DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1970 str. 36     <-- 36 -->        PDF

cfa ćimpasija cfumatćkag fakulteta u Stag-tebu 1969. g.adine


UDK 634.0.305:634.0.644.4:634.0.68


PRIPREMA RADA I PROIZVODNJE, OPTIMALNA VELIČINA ŠUMARIJE
I OPTIMALNI SISTEM NJEZINA RUKOVOĐENJA, TE UPOSLIVANJE
DIPLOMIRANIH INŽENJERA ŠUMARSTVA


Prof. Dr Ing. BRANKO KRALJIĆ


UVOD


U suvremenom npr. industrijsko m poduzeću serijske proizvodnje
ne možemo ni zamisliti racionalnu proizvodnju bez temeljite pripreme proizvodnje,
a u ovoj naročito pripreme rada. Ta se priprema obično grubo dijeli na
tehničku, tehnološku i operativnu pripremu (31, 45). Danas je ona već redovito
tako razvijena, da smo je mi podijelili na: tehničku, tehnološku, organizacionu,
ekonomsku i operativnu pripremu (17). U npr. industriji te se faze pripreme o-
bično nižu navedenim redom.


Proizvodnja i radni proces u šumarstv u odvijaju se po radilištima koja
se redovito smjenjuju i mijenjaju, iz godine u godinu, pa često i u istoj godini;
stoga smo takav sistem proizvodnje i rada nazvali »sistemom po radilištima« (17).
On se bitno razlikuje od poznatih sistema pojedinačne proizvodnje i rada, serijskog
sistema rada, masovnog sistema proizvodnje i lančanog sistema rada
(17). »Sistem po radilištima« pojavljuje se i u poljoprivredi, rudarstvu, pa i
građevinarstvu. Organizacija proizvodnje i rada koji se ostvaruju prema sistemu
odvijanja po radilištima — traži izuzetno opsežnu i detaljnu pripremu proizvodnje,
a naročito pripremu rada — »po radilištima«. Budući da se radi o
vrstama proizvodnje i rada koje nisu visokokoncentrirane, visokomehanizirane,
pa ni visokoorganizirane — vjerojatno znatnim dijelom upravo zbog »sistema
po radilištima« koji se pri njima od vajkada nužno ostvaruje — zbog izuzetne
kompliciranosti koja traži izuzetnu pripremu proizvodnje, naročito rada, u tim
vrstama proizvodnje i rada došlo je upravo do nevjerojatnog odsustva i zanemarivanja
sistematskije pripreme proizvodnje, naročito rada. Umjesto da se
upravo u takvim djelatnostima razvije minuciozna priprema proizvodnje, naročito
priprema rada — »po radilištima«, od kojih svako kao da predstavlja
posebnu »tvornicu«, »pogon«, koji radi redovito pod posebnim, često i specifičnim
uvjetima! To postaje sve nužnijim čim općenito rastu proizvodne snage,
društvene potrebe, konkurencija, a ljudski faktor rada postaje sve dragocjeniji,
a prirodna dobra, pa redovito i radilišta, sve udaljenija, manje dostupna. Tipičan
primjer za sve to je upravo proizvodni i radni proces šumarstva; svima
nama je dobro poznato gotovo potpuno odsustvo smišljenije pripreme proizvodnje,
a posebno pripreme rada — u našim šumsko-privrednim organizacijama
i drugim ustanovama koje se bave šumarstvom. Zbog toga što je to notorno


— bilo bi potpuno suvišno to dokazivati odnosnim analizama njihova poslovanja!
Ta nas nerazvijenost pouzdano stoji velikih suvišnih troškova! I to bi bilo
potpuno suvišno dokazivati odnosnim analizama! Svaki je šumarski stručnjak
duboko svjestan golemih sakrivenih rezervi, koje nedodirnuto leže u našem
šumarstvu — zahvaljujući upravo potpunom odsustvu ili krajnjoj nerazvijeno158
ŠUMARSKI LIST 5-6/1970 str. 37     <-- 37 -->        PDF

sti pripreme proizvodnje, posebno pripreme rada — kao nosioca znanstvene
organizacije rada pri šumskom gospodarenju! Mi smo stoga posebnu pažnju posvetili
razvitku metodike znanstvene pripreme proizvodnje, a posebno pripreme
rada, u šumarstvu. To zaslužuje maksimalnu pažnju, jer se dosad nije sistematski
proučavala a u stanju je upravo revolucionirati našu šumarsku operativu
— tj. proizvesti snažan skok proizvodnosti rada, ekonomičnosti, rentabilnosti
i ekonomske efektivnosti i u toj oblasti! Provedba svega toga tražit će i
stanovite reorganizacije teritorijalnih šumsko-privrednih jedinica u vezi s reorganizacijom
rukovođenja, a i posebno doškolovanje šumarskih stručnjaka te
dopunsko uposlivanje dosad još nezaposlenih mladih diplomiranih inženjera
šumarstva!


Mi smo organizaciju proizvodnje i rada u šumarstvu zamislili tako da se ona
stalno odvija za svak o radilišt e po pripremi proizvodnje i rada, koja
treba obuhvatiti ove faze: biološku, tehnološku, tehničku, organizacionu, ekonomsku
i operativnu. Te faze pripreme u šumarstvu se upravo redovito međusobno
isprepliću, pa se odvijaju često istodobno, nekad u drukčijem redu. Npr.
ekonomska priprema prisutna je već grubo orijentaciono i uz biološku pripremu,
pa i uz tehnološku i tehničku, ali se u tačnijem i definitivni]em obliku može
primijeniti tek iza ekonomski grubo provjerenih svih navedenih prethodnih priprema.
Ona, naime, ima svrhu da nađe najprije orijentaciono, a zatim manje
grubo, pa konačno upravo precizno definitivno »ekonomski optimalno rješenje«
u procesu proizvodnje, odnosno rada. Pri svima navedenim fazama pripreme
treba rješenja temeljiti što više na objektivnoj, znanstvenoj osnovi te mietodi
mjerenja i računanja; zbog maksimalne kompleksnosti problematike, priprema
se treba odvijati u pravilu putem timskog rada po suvremenim metodama tzv.
operativnih istraživanja (26, 8, 30, 15) koje uključuju najnovije matematske metode
i suvremenu mehanografiju [mašine za računanje, elektronske kompjutere
i si. (1, 16, 12)]. Mnogi problemi mogu se danas objektivno riješiti, a ranije o takvoj
mogućnosti nismo ni sanjali, zbog zamršenosti problema, mučnog i dugotrajnog
računanja i slično! Pri smišljenoj pripremi ne samo da će se utvrditi
optimalni odnosi po kvantiteti, kvaliteti, vremenu i prostoru — između svih
faktora rada i proizvodnog odnosno radnog učinka, nego će se organizacija temeljiti
i na sinoptičkom nizu apsolutnih i relativnih pokazatelja. (Na njima će se
temeljiti i sve faze samog poslovanja u radnoj organizaciji, tj. faze: pripreme,
planiranja, izvršenja, evidencije i statistike, analize, kontrole, koordinacije,
obračuna.) S obzirom na izuzetnu ulogu tzv. »uiše sile« pri radu koji se u šumarstvu
odvija na otvorenu prostoru — posebno se priprema (pa i planiranje i sve
druge faze poslovanja) mora orijentirati na elastičnost, paralelno obrađivanje
više eventualnih varijanti proizvodnje odnosno rada uz razne uvjete proizvod


nje, tehniku »rebalansa« i si. To je potrebno ne samo zbog optimalne proizvodnje
i rada nego i zbog stimulativne unutrašnje raspodjele dohotka i osobnih
dohodaka »prema radu (u ekonomskom smislu riječi)« na pojedine privredno-
računske jedinice — tj. organizacione jedinice, djelatnosti, kolektive, radnike
(19, 20, 21, 22).


