DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1970 str. 54     <-- 54 -->        PDF

vima kad se radi o svojtama genetski heterogenim.


Broj 10 —1967. i broj 12 — 1967.
V e n e t J.: Lc chene de tranehage et
les utilisateurs (Furnirski hrastovi trupci
i njihovi korisnici — RFF-10 67) i Venet
J.: Sylviculture des forets de chene de
tranehage (Uzgoj hrastovih šuma za proizvodnju
furnira RFF — 12/67). Ova dva
članka stvarno pretstavljaju jednu problematsku
cjelinu iako je u prvom akcenat
na eksploatacionom momentu a u
drugim na uzgoju. Autor detaljno obrazlaže:
1) šta traži korisnik od kvalitetnog
hrastovog furnira, 2) šta mu smeta (greške
i anomalije) i 3) kako će uzgajivač postići
željeni kvalitet odnosno izbjeći nepoželjne
greške u strukturi i teksturi drveta.
Venet zaključuje: komercijalizacija
furnirskih trupaca je zanat koji se dugo
uči i koji iziskuje čitavu gamu detaljnih
poznavanja: počev od botanike i studije
biljnih asocijacija pa sve do poznavanja
rada u samoj tvornici furnira.


Broj 2 — 1968.
Fouch y P.: Note sur le pin cembro
dans les alpes frangaise (Bilješka o limbi
u francuskim alpama). Limbi se u Francuskoj
poklanja vrlo malo pažnje. Drukčije
je to u Švicarskoj ili na pr. u Austriii
gdje je dobar dio publikacija izdanih u
Institutu za istraživanje i suzbijanje lavina
(Insbruck) posvećen toj vrsti. Autor
daje zanimljive i precizne podatke o horologiji
i ekologiji tog četinara. Limbin
areal donekle se poklapa sa staništima ariša
s tom razlikom što 1) limba je tolerantnija
kad je u pitanju prejaka vlaga
zraka, česte magle i drugi hidrološki ekscesi
i 2) manje je otporna protiv pojačanog
mediteranskog klimatskog utjecaja
(suha ljeta).


Broj 7, 8 — 1968.
K e 11 e r R.: L elagage artificiel de branches
Vivantes sur resineu (Umjetno čišćenje
grana kod četinara). Poznato je da
čišćenje (kresanje) živih grana ima i
svojih loših strana. Dovoljno je spomenuti
nekoliko: rane na stablu su otvoreni
put za prodor parazita kako biljnih tako
i animalnih; zarašćivanje je rana često
sporo; stanovito vrijeme poslije tog zahvata
opaža se smanjenje vitalnosti kresanog
stabla. Istina pojedine vrste četinara
različito reagiraju na taj tretman.
Autor se zadržava na duglaziji za koju
je brojnim eksperimentima utvrđeno da
za tu vrstu kresanja pretstavlja pozitivnu
mjeru kad je u pitanju prirast u visinu.
Taj je prirast veći kod kresanih pri


mjeraka ukoliko intenzitet kresanja ne
prelazi 20J/o. Opažanja na vajmutovcu i
običnoj smrči ne vode tom zaključku:
kod njih naprotiv kresanje prouzrokuje
smanjenje prirasta u visinu. Što se tiče
bojazni od većih parazitarnih šteta ili od
rapidnog smanjenja vitalnosti tretiranog
stabla autor misli da su ta strahovanja
preuveličana.


Broj 9 — 1968.
Blute l Y.: Le sapin pcetinee essence
d´ombre ou souffre-douleur? (Obična jela
vrsta sjene ili bolesnik?). Otkako su se
u svijetu promjenili ekonomski uvjeti i
šumari su najzad počeli shvaćati značaj
vremena kao važnog i vrlo skupog faktora
proizvodnje. Sad šumarima nije više svejedno
hoće li uštedjeti tridesetak godina
uzgajajuć jelu bez onog permanentnog
straha od prevelike za nju doze svjetla.
Jela je »zasjenopodnoseća vrsta« o tome
nema diskusije ali je autor mišljenja da
su preuveličana sva strahovanja od mrazova
i svjetla. Blutel se poziva na svoja
iskustva i na niz vlastitih ogleda među
kojima je najekstremniji pokušaj uzgajati
jelu u uvjetima 15 puta većeg nristupa
svjetla nego što je to za tu vrstu uobičajeno.


Broj 4 — 1969.
Deveu x C: Quelques considćrations
theoriques sur l´elagage de peupliers (Nekoliko
teoriskih razmatranja o kresanju
topola). Topolovo drvo u Francuskoj pretežno
je materijal za ljuštenje furnira.
Poznato je da nakon te operacije (ljuštenja)
preostaje u tu svrhu neupotrebljivi
ostatak: valjak od cea 11 cm. Stoga je
bez svrhe svako kresanje grana na stablima
ispod tog promjera. Naprotiv od 11
crn naviše ne treba gubiti iz vida sve
prednosti takvog kresanja vodeči svakako
računa da intenzitet njegov ne pređe
maksimalne granice s obzirom na karakter
i tip sastojine i tla. U stvari taj intenzitet
treba da bude funkcija gustoće topolovih
kultura. Ta gustoća određuje raspoloživu
rezervu vlage za svako pojedino
stablo. Po mišljenju autora treba smjelije
pristupati toj operaciji i manje slijediti
savjete suviše konzervativnih »topolaša
«. Svoje i suviše slabe zahvate kod
ovog tretmana pravdaju oni brigom »da
se previše ne reducira ukupna površina
lišća« a polazna je njihova tačka da baš


o toj površini ovisi intenzitet fotosinteze,
a o potonjoj ovisi i sama produkcija drvne
mase. Deveux smatra da je takvo rezoniranje
jednostrano jer ne vodi računa
o ulozi evapotranspiracije za produkciju
biljne mase, a ta je uloga značajnija nego