DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1970 str. 50     <-- 50 -->        PDF

UDK 634.0.652:634.0.672


PROCJENA VRIJEDNOSTI ŠUMA I BILANCIRANJE USPJEHA
U BIOLOŠKOJ ŠUMSKOJ PROIZVODNJI U JUGOSLAVIJI


Prof. Dr Ing. BRANKO BRALJlC


UVOD


U Jugoslaviji 72,9i0/o svega šumskog zemljišta, odnosno 68% svih šuma —
jesu socijalističko, tj. društveno vlasništvo [stanje god. 1961. (4)]. S time u vezi,
od samog Oslobođenja god. 1945, svi stručnjaci za ekonomiku u Jugoslaviji jednodušno
smatraju da šumsko zemljište, kao — u pravilu — dio površine kopna
zemaljske kugle — nema prometne vrijednosti a ni cijene. Ono nema
prometne vrijednosti, uostalom kao ni u kapitalizmu, jer se ne reproducira
ljudskim radom (5). Ono nema cijene, jer su ukinuti odnosi, tj. uvjeti, odnosno
prava, iz kojih rezultira čista zemljišna renta (5). To su odnosi, uvjeti, prava —
da se snagom svojeg vlasništva nad šumskim zemljištem kao sredstvom privređivanja
ubire od njegova iskorišćivatelja čista zemljišna renta. Ti su odnosi,
uvjeti, prava — nestali, jer su bivše odijeljene klase vlasnika šumskog zemljišta,
kapitalista (poduzetnika-iskorišćivatelja) i najamnih radnika, promjenom
privredno-društvenog sistema, nestale stopivši se u jedinstvenu klasu samoupravnih
proizvođača u kojoj su trajni upravljači društvenog šumskog zemljišta,
iskorišćivatelji tog zemljišta i radnici . . . iste osobe! (12).


Prema tome, problematika »procjene vrijednosti šuma« u Jugoslaviji se
svodi na »procjenu vrijednosti šumskih sastojina«.


Stari ideal šumarske ekonomike bio je da se prati stanje i utvrđuje uspjeh
gospodarenja u »proizvodnji šumskih sastojina« ili barem u »proizvodnji drva
na panju«. U Jugoslaviji u posljednjem desetgodištu opredijelilo se za praćenje
»djelatnosti šumsko-kultumih radova« i »utvrđivanje vrijednosti šuma (šumskih
sastojina)«. Kakve su mogućnosti pri tome za biološku reprodukciju posječenih
šumskih sastojina odnosno drvnih masa te za bilanciranje uspjeha u biološkoj
fazi šumarstva? Kako je tekao historijski razvitak odnosne problematike
u nas od Oslobođenja?


Na ta pitanja pokušat ćemo odgovoriti u slijedećim tačkama A), B), C), D)
te I) i II). Pri tome ćemo osvijetliti ujedno našu ulogu u rješavanju odnosne
problematike te dati prijedloge kako da se ona najpovoljnije riješi.


A) NAŠA METODA PROCJENE VRIJEDNOSTI ŠUMA


Već god. 1952. predložili smo opću metodu procjene vrijednosti šumskih
sastojina Jugoslavije (PCPS) — koja se temelji na potpuno marksističkim postavkama
o društveno-potrebnom radu za reprodukciju šumskih sastojina Jugoslavije
u momentu njihove procjene (5). Ta metoda traži (5, 10) poznavanje
količina i asortimana osovnih drvnih zaliha šumskih sastojina u momentu procjene
njihovih vrijednosti, procjenu količina i asortimana drvnih masa posječenih
od početka uspijevanja pa do momenta procjene šumskih sastojina, utvrđivanje
srednje površinske starosti šumskih sastojina u momentu procjene,
utvrđivanje postotaka prirašćivanja vrijednosti šumskih sastojina odnosno nji
ŠUMARSKI LIST 5-6/1970 str. 51     <-- 51 -->        PDF

hovih drvnih masa u momentu procjene, utvrđivanje prosječnog financijskog
normativa »cijene proizvodnje (troškovi plus redovna dobit)« po 1 ha godišnje
za »proizvodnju šumskih sastojina« (odnosno »proizvodnju drva na panju«, tj.
tzv. »uzgajanje šuma«). Ta metoda, kao što se već iz navedenih elemenata nazire,
temelji se na činjenici da pojedina šumska sastojina ne može vrijediti manje
od njezine osovne drvne zalihe u momentu procjene. Ona daje induktivne
vrijednosne cijene »proizvodnje šumskih sastojina« koje ne sadrže diferencijalnih
zemljišnih renta već sadrže samo za pojedine šumske sastojine njihove
konkretne pozitivne ili negativne »razlike cijene proizvodnje zbog plodnosti«.
To stoga što se temelje na ukupnim a to znači prosječnim uvjetima a ne na najnepovoljnijim
nužnim za društvenu proizvodnju. (To je omogućivao u to vrijeme
jedinstveni državno-socijalistički budžet. On je, pored faktičnog postojanja
razlika plodnosti, ipak pružao uvjete za gospodarenje uz bolje i lošije
uvjete plodnosti od prosjeka — kao pri industrijskim djelatnostima.) Te induktivne
vrijednosne cijene »proizvodnje šumskih sastojina« uopće ne sadrže
»razlike cijene proizvodnje zbog položaja (prema tržištu)«, jer te razlike nastaju
kao rezultat djelatnosti iskorišćivanja šuma (a ne djelatnosti »proizvodnje
šumskih sastojina« koja nas pri procjeni vrijednosti šumskih sastojina isključivo
zanima). Ta metoda, kao što se već iz naprijed navedenih elemenata
nazire, osigurava procjenjivanje »iz velikog u malo«, tj. »od šumskog fonda
države-zemlje na pojedine šumske sastojine«, pa se već po tome bitno razlikuje
od svih metoda procjene šumskih sastojina poznatih iz buržoaske šumarske
ekonomike. Ta metoda, prema tome, ne daje rezultate apsurdnog karaktera kao
npr. procjenjivanje vrijednosne cijene šumskih sastojina prema metodama
»troškovne vrijednosti šumskih sastojina« buržoaske šumarske ekonomike, pa
u nešto manjoj mjeri i one po Endresu [HKm (1)]. Prema tim metodama buržoaske
šumarske ekonomike, naime, dvije šumske sastojine jednake drvne zalihe
i dobi ne samo da ne moraju imati iste vrijednosne cijene — već ona podignuta
na gore m zemljištu (staništu, prirodnim uvjetima) može imati (čak
i) viš u vrijednosnu cijenu (iako će mnogo slabije vrijednosno prirašćivati);
to se može dogoditi i pri »troškovnim vrijednostima šumskih sastojina« po Endresu
(HKm) — i to zbog toga što mnogo jače djeluju veći troškovi osnivanja
odnosno obnove (c) šumske sastojine podignute na gorem zemljištu na ukupnu
troškovnu vrijednost šumske sastojine nego li što djeluje manja normalna zemljišna
renta (B . 0,0p) takvog zemljišta uzeta kao trošak na ukupnu troškovnu
vrijednost šumske sastojine. Prema svemu što smo naveli — vidi se, da naša metoda
pruža kalkulirane induktivne cijene proizvodnje koje su to više što pojedine
šumske sastojine imaju vredniju osovnu drvnu zalihu i veći postotak prirašćivanja
vrijednosti. Takve iskalkulirane vrijednosne cijene šumskih sastojina
u nekoj zemlji bile bi međusobno strogo uporedive i omogućivale bi pouzdano
praćenje vrijednosti šumskih sastojina, pa i njihovih osovnih drvnih
zaliha, pa i njihovih prirasta vrijednosti. One ne bi reagirale na podizanje novih
šumskih komunikacija, pa ove ne bi uzrokovale zamagljivanje praćenja
naturalnog održanja ni drvnih masa ni šumskih sastojina. Razumljivo, upravo
zbog toga što ne sadrže diferencijalnih zemljišnih renti, apsolutnih i monopolnih
renti, pa ni »razlika cijene proizvodnje zbog položaja« — one ne bi mogle
biti temelj za eventualne kupoprodaje šuma, izračunavanje odšteta zbog prinudne
sječe šumskih sastojina koje nisu dostigle svoju sječnu zrelost i si. (naročito
u sektoru privatnih šumica, pri razmjeni između socijalističkog i privatnog
sektora, i si.). Međutim — sami smo već pri samom sastavu navedene opće
ŠUMARSKI LIST 5-6/1970 str. 52     <-- 52 -->        PDF

