DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1970 str. 50     <-- 50 -->        PDF

cbcuSlv>ene oijećti


ZAPISNIK
SA 7. SJEDNICE U. O. SAVEZA ITŠIDH-e ODRŽANE DNE 26. 3. 1970. GODINE


Prisutni članovi U. O.: Ing. A. Mudrovčić,
Ing. J. Crvenković, Prof. dr Z. Potočić,
Dr B. Prpić, Ing. D. Bartovčak, Ing. D.
Kirasić, Ing. Ž. Petković, Mr N. Komlenović.
|i i !


Prisutni članovi Nadzornog odbora: Ing.


V. Fašaić,
Ing. ž. Hajdin.
Dnevni red:
1. Saopćenja
2. Završni račun za 1969. god.
3. Razno
ad 1)
— Savez inženjera i tehničara Hrvatske
uputio je našem Savezu zahtjev za naplatu
članarine za 1970. god. u iznosu od
600 N. din. U. O. je odobrio isplatu navedenog
iznosa.
— U. O. primio je na znanje dopis Šumarskog
društva Koprivnica u kom se
navodi da njihova članarina iznosi manje
od one koju oni trebaju platiti Savezu.
Članovi U. 0., kao i prisutni članovi N. O.
smatraju da Šumarsko društvo Koprivnica
pokuša pronaći druge izvore za pokriće
ove razlike.
— Zapisnici sa godišnje skupštine Šumarskog
društva Koprivnica i sjednice
U. O. Šumarskog društva Bjelovar primljeni
su na znanje. Naglašeno je da spomenuta
Društva redovno obavještavaju
Savez o svom radu te da bi takovu praksu
trebala provoditi ostala šumarska društva.
— Dopis Šumarskog društva Split u
kom se navodi da ono može za članarinu
platiti 150 N. din., primljen je na znanje.
— U vezi s podneskom šumarskih tehničara
Šum. gosp. SI. Požega o polaganju
stručnog ispita za više šumarske tehničare
U. O. konstatira da ne postoji I
stupanj studija u šumarstvu, a niti ima
zakonska mogućnost za polaganje takovog
ispita.
— Obavjest Šumarskog društva Zagreb
o konstituiranju U. O. primljen je na znanje.
Na znanje je primljen i zapisnik sa
sjednice U. O. Saveza IT Jugoslavije.
— Prijedlog suradnje Saveza ITŠID Srbije
za suradnju sa Savezom ITŠIDH-e
biti će razmotren na jednom od slijedećih
sastanaka.
— Podnesak gradskog odbora Crvenog
križa za novčanu pomoć vodit će se u evidenciji
Saveza.
— Dopis Republičkog savjeta za naučni
rad o suradnji sa Zap. Njemačkom i obavjest
o makroprojektima koje će financirati
Savezni fond za naučni rad primile
su sve zainteresirane institucije direktno,
pa se o ovim predmetima nije raspravljalo.
— Godišnjoj skupštini Saveza ITŠID
Slovenije prisustvovat će predsjednik Ing.
Mudrovčić ili će skupštini biti upućen telegram.
ad 2)


