciglara i iznetih
gledišta i mišljenja, odnosno diskusije
koja je vođena konstatovano je i dogovoreno
sledeće:


1. Da je integracija naučnog rada, odnosno
integracija između Instituta i Fakulteta
neophodna. Saradnja je u raznim
oblicima postojala i do sada, ali u odnosu
na zadatke koji stoje i pred fakultetima i
institutima (reforma fakulteta, preduzimanje
istraživanja na širokom programu
makroprojekta i dr.) saradnja je neadekvatna
i nepotpuna.
2. Da se preduzmu mere za iznalaženje
najpotpunijih oblika saradnje između fakulteta
i instituta i to saradnja na istraživačkom
i pedagoškom radu uz timsko
prilaženje istraživačkim zadacima sa efikasnim
korišćenjem odgovarajuće opreme
i laboratorija, sa likvidiranjem privatnog
195
ŠUMARSKI LIST 5-6/1970 str. 75     <-- 75 -->        PDF

ran i predložen u tekstu nije potpun, pa
se kao takav ne bi mogao finansirati iz
sredstava naučnih fondova (Savezni i Republički).
Predlog bi trebalo proširiti na
ispitivanja sa aspekta hemiske i poluhemijske
prerade.


Na osnovu prednje konstatacije zaključeno
je da:


— Institut za hemisku preradu drveta
iz B. Luke i Institu za celulozu i papir iz
Ljubljane prošire i izrade novi predlog,
koji će se preko Zajednice dostaviti Saveznom
fondu uz mišljenje da bi ova istraživanja
trebale da finansiraju Savezna i
republičke komore iz svojih sredstava.
Peta tačka — razno
U okviru ove tačke dnevnog reda raspravljana
su sledeća pitanja:


1. Drug Đekić je obavestio da će se na
dan 1. VII održati u Beogradu sastanak
Komisije Saveznog fonda za verifikaciju
godišnjih izvještaja za 1969. godinu po
projektima koje finansira ovaj Fond. Zamoljeni
su svi članovi Komisije i svi nosioci
projekata da se odazovu ovom sastanku,
kako bi se prihvatanjem izveštaja
prethodne godine mogao nastaviti normalan
rad predviđen po programu za ovu
godinu.
2. Drug Čemerikić je obavestio da je
Institut za ispitivanje materijala — Odeljenje
za drvo odustao da učestvuje u istraživanjima
po projektu: »Istraživanja
ekonomičnog nadmera za rezanu građu u
raznim stepenima suvoće« zbog toga što
ne može da obezbedi učešće od 50%> koje
je odredio Savezni fond. (Po ovom projektu
još nije zaključen ugovor sa Fondom,
a na konkursu je prihvaćen). IIM-a je ponudio
Institutu za topolarstvo u Novom
Sadu, da preuzme deo programa od kojeg
odustaje, odnosno da ovo pitanje resi
sa Institutom za šumarstvo i drvnu industriju
u Beogradu kao nosiocem projekta.


Ovo obrazloženje je prihvaćeno, a pretstavnik
Instituta za topolarstvo je izjavio
da će sa nosiocem ovo pitanje blagovremeno
resiti.


3. Krajem prošle godine u Zajednicu istraživačkih
organizacija primljen je Zavod
za istraživanja u šumarstvu Šumarskog
fakulteta u Zagrebu, a za pretstavnika
u Upravnom odboru određen je prof.
Dr Milan Androić.
Na ovoj sednici određen je redovni godišnji
doprinos ovog Zavoda za Zajednicu
u iznosu od 2.000 dinara godišnje.


Sa ovim je zajednička sednica završena.


Zapisnik oformio


ten. sekretar Zajednice


istraživač, organizacija,


Obrad Rađenović, v. r.


Zajednice istraživačkih organizacija,


Pretaednik Upravnog odbora


Ing. Rajica Đekić, v. r.


Pretsednik Zajednice


šumarskih fakulteta,
Prof. Dimo Bećar, v. r.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1970 str. 74     <-- 74 -->        PDF

preuzimanja poslova, kao i uključivanjem
u timski rad stručnjaka iz privrednih organizacija.