PRIPREMA RADA U ŠUMARSTVU


Objasnit ćemo, ukratko, glavne karakteristike pojedine faze priprem e
rada:


— Biološka priprema. Utvrđivanje mjesta za šumski rasadnik,
koje ima za to najbolje ekološke uvjete, a naročito najprikladnije tlo. Utvrđi


ŠUMARSKI LIST 5-6/1970 str. 38     <-- 38 -->        PDF

vanje optimalne provenijencije šumskog sjemenja i klijavosti sjemenja. Utvrđivanje
najprikladnijeg klona npr. topole pri podizanju plantaža topola brzog
rasta. Utvrđivanje najprikladnije vrste četinjača pri podizanju npr. intenzivnih
nasada četinjača brzog rasta. Ekološko-tipološka istraživanja o najprikladnijim
vrstama šumskog drveća, da bi u znaku prirodnog »klimaksa« mogli ostvariti
najsigurnije i ekonomski najefikasnije konkretna pošumljivanja ili konkretne
mjere šumskog gospodarenja. ltd.


— Tehnološka priprema. Utvrditi da li je ekonomski efikasnije
osigurati konkretne obnove šuma ili pošumljivanje — sjetvom ili sadnjom šumskih
sadnica (koje starosti, kvalitete?)? Utvrditi najprikladniji način obrade tla:
oranje? ljuštenje? prašenje? kopanje? štihanje?; optimalni redoslijed? optimalne
sezone? optimalna dubina obrade?; optimalni stupanj mehanizacije tih radova?
(uporedi npr. 3). Utvrditi najprikladniji način sječe šumskog drveća: kosijerom?
sjekirom? ručnom pilom? motornom pilom? Utvrditi najprikladniji način kovanja
[štapom, sjekirom, guljačem (tip?)?]. Utvrditi najprikladniji način privlačenja
odnosno iznošenja okresane deblovine odnosno drvnih sortimenata od panja
do pomoćnih stovarišta [tumbanje? točila? plavljenje? vuča po tlu (animalnom
snagom, motornom snagom, bez kotača ili saonica, s kotačima ili saonicama?)?
vožnja (kolima, poluprikolicama, prikolicama?)? vitlima (traktorskim, samohodnim?)?
žičarama (stabilnim, pokretnim raznih tipova?)?]. Utvrditi najprikladniji
način izvoza deblovine odnosno drvnih sortimenata do glavnih skladišta [saonicama?
kolima? animalnom snagom? traktorima? kamionima (23, 24) (bez, s
jednom, dvije ili tri prikolice (39)? šumskom željeznicom? stabilnom žičarom?
splavarenjem?]. Utvrditi najpovoljniji način utovara-istovara [ručno? mehanizirano
(tip dizalice?)?]. ltd.
Sa svime time u vezi treba se odlučiti, da li će se drvni sortimenti izrađivati
već kod panja (u nas gotovo općenito) ili na pomoćnom stovarištu (ponegdje
u SR Sloveniji) ili na glavnom skladištu (često npr. u SSSR na pomoćnom
ili glavnom skladištu, koje je tada toliko mehanizirano da sliči »pilani pod vedrim
nebom«); u tim slučajevima, razumljivo, u ukupnom šumskom transportu
učestvuju drvni sortimenti, ili samo okresana stabla, odnosno debla, što utječe
na tehnologiju i tehniku ne samo ukupnog šumskog transporta nego i izrade
samih drvnih sortimenata na raznim mjestima (uvjetima). Postoji svjetska tendencija
da se mjesto izrađivanja drvnih sortimenata sve više udaljuje od panja


[uporedi materijale posebne komisije FAO (9)]. To važi i za tzv. drvo tankih
dimenzija [uporedi zanimljivo mehanizirano skladište za četinjače u Leobenu
(Austrija)], što svjedoči o izuzetnom snizivanju proizvodnih troškova takvom
tehnologijom. U SSSR počelo se u ukupnom šumskom transportu sve do tvornice
manipulirati čak neokresanim tanjim stablima koja se zajedno s njihovim
lišćem u tvornici prerađuju mehanički i kemijski [celuloza, odnosno klorofil,
karotin, razni vitamini, i si. u vitaminskom krmivu (13)]. Razumljivo, optimalna
varijanta ovisi naročito o otvorenosti šuma, vrsti i stanju šumskih komunikacija,
raspoloživoj opremi za izradu i transport, i si. Analogno, ovisno o uvjetima,
treba odlučiti, na kojem mjestu će se izvršiti koranje odnosno makljanje i
da li uopće treba korati odnosno makljati drvo izvan drvoprerađivačkog pogona
(problem prirodnog presušivanja neobrađenog i obrađenog drva te s time
u vezi smanjivanja volumne težine drva i pojeftinjenja ukupnog šumskog transporta
drva; problem moguće primjene mehanizacije kod panja, na pomoćnom
stovarištu, na glavnom skladištu, na drvoprerađivačkom pogonu; problem veće
ili manje zaposlenosti utovarača na pomoćnom odnosno glavnom skladištu ra
ŠUMARSKI LIST 5-6/1970 str. 39     <-- 39 -->        PDF

dovima obrađivanja drva; problem kamata na zalihe nezavršene proizvodnje
koje čekaju duže ili kraće vrijeme na ekonomski opravdano prirodno prosušenje;
i si.). U posebnim uvjetima npr. pomanjkanja mehanizacije za ekonomski
opravdano koranje odnosno makljanje topolovine gole sječe ritskih šuma
ekonomski je efikasnije sjekirom korati odnosno makljati drvo kod panja, zbog
naglijeg i boljeg prirodnog prosušivanja drva i pojeftinjavanja ukupnog šumskog
transporta drva, nego li koranje i makljanje izvesti relativno savršenim
strojevima pri drvoprerađivačkim pogonima (28). Pošto se na temelju kalkulacija
i računanja za odnosne konkretne uvjete donese odluka o optimalnim
oblicima svih faza iskorišćivanja šuma, potrebno se je konačno odlučiti i za optimalne
stupnjeve mehanizacije ne samo pojedinih operacija izrađivanja drvnih
sortimenata nego i ukupnog šumskog transporta (koji uključuje i sve s njime
povezane utovare, pretovare i istovare). ltd.