— Blagajnik Saveza ing. Ž. Petković
podnio je izvještaj o završnom računu za
1969. god. U. O. jednoglasno je usvojio
ovaj izvještaj. Također je prihvaćen i izvještaj
Nadzornog odbora, kao i izvještaj
inventurne komisije o stanju osnovnih
sredstava i sitnog inventara. Komisija nije
utvrdila nikakove manjkove ili viškove.
— Iz ostvarenog viška po završnom računu
(7.558,84 N. din.), koji je velikim
djelom rezultat zalaganja službenika Saveza,
odobrava se isplata razlike osobnog
dohodka od isplaćivane akontacije (dinara
47.568,46 brutto) do iznosa od 51.811,76
din. brutto stalnom osoblju Saveza.
— Donesena je odluka da se iz Fonda
zajedničke potrošnje osoblju Saveza odobri
isplata po 450 N. din. kao naknada za
troškove godišnjeg odmora.
— O sredstvima koja su izdvojena u
»Fondu zgrade« raspravljat će se na posebnoj
sjednici.
— Plan prihoda i rashoda za 1970. god.
kojeg je obrazložio blagajnik Saveza ing.
2. Petković nakon diskusije u kojoj su
učestvovali svi članovi U. O. jednoglasno
je usvojena.
— Prof. dr Z. Potočić založio se za oživljavanje
aktivnosti pribavljanja oglasa za
Šumarski list. U. O. donio je odluku da
se svakom pojedincu koji pribavi oglas
odobrava provizija od 207», a teritorijalnim
društvima 40"/» od iznosa pribavljenog
za svaki oglas.
— Uredniku Šumarskog lista odobrava
se naknada za korištenje vlastitih kola za
odlazak u štampariju Samobor i to 0,75
N. din./km.


ŠUMARSKI LIST 3-4/1970 str. 51     <-- 51 -->        PDF

ad 3)


— Tajnik Saveza Mr A. Krstinić će se
povezati s predsjednikom Saveza ing. A.
Mudrovčićem i Mr. J. Karavlom i do 15.
travnja otputovati u Istru radi konkretiziranja
pomoći Saveza kod podizanja
»Spomen parka« u Labinu. Prema ranijem
zaključku Savez će osigurati 20.000
N. din.
— Ugovor o zakupu poslovnih prostorija
s Union drvom produžava se do 30.
4. 1970. god.
cStcfini Jlcučtii ča&aplAl


JOURNAL OF FORESTRY


1 — 1969. — Dennis E. Teeguard
e n : Ekonomski kriteriji i proračunati
rizik kod donošenja odluke o pošumljivanju.
— John J. Lindsay: Pronalaženje
potencijalnih rekreacionih površina
pomoću aerosnimaka. — Wendel l H.
Harmon : Poboljšanje sastojine; Prorjeda
u sastojini duglazije (Pseudotsuga
menziesii). — Peter G. Belluschi
and Norman E. J o h n s o n : Postotak
uvele krošnje napadnutih stabala duglazije
(Pseudotsuga menziesii) od potkornjaka
(Dendroctonus Pseudotsuga Hopkins).
— Clement Mesavage: Novi
Barr-jev i Stroud-ov dendrometar model
FP 15.


2 — 1969. — Charles E. Boldt:
Kulture kanadskog bora (Pinus banksiana)
na pješčanim brežuljcima Nabraske.


— Robert F. Wambach: Mehanizacija
u uzgajanju šuma. — Philip M.
Me Donald, William A. Atkinson
and Dais O. Hall: Troškovi i metode
sječe u mladim sastojinama zlatnog bora
(Pinus ponderosa) u Kaliforniji. — five
r t, F.: Primjena obličnog broja kod
procjene mase stabala. — Robert , B.
Bolton, Jr. and Richard J. Vogl:
Ekološki zahtjevi duglazije (Pseudotsuga
macrocarpa) u planinama Sv. Ane, Kalifornija.
— K o z 1 o w s k i T. T.: Fiziologija
stabala i šumski nametnici. — Echol s
R. M.: Snaga bušenja »Velikog prirasnog
svrdla«.
3 -- 1969. — Marvin C. Hoffe r, Pet
e r C. P a s s o f and Robert Krohn:


— Od prispjele tri ponude za štampanje
»Tablica za kubiciranje« odabire se
kao najpovoljnija ponuda Štamparskog
zavoda »Ognjen Priča«. Treba sklopiti ugovor
za štampanje 2.000 primjeraka.
Tajnik:
Mr Ante Krstinić


Predsjednik:
Ing. Ante Mudrovčić v. r.