metodike bili potpuno svjesni da još dugo vremena ne će biti praktično moguće
sabrati sve naprijed navedene elemente i tada izvršiti inače jednostavnu kalkulaciju
induktivnih vrijednosnih cijena proizvodnje svih šumskih sastojina
u Jugoslaviji. Uskoro, dapače, u Jugoslaviji se potpuno napustilo uopće normiranje
cijena čak i potrošnih proizvoda, a uvjeti razmjerno jake opće decentralizacije
nisu ni malo pogodovali sabiranju naprijed navedenih elemenata
(podataka), nužnih za kalkuliranje induktivnih cijena reprodukcije svih šumskih
sastojina u Jugoslaviji — kao uvjeta za eventualno skorašnje, ma i površnije,
»bilanciranje uspjeha gospodarenja u proizvodnji šumskih säst
o j i n a«.


B) NAŠE INDUKTIVNE REPUBLIČKE OPĆE CIJENE PROIZVODNJE DRVA
NA PANJU, OBJEKTIVNE ŠUMSKE TAKSE TE ODVAJANJE
DIFERENCIJALNIH ZEMLJIŠNIH RENTI POLOŽAJA


Ipak još ranije, god. 1948, mi smo za NR Hrvatsku iskalkulirali za drvo na
panju pored deduktivnih objektivnih1 šumskih taksa za I—IV razred transportnih
troškova po drvnim sortimentima (Š0) također i »induktivne republičke
opće cijene proizvodnje po drvnim sortimentima na panju« (PCPg) (vidi Cjenik


A. u džepu knjige 5; uporedi 7) koje su ujedno predstavljale šumske takse V
razreda transportnih troškova. Odbijajući od objektivnih šumskih taksa I—IV
razreda odgovarajuće induktivne republičke opće cijene proizvodnje (šumske
takse V razreda transportnih troškova) — od šumskih taksa su se odvajale sve
republičke zemljišne rente, koje su tada postojale (apsolutna zemljišna renta
nije tada postojala) osim eventualne diferencijalne zemljišne rente plodnosti.
U V razredu transportnih troškova — kao najnepovoljnijem pri kojem se trebalo
vršiti iskorišćivanje šuma da bi se pokrile društvene potrebe za drvnim
proizvodima — razumljivo nije se ostvarivala nikakva diferencijalna zemljišna
renta (ni zemljišna renta uopće), osim eventualne diferencijalne zemljišne
rente plodnosti [na koju u šumarstvu radni kolektiv obično u kraće vrijeme ne
može utjecati (9)].
Primjenom tog cjenika bilo je moguće da šumarske organizacije koje su
se tada bavile samo uzgajanjem šuma od odvojenih šumarskih organizacija koje
su se tada bavile samo iskorišćivanjem šuma — za prodano drvo na panju dobiju
samo šumske takse V razreda. One su predstavljale induktivne republičke
opće cijene proizvodnje drva na panju. Glavninu odvojenih republičkih šumskih
tj. zemljišnih renta (ostatak do iznosa šumske takse) šumarske organizacije koje
su se tada bavile samo uzgajanjem šuma morale su da proslijede za uplatu u
Sabirni račun republičkog Ministarstva šumarstva. Odatle koncem godine
saldo tog Sabirnog računa prelijevao se je u republički državno-socijalistički
budžet, odnosno obračunavao s njime.


C) INDUKTIVNE SAVEZNE OPĆE CIJENE PROIZVODNJE (NOVĆANE TARIFE)
DRVA NA PANJU, NAŠE PLANSKE TABLICE OBJEKTIVNIH RAZLIKA
TROŠKOVA UKUPNOG ŠUMSKOG TRANSPORTA I BILANCIRANJE
USPJEHA U PROIZVODNJI DRVA NA PANJU


Po ugledu na navedene induktivne republičke opće cijene drva na panju
NR Hrvatske, bivše Savezno ministarstvo šumarstva iskalkuliralo je ubrzo iste


1 iskalkuliranih deduktivno tako da su se od odnosne tržišne cijene odbili tzv.
objektivni troškovi, naročito oni ukupnog šumskog transporta (UŠTo) (5).


174
ŠUMARSKI LIST 5-6/1970 str. 53     <-- 53 -->        PDF

godine 1948. [sa stanovitim greškama (5)1 »induktivne savezne opće cijene2 proizvodnje
po drvnim sortimentima na panju« (Cjenik B. u džepu knjige 5). Te
su cijene bile obavezne za drvo na panju koje se prodavalo tada državnim šumarskim
organizacijama koje su se bavile iskorišćivanjem šuma. Te su organizacije
sijekle (zbog forsiranja eksporta drva i uz nedovoljno komunikacijama
otvorene- šume te nedovoljnu mehanizaciju šumskog transporta) i u sječinama
udaljenijim od V razreda transportnih troškova, za koje su se utvrđivale i »negativne
razlike planskih objektivnih troškova ukupnog šumskog transporta«
(planski ekstra-gubici zbog položaja) barem po pojedinim drvnim sortimentima.
U takvoj situaciji, uz navedeni Cjenik B. saveznog značaja, mi smo za NR Hrvatsku
iskalkulirali pozitivne i negativne navedene razlike u »planskim tablicama
razlika troškova izvoza« po drvnim sortimentima u 46 relativno »vrlo
uskih« razreda objektivnih troškova ukupnog šumskog transporta po toni (vidi
prilog VII u džepu knjige 5). Šumarske organizacije koje su se bavile samo uzgajanjem
šuma od šumarskih organizacija koje su se bavile samo iskorišćivanjem
šuma — za prodano drvo na panju dobijale su naknade po saveznom Cjeniku
B, a posebno odvojene planske objektivne razlike troškova ukupnog šumskog
transporta — pozitivne ili negativne — proslijeđivale su u Sabirni račun
republičkog Ministarstva šumarstva ili potraživale od tog Sabirnog računa;
saldo iz tog računa koncem godine slao se u republički državno-socijalistički
budžet ili potraživao od njega. (Pozitivne i negativne navedene razlike u okviru
čitave Jugoslavije — prema tada važećim u načelu za čitavu Jugoslaviju jedinstveno
normiranim prosječnim cijenama drvnih sortimenata iskorišćivanja
šuma — trebale su se u pravilu međusobno izjednačiti, poništiti.)