— Tehnička priprema. Utvrditi najprikladniju vrst i tip te potreban
tehnički kapacitet (HP) oruđa za rad — za ekonomski najefikasnije izvršenje
provizorno već izabrane tehnologije. Pri tom je potrebno prije svega raspolagati
pouzdanim podacima o upotrebnoj sposobnosti određenog oruđa za neki
rad u raznim uvjetima (npr. za obradu tla s manje ili više kamenja, manje ili
veće tvrdoće i žilavosti tj. koeficijenta otpora, npr. za privlačenje okresanih
debala od panja do pomoćnih stovarišta pri datim konkretnim uvjetima, itd.);
takve podatke vrlo rijetko nalazimo u literaturi, pa bi ih trebali osigurati vlastitim
istraživanjima ili još bolje putem istraživanja odnosnih instituta. Zatim
je tek potrebno utvrditi dovoljan a ekonomski efikasan tehnički kapacitet (HP)
izabranog odgovarajućeg oruđa za rad [npr. pri obradi tla ili transportu onaj
tehnički kapacitet koji osigurava dovoljno a ne preveliko (i to treba utvrditi za
određene uvjete!) premašenje vučne sile iznad otpora koji pruža tlo ili natovareno
transportno sredstvo, tj. ni premaleni ni preveliki »koeficiient iskorišćivanja
vučne snage« (17), u određenim uvjetima (ljeto, iza kiše, snijeg i si.)]. Posebnu
pažnju treba posvetiti odabiranju najprikladnijeg tipa radnog dijela oruđa
za rad (raonik, kotač, gusjenica i si.), a također i onog dijela oruđa za rad kojimrukuje radnik (držalo, komande i si.); prvo se bira prema tehničkoj efikasnosti,
a drugo prema ergonomskoj prikladnosti ( s antropometrijskog gledišta). S obzirom
na grubo odabranu tehnologiju i oruđe za rad u određenim uvjetima
treba odrediti i tip potrebnih postrojenja te njihov optimalni broj i raspored na
konkretnom radilištu: npr. s obzirom na odabran način transporta drva iz šume
potrebno je utvrditi kakve su utovarne rampe potrebne i koliki je njihov optimalni
broj te kakav im je rasnored u datom radilištu. ltd.
— Organizaciona priprema. Utvrditi potrebne normative radne
snage (radne norme), materijala [sirovine i pomoćnih materijala (boja, s-željeza,
gorivo, mazivo i si.) ukoliko ih nije već utvrdila tehnološka priprema! i proizvodne
kapacitete oruđa za rad [ha uvjetnog oranja (17), tkm pojedine vrste, m3
izrade pojedinog drvnog sortimenta, i si.]. Bez njih nije moguće planiranie niti
pouzdana kalkulacija troškova. Utvrditi optimalnu brojnost radnih ekipasnabdjevenost potrebnim im oruđem za rad. Utvrditi odgovarajuće optimalne
tokove rada (njem. Bestverfahren). Utvrditi optimalni raspored radova u
vrem.enu i prostoru (uzevši u obzir i sezone) s obzirom na optimalno iskorišćivanje
raspoloživih proizvodnih kapaciteta, tj. s jedne strane oruđa za rad a s
druge strane radnika; to ujedno predstavlja najvažniju fazu planiranja (»razvijanje
plana«). Donijeti sud o nužnoj minimalnoj masi režijskih poslova — nosilaca
tzv. režijskih troškova koji su redovito fiksnog karaktera. Utvrditi po


ŠUMARSKI LIST 5-6/1970 str. 40     <-- 40 -->        PDF

sebne zadatke i obujam odnosnih poslova za pojedinu relevantnu službu režijskog
karaktera (tehničko snabdijevanje, snabdijevanje materijalima, održavanje
oruđa za rad i ostalih osnovnih sredstava, i si.); pri tome treba utvrditi npr.
koja je najpovoljnija organizacija održavanja opreme i optimalni broj održavatelja
opreme, i si. ltd.


— Ekonomska priprema. Najvažniji dijelovi te pripreme su pretkalkulacije
(normalne, planske kalkulacije) pojedinih radova, poslova, po jedinicama
(usluge, proizvoda) u nastojanju da se njihovim putem otkriju »ekonomski
optimalna rješenja«. Takve kalkulacije prisutne su u svima već opisanim
fazama pripreme rada; najprije orijentaciono, kasnije grubo, a tek iza završene
organizacione pripreme — precizno definitivno, u nastojanju da se odabere
optimalna varijanta s gledišta biološko-tehnološko-tehničko-organizaciono-
ekonomskog! No, ekonomska priprema, pored navedenih kalkulacija — služi
se i posebnim suvremenim računanjima kompleksnijih problema u cilju iznalaženja
ekonomski optimalnih rješenja (tzv. operativna istraživanja sa suvremenim
matematskim metodama, metodama modela, tehnikom mrežnog planiranja
i rukovođenja, timskim istraživanjem i mehanografijom). Ta priprema
je naročito za privredne djelatnosti — najodsudnija, jer se temelji na novcu
kao sintetičkom, rezultantnom kriterijumu. Kada ta priprema donosi odluku
ujedno i o ekonomskoj efikasnosti nabavki nove opreme, izgradnje novih građevinskih
objekata (šumske komunikacije, zgrade i si.), novih pošumljivanja,
melioracija tla, šumskih melioracija i si. — ona se služi tzv. inženjerskom ekonomikom;
ta ekonomika raspolaže s odabranim sinoptičkim nizovima pokazatelja,
odabranim jedinstvenim pokazateljima i posebnim tehnikama računanja,
ltd.
— Operativna priprema. Rasporediti radne agregate, odnosno radnike
i oruđe za rad, na pojedina radilišta striktno po vremenu, (detaljno po prostoru
i vremenu). Pravodobno pripremiti radilište (sječne pruge i si.), oruđe za
rad, materijale (s-željeza, boja, karbolineum, gorivo, mazivo i si.). Organiziratidotur oruđa za rad, materijala i ljudi na radilišta, odnosno priručna skladišta.
Organizirati službe društvene ishrane i snabdijevanja najnužnijim potrepštinama
te eventualno potrebnog svakodnevnog dovoza radnika na radilište i domovima
u obližnjim selima, odnosno pravodobnog podizanja radničkih nastambi
za prenoćenje radnika kraj radilišta. Organizirati sredstva i osoblje za eventualno
potrebnu prvu pomoć i sanitet. Pripremiti potrebnu dokumentaciju koja
predstavlja konačan rezultat svih faza pripreme rada, insfruktažne listove,
radne naloge i svu ostalu dokumentaciju potrebnu za pravilno odvijanje samog
izvršavanja odnosnih zadataka i praćenja njihovih izvršavanja u cilju kontrole
izvršavanja plana i koordinacije te obračuna radova [temeljnice za knjigovodstvo
(materijalno i financijsko)]. ltd.
Nakon ekonomske pripreme — paralelno se odvija i odnosno planiranj
e [osnovno, operativno, fino (terminiranje)], i to putem odnosnih službi uz
pomoć koordinatora za čitavu šumsko-privrednu organizaciju. Pri tome radnu
snagu planira kadrovska služba, proizvodnju proizvodna služba, prodaju prodajna
služba, realizaciju i ostale dijelove financijskog plana financijska služba,
itd. Pri visokoorganiziranim šumsko-privrednim organizacijama fino planiranje
treba bezuvjetno sprovoditi na radilištima odnosno na revirima (prema
konkretnim promjenljivim radnim uvjetima), a i operativno planiranje vršiti
decentralizirano po šumarijama.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1970 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Naveli smo već da ćemo se pri pripremi rada obilato služiti objektivnimpostupcima tzv. operativnog istraživanja. Pri transportnim problemima
služit ćemo se po potrebi i linearnim programiranjem. Pri utvrđivanju
optimalnog broja održavatelja opreme služit ćemo se računom simulacije (uz
mali broj održavatelja, troškovi održavanja su mali ali troškovi prekida rada
zbog opreme u kvaru veliki — uz veliki broj održavatelja, troškovi održavanja
su veliki ali troškovi prekida rada zbog opreme u kvaru maleni pa i gotovo nikakvi),
ltd. Kompleksni radovi ili učinci ili poslovi koji ovise o mnogo prethodnih
predradnji — mogu se optimalno pripremiti raznim tehnikama mrežnogplaniranja i rukovođenja [CPM, PERT, PERT/´Cost i dr. (29, 37, 32, 36, 33, 35
i dr.)]. ltd. Pri pripremi služit ćemo se obilato i grafikonima, nonvogramima(2, 5) i si. [»optimalno iskorišćivanje« radne snage i proizvodnih kapaciteta,
»pragovi ekonomičnosti« upotrebe raznih načina transporta drva pri raznim
relacijama i transportnim uvjetima (23, 24, 38), itd.]; neke od tih grafikona, nomograms
i si. trebali bi za opće potrebe izraditi odnosni instituti za istraživanja
u šumarstvu. Da bi se smanjio obujam skupocjenog i napornog tehničkog normiranja,
trebali bi instituti koji se bave šumarskim istraživanjem — izraditi i


zemaljske okvirne diferencirane tehničke norme za sve radove a prvenstveno
za glavne radove u šumarstvu: sječu i izradu drvnih sortimenata po vrstama
drveća u raznim uvjetima, privlačenje-iznošenje raznim sredstvima i načinima
po toni a eventualno i drugim potrebnim ulazima (drvna masa prosječnog komada
i dr.) pri raznim transportnim uvjetima (relacije, teren, vrijeme i si.),
izvoz (analogno), utovar-istovar (analogno), šumsko-kulturne radove (pošumljivanja,
melioracije i si.) — kako se to manje-više učinilo u SR Njemačkoj,
Austriji, Švicarskoj, SSSR, skandinavskim zemljama (6, 10, 7, 25, 11, 44, 41, 14
i dr.). Tada je moguće uz manje osoblja izvršiti temeljitu pripremu rada, pa i
objektivno planiranje — što je vrlo važno s gledišta optimalne organizacije
rada i stimulativne unutrašnje raspodjele dohotka i osobnih dohodaka.