WASHINGTON


Djelovanje preparata DRC — 714 na miševe
(Peromyscus spp.) — Willia m R.
Harms : Duboka sadnja bora (Pinus
elliotii var. elliottii) na pješčanim brežuljcima
Karoline. — Richard L. H i 1liker,
Henry H.Webster and John


W. Tritch : Troškovi glavnih šumskih
sortimenata u području velikih jezera. —
James P. Barrett: Procjena sredina
iz »point-sample« podataka. — Lemmien,
W. A. Rudolph, V. J. and Marzec,
J. F.: Podizanje šume na vlažnom
bonitetu u Michigan-u. — Thoma s W.
Beers : KoreKcija nagnutih terena na
horizontalu. - Donald Copes, Frank
Sorensen and Roy Sile n: Sadnica
duglazije (Pseudotsuga menziesii) naraste
8 stopa u visinu za dvije sezone. — Willia
m S. Nuli : Interpretacija vegetacijskog
pokrova sa aero snimaka. Različiti
pristupi. — Robert E. Hartuno and
William J. Lloyd: Utjecaj činilaca
reljefa na šume planinskog područja države
Missouri. — William T. Moss,
Lois Shackelford and G. L. St o-
k e s : Rekreacija i ličnost.
4 — 1969. — P h i 1 i p M. Mc D o n a 1 d :
Zahvati u sastojini zlatnog bora (Pinus
ponderosa) neznatno smanjuju zalihu. —
David W. Robinson: Trigonometrijska
izmjera države Oklahoma. — Raymond
Ferell and W i 11 i a m R. B e n t-
ley : Povoljna ulaganja u kulture crnog
oraha (Juglans nigra). — Geral d A.
Walters and Thomas H. Schubert
: Rast petogodišnjih nasada eukaliptusa
različitog razmaka sadnje na Ha


117
ŠUMARSKI LIST 3-4/1970 str. 52     <-- 52 -->        PDF

waiima. — Philip C. Wake ley: Rezultati
istraživanja južnih borova (P. palustris,
P. elliottii, P. teada, P. echinata).


— Zavitkovski J. Michael Newton
and B a biker El-Hassan: Utjecaj
ceanata (Ceanotus velutinus) na
rast nekih konifera. — Con Schallau
and Carl A. Newport: Pojednostavljeno
koordinatno označavanje — Sistem
za kontinuirano sakupljanje podataka. —
H a r r y V. W i a n t, Jr.´ and S i m W. O e-
finger , Jr.: Spremanje izbojaka.
5 — 1969. — Robert L. Furniss i
dr. — Gubici od šumskih štetnika i šumarska
struka. — Norma n E. Johnson
and Belluschi P. G.: Ponašanje
potkornjaka (Dendroctonus pseudotsugae)
kod pronalaženja domaćina. — James
W. Ki m m e y : Inaktivacija letalnog
tipa borove rđe (Cronartium ribicola)
na zap. bijelom boru (Pinus monticola).
— William E. Waters: Približna
tabela smrtnosti kod analize napada
insekata. — Sinclair W. A.: Nečist
zrak; novi snažan utjecaj na šumu. —
Renne Is R. G. and Fox H. W.: Kemijsko
suzbijanje pipe (Hylobius pales) u
devetgodišnjoj plantaži bora (Pinus sylvestris).
— Koenig s J. W.: Trulež korjena
i kloroza, oslobođene i prorjeđene
goleme tuje (Thuja plicata). — Joh n L.
Ruehle : Šumarska nematologija —
Novo polje biološkog istraživanja. — David
L. F a u s s and William R. P i e r-
c e : Stanje sastojine i štete od savijača
(Choristoneura fumiferana). — Gar y L.
De Barr : Potencijalne štete od resičara
(Gnophothrips fuscus) u sjemenskim
nasadima bora (Pinus elliott var. eliott).