Iako nisu ni šumske sastojine ni njihove osovne drvne zalihe bile procijenjene
— mi smo proveli u NR Hrvatskoj »bilanciranje uspjeha gospodarenjasvake šumarske organizacije koja se bavila uzgajanjem šuma, i to za djelatnost
proizvodnje drva na panju«. Bilanciranje, po tada u Jugoslaviji
važećem »proizvodnom principu«, proveli smo polazeći direktno od procijenjene
induktivne opće cijene proizvodnje godišnjeg drvnog prirasta. Količinu


drvnog prirasta svaka šumarska organizacija uzimala je na temelju šumsko-uređajnih
elaborata, odnosno na temelju stručnih taksacionih procjena. Asortiman
drvnog prirasta pak svaka šumarska organizacija je procjenjivala približno prema
onome asortimanu koji bi imala sječna drvna masa količine godišnjeg drvnog
prirasta (uporedi uputstva u knjizi 5). Od tako procijenjene induktivne opće
cijene proizvodnje godišnjeg drvnog prirasta — odbijali su se godišnji troškovi
redovnog šumskog gospodarenja u proizvodnji drva na panju (bez investicionih
rashoda). Tako se je utvrđivao financijski rezultat proizvodnje, tj. gospodarski
uspjeh ili neuspjeh, u godišnjoj proizvodnji drva na panju svake šumarske organizacije
koja se bavila samo uzgajanjem šuma. Budući da su u to vrijeme
šumarske organizacije koje su se bavile samo uzgajanjem šuma — zbog forsiranja
eksporta u vezi s ostvarenjem prvog petogodišnjeg plana Jugoslavije —
prodavale na panju znatno veće sječne drvne mase od prosječnih godišnjih drvnih
prirasta, induktivne opće cijene proizvodnje viškova sječnih drvnih masa
iznad godišnjih drvnih prirasta, tj. prethvatnih drvnih masa, tretirale su se kao
primici karaktera izvanredne akumulacije, koja se trebala ustupiti republičkom
državno-socijalističkom budžetu. Tako je prvi i dosad jedini put u staroj
i novoj Jugoslaviji — provođeno u širokim razmjerima opće šumarske prakse


2 tačnije — »tarife« (5).
ŠUMARSKI LIST 5-6/1970 str. 54     <-- 54 -->        PDF

u NR Hrvatskoj »bilanciranje uspjeha proizvodnje drva na panju«, ma i približno
tačno.


Savezno Ministarstvo šumarstva prihvatilo je navedenu metodiku ali se
ostale republike nisu izjasnile spremnima da je u svojem šumarstvu ostvare
(zbog razmjerno malenih postotaka uređenih šuma, pomanjkanja stručnih šumarsko-
financijskih kadrova, i si.).


D) DJELATNOST ŠUMSKO-KULTURNIH RADOVA I NEPOTPUNO
UTVRĐIVANJE NJEZINA USPJEHA


Država je željela izbjeći mučnu problematiku pravilnog bilanciranja uspjeha
gospodarenja u »proizvodnji šumskih sastojina« pa i »proizvodnji drva
na panju«. To se bilanciranje u suvremenoj širokoj šumarskoj praksi žestoko
spotiče o sadašnju nemogućnost svakogodišnjeg, pa i periodskog, tačnog utvrđivanja
(mjerenjem) vrijednosnog prirasta šumskih sastojina, odnosno barem
drva na panju u tim sastojinama. Stoga je država odredila da se uvede praćenje
jedino »djelatnosti šumsko-kulturnih radova« (održavanje,
obnova, investiciono melioriranje šuma, podizanje šuma, i si.). Za obavljanje
tih radova iskorišćivanje šuma dat će jedan dio svojih prihoda — u okviru propisa
odobrenih šumsko-uređajnih elaborata za šumsko-kulturne radove. (Nažalost,
oni se ne temelje na provjerenim planskim financijskim mogućnostima, pa
ih odobravač šumsko-uređajnih elaborata i kontrolor trajnosti gospodarenja


— nadležna šumarska inspekcija — ne kontrolira u istom smislu kao što to čini
za godišnje sječne drvne mase.) Svi drugi radovi koji su dosad teretili »proizvodnju
šumskih sastojina, odnosno drva na panju« — teretit će izravno »djelatnost
iskorišćivanja šuma« (konsignacije osovne sječne drvne mase, čuvanje šuma,
pa i svi troškovi režije revira, šumarije i si.). Praćenje djelatnosti šumsko-kulturnih
radova sastoji se u uporedbi faktičnih troškova, odnosno faktične cijene
proizvodnje, ostvarenih šumsko-kulturnih radovaa — sa planskom* objektivnom5
cijenom proizvodnje ostvarenih šumsko-kulturnih radova. Tom uporedbom
osigurava se stimulativna raspodjela dohodaka, pa i osobnih dohodaka, na
radnike koji su ostvarili šumsko-kulturne radove — već prema njihovu tačnom
ostvarenju ili podbacivanju ili premašivanju planskih (normalnih) objektivnih
cijena proizvodnje ostvarenih šumsko-kulturnih radova. Pri tome uopće se ne
pokušava pratiti pravi šumsko-kulturni efekt, tj. prirašćivanje šumske sastojine
ili barem njezine drvne mase odnosno njihovih vrijednosti, kao posljedicu
ostvarenih šumsko-kulturnih radova! Prema tome — prati se efikasnost ostvarivanja
određenih šumsko-kulturnih radova, ali uopće se ne prati biološka proizvodnja
šumskih sastojina, odnosno drva na panju, koja se ostvaruje vršenjem
tih šumsko-kulturnih radova!
Koliki dio svojih prihoda djelatnost iskorišćivanja šuma treba da ustupi
u svrhu osiguranja planskog zadatka djelatnosti šumsko-kulturnih radova?


3 Te bi radove trebala kolaudirati stručna komisija, u kojoj bi trebala uzeti učešća
šumarska inspekcija nadležne općinske ili međuopćinske skupštine kao zastupnik
interesa budućih generacija (9, 8).


4 normalnom (temelji se na normama i konkretnim uvjetima) (9). 5 temelji se na planskom nivou ali i na raspoloživom oruđu za rad radne organizacije
(koja izvršava radove) u početku planskog razdoblja (uporedi 5).
ŠUMARSKI LIST 5-6/1970 str. 55     <-- 55 -->        PDF

I. Problematika »amortizacije za regeneraciju šuma« i naš prijedlog
njezina rješenja
U prvom razdoblju, god. 1961—1966, država je propisala za čitavo državno
područje jedinstveni minimalni novčani iznos prosječno po m3 posječene drvne
mase koji treba biti namijenjen biološkoj reprodukciji posječene drvne mase,
dakle njezinoj jednostavnoj reprodukciji. Taj prosječni financijski normativ
u načelu imao je osigurati jednostavnu biološku reprodukciju posječene
drvne mase, a sama radna organizacija mogla je odlučiti se i za veći individualni
normativni novčani iznos. Pomoću njega bi se ostvarila i željena proširena
biološka reprodukcija drvne mase, pa i one tehničke investicije koje služe
biološkoj reprodukciji (za komunikacije, za odnosnu opremu koja omogućuje
mehanizaciju šumsko-kulturnih radova). Putem tako odvojenih novčanih iznosa
stvarala se tzv. »amortizacija za regeneraciju šuma« (18).
Taj pogrešni naziv »amortizacije« tvrdilo se da je omogućio da se šumarstvo
i u pogledu svoje biološke proizvodnje (tj. »proizvodnje šumskih sastojina«, odnosno
»proizvodnje drva na panju«, odnosno »uzgajanja šuma«) »uklopi« u postojeći
privredno-financijski sistem Jugoslavije te poduzeća šumarstva tretiraju
kao tipične proizvodne radne organizacije, bez ikavih financijskih specifičnosti
. . . Taj je naziv »amortizacije« — razumljivo — potpuno pogrešan:


