DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1970 str. 26     <-- 26 -->        PDF

UDK 634.0.114:634.0.187:634.0.176.1 Quercus petraea


KARAKTERISTIKE ZEMLJIŠTA U NEKIM TIPOVIMA ŠUMA
HRASTA KITNJAKA U PLANINI KARADŽICI (KITKA)


Dr JOVAN SPIROVSKI i ing. SEKULA MIRČEVSKI, Skopje


UVOD


Vegetacijska istraživanja H. Ema (1968) u kitnjakovim šumama Makedonije
ukazuju na noviji biljno-sistematski položaj šuma i postojanje određenih, tipova
zajednice hrasta kitnjaka. Pojedine sintaksonomske kategorije tih tipova
kitnjakovih cenoza tj. asocijacije, subasocijacije, facijesi i fragmenti u tijesnoj
su vezi s određenim karakteristikama mikroklime i zemljišta.


U tu svrhu obavljena su u planinskom masivu Karadžici pedološka i mikroklimatološka
istraživanja u slijedećim tipovima kitnjakovih cenoza:


1. Orno-Quercetum petraeae carpinetosum betuli Em (šuma kitnjaka s običnim
grabom i mezijskom bukvom). Kao diferencijalne vrste ovoga tipa H. Em
navodi slijedeće: Quercus petraea, Carpinus betulus, Acer Platanoides, Acer
campestre, Prunus avium, Fagus moesiaca, Corylus avellana, Dentaria bulbifera,
Pulmonaria officinalis, Asperula odorata i dr. Sastojina se nalazi u nadmorskoj
visini od 1.000 m, na istočnoj ekspoziciji padine s nagibom od 12fl. Sastojina ima
dvije etaže s visinom stabala od 9—17 m (15,5 m) i sklopom od 0,9—1,0. Makroklima
je umjereno hladna, kontinentalna s utjecajem planinske klime.
2. Orno-Quercetum petraeae luzuletosum forsteri Em (šuma kitnjaka). Ova
se sastojina nalazi u neposrednoj blizini prve što znači da je na istoj nadmorskoj
visini s istom makroklimom. Također ima istu ekspoziciju terena, samo je
nagib znatno veći (35°). Sastojina je jednoslojna s visinom stabala od cea 12 m i
sklopom 0,9—1,0. Po H. Emu diferencijalne vrste za ovaj tip kitnjakove cenoze
su slijedeće: Quercus petraea, Fraxinus ornus, huzula forsteri, Lychenis coronaria,
Symphytum bulbosum, Silene veridiflora i dr.
3. Orno-Quercetum petraeae luzuletosum forsteri fac. carpinosum orien


talis Em (šuma kitnjaka s bijelim grabom). Nalazi se na nešto nižoj nadmorskoj
visini, 900 m i na padini s nagibom od 20° zapadne ekspozicije. Umjereno hladna
kontinentalna klima nalazi se ovdje pod utjecajem submediteranske klime
jer je ova padina otvorena ka Skupskoj kotlini u koju dolinom Vardara, prodire
submediteranska klima. Stabla su visoka cea 7 m a sklop je potpun. U
ovom tipu najzastupljenije su slijedeće vrste: Quercus petraea, Carpinus orientalis,
Fraxinus ornus, Malus florentiana, Sorbus torminalis, Acer hyreanum,
Cornus mas, huzula forsteri, Poa nemoralis, Cyclamen neaplotanum, Hieracium
bauchnii i dr.


Na svakoj pokusnoj parceli ovih tipova kitnjakovih šuma iskopan je, i proučen,
po jedan zemljišni profil. Pored ovoga, u sva tri tipa kitnjakovih cenoza,
kao i na otvorenom prostoru, vršena su stacionarna istraživanja temperature
zemljišta.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1970 str. 27     <-- 27 -->        PDF

MORFOLOGIJA ZEMLJIŠTA


Među trima iskopanim zemljišnim profilima konstatirane su morfološke
razlike. Najveća razlika bila je u dubini zemljišta.


Zemljište ispod tipa šume kitnjaka s bijelim grabom i bukvom, obrazovano
na ortognajsu, karakterizira se slijedećom građom profila.


Profil br. 1.