— Jesse D. Dille r and Russell B.
C 1 a p p p e r : Azijska i hibridna stabla
kestena u istočnom dijelu Sjedinjenih država
Amerike. — Charles E. Cordell
and John L. Kinghten: Rđa (Cronartium
comandrae) na mlađim stablima
teda bora (Pinus teada) u istočnom dijelu
države Tennessee. — Steve n L.
Wart : Ispitivanje tabela drvne mase za
procjenu mortaliteta smreke (Picea
glauca) i jele (Abies balsamea) iz zraka
u Minnesoti.
7 — 1969. — Robert Marty and
Walker Newman: Povoljne orilike
za intenzivnije gospodarenje u nacionalnim
šumama. — A k i r a K a w a n a : Fertilizacija
šuma u Japanu. — Fran k J.
B a r o n : Desct-godišnji urod sjemena u
Kaliforniji. — D e r r H. J. and Enghard
t H. G.: Prirast u mladim kulturama
dugoigličavog bora (Pinus palustris).


— Jose Krall: Rast teda bora (Pinus
118


teada) u Urugvaju. — David A. Mary-
q u i s and Thomas W. Beers: Definiranje
nekih komponenata prirasta šuma.
— Jay S. Gashwiler: Ponovna
pojava miševa (Pcromyscus maniculatus
rubidu) na zatrovanoj čistoj sječini duglazije
(Pseudotsuga menziesii). — John


C. Sa m mi : Grafikoni broja stabala.
— F. Bryan Clark and C r a i g K.
Lösche : Važnost A-horizonta kod podizanja
sjemenskih sastojina tvrdih lišćara.
— Hei d m a n n L. J.: Primjena herbicida
kod pripreme tla za sadnju na jugozapadu
Sjedinjenih država.
8 — 1969. — Daniel T. W.: Evropska
nasuprot američkoj šumarskoj praksi; 15godišnja
usporedba. — Richar d E.
Lohrey and Tommy R. Dell: Kompjuterski
programi koji primjenjuju visoku
akumulaciju masa pojedinih stabala
i sumiraju plohe. — Glenn H. Manning
and Emmett F. Thompson:
Osobina šumske takse; drugo razmatranje.
— Glendon W. SmaJley: Deset-
godišnji prirast tulipanovca (Liriodendron
tulipifera) u sjevernoj Alabami.


9 — 1969. — RalphC. Wink worth:
Princip kontrole šumskih požara — Primjena
vojnih načela. — Seth Jackson
: Šumarstvo u Irskoj — Neka zapažanja.
— Alfred Pleasonton: Šumarski
savjetnici i njihovi pogledi. —
Philip M. McDonald: Odnos troškova
sječe i proizvodnje u mladim sastojinama
četinjara. — John R. B a s s e 11 :
Prinos velikih površina teda bora (Pinus
teada). — Warren T. D o o 1 i 11 1 e : Istraživanja
u urbanoj šumi.


10 — 1969. — Edward P. M a r k e 1 :
Kontrola insekata u plantažama. — Rober
t J. Olson : Primjena Liebig-ovog
zakona minimuma na gospodarenje zlatnog
bora (Pinus ponderosa). — Clement
M esavage: Mjerenje debljine
kore. — Alan R. Taylor: Savijenost
pet-igličavih rukavaca zlatnog bora (Pinus
ponderosa). — Elme r R. Roth
and George G. Hep ting: Procjena
truleži donjeg dijela stabla u obnovljenim
panjačama različitih vrsta hrastova.


U _ 1969. — Roger C. King and
Karl K. Kin del: Smirenje obalnih
dina u Čileu. — Norman E. Johnson
and John G. Zingg: Transpiraciono
isušenje duglazije (Pseudotsuga menzienii);
utjecaj na sadržaj vlage trupaca i
napad insekata. — John S. Sterrett:
Ubrizgavanje herbicida (Dicamba, Picloram
i 2,4-D) u lišćare. — BruceZobel,
James H. Roberds und James
ŠUMARSKI LIST 3-4/1970 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Ralston : Prinosi suhe drvne tvari teda
bora (Pinus teada). — Pete r A.
Murtha and Lawrence S. Hamilton
: Otkrivanje šteta na četinjačama pomoću
infracrvcnog filma. — Ernes t V.
B r e n d e r und Nelson S. Loftus,
Jr. Rast borovog podmlatka nakon uklanjanja
stare sastojinc.