— jer se pri racionalnom šumskom gospodarenju šuma ne troši, već, naprotiv,
vrijednost njezine šumske sastojine, odnosno njezina drva na panju,
priraščuje; a kada se posiječe, kao svaki drugi proizvod pruža novčani ekvivalent
— ovdje putem realizacije prve, biološke faze jedinstvenog procesa šumskoga
gospodarenja (tj. faze proizvodnje drva na panju), i to neođuojen u novčanom
ekvivalentu realiziranih proizvoda djelatnosti druge faze jedinstvenog
procesa šumskoga gospodarenja (tj. faze iskorišćivanja šuma);
— jer osim jednostavne biološke reprodukcije posječenog drva osigurava i
stanovitu proširenu biološku reprodukciju drva, pa i stanovitu proširenu reprodukciju
tehničkih osnovnih sredstava koja služe biološkoj reprodukciji drva;
— jer je šuma takvo osnovno sredstvo specifičnih karakteristika koje se
ne troši proizvodno, pa nema amortizacije, a posječena druna masa poprima sve
karakteristike tipičnog obrtnog sredstva [virman od osnovnog u obrtno sredstvo
(5) — analogan kao u stočarstvu6];
— jer pri vladajućem trajnom šumskom gospodarenju sistemima šumskih
sastojina raznih dobi, odnosno stabala, nikako ne odgovara postavka da se šuma
kao tipično osnovno sredstvo redovno i investiciona »troši« te održava, pa
taj utrošak treba njezinom njegom i obnovom izravnati; šuma se ne troši već,
ponavljamo, naprotiv priraščuje a sječom pretvara u vlastiti proizvod koji se
realizira kao i svaki drugi proizvod — jedino ovdje neodvojeno od realizacije
proizvoda iskorišćivanja šuma, tj. faktično cjelokupnog procesa šumskoga gospodarenja;
— budući da »amortizacija« od god. 1957. u Jugoslaviji ne sadrži ekvivalente
ni redovnog ni investicionog održavanja (koji se financiraju kao redovni
troškovi karaktera obrtnih sredstava), navedena »amortizacija za regeneraciju
6 U stočarstvu osnovno stado ima amortizaciju u okviru obezvrjeđivanja rasplodnog
grla u vezi proizvodnog trošenja njegove rasplodne moći koja ima posebnu
dodatnu vrijednost, iznad vrijednosti mesa (kože i dr.) te rasplodne stoke.


177
ŠUMARSKI LIST 5-6/1970 str. 56     <-- 56 -->        PDF

šuma« s gledišta privredno-financijskog sistema Jugoslavije pogrešno obuhvaća
i sredstva karaktera obrtnih sredstava;


— i dr.


U takvoj situaciji mi smo se živo zalagali (npr. 6), da se — pri sadašnjoj
odsutnosti jedinstvenog normiranja cijena u Jugoslaviji — jedinstvenim Uputstvom
odredi da u Jugoslaviji svaka šumsko-privredna organizacija za svoje
potrebe iskalkulira po jedinicama sortimenata »financijske normative za jednostavnu
reprodukciju posječenog drva na panju« [za čitavo svoje područje
(tzv. šumsko privredno područje), ili za područje pojedine njezine šumarije, ili
za područje pojedine njezine šumsko-gospodarske jedinice]. Takvi »cjenici« omogućili
bi tačnu jednostavnu biološku reprodukciju posječenog drva i omogućili
bi ukidanje jednog »rješenja« i jednog termina koji treba okvalificirati
kao grešku ekonomsko-financijskog karaktera. Ti »cjenici« slali bi se na odobrenje
nadležnoj šumarskoj inspekciji. Po želji, a prema postavkama perspektivnog
plana investiranja, izbalanciranog u granicama realnih šumsko-uređajnih
elaborata i financijskih mogućnosti — svaka šumsko-privredna organizacija
za svoje potrebe mogla bi iskalkulirati po jedinicama drvnih sortimenata i analogne
»financijske normative za proširenu reprodukciju posječenog drva na
panju« i »financijske normative za proširenu reprodukciju tehničkih osnovnih
sredstava koja služe biološkoj produkciji drva«.


II. Problematika državne metode »utvrđivanja vrijednosti šuma«
i neprikladnost tih vrijednosti za praćenje stanja šuma i bilanciranje uspjeha
No, usprkos navedenom — u Jugoslaviji se pošlo drugim putem. Država
je počela forsirati izradbu Pravilnika (17), a kasnije i konkretnijih Uputstava
(2, 13) za »utvrđivanje vrijednosti šuma«. Uzalud su stručnjaci (Jovanović, Kraljić,
Plavšić, Potočić, Šurić i dr.) upozoravali da za to još ne postoje potrebni
uvjeti (u praksi i u razradbi odnosnih teorijskih postavki), koji bi osiguravali
dovoljnu tačnost tih »utvrđivanja« vrijednosti šuma (tj. faktično šumskih sastojina).
Prema zahtjevima države, uskoro su bili objavljeni navedeni Pravilnik
i Uputstva, iako je studija (3) koja je pokušala znanstveno razraditi temelje
problematike koju u ovom napisu obrazlažemo — bila jednoglasno službeno
ocijenjena kao pogrešna [Kraljić-Plavšić-Potočić (11)], odnosno čak i štetna
[Šurić (20)].


Na temelju kraćih savjetovanja sa navedenim i drugim stručnjacima, država
je odredila (17):


1) Vrijednost svih visokih i niskih jednodobnih šuma zrelih pa i približno
zrelih (2/3 ophodnje) za sječu te prebornih šuma — utvrđuje se u visini ukupne
vrijednosti na panju svih sortimenata drvne zalihe.


2) Vrijednost svih (jednodobnih) visokih i niskih šuma mlađih od 2/3 ophodnje
— izračunava se na temelju »troškova« (faktično objektivne »cijene
proizvodnje«) njihovih osnivanja (faktično obnove) koji se faktorom l,0pm povećavaju
do sadašnje starosti »m« tih šuma (sastojina) (prijedlog Šurića). Pri
tome »p« označuje postotak rastenja »troškova« (cijene proizvodnje) osnivanja
(obnove) mlade šume koji do starosti od 2/3 ophodnje šumske sastojine dovodi
upravo do vrijednosti šumske sastojine starosti 2/3 ophodnje (tj. do vrijednosti
na panju svih sortimenata njezine drvne zalihe). Prema tome, »p« se konkretno
izračunava prema odnosnim tablicama ili pomoću logaritama na temelju kvocijenta
vrijednosti šumske sastojine starosti 2/3 ophodnje i »troškova« (cijene
ŠUMARSKI LIST 5-6/1970 str. 57     <-- 57 -->        PDF

proizvodnje) osnivanja (obnove) mlade šumske sastojine. Pri navedenim »troškovima
« (cijeni proizvodnje) osnivanja (obnove) mladih šumskih sastojina uzimaju
se u račun »troškovi« osnivanja umjetnim načinom (sjemenom) i za one
mlade šume koje su nastale prirodnim putem (naš prijedlog).