Ao 0— 2 Prostirka od lišća koje je u donjem dijelu polurazloženo.
Ai 2—12 Tamni sa smeđom nijansom, glinasto-pjeskovit, mnogo korijenja, grudičast,
prelaz postepen.
AB 12—23 Smeđ s dosta tamno obojenih mjesta koja u vidu džepova prodiru odozgo,
dosta sitnog korijenja, glinasto-pjeskovit, grudičasto-bezstrukturan.
Bi 23—42 Svjetlosmeđ sa žutom nijansom, znatno manje korijenja, bezstrukturan,


glinasto-pj eskovit.
B2 42—68 Smeđ, prodire korijenje, bezstrukturan, glinasto-pjeskovit.
BC 68—83 Dosta grublji, sadrži dosta sitnih kamenčića, pjeskovit, u gornjem dijelu


prodiru rijetko sitne žile, bezstrukturan.
C 83—103 Gnajs jako silno raspadnut, smeđorđaste nijanse, puno sitnih kamenčića.


Ispod druga dva tipa šume (čistog kitnjaka i kitnjaka s bijelim grabom)
obrazovalo se srednje moćno smeđe šumsko zemljište (po A. A. Zonn-u). Odlučujući
razlog slabije razvijenosti ovog zemljišta je nagib terena. Izrazito veći
nagib ovog zemljišta doprineo je da se zbog erozije s ovih površina odnosi veća
količina obrazovanog rastresitog materijala, a s tim i brže podmlađivanje zemljišta.


Profil br. 2 kopan ispod tipa šume čistog kitnjaka odlikuje se slijedećom
građom.


Ao 0—2,3 Tamnocrna polurazložena organska materija, pronizan korijenjem, dosta
šupljina — hodova zemljišne faune.
Ai 3—18 Smeđ s gustom mrežom od korijenja, mjestimično tamnije boje, glinastopjeskovit
s dosta kamenčića, grudičasto-bezstrukturan.


B 18—34 Smeđ, grublji s mnogo kamenčića a i šljunkovitih čestica, rjeđe korijenje,
ali ima i debljih žila uglavnom horizontalno rasprostranjenih, bezstrukturan,
ima i kamenja.


BC 34—39 Sv.ietlosmeđ, pjeskovito-kamenit, rijetko korijenje, naglo prelazi u ispucalu
stijenu ortognajsa.


Zemljište (profil br. 3) ispod tipa šume kitnjaka s bijelim grabom obrazovalo
s na mikašist-liskunovatom škriljcu. Njegova morfologija je slijedeća:


Ao 0— 3 Ispod sačuvanog suvog lišća dolazi tamna polurazložena organska
materija mjestimično pomiješana s neznatnom količinom mineralne materije.
Močnost mu nije ujednačena, negdje dosiže i do 5 cm.


Ai 3— 9 Tamnosmeđ s jedva primjetno crvenom nijansom, grudičasto-bezstruk


turan, lako pjeskovito-glinast, pronizan korijenjem.
Bi 9—22 Smeđecrvenkast, lako pjeskovit-glinast, bezstrukturan, manje korijenja.
Ba 22—37 Crvenkastosmeđ, grublji, sadrži više skeleta, bezstrukturan, prodire kori


jenje.
CD 37—48 Crvenkasto obojena sitnica između krupnog kamenja.


FIZIČKE OSOBINE ZEMLJIŠTA


Dok u profilu br. 1 nije bilo kamenja cijelom njegovom dubinom, u drugima
dvama ga je bilo i ono se povećavalo s dubinom. Rezultati analize mehaničkog
sastava (tab. br. 1) pokazuju da s dubinom raste udio mehaničkih elemenata
većih od 1 mm (i pored toga što kod uzimanja zemljišnih uzoraka veće


149
ŠUMARSKI LIST 5-6/1970 str. 28     <-- 28 -->        PDF

150
ŠUMARSKI LIST 5-6/1970 str. 29     <-- 29 -->        PDF

kamenje je odstranjivano). Postotak ovih mehaničkih elemenata je visok u svim
profilima. Nešto manje su zastupljeni u prof. br. 3. Ako se izvrši klasifikacija
zemljišta samo po sadržini čestica većih od 3 mm, ona su srednje do silno kamenljiva
(Viljams-Kačinski).


Analiza sitnice (po metodi N. Kačinskog) pokazuje da je najzastupljenija
frakcija srednjeg pijeska. Poslije nje dolaze frakcije sitnog pijeska i krupnog
praha, odnosno frakcije komponente fizičkog pijeska. Na njih zajedno odpada
više od 70´% u profilu br. 3 a iznad 80% u druga dva profila. Saglasno s ovim
zemljišta obrazovana na gnajsu (prof. br. 1 i 2) su glinasto-pjeskovita, a ono
obrazovano na škriljcu (prof. br. 3) lako pjeskovito-glinasto. Sama pak niska
zastupljenost frakcije čestica ispod jednog mikrona govori o slabom kemijskom
raspadanju u zemljištu.