3. Da u programiranju istraživačkih zadataka
jedinstveno učestvuju fakulteti i
instituti i da se u izradi programa konsultuju,
odnosno uključe i privredne komore
kao i razvojni punktovi sa terena.
4. Da se poslovi zavisno od prirode i karaktera
upućuju na instituciju koja za iste
ima odgovaarjuću opremu i kadrove kao
i da se u pribavljanju poslova pridržavamo
određenih moralnih normi, međusobnog
poštovanja i drugarske tolerancije.
5. Da se nagrađivanje radnika u institutima
i fakultetima obezbedi po jedinstvenim
ili bar približno jednakim merilima,
doprinoseći i sa ove strane organizaciji i
razvijanju potpunije međusobne saradnje,
odnosno da forme nagrađivanja stimulišu
saradnju.
6. Da se iskoriste iskustva drugova iz
Slovenije naročito u stvaranju zajedničkih
naučnih tela (veća, saveta) koja će utvrđivati
programe, metodiku, ocenu i recenzije
rada, organizovati zajedničku izdavačku
delatnost, jedinstvena izdanja, redakcione
odbore i dr.
7. Da drugovi Ciglar, Kopčić i Petrović
izlaganja koja su izneli na ovom sastanku
dopune i dostave Zajednici, a Zajednica
će ih umnožiti i dostaviti svim članovima
u cilju što adekvatnije razmene korisnih
iskustava i
8. Da obadve zajednice ubuduće organizuju
zajednički rad po svim pitanjima
tako da buduća aktivnost u osnovi bude
odraz zajedničkog rada ovih zajednica u
zauimanju stavova kako po pitanju međusobne
saradnje na planu naučnog i pedagoškog
rada, tako i na planu unapređenja
sardnje sa privredom ko i po svim drugim
pitanjima.
Druga tačka


Drug Đekić je izneo da je makroprojekt
»Održavanje, unapređenje i proširenje
areala četinarskih i lišćarskih šuma
Jugoslavije« završen, umnožen u 600 primeraka
i predat Saveznom savetu za koordinaciju
naučnih delatnosti. Po jedan
primerak ovog materijala predat je svim
institutima i fakultetima. Ukratko je obrazložio
sadržaj makroprojekta i značaj
ovog programa u celini a zatim faze
i mere potrebne za njegovo definitivno
usvajanje i početak finansiranja.


Posle kraće diskusije, postavljenih pitanja
i odgovora zaključeno je


1. Da se preduzmu sve mere od strane
drugova iz instituta i fakulteta za obezbeđenje
podrške i prihvatanja makroprojekta
u republičkim i pokrajinskim organima
za naučni rad.
2. Da se po jedan primerak makroprojekta
uputi republičkim i pokrajinskim
privrednim komorama i zamoli podrška
programa sa njihove strane.
3. Ukoliko ima određenih primedbi na
sadržaj makroprojekta, da se iste dostave
u pismenoj formi Zajednici istraživačkih
organizacija i
4. Da se ispred ove dve zajednice uputi
pismo Saveznom savetu za koordinaciju
naučnih delatnosti u kojem će se još jednom
ukazati na značaj sadržine makroprojekta
i insistirati da se makroprojekat
usvoji.
Treća tačka


0. Rađenović je pročitao zahtev Šumarskog
fakulteta u Beogradu o učlanjenju
u Zajednicu, potsetio na odredbe Statuta
koje regulišu članstvo u Zajednici i izneo
još neka obrazloženja u vezi sa prijemom
u Zajednicu.
Drug Lj. Petrović, dekan Fakulteta obrazložio
je zahtev Fakulteta iznoseći da
na Fakultetu postoje 4 otseka i da su analogno
ovim otsecima formirana 4 zavoda,
koji su sada prerasli u Institute. Međutim
dalja fizionomija ovih instituta zavisiće
verovatno od načina i oblika saradnje
sa postojećim institutom o čemu se
vode razgovori i traže rešenje. Fakultet
se učlanio i u privrednu komoru i Poslovno
udruženje pa je smatrao za nužnim i
učlanjivanje u ovu Zajednicu. Upoznali su
se sa Statutom Zajednice i u potpunosti
ga prihvataju.


Posle kraće diskusije zaključeno je:


1. Prihvata se učlanjivanje Šumarskog
fakulteta iz Beograda u Zajednicu istraživačkih
organizacija (jednoglasno).
1. Pretstavnik u Upravnom odboru Zajednice
biće dekan Fakulteta,
3. Godišnja članarina za Zajednicu iznosi
2.000 dinara.
Četvrta tačka


Savezna privredna komora dostavila je
Zajednici predlog projekta: »Istraživanja
racionalne tehnologije izdvajanja i proizvodnje
bukovog celuloznog drveta sa
aspekta mogućnosti smanjenja proizvodnih
troškova« sa predlogom da Zajednica
razmotri predloženi program i da predlog
uz odgovarajuće kompletiranje (obrađivači,
dinamika rada, sredstva i dr.) dostavi
Saveznom fondu za finansiranje naučnih
delatnosti.


Predlog je na sednici obrazložio ing.


M. Cemerikić.
U diskusiji koja je vođena po ovom
predlogu, a posebno diskusija ing Kosanovića
pretstavnika Instituta za hemisku
preradu drveta iz B. Luke, konstatovano
je da predlog projekta kako je koncipi