PRIPREMA PROIZVODNJE U ŠUMARSTVU


Ukratko smo opisali i naveli pojedinačne primjere za pripremu rada. A što
još obuhvaća priprema proizvodnje? Proizvodni proces pored radnog
procesa obuhvaća i neradne procese (čekanje, neradni dani, noći, prirodno
sušenje, prirodno sazrijevanje, i si.). Sve to, pored radnog procesa, obuhvaća
s aspekta dugotrajnosti u šumarstvu »uređivanje šuma« — ali bez vođenja računa
o radnoj snazi, oruđu za rad, a zasad i o financijskoj strani proizvodnog
procesa (troškovi, prihodi, ekonomičnost, rentabilnost, investicije i njihova ekonomska
efikasnost) — barem u Jugoslaviji . . . S time u vezi trebamo istaknuti
da je »uređivanje šuma« prisutno u manjoj ili većoj mjeri u svima našim šumsko-
privrednim organizacijama — i to ne samo putem šumsko-uređajnih elaborata
(tzv. šumsko-gospodarskih osnova, šumsko-privrednih planova i si.) nego
i putem tekućih godišnjih pripremnih poslova oko sastavljanja tzv. drvosječnog
prijedloga (tzv. planovi obujma sječa) i prijedloga šumsko-kulturnih radova,
koje sastavljaju stručnjaci-tehnolozi. »Uređivanje šuma« je specifična šumarska
dugoročna priprema i specifično šumarsko dugoročno planiranje procesa
šumskoga gospodarenja — pri kojima se glavna pažnja poklanja šumskom
fondu te mogućnostima njegova maksimalnog trajnog prirašćivanja i iskorišćivanja
približavanjem pojmu »normalne šume« i to putem smišljenog redoslijeda
sječa i šumsko-kulturnih radova (u vremenu i prostoru). Ono je već davno
ŠUMARSKI LIST 5-6/1970 str. 42     <-- 42 -->        PDF

poprimilo status posebne znanstvene discipline i traži posebna specifična znanja.
Ono je već davno prodrlo u operativu šumskoga gospodarenja, pa se njime
ovdje ne ćemo dalje baviti. Ovdje želimo da istaknemo druge, znatno kratkotrajnije
dijelove pripreme proizvodnje; upravo one koje imaju užu vezu sa
samim radnim procesom i tekućom ekonomsko-financijskom problematikom.


To su upravo one koje su u našem šumarstvu kudikamo manje poznate i u daleko
su manjoj mjeri prodrle u našu operativu šumskoga gospodarenja u šumsko-
privrednim organizacijama. Tu spadaju pripremni poslovi kojima se osigurava
što dulje pogonsko vrijeme oruđa za rad (što veći koeficijent smjenosti),
što bolje iskorišćivanje proizvodnog kapaciteta radnih agregata (što veći koeficijent
iskorišćivanja radnog vremena) i si. Tu spadaju pripremni poslovi kojima
se osigurava što brže obrtanje obrtnih sredstava: normiranje zaliha materijala,
normiranje zaliha raznih stupnjeva nedovršene i gotove proizvodnje,
normiranje potrebnih novčanih obrtnih sredstava, skraćivanje proizvodnog i
prometnog tj. ukupnog financijskog ciklusa, i si. U navedenim pripremnim poslovima
stalno je prisutna briga da se proizvodni proces odvija što kontinuiranje
tj. tako da se sto racionalnije vežu ograničeni faktori rada uz proizvodni
proces (radnici, materijali, oruđe za rad). To stoga što oni uzrokuju rashode i
onda kada se ne troše radnim procesom (vremenska amortizacija, kamate na
poslovni fond, kamate na kredite, dozvoljena odsustva radnika s proizvodnog
procesa, bolovanja radnika i si.). Uostalom prekidi rada uzrokuju relativno povećanje
osnovnih i obrtnih sredstava po jedinici proizvodnje, a to se protivi
principu racionalnosti, štednje, ekonomičnosti, rentabilnosti, ekonomske efikasnosti
. . . koji leže u osnovi svake, naročito privredne djelatnosti . . .


OPTIMALNA VELIČINA ŠUMARIJE
I OPTIMALNI SISTEM NJEZINA RUKOVOĐENJA


S obzirom na to, što se proces šumskoga gospodarenja vrši po radilištima,
od kojih svako predstavlja posebne uvjete i proizvodnu problematiku — razumljivo
je da se i priprema procesa proizvodnje, a naročito priprema radnog
procesa, treba vršiti po radilištima. To pak zahtijeva dobro poznavanjepojedinog radilišta i poslova odnosnih priprema te uski kontakt osoblja koje se
bavi navedenom pripremom sa samim radilištima.


Iz naprijed navedenog opisa pripreme rada, pa i proizvodnje, vidi se složenost
problematike i znanja koje pripremači rada, odnosno proizvodnje, trebaju
savladati. U tom smislu inicirali smo i detaljnije opise pripreme rada za
šumsko-rasadničke radove — Bubnjevića-Tomanića (4), a za djelatnost iskorišćivanja
šuma — Pehara (34). Ta složenost problematike i opsežnost produbljenog
znanja koje posiže i za znanstvenim metodama istraživanja — ne može
obuhvatiti diplomirani inženjer šumarstva općeg profila. Ukazuje se očigledna
potreba za specijalistima, odnosno magistrima: biološke šumarske djelatnosti
(tehnolog), djelatnosti iskorišćivanja šuma (tehnolog), organizacije i ekonomike
šumarstva. Ti specijalisti trebaju pripremu rada i proizvodnje vršiti
decentralizirau o, tj. sa centrale šumarije prema pojedinim radilištima.
To je potrebno stoga što će oni trebati detaljno upoznati svako radilište (po njegovim
homogenim dijelovima, npr. jarcima i si.), a to traži relativno mnogobrojna
odilaženja u pojedino radilište (zbog izmjera, istraživanja, detaljnog
upoznavanja i si.). To bi se vršilo vrlo neekonomično od strane odnosnih specijalista
iz centrale optimalno velike šumsko-privredne organizacije (zbog velikih
udaljenosti, mnogobrojnih radilišta i si.), pa bi najvjerojatnije i otpalo
ŠUMARSKI LIST 5-6/1970 str. 43     <-- 43 -->        PDF

kao takvo, restringirajući se na već uobičajeni više administrativni a gotovo
nikako istraživački postupak. S njima ne bi mogli održavati uski suradnički
kontakt ni poslovođe udaljenih radilišta, pa ni rukovodioci područnih revira!


S druge strane racionalnu zaposlenost navedenih specijalista koji se trebaju
baviti pripremom po radilištima — može garantirati sam o dovoljn o velik
o šumarijsko područje . . . Odatle naziremo, da je nužda specijalizacije poslovanja
(Konkretno pripreme po radilištima) dovela do nužnosti povećanjapovršine šumarije, ako je ona dosad se kretala oko 4.000—6.000 ha, tj. odgovarala
od Marinovića (27) i Simeunovića (42) preporučivanom »sistemu jednostavnog
rukovođenja šumarijom« (kao lokalnom teritorijalnom jedinicom šumarstva).
Pokazuje se dakle pogrešnom tendencija smanjivanja površine
šumarije, a u vezi s rastenjem intenzivnosti šumskoga gospodarenja (čišćenje,
prorede, šumsko-kulturni radovi, šumsko-zaštitni radovi, i si.), koja se
općenito dosad smatrala očigledno opravdanom!