Laki karakter mehaničkog sastava zemljišta se odrazio i na druge osobine
zemljišta. To se odmah primjećuje u veličini apsolutnog vodnog kapaciteta
Dok je on u zemljištu kod prof. br. 1 malen, kod plićeg zemljišta,obrazovanog
na istom supstratu (prof. br. 2), je vrlo malen. Do njegovog smanjenja kod prof,
br. 2, i pored istog mehaničkog sastava sitnice pa i sadržaja humusa, došlo je
je zbog većeg sadržaja skeleta u njemu. Do povećanja vodnog kapaciteta, i to
do niže granice njegove srednje veličine, došlo je u zemljištu obrazovanom na
škriljcu (prof. br. 3). To je u saglasnosti s povećanjem udjela sitnice u zemljištu.
Iako moć zadržavanja vode u prof. br. 1 nije velika, ukupna količina akumulirane
vode u njemu je daleko veća od druga dva profila s obzirom na njegovu
dubinu. S ovim i njegova moć osiguranja bilja vodom je veća i dugotrajnija.
Zemljište predstavljeno prof. br. 3 pored manje akumulacije vode u sebi, zbog
svoje plitkoće, brže se suši jer se brže i više zagrijeva nalazeći se na nižoj nadmorskoj
visini i na zapadnoj ekspoziciji.


Fizičke osobine zemljišta
Tabela 2


Prof.
br.
Dubina zemlj
uzorka
u cm ´
. Higroskopna
vlag a
»bična maksimalnaK v
°/oi
Stp Stv P
P/o
Kapacitet
za zrak
»/«
1
2—12
12—23
32—42
52—62
73—83
92-103
1,37
1,12
0,95
0,92
0,77
0,99
3,19
2,26
2,10
1,82
1,72
2,27
29,49
25,67
29,84
27,40
25,33
25,82
2,59
2,63
2,65
2,65
2,65
2,67
1,28
1,44
1,45
1,53
1,60
1,74
50,57
45,25
45,20
42,26
39,62
35,58
21,08
19,58
15,44
14,86
14,29
9,76
2
0— 2,3
3—13
23—34
34—39
5,42
1,63
1,25
1J52
12,12
3,19
2,48
2,68
19,10
20,99
n e odr.
2,59
2,66
2,67
1,32
1,44
49,11
45,86
30,01
24,87
3
0— 2,3
3— 9
12—22
27—37
4,35
1,44
1,20
0,96
9,82
3,61
3,05
2,47
38,95
35,57
36,47
2,67
2,71
2,70
1,19
1,51
1,54
55,43
44,28
42,96
16,48
8,71
6,49


Laki mehanički sastav zemljišta doprineo je da su ona porozna. Za veću poroznost
zemljišta u njihovom gornjem djelu doprineo je i veći sadržaj humusa
a s njim u vezi i ostrukturavanje zemljišne mase.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1970 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Odbitkom vodnog kapaciteta od poroznosti dobiva se visoki postotak apsolutnog
kapaciteta za zrak. Primjećeno je da se i on dubinom smanjuje. Najveći
postotak postiže kod prof. br. 2 gdje je vodni kapacitet najniži zbog već iznetog
razloga.


DINAMIKA TEMPERATURE U ZEMLJIŠTU


Temperatura zemljišta mjerena je u sva četiri godišnja doba i to na dubini
od 5 do 10 cm. Rezultati mjerenja temperature prikazani su na grafikonima br.
31, 32, 33 i 34 za dubinu od 5 cm, a na grafikonima br. 35, 36, 37 i 38 za tempe>raturu
na dubini od 10 cm. Mjerenja su vršena u toku dvadesetčetirisatnog
promatranja za proljeće, ljeto i jesen i dvanaest-satnog promatranja za zimsku
sezonu s odčitavanjem instrumenata na svaki sat i u istom momentu na svim
tačkama promatranja. Radi komparacije temperature, ona je istovremeno mjerena
i na otvorenom prostoru.


Iz grafičkih prikaza toka kretanja temperature zemljišta vidi se slijedeće:
U vegetacionom periodu kao najhladnije u svim satima promatranja pokazalo
se zemljište ispod tipa šume kitnjaka s običnim grabom i bukvom, a najtoplije
je bilo zemljište ispod tipa šume kitnjaka s bijelim grabom. Srednji položaj
zauzima zemljište ispod tipa šume čistog kitnjaka.


U zimskoj sezoni temperatura je ravnomjernija. Kolebanja u toku dana
su izrazito manja i ona ne prelaze granice 1° C. Ali, iako je temperatura zemljišta
ispod sva tri tipa kitnjakove šume vrlo bliska, pada u oči da je ona na
dubini od 5 cm viša ispod tipa šume kitnjaka s običnim grabom i bukvom, dok
na dubini od 10 cm zauzima srednji položaj.


