DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1970 str. 55     <-- 55 -->        PDF

što se misli. Posljednji radovi Centralnog
instituta bioklimatologije pokazali su to
sa naročitom jasnoćom.


Broj 5 — 1969.
Bonneau M., Gelpe J., Letacon
F.: A propos du pin portugais dans les
Landes (U povodu portugalskog bora u
Landima). Propadanje brojnih kultura
primorskog bora u francuskim Landima
opaženo je skoro svuda gdje sadnice ne
potječu od lokalnih rasa. Vjerovano je
njihovo porijetklo Portugal jer ie za tamošnje
rase utvrđeno da se teško Prilagođuju
uslovima Landa. Međutim autori
su mišljenja da, ako se pokloni dolična
pažnja ishrani kultura a naročito dodavanja
fosfora tlu, propadanje se zaustavlja.
To znači da je uz povećanje hranjivih
sastojala u tlu moguće eliminirati
razliku između domaćih i portugalskih
rasa. Sadržaj P2O3 bar neznatno veći od
15%o dovoljan je. Dodatak dušičnih hranjiva
također je poželjan. Tretman treba
započeti ranije jer kod biljaka od 10—15
godina nesrazmjerno su veliki troškovi
takvog postupka.


Broj 7 — 1969.
Aussena c G.: Influence du couvert
forestice sur les precipitations (Upliv


šumskog sklopa na oborine). Šuma ne
djeluje na vodeni režim samo na užem
planu snabdjevanja šumskih tala nego i
na planu šireg hidrološkog bilansa. U tom
smislu vrlo je važno pratiti utjecaj šume
na oborine proučavajuć paralelno nadavinski
režim dotičnog kraja, tip sastojine,
vrstu drveća i si. Utjecaji šume na padavinski
bilans su kompleksni i promjenljivi.
Još je potreban čitav niz različitih
serija znanstvenih istraživanja. Glavno je
da je ozbiljno i pravilno shvaćena važnost
ovog problema za suvremeni uzgoj šuma.


F a v r o t J., Servant J., Servas E.:
Les sols du massif des Älteres, Pyreneees
orientales (Tla alterskog masiva u Istočnim
Pirinejima). Za raspodjelu zemljišta
u nekom masivu od velikog je značenja
karakter i sastav vegetacije. Postoji (a
u Alterima je naročito markantna) tjesna
veza između nazočnosti bukve i raspodjele
smeđih kiselih tala odnosno tako
zvanih kriptopodzolastih smeđih tala.
Bukvici su već od ranije okvalificirani
kao pravi predglacijalni relikti jer se
pretpostavlja da su u tercijaru »pokrivali
dobar dio sadašnjeg Mediterana. Pedološka
karakteristika data je u ovom članku
iscrpno i detaljno.


A. Panov