To nas ne smije iznenađivati: ta relativno mala površina šumarije koja se
rukovodila »sistemom jednostavnog rukovođenja« — temeljila se na zahtjevu
da »upravitelj« šumarije osobno izvrši konsignaciju oko 15.000 m3 sječne drvne
mase [četinjača (u Njemačkoj)] te da snosi odgovornost za sve uredske i terenske
radove uz minimalni broj uredskog i terenskog u pravilu »pomoćno-tehničkog
šumarskog osoblja«. Takva prvotna koncepcija nije se mogla više održavati
od časa kada se šumarija počela baviti i iskorišćivanjem šuma . . . Uz
»upravitelja« morali su se postupno uposlivati po koji diplomirani inženjer šumarstva,
knjigovođa, šumarski tehničari (u uredu i na terenu) a »pomoćno-tehničko
šumarsko osoblje« moralo se postupno sve više prekvalificirati u poslovođe
. . . Inače bi mnogobrojni različni poslovi upravo preplavili »upravitelja«
šumarije, pretvorivši ga redovito u administrativca, a šuma ostala u rukama
»pomoćno-tehnničkog šumarskog osoblja«; ako se to posljednje svelo na »lugare
«, često u nekim krajevima Jugoslavije problematične izobrazbe, može se lako
zamisliti odgovarajući stupanj primitivnosti efektivnog naročito terenskog
šumskog gospodarenja! Da se bolje iskoriste negdje uposlena i dva »pomoćnikaupravitelja« tj. diplomirana inženjera šumarstva općeg profila koji su se u toku
praktičnog rada usmjerili za tehnologe šumske bioproizvodnje odnosno iskorišćivanja
šuma — pribjeglo se tu i tamo gotovo »spontanom« povećavanju površine
šumarije! U takvim uvjetima sistem rukovođenja šumarijom zadržao je
vrlo malo sličnosti s klasičnim kao »suvremenim« preporučivanim »sistemom
jednostavnog rukovođenja šumarijom«; »upravitelj« je morao manje-više delegirati
»specijalističke« poslove svojim diplomiranim inženjerima šumarstva
pa negdje i odnosnim šumarskim tehničarima; šumarski tehničari često se koriste
kao »djevojke za sve« (nadzornici, evidentičari, poslovođe, i si.) pa su većinom
nezadovoljni svojim radom i statusom te fluktuiraju iz šumarske proizvodnje
(na šumarski fakultet i drugamo).


To nije čudno, jer su se uposlili u šumarijama kojima se ne rukovodi (nekadašnjim,
tj. starim) »sistemom složenog rukovođenja šumarijom«, koji nisu
zagovarali ni Marinović (27) ni Simeunović (42). U šumarijama takvog, starog
sistema rukovođenja, površine 10.000—15.000 ha, postojalo bi po 3—5 revira.
Njima bi u načelu samostalno rukovodili (prema šumsko-uređajnim elaboratima)
— šumarski tehničari (uz projektiranje, planiranje i kontrolu diplomiranih
inženjera šumarstva iz centrale takve veće šumarije); tada bi oni bili zadovoljni
i ne bi fluktuirali (primjer kod nas npr. u SR Sloveniji)!
ŠUMARSKI LIST 5-6/1970 str. 44     <-- 44 -->        PDF

S time u vezi možemo lako pojmiti razloge koji su doveli npr. u SR Hrvatskoj
do toga da postoje s jedne strane šumarije manje površine sa »sistemom«
rukovođenja koji se već manje-više udaljuje od klasičnog »sistema jednostavnog
rukovođenja šumarijom« te šumarije veće površine sa »sistemom« rukovođenja
koji se već manje-više udaljuje od klasičnog »sistema složenog rukovođenja šumarijom
« — dapače i u istoj šumsko-privrednoj organizaciji! Analogno u nekim
našim republikama prevladavaju veće šumarije koje približno odgovaraju
tipu složenog rukovođenja (npr. SR Slovenija), odnosno veće šumarije koje čine
samostalne šumsko-privredne organizacije kojima se rukovodi prema tipu složenog
rukovođenja (npr. SR Makedonija), odnosno manje šumarije ili veće šumarije
koje više ili manje odgovaraju tipu jednostavnog rukovođenja (npr. SR
Hrvatska, SR Bosna i Hercegovina, SR Srbija). Interesantno je da u inozemstvu


prevladavaju veće šumarije koje više ili manje odgovaraju tipu složenog rukovođenja
(Francuska, SR Njemačka, DR Njemačka, Poljska i dr.), a rjeđe male
šumarije koje odgovaraju tipu jednostavnog rukovođenja (npr. Austrija).
S obzirom na sve što smo naprijed naveli mi zastupamo mišljenje:


da treba po šumarijama bezuvjetno organizirati ostvarivanje suvremene
pripreme proizvodnje i rada po šumskim radilištima; u tu svrhu treba po šumarijama
zaposliti zasad otprilike jednog tehnologa-uzgajivača, jednog tehnologa-
iskorišćivatelja, jednog organizatora-ekonomista i 2—3 šumarska tehničara
odnosno ekonomista sa srednjom ekonomskom školom; oni će za svako radilište
izvršavati biološku, tehnološku, tehničku, organizacionu, ekonomsku i operativnu
pripremu rada te pripremu proizvodnje;


da treba u vezi s time organizirati šumarijska područja veličine otprilike2,5 puta veće od one koja bi odgovarala šumarijskom području uz »jednostavnisistem rukovođenja«, tj. otprilike 10.000—20.000 ha, pa izuzetno i do 25.000 ha;


da tako velika šumarijska područja treba podijeliti na opravdani broj revira
(približno veličine najviše one koja je odgovarala šumariji uz »jednostavan
sistem rukovođenja«) i njima na čelo postaviti u najskorijoj perspektivi mladog
diplomiranog inženjera šumarstva općeg profila; taj rukovodilac revira će
živo učestvovati naročito u operativnoj pripremi svojih radilišta i operativnom
planiranju a vršit će i fino planiranje (terminiranje) za svoja koncentrirana radilišta
te pomoću šumarskih tehničara i poslovođa neposredno će rukovoditi radovima
po radilištima kao i provoditi tečajne analize podataka odnosnih evidencija
u svrhu neposrednog koordiniranja izvršenja planova te učestvovati u
sastavljanju i »probavljanju« obračuna po svojim radilištima i za revirnu radnu
jedinicu; on će stvaralački provoditi dokumentaciju priprema i planova koje
je dobio od šumarijske centrale u djelo; njega će stariji i iskusniji stručnjaci iz
šumarijske centrale potpomagati, instruirati i kontrolirati.


Sistem rukovođenja koji smo upravo opisali — mogli bi nazvati »m o d e rniziranim,
suvremenim sistemom složenog rukovođenja
šumarij o m«. To je modernizirani sistem:


jer revirom rukovodi mladi diplomirani inženjer šumarstva općeg profila
(a ne kao ranije — šumarski tehničar) uz pomoć šumarskih tehničara i poslovođa
(a ne »pomoćno-tehničkog šumarskog osoblja«);


jer u šumarijskoj centrali vrši se priprema proizvodnje i rada po radilištima,
pa i odnosno planiranje po radilištima;


jer iskusniji stručnjaci iz šumarijske centrale pomažu i instruiraju revirne
rukovodioce a ne samo kontroliraju njihov rad i poslove;
ŠUMARSKI LIST 5-6/1970 str. 45     <-- 45 -->        PDF

jer se na reviru vrše fino planiranje (terminiranje), neposredna operativna
priprema faktora rada, tečajna analiza operativne evidencije i koordiniranje
radova po koncentriranim radilištima pa i obračuni te »probavljanje« obračuna
po radilištima kao »škola« za razumijevanje stimulativne raspodjele, budućeg
objektivnijeg i tačnijeg planiranja, buduće ekonomski efikasnije proizvodnje
i rada . . .