3) U tač. 1) navedene vrijednosti na panju svih sortimenata sastojinske
drvne zalihe pri tome izračunavaju se tzv. deduktivnom metodom, tj. tako da
se od tržišnih vrijednosti drvnih sortimenata odbiju za konkretne uvjete planski
objektivni »troškovi« (faktično »cijene proizvodnje«) iskorišćivanja tih drvnih
sortimenata iz šume (sječe, izradbe i ukupnog transporta iz šume do tržišta)
— razumljivo bez vrijednosti sirovine kojoj se upravo time utvrđuje »cijena
drva na panju«, odnosno tzv. iskalkulirana (planska objektivna) »šumska
taksa« (uporedi i 5).


Na temelju tih odredaba, vrijednosti šuma (šumskih sastojina) u Jugoslaviji
—´ predstavljaju grosso modo šumske takse njihovih osovnih drvnih zaliha.
To zbog toga, što u Jugoslaviji, prema našim obračunavanjima statističkih podataka
(15), same preborne šume obuhvaćaju oko 40,3% površine odnosno oko
65,9l% drvne zalihe svih šuma Jugoslavije, a jednodobne šume visokog i niskog
tipa uzgoja starosti više od 2/3 ophodnje (u visokim jednodobnim šumama za listače
više od 80 godina i za četinjače više od 60 godina, a u niskim šumama
više od 20 godina) obuhvaćaju daljnjih oko 27,4% površine odnosno oko 15,3%
drvne zalihe svih šuma Jugoslavije — a to znači zajedno oko 67,7% površineodnosno oko 81,2n/o drvne zalihe svih šuma Jugoslavije. U uvjetima kada više
ne postoji državno-socijalistički budžet — pri samoupravljačkom socijalizmu
zahtijeva se da svaka privredna organizacija posluje financijski pozitivno,
a tržišne cijene u načelu ravnaju se prema onima na svjetskom tržištu (koje zasad
još uvijek reguliraju uglavnom zemlje kapitalizma). Tada se navedene vrijednosne
cijene šuma (šumskih sastojina) temelje na svim poznatim oblicima
zemljišnih renti: obliku zemljišne rente plodnosti, položaja, eventualno — na
apsolutnoj zemljišnoj renti i monopolnoj renti (ukoliko ih radna organizacija ne
iscrpi proizvodnjom uz lošije uvjete od onih koje priznaje tržište za kapitalističke
odnose). Te vrijednosne cijene izraz su ne samo količina i asortimana
osovnih drvnih masa, a pri mladim šumskim sastojinama i njihovih sposobnosti
vrijednosnog prirašćivanja — nego i stupnja otvorenosti šuma komunikacijama
. . . To posljednje čini ih neprikladnima za vjerno praćenje naturalnih stanja
i promjena šumskih sastojina, odnosno njihovih osovnih drvnih zaliha (uporedi
7)! Već samo jedna novopodignuta šumska komunikacija — pri istom cjeniku
šumskih taksa — podiže vrijednost [pojava »valorizacije« (uporedi 4)!]
šumskih sastojina, odnosno njihovih osovnih drvnih zaliha — pa to zamagljujepraćenje stanja i promjena stanja, tj. naturalnog održanja šumskih sastojina,
odnosno njihovih osovnih drvnih zaliha! Takve deduktivne cijene su vjeranodraz uvjeta privređivanja jedinstvenog procesa šumskog gospodarenja. One
nisu uporedive u čitavoj državi u odnosu na same količine i asortimane osovnih
drvnih zaliha, odnosno šumskih sastojina. Naprotiv, one su prikladne za eventualne
kupoprodaje šuma, izračunavanja odšteta zbog prinudne sječe šumskih
sastojina koje nisu dostigle svoju sječnu zrelost i si. (naročito u sektoru privatnih
šumica, pri razmjeni između socijalističkog i privatnog sektora, i si.).


Pri izradbi konkretnijih Uputstava o »utvrđivanju vrijednosti šuma« (2,
13) — trebalo je razraditi detaljnije propise o utvrđivanju sječnih zrelosti šumskih
sastojina, o materijalnoj procjeni količina sortimenata u osovnim sasto
ŠUMARSKI LIST 5-6/1970 str. 58     <-- 58 -->        PDF

jinskim drvnim zalihama, o kalkulacijama vrijednosti (šumske takse) drvne
zalihe na panju, o utvrđivanju vrijednosti šuma neotvorenih ili nedovoljno
otvorenih šumskim komunikacijama, o utvrđivanju vrijednosti novih mladih
šumskih sastojina (nastalih introdukcijom i si.) na temelju samo troškova (faktično
objektivne »cijene proizvodnje«) njihova osnivanja (obnove), o utvrđivanju
vrijednosti mladih degradiranih šuma prikladnih za melioraciju i ostalih
degradiranih šuma na temelju kombiniranog računanja, o utvrđivanju vrijednosti
neprivrednih šuma prema »individualnim a objektivnim cijenama proizvodnje
usluga njihove reprodukcije u konkretnim uvjetima«, o utvrđivanju
vrijednosti plantaža šumskih vrsta drveća (na koje se uopće ne odnosi navedeni
Pravilnik 17), i dr.


Naročite poteškoće pri konkretnim kalkulacijama su uzrokovale pojave


tzv. negativnih šumskih taksa, niže vrijednosti degradirane šumske sastojine


starosti 2/3 ophodnje od objektivne cijene proizvodnje njezina osnivanja (ob


nove), i dr. Stoga se tim problemima u navedenim Uputstvima (2, 13) morala


posvetiti posebna pažnja.


Sama Uputstva (2, 13) ipak ne predstavljaju neke državne propise — već
samo dobronamjernu pomoć šumsko-privrednim organizacijama u cilju njihova
što uspješnijeg ostvarivanja utvrđivanja vrijednosti njihovih šuma.


Na temelju navedenog Pravilnika (17) i navedenih Uputstava (2, 13), god.
1966. prvi put se utvrdila vrijednost društvenih šuma (šumskih sastojina) gotovo
80% šumsko-privrednih organizacija Jugoslavije. Utvrđene vrijednosti tih
društvenih šuma knjižile su odnosne šumsko-privredne organizacije kao vrijednosti
tih — specifičnih — osnovnih sredstava. Na temelju podataka navedene
procjene, Radovčić navodi daljnju orijentacionu ocjenu vrijednosti društvenih
šuma Jugoslavije ovako (14):


Tip gospodarenja Visoke šume Niske šume SVE ŠUME
Vrst podataka


ha, u hiljadama 3.870 2.050 5.920
novih din, u mil. 12.800 400 13.200
novih din po ha 3.310 195 2.230


Odatle vidimo da na visoke šume otpada oko 98°/o ukwpne vrijednosti društvenih
šuma Jugoslavije, koja vrijednost iznosi orijentaciono 13,2 milijardi
novih dinara.


