DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1970 str. 52     <-- 52 -->        PDF

waiima. — Philip C. Wake ley: Rezultati
istraživanja južnih borova (P. palustris,
P. elliottii, P. teada, P. echinata).


— Zavitkovski J. Michael Newton
and B a biker El-Hassan: Utjecaj
ceanata (Ceanotus velutinus) na
rast nekih konifera. — Con Schallau
and Carl A. Newport: Pojednostavljeno
koordinatno označavanje — Sistem
za kontinuirano sakupljanje podataka. —
H a r r y V. W i a n t, Jr.´ and S i m W. O e-
finger , Jr.: Spremanje izbojaka.
5 — 1969. — Robert L. Furniss i
dr. — Gubici od šumskih štetnika i šumarska
struka. — Norma n E. Johnson
and Belluschi P. G.: Ponašanje
potkornjaka (Dendroctonus pseudotsugae)
kod pronalaženja domaćina. — James
W. Ki m m e y : Inaktivacija letalnog
tipa borove rđe (Cronartium ribicola)
na zap. bijelom boru (Pinus monticola).
— William E. Waters: Približna
tabela smrtnosti kod analize napada
insekata. — Sinclair W. A.: Nečist
zrak; novi snažan utjecaj na šumu. —
Renne Is R. G. and Fox H. W.: Kemijsko
suzbijanje pipe (Hylobius pales) u
devetgodišnjoj plantaži bora (Pinus sylvestris).
— Koenig s J. W.: Trulež korjena
i kloroza, oslobođene i prorjeđene
goleme tuje (Thuja plicata). — Joh n L.
Ruehle : Šumarska nematologija —
Novo polje biološkog istraživanja. — David
L. F a u s s and William R. P i e r-
c e : Stanje sastojine i štete od savijača
(Choristoneura fumiferana). — Gar y L.
De Barr : Potencijalne štete od resičara
(Gnophothrips fuscus) u sjemenskim
nasadima bora (Pinus elliott var. eliott).


— Jesse D. Dille r and Russell B.
C 1 a p p p e r : Azijska i hibridna stabla
kestena u istočnom dijelu Sjedinjenih država
Amerike. — Charles E. Cordell
and John L. Kinghten: Rđa (Cronartium
comandrae) na mlađim stablima
teda bora (Pinus teada) u istočnom dijelu
države Tennessee. — Steve n L.
Wart : Ispitivanje tabela drvne mase za
procjenu mortaliteta smreke (Picea
glauca) i jele (Abies balsamea) iz zraka
u Minnesoti.
7 — 1969. — Robert Marty and
Walker Newman: Povoljne orilike
za intenzivnije gospodarenje u nacionalnim
šumama. — A k i r a K a w a n a : Fertilizacija
šuma u Japanu. — Fran k J.
B a r o n : Desct-godišnji urod sjemena u
Kaliforniji. — D e r r H. J. and Enghard
t H. G.: Prirast u mladim kulturama
dugoigličavog bora (Pinus palustris).


— Jose Krall: Rast teda bora (Pinus
118


teada) u Urugvaju. — David A. Mary-
q u i s and Thomas W. Beers: Definiranje
nekih komponenata prirasta šuma.
— Jay S. Gashwiler: Ponovna
pojava miševa (Pcromyscus maniculatus
rubidu) na zatrovanoj čistoj sječini duglazije
(Pseudotsuga menziesii). — John


C. Sa m mi : Grafikoni broja stabala.
— F. Bryan Clark and C r a i g K.
Lösche : Važnost A-horizonta kod podizanja
sjemenskih sastojina tvrdih lišćara.
— Hei d m a n n L. J.: Primjena herbicida
kod pripreme tla za sadnju na jugozapadu
Sjedinjenih država.
8 — 1969. — Daniel T. W.: Evropska
nasuprot američkoj šumarskoj praksi; 15godišnja
usporedba. — Richar d E.
Lohrey and Tommy R. Dell: Kompjuterski
programi koji primjenjuju visoku
akumulaciju masa pojedinih stabala
i sumiraju plohe. — Glenn H. Manning
and Emmett F. Thompson:
Osobina šumske takse; drugo razmatranje.
— Glendon W. SmaJley: Deset-
godišnji prirast tulipanovca (Liriodendron
tulipifera) u sjevernoj Alabami.


9 — 1969. — RalphC. Wink worth:
Princip kontrole šumskih požara — Primjena
vojnih načela. — Seth Jackson
: Šumarstvo u Irskoj — Neka zapažanja.
— Alfred Pleasonton: Šumarski
savjetnici i njihovi pogledi. —
Philip M. McDonald: Odnos troškova
sječe i proizvodnje u mladim sastojinama
četinjara. — John R. B a s s e 11 :
Prinos velikih površina teda bora (Pinus
teada). — Warren T. D o o 1 i 11 1 e : Istraživanja
u urbanoj šumi.


10 — 1969. — Edward P. M a r k e 1 :
Kontrola insekata u plantažama. — Rober
t J. Olson : Primjena Liebig-ovog
zakona minimuma na gospodarenje zlatnog
bora (Pinus ponderosa). — Clement
M esavage: Mjerenje debljine
kore. — Alan R. Taylor: Savijenost
pet-igličavih rukavaca zlatnog bora (Pinus
ponderosa). — Elme r R. Roth
and George G. Hep ting: Procjena
truleži donjeg dijela stabla u obnovljenim
panjačama različitih vrsta hrastova.


U _ 1969. — Roger C. King and
Karl K. Kin del: Smirenje obalnih
dina u Čileu. — Norman E. Johnson
and John G. Zingg: Transpiraciono
isušenje duglazije (Pseudotsuga menzienii);
utjecaj na sadržaj vlage trupaca i
napad insekata. — John S. Sterrett:
Ubrizgavanje herbicida (Dicamba, Picloram
i 2,4-D) u lišćare. — BruceZobel,
James H. Roberds und James