Učinila bi se kobna greška, kad bi se »popunila tadna mjesta« u svrhu
ostvarivanja navedene pripreme proizvodnje i rada — s diplomiranim inženjerima
šumarstva koji nisu ovladali znanjem i metodama pripreme proizvodnjei rada po šumskim radilištima! To bi uzrokovalo povećanje općih, tj. režijskih
troškova, bez smanjivanja izravnih troškova proizvodnje! Tu grešku se nikako
ne smije dopustiti! U tu se svrhu treba prethodn o odnosni kadar doškolovati
[diplomirani inženjeri šumarstva općeg profila s odgovarajućom »specijalizacijom
« stečenom u praksi trebaju se što prije osposobiti putem odnosnih magisterij
alnih studija (za specijalizaciju pa i znanstveni rad)]. Zatim treba taj
kadar praktično osposobiti za pripremu proizvodnje i rada po radilištima u
odjelu koji će se u prelaznom razdoblju nalaziti u centrali šumsko-privredneorganizacije (18)! Tek iza toga treba ga decentralizirau zaposlenjem u odjelu za
pripremu proizvodnje i rada po radilištima u centrali šumarije!


UPOSLIVANJE DIPLOMIRANIH INŽENJERA ŠUMARSTVA


Postavljanje mladih diplomiranih inženjera šumarstva općeg profila za rukovodioce
revira — omogućit će dopunsk o uposlivanje znatnog broja
do sada nezaposlenih diplomiranih inženjera šumarstva. U npr. SR Hrvatskoj
time će se dopunski zaposliti orijentaciono oko 300 diplomiranih inženjera šumarstva.
Stanovito dopunsko uposlivanje diplomiranih inženjera šumarstva uzrokovat
će i uspostavljanje službe pripreme proizvodnje i rada po radilištima
najprije u centralama šumsko-privrednih organizacija a zatim u centralama šumarija.
Nema sumnje da će to uvelike ublažiti momentalno stanje nezaposlenosti
diplomiranih inženjera šumarstva u Jugoslaviji.* To će stimulirati i daljnje
sticanje specijalnih produbljenih znanja te ovlađivanje znanstvenim metodama
istraživanja u posebnim znanstvenim oblastima šumarstva; to će uzrokovati
i dopunsko zaposlenje te daljnje sticanje odnosnih znanja i pri nastavničkim
kadrovima na šumarskim fakultetima i dr.


Zasad ne raspolažemo nikakvim normativima o tome koliko može sniziti
troškove proizvodnje jedan stručnjak zaposlen u pripremi proizvodnje i rada
po radilištima u šumarstvu te jedan diplomirani inženjer šumarstva kao rukovodilac
revira . . . Ta takvim normativima nismo nikada ni raspolagali u odnosu
na stručnjake uopće zaposlene u šumarstvu, odnosno u drugim privrednim
oblastima . . . Svakako to nam nalaže stanoviti opre z u povećanju brojarežijskog osoblja po jedinici šumske površine, odnosno po jedinici proizvodnje.


Stoga trebamo postupno za šumarijska područja veće površine povećavati
broj specijaliziranih suradnika zaposlenih u službi pripreme proizvodnje
i rada po radilištima! Pri tome trebamo paziti na kvalitetu tih kadrova i
njihovu efikasnost; u tom smislu trebamo provesti odgovarajuće praćenje dinamike
proizvodnosti rada, ekonomičnosti, rentabilnosti, odnosno ekonomske efek


* Npr. u SR Hrvatskoj posljednjeg dana u godini 1968. bilo je nezaposleno 25 a u
godini 1969. 22 diplomirana inženjera šumarstva (iz evidencije Republičkog zavoda
za zapošljavanje — Zagreb).


ŠUMARSKI LIST 5-6/1970 str. 46     <-- 46 -->        PDF

tivnosti. Uporedo s povećavanjem broja tih kadrova — trebat ćemo uvažiti sve
veću njihovu specijalizaciju s jedne strane a njihovu suradnju u timskom radu
s druge strane.


PROBLEMATIKA VERIFIKACIJE PREDLOŽENIH RJEŠENJA


Je li u svijetu već negdje ostvaren sličan sistem rukovođenja šumarijomza koji se mi zalažemo u ovom našem radu? To bi imalo priličnu snagu veri fikacij
e naših postavki i prijedloga . . . Pošto smo analizom sadašnjeg stanja
sami došli do projekta predložene organizacije, imali smo zadovoljstvo da
prilikom naše posljednje posjete god. 1969. u ČSSR saznamo da je ondje već takva
organizacija ostvarena . . . U Češkoj šumarija ima oko 15.000 ha a u Slovačkoj
oko 20.000 ha; one se dijele na orijentaciono oko 4 odnosno 5 revira. U šumarijama
je zaposleno oko 5 diplomiranih inženjera šumarstva, a u revirima
postupno šumarski tehničari kao revirni rukovodioci zamjenjuju se diplomiranim
inženjerima šumarstva općeg profila. Studiranju rukovođenja u šumarstvu
na šumarskim fakultetima posvećuje se velika pažnja; npr. na Šumarskom
fakultetu u Brnu između četiri predmeta koji se odnose na oblast našeg predmeta
»Znanstvena organizacija u šumarstvu (Organizacija proizvodnje u šumarstvu)
« postoji poseban predmet »Rukovođenje u šumarstvu«; za taj predmet,
koji uključuje suvremene matematske metode, održava se i poseban poslijediplomski
studij (specijalizacija)! Na terenu sve se više razvija služba pripreme
proizvodnje i rada po radilištima. Uz nju daleko je razvijena rađio-tehnika
u komunikacijama (uporedi 43) i mehanografija, naročito u korist pripreme
proizvodnje i rada te računovodstva (40). S obzirom da je u ČSSR još uvijek
na snazi tzv. državnosocijalistički budžet (kao u Jugoslaviji npr. god. 1948.),
još uvijek nije dovoljno naglašena financijska samostalnost tj. privredni račun
poduzeća šumarstva, pa ni šumarija. To nam nalaže u načelu stanoviti oprez, u
odnosu na povođenje za navedenim brojem stručnjaka zaposlenih u službi pripreme
šumarstva ČSSR . k .


Ipak, svako ko ima dovoljni uvid u poslovanje naših šumsko-privrednih
organizacija na pojedinim radilištima — u sebi je, ponavljamo, svjestan golemih
rezervi koje ostaju sakrivene i neiskorištene a zbog slabe promišljenosti, tj.
pripreme naših izvršenja šumsko-kulturnih radova a naročito radova iskorišćivanja
šuma . . . Kolike nam mogućnosti pružaju mnogobrojne neiskorištene racionalizacije
(optimalna brojnost radničkih ekipa, prikladno oruđe za rad, optimalna
organizacija odmora, smanjivanje neradnih dana zbog nevremena, optimalno
iskorišćivanje sredstava mehanizacije, optimalni stupanj mehanizacija
radova, itd.) — uslijed naše nebrige, malobrojnosti stručnog soecijaliziranog kadra,
odsustva odgovarajućih službi i si. — zna naročito onaj koji dobro poznaje
naše prilike u šumarskoj operativi a jednako i znanja koja traži suvremena priprema
proizvodnje i rada po radilištima u šumarstvu. U vezi s time smatramo
da trebamo oprezno iali odlučno krenuti navedenim putovima . . .