Te utvrđene i ocijenjene vrijednosti dosta su netačne, jer se materijalna
procjena sortimenata na panju vršila raznim tačnostima, jer su se deduktivne
šumske takse za drvo na panju kalkulirale raznim tačnostima, a naročito jer se
postupalo prema raznim provedbenim Uputstvima [saldiranje ili nesaldiranje
pozitivnih i negativnih šumskih taksa pojedinih sortimenata na panju u istoj
potencijalnoj sječini, odnosno pozitivnih i negativnih šumskih taksa osovnih
drvnih zaliha pojedinih potencijalnih sječina; različiti postupak pri kalkuliranju
deduktivne šumske takse za potencijalne šumske sječine koje su neotvorene
ili nedovoljno otvorene šumskim komunikacijama; različiti postupak pri
utvrđivanju vrijednosti degradiranih šuma koje su prikladne za melioraciju;
različiti postupak pri utvrđivanju vrijednosti šuma posebnih efekata (zaštitne,
rekreacione, na kršu)]. Navedene vrijednosti su, osim toga, često i međusobna
neuporedive . . .
ŠUMARSKI LIST 5-6/1970 str. 59     <-- 59 -->        PDF

III. Problematika »amortizacije šuma« i naš prijedlog njezina rješenja
U drugom razdoblju, od god. 1967, država je propisala »amortizacij u
šuma « iz prihoda djelatnosti iskorišćivanja šuma u minimalnom iznosu od l´/o
100
vrijednosti visokih šuma, odnosno 2,5!% vrijednosti niskih šuma (odnosno


u
postotaka vrijednosti plantaža šumskih vrsta drveća — pri čemu »u« označuje
broj godina ophodnje plantaže) (19). Tako dobijeni iznosi nisu uopće proporcionalni
posječenoj drvnoj masi, za neke šumsko-privredne organizacije su preniski,
za neke previsoki (sumarno za čitavu Jugoslaviju u načelu uglavnom zadovoljavaju,
jer su navedeni postoci planski utvrđeni prema ukupnim potrebama
Jugoslavije za šumsko-kulturne radove biološke reprodukcije drva te za
tehničke investicije koje služe biološkoj reprodukciji drva) (4). Da bude situacija
još gora, u posljednje vrijeme državnim financijskim propisima dozvoljeno
je da se takva »amortizacija šuma« prelije u poslovni fond (fond osnovnih
i obrtnih sredstava) radne organizacije. Time je »amortizacija šuma« izgubilasvoju strogu namjenu, pa se može trošiti i za obrtna sredstva, investicije u iskorišćivanje
šuma, i dr. Nema sumnje, da će se uslijed toga i dalje nastaviti pa
i pojačati stalno opadanje šumsko-kulturnih radova, koje se u Jugoslaviji može
u posljednjim godinama zapaziti prema podacima državne statistike (4).


Prema propisima osnovnog Zakona o šumama (16): »Šume se moraju održavati
i obnavljati tako da se trajno očuva njihova vrijednost i osigura trajnosti stalno povećanje prirasta i prinosa, kao i njihove općekorisne funkcije (gospodarenje
šumama)« (podcrtao B. K.). S time u vezi dosad su se uzalud očekivala
službena državna uputstva koja bi propisivala čitav postupak praćenjai kontrole »vrijednosti šuma« . . . Njima bi se trebalo odrediti npr. da se namjenski
uspješno utrošena sredstva »amortizacije za regeneraciju šuma«, odnosno
»amortizacije šuma«, knjigovodstveno aktiviraju kao (specifična) osnovna
sredstva te da se periodski istim metodama i po istim cijenama utvrđuju vrijednosti
šuma . . . Vjerojatno nije slučajno što navedena uputstva nisu objavljena,
iako bi bila prijeko potrebna šumarskoj operativi. Tome je pridonijela činjenica
što se barem u okviru čitave Jugoslavije navedene »amortizacije« temelje
na induktivn o (na temelju troškova, odnosno cijena proizvodnje) iskalkuliranim
nivoima cijena proizvodnje potrebnih šumsko-kulturnih radova, a
navedene »vrijednosti šuma« grosso modo na deduktivn o utvrđenim šumskim
taksama. Te su pak u načelu veće od prvih za zbirove diferencijalnih zemljinših
renti položaja te eventualnih — monopolnih i apsolutnih zemljišnih
renti. Prema tome, knjigovodstveno aktiviran ekvivalent periodski posječene
i uspješno obnovljene drvne mase odnosno šume (šumskih sastojina) u n ač
e 1 u ne može biti jednak šumskoj taksi utvrđenoj za posječenu drvnu masu
odnosno šumu (šumske sastojine); on je redovito manji! Drugim riječima, knjigovodstveno
aktivirana vrijednost je potpuno druge vrste i nivoa nego li na početku
i na kraju višegodišnjeg obračunskog razdoblja utvrđene »vrijednosti šuma«!
Ako se vrši navedeno knjigovodstveno aktiviranje, razumljivo da se ono ne
može provjeravati inventurama drvnih zaliha odnosno šuma (šumskih sastojina)
kojih se rezultati utvrđuju po sasvi m drugi m vrstama i nivoima cijena!
Prema tome ne bi preostalo drugo, nego da se u višegodišnjem obračunskom
razdoblju posječena drvna masa odnosno šuma (šumske sastojine) te na
početku i kraju tog obračunskog razdoblja utvrđene vrijednosti šuma (šumskih


181
ŠUMARSKI LIST 5-6/1970 str. 60     <-- 60 -->        PDF

sastojina) iskažu po istim vrstama i nivoima cijena, i to na prvipogled čini Se onima koje su propisane a koje se grosso modo temelje na šumskim
taksama . . . Tada bi putem novca bila omogućena kontrola održavanja
vrijednosti drvnih zaliha odnosno šuma (šumskih sastojina), pa i utvrđivanje
odnosne vrijednosti periodskog drvnog prirasta odnosno periodskog prirasta
vrijednosti šuma (šumskih sastojina) .. . U tom slučaju namjenski utrošena sredstva
»amortizacije za regeneraciju šuma« odnosno »amortizacije šuma« trebala
bi se knjigovodstveno knjižiti kao odnosni periodski troškovi . . . Osim toga,
kako da se periodski posječena drvna masa ispravno proknjiži po »utvrđenim
vrijednostima šuma« (i onih mladih, degradiranih, neotvorenih ili slabo otvorenih
komunikacijama, i si.)? One se u mnogim slučajevima ipak razlikuju od
jednostavnih šumskih taksa njihovih drvnih zaliha! Kad bi pak umjesto »utvrđenih
vrijednosti šuma« uzimali u račun samo »utvrđene vrijednosti drvnih
masa, tj. šumske takse drvnih masa« — čemu onda državni propisi o utvrđivanju
vrijednosti šuma umjesto o utvrđivanju vrijednosti samo drvnih masa (o
šumskim taksama)? Kako u posljednjem slučaju opravdati kalkuliranje po
konstantnim šumskim taksama, iako one više nisu realne zbog podizanja novih
šumskih komunikacija, javnih saobraćajnica ili tehnološkog napretka sredstava
transporta?