Do neznatnih kolebanja temperature tokom dana, zimi, ispod sva tri tipa
kitnjakovih šuma, pa i na otvorenom prostoru, došlo je zbog općeg smanjenja
temperaturne amplitude atmosferskog zraka. Ipak, zemljište na otvorenom prostoru,
bez zaštitnog djelovanja šume, više se ohladilo, i to više na manjoj dubini.
Njegova temperatura, kao i zemljišta pod šumom, je viša na većoj dubini
(10 cm).


Povećanjem temperaturne amplitude atmosferskog zraka došlo je do izrazitijeg
djelovanja šumskog pokrivača. Tako dok je u toku ljetnog dana temperatura
zemljišta na otvorenom prostoru kolebala za desetinu celzijusovih stupnjeva
na dubini od 10 cm, odnosno za 13—14° C na dubini od 5 cm, pod šumom
njena kolebanja su se kretala u granicama od 2 (i manje od 2) do 4´° C.


Tokom vegetacije zemljišta s većim nagibom, odnosno zemljišta ispod tipova
šuma čistog kitnjaka s bijelim grabom, su toplija jer su ovdje sunčani
zraci bliži vertikali nego oni koji padaju na zemljište, odnosno na krošnjama
drveća, u šumi kitnjaka s običnim grabom i bukvom gdje je nagib manji. A na
povećanje temperature zemljišta ispod tipa šume kitnjaka s bijelim grabom
svakako utječe i smanjenje nadmorske visine (za 100 m) kao i njegova zapadna
ekspozicija i utjecaj submediteranske klime.


Za smanjenje temperature zemljišta ispod tipa šume kitnjaka s običnim
grabom i bukvom doprinijelo je i njegovo veće zasjenjčivanje, kao i njegova veća
udaljenost od najtoplijeg zraka (na površini krošnji drveća). S obzirom da je
ono vlažnije, ima veću specifičnu toplotu i prema tome manje se zagrijeva.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1970 str. 31     <-- 31 -->        PDF

KEMIJSKE OSOBINE ZEMLJIŠTA


Reakcija zemljišta obrazovanih na gnajsu (prof. br. 1 i 2) u površinskom
dijelu (suglasno pH vrijednostima u vodnoj suspenziji) je jako kisela. S dubinom
pH vrijednosti se povećavaju, tako da u matičnom supstratu reakcija postaje
umjereno do slabo kisela. A kod zemljišta obrazovanog na nešto kiselijem
supstratu (prof. br. 3), reakcija je skoro ista po cijeloj njegovoj dubini. Ali zato
kod njega, za razliku od ostala dva profila, pH vrijednosti u solnoj suspenziji
ŠUMARSKI LIST 5-6/1970 str. 32     <-- 32 -->        PDF

umjesto da rastu dubinom, one se smanjuju. To je svakako u vezi s povećanjem
količine adsorbiranog Al iona u njihovom donjem dijelu. A kod prva dva profila
supstituciona kiselost opada dubinom profila istovremenim opadanjem Al i
H iona.


Do povećanja vrijednosti za pH dolazi u prostirci. Ona se odlikuje slabo
kiselom reakcijom. U njoj se ne javlja adsorbirani Al ion. Kod nje dolazi i do
velikog povećanja vrijednosti za sumu baza. Ali odmah ispod prostirke suma
baza naglo opada uz istovremeno relativno pa i apsolutno povećanje hidroli
ŠUMARSKI LIST 5-6/1970 str. 33     <-- 33 -->        PDF

155
ŠUMARSKI LIST 5-6/1970 str. 34     <-- 34 -->        PDF

tičke kiselosti koje povlači i nezasićenost adsorptivnog kompleksa bazama kod
prof. br. 1 i 2. Dalje s dubinom suma baza počinje da prevlađuje nad hidrolitičkom
kiselošću, tako da stupanj zasićenosti adsorptivnog kompleksa dostiže
i do 83%. Za razliku od ova dva profila, stupanj zasićenosti adsorptivnog kompleksa
kod prof. br. 3 dubinom zemljišta se smanjuje. To je u korelaciji s opadanjem
pH vrijednosti u solnoj suspenziji, odnosno porastom supstitucione kiselosti.


Od adsorbiranih zemnoalkalnih kationa (za njihovo istiskivanje upotrebljen
je NaCl) prevlađuje Ca nad Mg ionom. Analizom prostirke (polurazložene
organske mase) konstatirano je da se vrši intenzivna biološka akumulacija ovih
elemenata u zemljištu.