12. — 1969. — Rodney D. Jacobs:
Rast i razvoj sadnica sladorovca (Acer
saccharum). — John W. Moser, Jr.
and Thomas W. Beers: Procjena parametara
nelinearnih funkcija.
A. Praniić
REVUE FORESTIERE FRANCAISE


Broj 2 — 1967.
Debaza k E.: A propos de la floraison
chez les coniferes (O cvjetanju četinara).
Autor ističe poznate, a također i dru^e
manje poznate, razlike između pojedinih
vrsta porodice Pinacea. S jedne strane
ističe jele, smrče, ariševe, čuge i pseudočuge
kod kojih se muške i ženske inflorescencije
razvijaju u proljeće iz pupoljaka
ovogodišnjih izdanaka. Sami boorvi,
tj. rod Pinus, spada već u drugu kategoriju:
cvjetanje je također proljetno, ali
ie mladi vegetativni izboiak već završio
jedan dio svog rastenja u duljinu prije
početka cvjetanja. U treću kategoriiu
spadaju cedrovi čiii se cvjetovi u pravilu
pojavljuju u drugoj polovici septembra.
Autor govori i o drugim porodicama četinara
(Cupressaccae, Taxaceae) i zadržava
se na interesantnom i rijetkom slučaju
nepravilnog razvitka cvijeta kod tise.


Broj 4 — 1967.
Boucho n J.: Comparaison des cinq
dendrometres pour le mesure des hauteurs
d´arbre (Upoređcnje 5 dendrometara
za mjerenje visine drveća). Sažeto ali
iscrpno nabraja autor rezultate mjerenja
visina drveća pomoću 5 dendrometara od
kojih su tri poznata od ranije (Christenov,
Bitterlichtov i Blume-Leise-ov), jedan
je novijeg datuma (japanski teletopodendrometar)
i jedan koji se još tretira
kao »pokusni aparat«. Radi se o najnovijem
proizvodu čuvene engleske tvrtke
Bar and Strout a po specijalnoj narudžbi
Britanske Forest Comission. Evo
nekoliko podataka iz ove iscrpne komparativne
analize. Dok je Christenov denđrometar
kod najstručnijeg rukovanja
pokazivao grešku od 3,8—9,1V», kod Bar
and Strouta ta greška je iznosila 0,69—
4,55J/o. Približno u istim granicama jav


ljaju se greške i kod Bitterlicha. Autor
preporučuje potonji, jer je tek neznatno
skuplji od ostalih visinomjera za razliku
od Bar and Strouta čija se cijena penje
do astronomskih visina. Kolike su razlike
u cijenama vidimo iz ovog autorovog
upoređenja: Christenov stoji 25 francuskih
franaka, Blume-Leise 300 frc, »Teletopo
« 600 frc, Biterlich 800 frc, a Bar
and Strout 12000 frc tj. 15 puta skuplje;
(skuplji je od običnog Christenovog visinomjra)
480 puta!) Da bi tu razliku još
više istakao autor navodi da Wildov teodolit
košta u Francuskoj cea 4000 frc.


Broj 7 — 1967.
Lori n R.: Au revoir a la foret privee
(Doviđenja privatnim šumama). »Famozni
«, kako ga autor naziva, zakon od 6 VIII
1963. duboko zadire u problematiku privatnih
šuma i nameće pojedincima drukčiji
odnos prema njima, nego što je to
bilo dosad uobičajeno. Autor priznaje da
je situacija u toj oblasti privrede diktirala
(»na žalost« dodaje on) potrebu donošenja
ovakvog zakona. Svakako će se
odsada gospodarenje u privatnim šumama
orijentirati drugim smjerom ali ovo
još ne znači definitivni oproštaj sa ovim
oblikom gospodarenja sa šumama nego
samo . . . »doviđenja«.