U takvoj situaciji pogotovo neprestano se zalažemo (4, 6, 7, 8, 9), da se jedinstvenim
Uputstvom za čitavu Jugoslaviju odredi da svaka šumsko-privredna
organizacija za svoje potrebe iskalkulira po jedinicama drvnih sortimenata
»financijski normativ jednostavne biološke reprodukcije posječenog drva (na
panju)«, a eventualno »financijski normativ proširene biološke reprodukcijeposječenog drva (na panju)« te »financijski normativ novih tehničkih investicijakoje služe biološkoj reprodukciji drva« — kako smo to već naveli i detaljnije
objasnili na str. 178 ovog napisa. Razumljivo, ti financijski normativi množili
bi se s količinama posječenih drvnih sortimenata i osigurali u svakoj šumsko-
privrednoj organizaciji (šumskom privrednom području, odnosno šumariji, odnosno
šumsko-gospodarskoj jedinici) potrebnu dovoljnu plansku biološku jednostavnu
i proširenu reprodukciju posječenog drva te proširenu reprodukciju
tehničkih osnovnih sredstava biološke reprodukcije drva. Time bi se ujedno
u potpunosti ukinula i ekonomska mistifikacija pojave i termina »amortizacija
šuma«, a pomoću »financijskog normativa za jednostavnubiološku reprodukciju posječenog drva (na panju)« osigurale
ujedno najprikladnije jedinične induktivne cijene za praćenje, tj. kontrolu, naturalnog
održanja osovnih drvnih zaliha u šumskim sastojinama pojedine šumsko-
privredne organizacije. Na taj način dobila bi se također ispravna i prikladna
podloga za ostvarenje u primjerenoj budućnosti »b i 1 a n c i r a n j a
uspjeha proizvodnje drva na panju« (7). To bilanciranje je očišćeno
od utjecaja komunikativnosti šuma koja treba utjecati samo na »bilanciranje
uspjeha djelatnosti iskorišćivanja šuma«. Također je očišćeno i od teško
ustanovljivah utjecaja više ili manje veće prirasne sposobnosti šumskih sastojina
koja treba utjecati samo na »bilanciranje uspjeha proizvodnje šumskih
sastojina«. Od tog posljednjeg bilanciranja zasad bi trebalo opravdano odustati
(i prirasne sposobnosti pratiti po mogućnosti samo naturalno, odnosno odvojeno
novčano).


Budućnost će pokazati kojim putem će u tom pogledu šumarstvo Jugoslavije
krenuti!
ŠUMARSKI LIST 5-6/1970 str. 61     <-- 61 -->        PDF

LITERATURA


1.
E n dre s M.: »Lehrbuch der Waldwertrechnung und Forststatik«, Berlin 1919.
2.
Institut za šumarstvo i drvnu industriju — Beograd: »Stručno-tehničko uputstvo
za sprovođenje Pravilnika o utvrđivanju vrednosti šuma«, Beograd 1965.
(umnoženo ciklostilom).
3.
Institut za šumarstvo i drvnu industriju — Beograd: »Šuma kao sredstvo radne
organizacije (Ekonomsko-metodološka studija)«, Beograd 1966, str. 1—103 (rukopis
umnožen pisaćom mašinom).
4.
Kralji ć B.: »Ekonomika šumarstva Jugoslavije«, udžbenik skraćenog kolegija
za slušače predmeta Ekonomike Jugoslavije u III godištu Fakulteta ekonomskih
nauka u Zagrebu, objavljen u zbirnoj knjizi analognih specijalnih ekonomika
»Ekonomika Jugoslavije — II dio«, II izdanje, u redakciji Sirotkovića J.
i Stipetića V., Zagreb 1967, str. 89—139.
5.
Kralji ć B.: »Ekonomski elementi proizvodnje socijalističkog šumarstva«, Zagreb
1952, str. 1—802 + XXI + džep sa 11 tabličnih priloga.
6.
Kralji ć B.: »Financiranje biološke reprodukcije posječenog drva«, Šum. list,
3/4, Zagreb 1969, str. 114—125.
7.
Kralji ć B.: »Najprikladniji sintetski pokazatelj vrijednosti drva na panju u
svrhu bilanciranja uspjeha proizvodnje drva na panju«, Sum. list, 7/8, Zagreb
1969, str. 270—280. (Prevedeno također na poljski i njemački).
8.
Kralji ć B.: »Podizanje proizvodnosti rada u šumarstvu — s gledišta šumarske
politike, privredno-financijskog sistema i mikro-organizacije — u uvjetima
socijalizma«, Šum. list, 9/10, Zagreb 1966, str. 416—432.
9.
Kralji ć B.: »Stimulativna unutrašnja raspodjela dohotka na radne jedinice
u šumsko-privrednoj organizaciji«, Šum. list, 11/12, Zagreb 1967, str. 433—451.
10.
Kralji ć B.: »Suština i ekonomsko značenje, osobine i koristi od srednje starosti
šumskog kompleksa i sastojine«, Godišen zbornik na Zemjodelsko-šumarskiot
fakultet na Univerzitetot Skopje, 1956—57, Kn. X, str. 127—215.
11.
Kraljić B., Plavšić M., Potočić Z.: Recenzija rada »Šuma kao sredstvo
radne organizacije«, Zagreb 1966, str. 1—21 (rukopis umnožen pisaćom mašinom).
12.
Ostrovitjano v K. V.: »Zemljišna renta i razvitak kapitalizma u poljoprivredi
«. Štampano kao rukopis.
13.
Plavšić M., Kraljić B., Potočić Z.: »Uputstvo za primjenu Pravilnika o
utvrđivanju vrijednosti šuma«, Zagreb 1966, str. 1—88 (umnoženo ciklostilom);
»Dodatak Uputstvu za primjenu Pravilnika o utvrđivanju vrijednosti šuma«, Zagreb
1966, str. 1—15 (umnoženo ciklostilom).
14.
Radovči ć A.: »Rezultati utvrđivanja vrednosti i efekti amortizacije šuma«,
Šumarstvo, 1/2, Beograd 1967, str. 47—54.
15.
Savezni zavod za statistiku SFRJ: »Šumarstvo 1961—1962«, Statistički bilten 321,
Beograd 1964.
16.
Službeni list SFRJ br. 26/1965: »Osnovni zakon o šumama«.
17.
Službeni list SFRJ br. 36/1965: »Pravilnik o utvrđivanju vrijednosti šuma«.
18.
Službeni list SFRJ br. 27/1961, 40/1961, 52/1962: propisi o »amortizaciji za regeneraciju
šuma«.
19.
Službeni list SFRJ br. 37/1965, 52/1966: propisi o »amortizaciji šuma«.
20.
Šuri ć S.: Recenzija rada »Šuma kao sredstvo radne organizacije«, Beograd
1966, str. 1—10 (rukopis umnožen pisaćom mašinom).
DIE WALDWERTSCHÄTZUNG UND BILANZIERUNG DES ERFOLGES IN
DER BIOLOGISCHEN FORSTPRODUKTION JUGOSLAWIENS


Zusammenfassung


Das alte Streben der Forstökonomik bestand darin, die Wirtschaftszustände zu


befolgen und den Wirtschaftserfolg in der »Waldbestandsproduktion« oder zumindest
in der »Holzerzeugung auf dem Stock« zu ermitteln. Während der letzten zehn Jahren
entschied man sich in Jugoslawien für die Befolgung der »Forstkulturtätigkeit« sowie
für die »Bewertung der Wälder, d. h. Waldbestände«. Dadurch würde sich die Forstwirtschaft
bestmöglichst in das bestehende wirtschaftlich-finanzielle System »einschalten
«, und das forstwirtschaftliche Organismus würde in der Lage sein seine
ŠUMARSKI LIST 5-6/1970 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Geschäfte möglichst im Sinne eines typischen (industriellen) Wirtschaftsunternehmens
zu führen. Der Autor erörtert die Möglichkeiten, die sich in diesem Zusamenhang
für die biologische Reproduktion der eingeschlagenen Waldbestände, bzw. der
Holzmassen, sowie für die Bilanzierung des Erfolges in der biologischen Phase der
Forstwirtschaft ergeben. Er erläutert den Gang der historischen Entwicklung der
bezüglichen Problematik in Jugoslawien seit 1945, erklärt seine Rolle in der Lösung
dieser Problematik, und macht Vorschläge für die günstigste Lösung dieser Probleme.


