DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1970 str. 51     <-- 51 -->        PDF

ad 3)


— Tajnik Saveza Mr A. Krstinić će se
povezati s predsjednikom Saveza ing. A.
Mudrovčićem i Mr. J. Karavlom i do 15.
travnja otputovati u Istru radi konkretiziranja
pomoći Saveza kod podizanja
»Spomen parka« u Labinu. Prema ranijem
zaključku Savez će osigurati 20.000
N. din.
— Ugovor o zakupu poslovnih prostorija
s Union drvom produžava se do 30.
4. 1970. god.
cStcfini Jlcučtii ča&aplAl


JOURNAL OF FORESTRY


1 — 1969. — Dennis E. Teeguard
e n : Ekonomski kriteriji i proračunati
rizik kod donošenja odluke o pošumljivanju.
— John J. Lindsay: Pronalaženje
potencijalnih rekreacionih površina
pomoću aerosnimaka. — Wendel l H.
Harmon : Poboljšanje sastojine; Prorjeda
u sastojini duglazije (Pseudotsuga
menziesii). — Peter G. Belluschi
and Norman E. J o h n s o n : Postotak
uvele krošnje napadnutih stabala duglazije
(Pseudotsuga menziesii) od potkornjaka
(Dendroctonus Pseudotsuga Hopkins).
— Clement Mesavage: Novi
Barr-jev i Stroud-ov dendrometar model
FP 15.


2 — 1969. — Charles E. Boldt:
Kulture kanadskog bora (Pinus banksiana)
na pješčanim brežuljcima Nabraske.


— Robert F. Wambach: Mehanizacija
u uzgajanju šuma. — Philip M.
Me Donald, William A. Atkinson
and Dais O. Hall: Troškovi i metode
sječe u mladim sastojinama zlatnog bora
(Pinus ponderosa) u Kaliforniji. — five
r t, F.: Primjena obličnog broja kod
procjene mase stabala. — Robert , B.
Bolton, Jr. and Richard J. Vogl:
Ekološki zahtjevi duglazije (Pseudotsuga
macrocarpa) u planinama Sv. Ane, Kalifornija.
— K o z 1 o w s k i T. T.: Fiziologija
stabala i šumski nametnici. — Echol s
R. M.: Snaga bušenja »Velikog prirasnog
svrdla«.
3 -- 1969. — Marvin C. Hoffe r, Pet
e r C. P a s s o f and Robert Krohn:


— Od prispjele tri ponude za štampanje
»Tablica za kubiciranje« odabire se
kao najpovoljnija ponuda Štamparskog
zavoda »Ognjen Priča«. Treba sklopiti ugovor
za štampanje 2.000 primjeraka.
Tajnik:
Mr Ante Krstinić


Predsjednik:
Ing. Ante Mudrovčić v. r.


WASHINGTON


Djelovanje preparata DRC — 714 na miševe
(Peromyscus spp.) — Willia m R.
Harms : Duboka sadnja bora (Pinus
elliotii var. elliottii) na pješčanim brežuljcima
Karoline. — Richard L. H i 1liker,
Henry H.Webster and John


W. Tritch : Troškovi glavnih šumskih
sortimenata u području velikih jezera. —
James P. Barrett: Procjena sredina
iz »point-sample« podataka. — Lemmien,
W. A. Rudolph, V. J. and Marzec,
J. F.: Podizanje šume na vlažnom
bonitetu u Michigan-u. — Thoma s W.
Beers : KoreKcija nagnutih terena na
horizontalu. - Donald Copes, Frank
Sorensen and Roy Sile n: Sadnica
duglazije (Pseudotsuga menziesii) naraste
8 stopa u visinu za dvije sezone. — Willia
m S. Nuli : Interpretacija vegetacijskog
pokrova sa aero snimaka. Različiti
pristupi. — Robert E. Hartuno and
William J. Lloyd: Utjecaj činilaca
reljefa na šume planinskog područja države
Missouri. — William T. Moss,
Lois Shackelford and G. L. St o-
k e s : Rekreacija i ličnost.
4 — 1969. — P h i 1 i p M. Mc D o n a 1 d :
Zahvati u sastojini zlatnog bora (Pinus
ponderosa) neznatno smanjuju zalihu. —
David W. Robinson: Trigonometrijska
izmjera države Oklahoma. — Raymond
Ferell and W i 11 i a m R. B e n t-
ley : Povoljna ulaganja u kulture crnog
oraha (Juglans nigra). — Geral d A.
Walters and Thomas H. Schubert
: Rast petogodišnjih nasada eukaliptusa
različitog razmaka sadnje na Ha


117