Novozaposleno stručno osoblje će putem većih šumarijskih područja, nove
službe pripreme proizvodnje i rada po radilištima te rukovođenja revirima od
strane diplomiranih inženjera šumarstva — sasvim sigurno unaprijediti proizvodnju
i rad u šumarstvu i sniziti ukupne troškove proizvodnje te za to nužna
sredstva (osnovna i obrtna) i broj zaposlenih radnika. To sve će stimulirati i
šumarsko osoblje da se dalje stručno pa i znanstveno usavršuje te napreduje
u ljestvici utjecanja na proizvodnju putem rukovođenja i samoupravljanja. Sve
to će omogućiti znatno dopunsko uposlivanje šumarskih stručnjaka i aktivira


168
ŠUMARSKI LIST 5-6/1970 str. 47     <-- 47 -->        PDF

nje odnosnih prosvjetnih ustanova, pa i istraživačkih instituta. To će sve uroditi
većom ekonomskom efektivnošću našeg šumarstva. A to je potpuno u skladu
s privrednom i društvenom reformom koja se ostvaruje u Jugoslaviji.


LITERATURA


1.
Baki ć B.: »Sredstva za automatizaciju poslovanja — instrument poslovne politike
preduzeća«, Beograd, 1962.
2.
Brči ć V.: »Tehnika računanja«, Beograd, 1965.
3.
BubnjevićM. : »Sadašnje mogućnosti mehanizacije i racionalizacije rada pri
gruboj pripremi tla za podizanje plantaža četinjača u Jastrebarskom«, magistarska
radnja, Zagreb, 1963. Rukopis u 5 primjeraka napisan mašinom za pisanje.
Str. 1—79 + 8 priloga.
4.
Bubnjevi ć M. -Tomani ć S.: »Primjena mehanizacije i racionalizacije rada
u rasadnicima četinjača«, Jugoslavenski institut za četinjače — Jastrebarsko,
izdalo Poslovno udruženje šumsko privrednih organizacija, Zagreb, 1968. Str.
1—72.
5.
Elaza r S.: »Nomografija«, Zagreb, 1965.
6.
»Entwurf 1955 zum Einheitstarif für Hauerlöhne (EHT 55 E 3 vom 10. 9. 1955,
ergänzt durch E 4 vom Aug. 1956),« Die Forstarbeit, 4, 1956, Reinbek bei Hamburg,
1956. S. 1—11.
7.
Forstwirtschaftliche Zentralstelle der Schweiz: »Provisorische Wegleitung zur
Berechnung von Akkordansätzen für Holzhauereiarbeiten«, Solothurn, 1958. S.
1—20 + 4 priloga. Umnoženo offset.
8.
Grupa autora: »Operativno istraživanje«, uredili Martić Lj. i Vadnal A., Zagreb,
1968.
9.
Groupe d´etude des methodes et de l´organisation des travaux forestiers, Comite
mixte des techniques de travail en forčt et de la formation des ouvriers forestiers,
Organisation internationale du travail, Commission europeenne des forets,
FAO, ECE: »LOG/SYMPOSIUM 3/15«, »LOG/231«, »LOG/WP. 1/50«, »LOG/238«,
umnoženo ciklostilom.
10.
Hi Is ch er A.: »Normalleistungstafel für die Waldarbeit in Österreich«, Fünfte,
erweiterte Auflage, Wien, 1953. S. 1—47.
11.
»Izvršne norme za izradu drva«, prijevod s češkog Hruška B., za interne potrebe,
Zagreb, 1964. Umnoženo mašinom za pisanje, str. 1—85.
12.
Jeržabe t S.: »Mehanografska obrada podataka u poslovanju industrijskih poduzeća
«, Zagreb, 1965.
13.
Kalninj š A. I. - I e v i n j I. K.: »Pererabotka malomernoj drevesini na vitaminuju
muku i tehnologičeskuju šćepu dlja himičeskoj pererabotki«, FAO/ECE/
/LOG/210, umnoženo ciklostilom.
14.
Kil ande r K.: »Time Consumption Variations for Felling of Unbarked Timber
in Northern Sweden«, Stockholm, 1961.
15.
KofmanA . -ForR : »Zaimemsa issledovaniem operacij«, preveli s francuskog
Vorobjevoj M. B. i dr. (Invitation ä la recherche operationnelle), Moskva, 1966.
16.
Kra j če vi e F. - B a k i ć B.: »Automatizacija poslovanja poduzeća«, Zagreb,
1967.
17.
Kralji ć B.: »Znanstvena organizacija rada u šumarstvu«, skripta, Zagreb,
1965. Str. 1—700.
18.
Kralji ć B.: »Optimalna organizacija optimalno velikih šumsko-privrednih organizacija
u SR Hrvatskoj«, obrađeno na traženje Republičkog sekretarijata za
privredu SR Hrvatske, Zagreb, 1967. Rukopis umnožen u 20 primjeraka, str. 1-48.
19.
Kralji ć B.: »Radne jedinice u šumsko-privrednoj organizaciji«, Šumarski list,
9—10, 1967, Zagreb, str. 374—387.
20.
Kralji ć B.: »Stimulativna unutrašnja raspodjela dohotka na radne jedinice ušumsko-privrednoj organizaciji«, Šumarski list, 11—12, 1967, Zagreb, str. 433—451.
21.
Kralji ć B.: »Stimulativna raspodjela dohotka na obračunske jedinice i ličnih
dohodaka na obračunska mjesta u šumsko-privrednoj organizaciji«, Narodni šumar,
5—6, 1968, Sarajevo, str. 247—264.
22.
Kralji ć B.: »Stimulativna raspodjela ličnih dohodaka na pojedine radnike u
šumsko-privrednoj organizaciji«, Narodni šumar, 8—9, 1969, Sarajevo, str.
409—420.