Broj 6 — 1967.
Schweste r D.: Observations generales
sur deperissement du pin maritime
dans les Maures (Općenita opažanja o
propadanju primorskog bora u masivu
Maures). Primarnim i najvećim razlogom
propadanja primorskog bora treba smatrati
insekta Matsucocus fevlandi, dok je
šteta od kornjaša: Pissodes sp, Myclophylus
i Magdalis sp. više sekundarne prirode.
U tom pogledu nije još dovoljno osvjetljena
uloga leptira Diorictria splendidella
kojeg mnogi smatraju primarnom
štetočinom. Na osnovu brojnih opažanja
i serije epidemioloških istraživanja autor
poziva stručnjake da toj pojavi pokloni
veću pažnju.


Broj 10 — 1967.
La cas e J.: Le choix de provenences
d´Abies grandis (Izbor provenijencije Abies
grandis). Poslije sažetog opisa areala
tog vrlo perspektivnog četinara autor navodi
rezultate eksperimentiranja s tom
vrstom u rasadnicima blizu Nancy. Paralelno
se tretira i vrlo joj srodna vrsta
jele Abies loviana Murr, manje poznata u
Europi. Po svoj prilici postoje i prelazni
oblici između te dvije jele što ne treba
gubiti iz vida prigodom eksperimentiranja.
Autoru je cilj da pokaže koliko su
ponekad nepouzdani zaključci u slučaje
ŠUMARSKI LIST 3-4/1970 str. 54     <-- 54 -->        PDF

vima kad se radi o svojtama genetski heterogenim.


Broj 10 —1967. i broj 12 — 1967.
V e n e t J.: Lc chene de tranehage et
les utilisateurs (Furnirski hrastovi trupci
i njihovi korisnici — RFF-10 67) i Venet
J.: Sylviculture des forets de chene de
tranehage (Uzgoj hrastovih šuma za proizvodnju
furnira RFF — 12/67). Ova dva
članka stvarno pretstavljaju jednu problematsku
cjelinu iako je u prvom akcenat
na eksploatacionom momentu a u
drugim na uzgoju. Autor detaljno obrazlaže:
1) šta traži korisnik od kvalitetnog
hrastovog furnira, 2) šta mu smeta (greške
i anomalije) i 3) kako će uzgajivač postići
željeni kvalitet odnosno izbjeći nepoželjne
greške u strukturi i teksturi drveta.
Venet zaključuje: komercijalizacija
furnirskih trupaca je zanat koji se dugo
uči i koji iziskuje čitavu gamu detaljnih
poznavanja: počev od botanike i studije
biljnih asocijacija pa sve do poznavanja
rada u samoj tvornici furnira.


Broj 2 — 1968.
Fouch y P.: Note sur le pin cembro
dans les alpes frangaise (Bilješka o limbi
u francuskim alpama). Limbi se u Francuskoj
poklanja vrlo malo pažnje. Drukčije
je to u Švicarskoj ili na pr. u Austriii
gdje je dobar dio publikacija izdanih u
Institutu za istraživanje i suzbijanje lavina
(Insbruck) posvećen toj vrsti. Autor
daje zanimljive i precizne podatke o horologiji
i ekologiji tog četinara. Limbin
areal donekle se poklapa sa staništima ariša
s tom razlikom što 1) limba je tolerantnija
kad je u pitanju prejaka vlaga
zraka, česte magle i drugi hidrološki ekscesi
i 2) manje je otporna protiv pojačanog
mediteranskog klimatskog utjecaja
(suha ljeta).


Broj 7, 8 — 1968.
K e 11 e r R.: L elagage artificiel de branches
Vivantes sur resineu (Umjetno čišćenje
grana kod četinara). Poznato je da
čišćenje (kresanje) živih grana ima i
svojih loših strana. Dovoljno je spomenuti
nekoliko: rane na stablu su otvoreni
put za prodor parazita kako biljnih tako
i animalnih; zarašćivanje je rana često
sporo; stanovito vrijeme poslije tog zahvata
opaža se smanjenje vitalnosti kresanog
stabla. Istina pojedine vrste četinara
različito reagiraju na taj tretman.
Autor se zadržava na duglaziji za koju
je brojnim eksperimentima utvrđeno da
za tu vrstu kresanja pretstavlja pozitivnu
mjeru kad je u pitanju prirast u visinu.
Taj je prirast veći kod kresanih pri


