DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1970 str. 71     <-- 71 -->        PDF

— U ime domaćina Ing. F. Penzar bi
učesnike Plenuma upoznao sa dosadašnjim
dostignućima i perspektivama drvne
industrije u SI. Brodu.
— Netko od šumara koga odredi Šumarsko
društvo SI. Brod, upoznao bi učesnike
Plenuma sa problematikom Šumskog gospodarstva
SI. Brod.
— Plenum bi se održao koncem maja
mjeseca.
— O napred iznesenom treba pravovremeno
izvjestiti Ing. V. Špoljarića, te ga
ujedno pozvati na slijedeću sjednicu U. O.,
na kojoj će se precizirati detalji u vezi
održavanja proljetnog Plenuma.
— Prof. dr Z. Potočić je predložio da se
na slijedećem Plenumu u SI. Brodu, učesnici
upoznaju ukratko o novom načinu
financiranja usmjerenog obrazovanja.
— Na prijedlog Prof. dr Z. Potočića U.
O. je zaključio da treba hitno uputiti dopise
članovima komisije za kadrove i
školstvo i članove komisije za stručno usavršavanje,
da se sastanu čim skorije ´iedan
ponedjeljak u 18 h) te razmotre novonastalu
situaciju u vezi donošenja novog
zakona o financiranju usmjerenog obrazovanja,
te da o svojim zaključcima izvjeste
U. O. Saveza na jednoj od narednih
sjednica.
Ad 3)


— Ing. D. Bartovčak je izvjestio članove
U. O. o kontaktima koji postoje između
Šum. društva Bjelovar i Šum. društva
Vinkovci. Sada očekuju posjetu 36 članova
Šum. društva Vinkovci.
— Ing. D. Bartovčak predlaže da se zapisnici
sa sjednica U. O. Saveza, dostavljaju
teritorijalnim društvima, kako bi ova
povremeno bila obavještena o svim
akcijama koje poduzima Savez što je U. O.
prihvatio.
— Zaključeno je da Dr B.. Prpić, Mr N.
Komlenović i Ing. J. Karavla otputuju u
Istru kako bi sa nadlenžim razgovarali u
vezi podizanja »Spomen parka«. Spomenuti
drugovi trebaju iznaći najpovoljnije
riješenje po ovom pitanju u okviru ranijih
odluka U. O. ovog Saveza.
— Iz viška koji je ostvaren u 1969. god.
dio sredstava će se prebaciti u Fond zajedničke
potrošnje u iznosu koji će omogućiti
službenicima Saveza isplatu 450 N.
din. netto na ime naknade za K-15.
— Ugovore o korišćenju prostorija Saveza
sa »Union drvom«, »Institutom za
drvo« i »Exportdrvom« treba produžiti do
konca 6. mj.
— Sa Savezom društava šum. tehn.
stručnog osoblja SR Hrvatske produžiti će
se ugovor do konca 1970. god. s tim, da im
se stanarina povisuje na 5,00 N. din. m2.
— Inž. Z. Petković je izvjestio prisutne
da je sa štamparskim poduzećem »Ognjen
Priča« sklopljen ugovor o štampanju
2000 kom. »Tablica za kubiciranje trupaca
«.
Predsjednik:
Ing. Ante Mudrovčić, v. r.


Tajnik:
Mr Ante Krstinić, v. r.


ZAPISNIK
SA 9. SJEDNICE U. O. SAVEZA ITŠIDH-e ODRŽANE DNE 14. 5. 1970.


Prisutni članovi U. O.: Ing. A. Mudrovčić,
Dr B. Prpić, Ing. D. Kirasić, Mr N.
Komlenović, Ing. Z. Petković, Z. Zorić i
Mr A. Krstinić.


Prisutni članovi Nadzornog odbora: Ing.


V.
Fašaić.
Ostali prisutni: Ing. M. Butković, Ing.
Z.
Kovačić i Ing. V. Špoljarić.
Dnevni red:
1.
Održavanje Plenuma
2. Saopćenja
3. Razno
Ad 1)
— Odlučeno je da se Plenum Saveza održi
26. 6. 1970. s početkom u 10 sati u Slavonskom
Brodu. Održavanje Plenuma Saveza
ITŠIDH-e u Slavonskom Brodu pada
u momentu kada DIP-e »Slavonija« slavi
80. godišnjicu svog postojanja. Savez
ITŠIDH-e će na ovaj način uzeti učešće u
manifestacijama koje su vezane za proslavu
ovog jubileja. Učesnici Plenuma biti
će gosti DIP-a »Slavonija«.


Nakon diskusije u kojoj su uzimali riječ
svi prisutni prihvaćen je dnevni red
Plenuma:


a) Otvaranje Plenuma, biranje počasnog
predsjedništva i pozdravni govor predsjednika
Saveza.


b) 80 godišnjica osnivanja i razvoja
»Slavonija« drvne ind. u Slavonskom Brodu
— referent Jozo Mikić.


c) Projekcija razvoja šumarstva i drvne
industrije SR Hrvatske u srednjeročnom
planu — referent Ing. M. Butković.


d) Diskusija vezana za referat — koreferati.


e) Izvještaj tajnika Saveza o radu Saveza
između 85. redovne Skupštine i Plenuma.