ŠUMARSKI LIST 5-6/1970 str. 48     <-- 48 -->        PDF

23.
K r i v e c A.: »Normativni elementi traktorskog privlačenja odnosno mehaniziranog
transporta drva u planinskim kraškim područjima Slovenije«, disertacija,
Zagreb, 1965. Rukopis u 5 primjeraka napisan mašinom za pisanje. Str. 1—186 +
40 priloga.
24.
Krive c A.: »Preučevanje mehanizacije transporta lesa«, Ljubljana, 1967.
25.
»Leistungstafel für die Fällung und Aufarbeitung von Buche«, Wien und München,
1957. S. 1—23.
26.
Lussie r I. J.: »Planiranje i kontrola eksploatacionih radova«, Univerzitet Laval,
Quebec, 1961. Interni prijevod s engleskog od G. Mijića.
27.
MarinovićM. : »Osnovi nauke o upravi šuma, I knjiga: Organizacija uprave«,
Beograd, 1939.
28.
Markovi ć J.: »Racionalizacija procesa rada i proizvodnje kod iskorišćavanja
celuloznog drva topolovih i vrbovih šuma čiste seče s obzirom na mesto, vreme
pa i primenu makljanja«, magistarska radnja, Novi Sad, 1969. Rukopis u 5 primjeraka
napisan mašinom za pisanje. Str. 1—87 + 5.
29.
Maruši ć V.: »Tehnika mrežnog planiranja«, prema seminarskim materijalima
Visoke tehničke škole u Zürichu, za interne potrebe, Zagreb, 1968.
30.
McCloskey F. J.-Trefethen N. F.: »Operativna istraživanja«, Naučno
donošenje odluka, preveo s engleskog Juranić (Operations Research For Management),
Zagreb, 1965.
31.
Nikonenk o D.: »Planiranje i priprema rada u poduzeću«, Zagreb, 1964.
32.
Novakovi ć V.: »Raspored resursa u mrežnom planiranju«, Industrijska istraživanja,
1—2, Beograd, 1969.
33.
»Osnovne postavke za razradu i primenu sistema mrežnog planiranja i upravljanja
«, prevod s ruskoga, za internu upotrebu, Beograd, 1966.
34.
Peha r N : »Priprema rada u iskorišćivanju šuma«, magistarska radnja, Zagreb,
1969. Rukopis u 5 primjeraka napisan mašinom za pisanje. Str. 1—150.
35.
»Pert-troškovi. Uputstvo za planiranje i kontrolu rokova i troškova na složenim
projektima«, prevod s engleskog, samo za internu upotrebu, Beograd, 1967.
36.
Petri ć J.-Damljanovi ć B.: »Tehnika mrežnog planiranja, Terminologija
i bibliografija«, Beograd, 1967.
37.
Petri ć J.: »Matematičke metode planiranja i upravljanja«, Zagreb, 1968.
38.
Popo v D. A.: »Suhoputnij lesotransport«, Tom I, vtoroe izdanie, Leningrad,
1940.
39.
Popovi ć V.: »Organizacija transporta drveta traktorima sa ekonomskog aspekta
«, Industrijska istraživanja, 3—4, Beograd, 1968.
40.
Rupric h J.-Tesa f S.: »Närodohospodärskä evidence« (Mechanizace administrativy
v lesnim hospodärstvi), Vysoka škola zemedelskä v Brnš, Fakulta
lesnickä, Skripta, Praha, 1962. Str. 1—186.
41.
Samse t I.: »Cutting Studies in Norwegian Spruce and Pine Forests«, Vollebekk,
1969.
42.
Simeunovi ć D. S.: »Organizacija i planiranje šumskog gazdinstva«, I deo:
Organizacija upravljanja šumama, predavanja na Šumarskom fakultetu Univerziteta
u Beogradu, Beograd, 1950.
43.
Tomani ć S.: »Tehnika i organizacija primjene radio-uređaja u iskorišćivanju
šuma«, gumarski list, 7—8, 1969, Zagreb, str. 281—297.
44.
TuhärskiP. : »Vykonove normy a odmenovanie präc v lesnom hospodärstve«,
druhe, dplnene vydanie, Bratislava, 1965.
45.
Vil a A.: »Priprema rada«, Zagreb, 1962.
ARBEITS- UND PRODUKTIONSVORBEREITUNG — OPTIMALE GRÖSSE
DES FORSTBETRIEBES UND OPTIMALES SYSTEM SEINER LEITUNG —
POSTENZUTEILUNG AN DIPLOMIERTE FORSTINGENIEURE


Zusammenfassung


i


In den forstwirtschaftlichen Organisationen Jugoslawiens ist die Vorbereitung
der Produktion und der Arbeit an den Arbeitsstätten fast vollkommen abwesend.
Dies verursacht grosse latente Reserven der ökonomischen Wirksamkeit, deren alle
Forstfachleute bewusst sind.


170
ŠUMARSKI LIST 5-6/1970 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Der Autor setzt sich eben für die Durchführung der Vorbereitung der Produktion
und der Arbeit an den Arbeitsstätten ein. Er legt eingehend den Inhalt und die
Wechselbeziehung der biologischen, technologischen, technischen, organisatorischen,
ökonomischen und operativen Vorbereitung der Arbeit aus, sowie die Hauptaufgaben
der Produktionsvorbereitung in der Forstwirtschaft. Der Autor bespricht die Kompetenz
der Forsteinrichtung sowie die Rolle der operativen Forschungen (»Operations
Research«) in Teamarbeit, Festsetzung von Modellen, Anwendung neuzeitlicher mathematischer
Methoden und elektronischer Datenverarbeitung. Wegen der Notwendigkeit
einer gründlichen spezialisierten Kenntnis seitens des Technologen für den
Waldbau, des Technologen für die Forstnutzung, sowie des Organisators und Ökonomisten
der Forstwirtschaft, die durch Teamarbeit in den angeführten Vorbereitungen
mitarbeiten sollen, empfiehlt der Autor die Ausbildung solcher Experte vermittels
höherer Studien im Bereich der Spezialisierung und der wissenschaftlicher
Arbeit, als auch im allgemeinen vermittels fachlicher Fortbildung. Wegen der Notwendigkeit
eines engen Kontaktes mit den Arbeitsstätten, und wegen der verhältnismässig
grossen Entfernungen zu den Arbeitsstätten in der Forstwirtschaft, empfiehlt
der Autor, dass man die Vorbereitung der Produktion und der Arbeit an den
Arbeitsstätten in der Übergangsperiode vorerst nur in der Zentrale der forstwirtschaftlichen
Organisation verwirklicht, und dann ständig in der Forstbetriebszentrale.
In diesem Zusammenhang soll der Forstbetrieb eine Waldfläche von 10.000 bis


20.000 ha und sogar bis 25.000 ha umfassen. Dadurch würde es ermöglicht den Personalbestand
über das ganze Jahr hindurch rationell auszulasten, und dass derselbe
die Waldflächen- bzw. Produktionseinheit nicht übermassig belastet. Solch
einen Forstbetrieb würde man in 4—5 Forstreviere orientationshalber einteilen, und
man sollte diese Forstreviere mit jungen diplomierten Forstingenieuren als deren
Verwalter, besetzen. Dieselben würden dann an der Vorbereitung ihrer Arbeitsstätten
mitarbeiten, und die unmittelbare Vorbereitung der Arbeitsfaktoren gemäss
den Arbeitsstätten verwirklichen. Als Revierverwalter werden sie unmittelbar
(vermittels der Forsttechniker und Arbeitsleiter) die Realisierung laut den Unterlagen
der Vorbereitung leiten, welche sie durch die Forstbetriebszentrale bekommen.
Ihnen obliegt auch die Führung fortlaufender Analyse, Koordinierung
und »Verdauung« der Abrechnungen nach den Arbeitsstätten ihrer Riviere. Seitens
der Zentrale des Forstbetriebes werden diese Revierverwalter die fachliche Beihilfe,
Arbeitsanweisungen un Kontrolle von erfahrenen Spezialisten erhalten. Solch ein
System der Leitung könnte man als ein »modernisiertes neuzeitliches System der
gestaffelten Leitung des Forstbetriebes« bezeichnen. Ein solches System wurde einigermassen
in der ČSSR verwirklicht, wo eine aussergewöhnliche Beachtung der Belehrung
für die Leitung der Forstwirtschaft geschenkt wird. In diesem Zusammenhang
wird auch dortzulande eine mehr und mehr eingehende Vorbereitung nach den
Arbeitsstätten verwirklicht, begleitet von der stets zunehmenden Anwendung von
Funksprech- und Fernsteuerungsanlagen, sowie elektronischer Datenverarbeitung
besonders für die Zwecke der Abrechnung und Statistik.
Einen groben Fehler hiesse das »Besetzen der Arbeitsplätze der Produktionsund
der Arbeitsvorbereitung nach den Arbeitsstätten« mit einem Personal, das die
betreffenden speziellen Fachkenntnisse nicht besitzt. Deswegen sind Vorsicht und gemässigtes
Vorgehen in der Durchführung des erwähnten Systems angebracht. Eines
ist vollkommen klar: Die allgemein verbreitete Ansicht, dass parallel mit der Intensivierung
der Forstwirtschaft die Gesamtfläche des Forstbetriebes vermindert werden
soll, stimmt nicht zu. Ganz im Gegenteil, wenn die Forstbetriebsfläche geringer
ist, d. h. der Fläche des »einfachen Systems der Forstbetriebsleitung« entspricht, soll
diesselbe auf die vorerwähnte Grösse erhöht werden. Das erfordert die Notwendigkeit
der Spezialisierung und des Einsatzes eines hochqualifizierten Personals im allgemeinen,
und besonders eines Personals für die Produktions- und die Arbeitsvorbereitung
nach den Arbeitsstätten.