Dabei erörtert er in den einleitenden Abschnitten warum der Waldboden in Jugoslawien
keinen Preis besitzt, so dass die Problematik des Waldwertes auf die Problematik
des Waldbestandeswertes zurückgeführt wird.


Im Abschnitt A) stellt der Autor seine allgemeine Methodik für die Bewertung
der Waldbestände (PCPS) Jugoslawiens aus dem Jahre 1952 dar, mit Hinweis auf
ihre völlig marxistische Grundlage und die Differenzen gegenüber den bezüglichen
Methodiken, die aus der bürgerlichen Forstökonomik bekannt sind. Er legt aus die
Schwierigkeiten der Anwendung der oberwähnten Methodik unter den gegenwärtigen
Bedingungen jedoch auch auf die Möglichkeit, dass diese Methodik eine richtige
Grundlage für eine eventuelle baldige, sei es auch oberflächlichere »Bilanzierung
des Wirtschaftserfolges in der Waldbenstandsproduktion« wird. Der Autor betont, dass
diese Waldbestandswerte einwandfrei zur erwähnten Bilanzierung und zur Befolgung
der Werte der Waldbestände ind ihrer Wertzuwachsleistung dienen können.
Er hebt dagegen hervor, dass diese Werte keinesfalls eine Grundlage für eventuelle
Waldverkäufe, Berechnungen der Entschädigungen für die Waldbeschädigungen u. ä.
sein können, da sie keine Differentialbodenrenten der Lage u. a. enthalten.


Im Abschnitt B) erörtert der Autor die von ihm erarbeiteten »allgemeinen induktiven
Republiksproduktionspreise nach Rohholzsorten auf dem Stock (PCP„)«
sowie die objektiven Forsttaxen der I—IV. bzw. I—V. Klasse der Transportkosten
(S0). Diese Preise und Forsttaxen hat der Autor für die V. R. Kroatien im Jahre 1948
errechnet, und auf Grund derselben ein originelles stimulierendes Finanzsystem der
Geschäftsführung bei den damaligen staatlichen Forstwirtschaftsbetrieben begründet,
welche sich damals nur mit der waldbaulichen Produktion (Rohholzerzeugung)
beschäftigten, im Verhältnis zu den derzeitigen staatlichen Rohholzbereitstellungsbetrieben
und dem republikanischen staatlich-sozialistischen Budget.


Im Abschnitt C) legt der Autor die Zustände aus, die entstanden waren, als in
Jahr 1948 das Bundesministerium für Forstwirtschaft die »allgemeinen (wenngleich
unvollständigen) induktiven Bundesproduktionspreise nach Rohholzsorten auf dem
Stock« auskalkuliert hat. Damals erarbeitete der Autor die »Plan-Tafeln für die
(objektiven) Transportkosten-Differenzen«, gegliedert nach den Rohholzsorten in die
46 relativ »sehr enggestaffelten« Klassen der objektiven Kosten des Gesamtwaldtransports
(per Tonne). Dadurch ermöglichte der Autor erneut die weitere Durchführung
des originellen stimulierenden Finanzsystems der Geschäftsführung dass
schon unter B) angeführt wurde, als auch die Durchführung der für die Praxis hinreichend
genauen »Bilanzierung des Erfolges in der Holzerzeugung auf dem Stock«
der betreffenden Forstwirtschaftsbetriebe, die sich nur mit dem Waldbau, d. h. mit
der Holzproduktion auf dem Stock, beschäftigten.


Im Abschnitt D) berichtet der Autor über den in diesem Zusammenhang aufgetretenen
Zustand, als der Staat verordnet hatte, dass nur die Befolgung der »Forstkulturtätigkeit
« eingeführt werden sollte. Dann wurde jede Bemühung den Holzzuwachs
wertmässig zu befolgen aufgegeben, und man begnügte sich nur mit der Befolgung
der Geschicklichkeit, Erfahrung und Arbeitswilligkeit der Arbeiter bei der
Verwirklichung der forstlichen Kulturarbeiten, und dies nur in bezug auf die konkret
planierten Kosten bzw. den Produktionspreis dieser Arbeiten. Man hat also
vollständig das Bestreben aufgegeben die »Bilanzierung des Erfolges in der Produktion
der Waldbestände« zu verwirklichen sogar auch die »Bilanzierung der Holzerzeugung
auf dem Stock«.


Im Abschnitt I) erörtert der Autor die mit dem Abschnitt D) verbundene Problematik,
die in der Zeitspanne 1961—1966 im Zusammenhang mit den staatlichen
Verordnungen über die sogenannte »Amortisation für die Waldregeneration« entstand.
Er unterzieht seiner Kritik den Termin, Begriff und die Auswirkung dieser
»Amortisation«. Der Autor stellt derselben seine Vorschläge gegenüber, und befür
ŠUMARSKI LIST 5-6/1970 str. 63     <-- 63 -->        PDF

wortet die Lösung vermittels der von ihm vorgeschlagenen »finanziellen Normative
für die einfache bzw. erweiterte Reproduktion des eingeschlagenen Rohholzes auf
dem Stock«, ferner auch eventuell vermittels »der finanziellen Normative für eine
erweiterte Reproduktion der technischen Grundmittel, welche der biologischen Produktion
des Holzes dienen«.


Im Abschnitt II) bespricht der Autor die Bedingungen unter denen die staatliche
Instruktion über die Bewertung der Wälder in Jugoslawien entstand, legt sodann
die Hauptmerkmale der bezüglichen Methodik und die Problematik die in dieser
Instruktion enthalten sein sollten aus, nicht zu vergessen die Gründe der Unzuverlässigkeit
der »Wertabschätzung« der Wälder in Jugoslawien in 1966.


Im Abschnitt III) erörtert der Autor die Problematik die mit dem Abschnitt D)
als auch mit der Waldbewertung (1966) in Jugoslawien verbunden ist, welche Problematik
nach dem Jahr 1967 im Zusammenhang mit der staatlichen Verordnungen
über die sog. »Waldamortisation« entstand. In zusätzlicher Kritik überprüft der Autor
diese »Amortisation«, indem er bemerkt, dass sich dabei um einen Fehler des
ökonomisch-finanziellen Charakters handelt. Weiterhin werden die Gegensätze ausgelegt,
zu denen die sog. »Waldamortisation« vom Standpunkt der erfolgreichen Reproduktion
des eingeschlagenen Rohholzes als auch — vermittels Waldwerts — vom
Standpunkt der Befolgung der Werterhaltung der Wälder bzw. ihrer Holzvorräte
führt. Er schlägt nochmals vor, dass man zu beiden vorerwähnten Zwecken die von
ihm erarbeiteten »finanziellen Normative für die Reproduktion des eingeschlagenen
Rohholzes« anwenden soll. Diese Normative stellen die einwandfreien Richtzahlen
dar und daher schaffen sie eine richtige und günstige Unterlage auch für die Verwirklichung
»der Bilanzierung des Erfolges in der Holzerzeugung auf dem Stock« in
absehbarer Zeit. Vermöge einer solchen Bilanzierung dürften wir uns binnen eines
längeren Zeitraumes zufriedengeben, da die »Bilanzierung des Erfolges der Produktion
der Walbestände« gegenwärtig praktisch noch nicht erreichbar ist.