Dok su zemljišta okarakterizirana profilima br. 1 i 2 jako humozna, profil
br. 3 pokazuje srednju humoznost zemljišta. Karakteristično je da količina humusa
svuda naglo opada dubinom profila. Druga karakteristika humusa je što
odnos C:N u gornjem dijelu profila znatno širi nego u dubljim njegovim dijelovima.
Po ovome humus u ovom dijelu profila je grubljeg karaktera.


Može se reći da se mineralizacijom humusa osigurava bilje u ishrani dušikom.


U odnosu lako dostupnog fosfora za bilje, suglasno primijenjenoj metodi
Egnera, zemljišta su cijelom svojom dubinom siromašna. A kalijumovo stanje
(po Schactschabel-u) u zemljištu je drugačije. Zemljišta su dobro osigurana s
njim u svom površinskom dijelu. Ovdje se vrši njegova biološka akumulacija.
S dubinom i njegova količina se smanjuje i zemljišta postaju siromašna njim.


ZAKLJUČAK


Ispitivanjem zemljišta na opitnim parcelama ispod tri tipa kitnjakovih šuma
na planini Karadžici ustanovljene su razlike među njima. Ispod tipa šume Orno-
Quercetum petraeae carpinetum betuli Em na manjem nagibu obrazovalo se
kiselo, nezasićeno, smeđe šumsko zemljište na ortognajsu. Za razliku od ovog
ispod Orno-Quercetum petraeae luzuletosum forsteri Em i Orno-Quercetum petraeae
luzuletosum forsteri carpinus orientalis Em na ortognajsu i mikašist-
liskunovatom škriljcu obrazovalo se isto smeđu zemljište, samo što je ono znatno
pliće, nerazvijenije. Ovome je uzrok veći intenzitet erozije na većem nagibu
terena. Pored ostalih razlika u osobinama zemljišta interesantne su razlike u njihovom
zagrijavanju. U vegetacionom periodu najhladnije je kiselo, nezasićeno
smeđe šumsko zemljište ispod tipa šume kitnjaka s običnim grabom i bukvom,
a najtoplije isto zemljište, samo srednje duboko ispod tipa šume kitnjaka s bijelim
grabom. Kod prvog, i kolebanja temperature tokom dana, takoreći su najmanja.


r


LITERATURA


Zon n S. V.: Gorno lesnie počvi hvoinih i bukovih lesov Bolgarii. BAN, Sofija, 1961.
Zon n S. V.: O burin lesnih i burih psevdopodzolistih počvah Sovetskogo Sajuza.


Sbirnik-Geneza i geografija počv, »Nauka«, Moskva, 1966.
K o i n o v V., T r a i š 1 i e v H. i dr.: Klasifikacija i sistematika počv Bolgarii. Počvi


jogo-vostočnoj Evropi. BAN, Sofija, 1964.
SpirovskiJ. : Kafeavi gorski počvi vo triagalnikot Resen—Kruševo—Kičevo. Zbor.


na zem.-šum. fak., Skopje, 1965.
Han s Em.: Traubeneichenwald und das Vorkommen der Heibuche in Mazedonien,


Feddes Repertorium, Bd 78, Heft 1—3, S. 83—95, Berlin 1968.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1970 str. 35     <-- 35 -->        PDF

SOIL CHARACTERISTIC OF SOME SESSILE OAK FOREST TYPES
IN THE MOUNTAIN OF KARADŽICA (KITKA)


Summary


Investigated was the soil of experimental plots in three types of Sessile Oak
forests in the Mountain of Karadžica, and differences were found amang them. In
the forest type of Orno-Quercetum petraeae carpinetosum betuli Em on a smaller
inclination of slope an acid unsaturated brown forest soil was formed on an ortho-
gneiss parent material. In contrast to this, the same brown soil was formed under
the forest type of Orno-Quercetum petraeae luzuletosum forsten Em and Orno-
Quercetum petraeae luzuletosum forsteri fac. carpinosum orientalis Em on ortho-
gneiss and mica-schists, only that it was considerably shallower and undeveloped.
This is attributable to a more intensive erosion on a greater inclination of the slope.
In addition to other differences with respect to the properties of the soils interesting
are differences in their warming. During the growing season coldest was the acid
unsaturated brown forest soil under the forest type of Orno-Quercetum petraeae
carpinetosum betuli Em, and warmest -was the same soil — but medium deep — under
the forest type of Orno-Quercetum petraeae luzuletosum forsteri fac. carpinosum
orientalis Em. In the first-named soil also the daily fluctuations of temperatures
were the lowest.