mjeraka ukoliko intenzitet kresanja ne
prelazi 20J/o. Opažanja na vajmutovcu i
običnoj smrči ne vode tom zaključku:
kod njih naprotiv kresanje prouzrokuje
smanjenje prirasta u visinu. Što se tiče
bojazni od većih parazitarnih šteta ili od
rapidnog smanjenja vitalnosti tretiranog
stabla autor misli da su ta strahovanja
preuveličana.


Broj 9 — 1968.
Blute l Y.: Le sapin pcetinee essence
d´ombre ou souffre-douleur? (Obična jela
vrsta sjene ili bolesnik?). Otkako su se
u svijetu promjenili ekonomski uvjeti i
šumari su najzad počeli shvaćati značaj
vremena kao važnog i vrlo skupog faktora
proizvodnje. Sad šumarima nije više svejedno
hoće li uštedjeti tridesetak godina
uzgajajuć jelu bez onog permanentnog
straha od prevelike za nju doze svjetla.
Jela je »zasjenopodnoseća vrsta« o tome
nema diskusije ali je autor mišljenja da
su preuveličana sva strahovanja od mrazova
i svjetla. Blutel se poziva na svoja
iskustva i na niz vlastitih ogleda među
kojima je najekstremniji pokušaj uzgajati
jelu u uvjetima 15 puta većeg nristupa
svjetla nego što je to za tu vrstu uobičajeno.


Broj 4 — 1969.
Deveu x C: Quelques considćrations
theoriques sur l´elagage de peupliers (Nekoliko
teoriskih razmatranja o kresanju
topola). Topolovo drvo u Francuskoj pretežno
je materijal za ljuštenje furnira.
Poznato je da nakon te operacije (ljuštenja)
preostaje u tu svrhu neupotrebljivi
ostatak: valjak od cea 11 cm. Stoga je
bez svrhe svako kresanje grana na stablima
ispod tog promjera. Naprotiv od 11
crn naviše ne treba gubiti iz vida sve
prednosti takvog kresanja vodeči svakako
računa da intenzitet njegov ne pređe
maksimalne granice s obzirom na karakter
i tip sastojine i tla. U stvari taj intenzitet
treba da bude funkcija gustoće topolovih
kultura. Ta gustoća određuje raspoloživu
rezervu vlage za svako pojedino
stablo. Po mišljenju autora treba smjelije
pristupati toj operaciji i manje slijediti
savjete suviše konzervativnih »topolaša
«. Svoje i suviše slabe zahvate kod
ovog tretmana pravdaju oni brigom »da
se previše ne reducira ukupna površina
lišća« a polazna je njihova tačka da baš


o toj površini ovisi intenzitet fotosinteze,
a o potonjoj ovisi i sama produkcija drvne
mase. Deveux smatra da je takvo rezoniranje
jednostrano jer ne vodi računa
o ulozi evapotranspiracije za produkciju
biljne mase, a ta je uloga značajnija nego


ŠUMARSKI LIST 3-4/1970 str. 55     <-- 55 -->        PDF

što se misli. Posljednji radovi Centralnog
instituta bioklimatologije pokazali su to
sa naročitom jasnoćom.


Broj 5 — 1969.
Bonneau M., Gelpe J., Letacon
F.: A propos du pin portugais dans les
Landes (U povodu portugalskog bora u
Landima). Propadanje brojnih kultura
primorskog bora u francuskim Landima
opaženo je skoro svuda gdje sadnice ne
potječu od lokalnih rasa. Vjerovano je
njihovo porijetklo Portugal jer ie za tamošnje
rase utvrđeno da se teško Prilagođuju
uslovima Landa. Međutim autori
su mišljenja da, ako se pokloni dolična
pažnja ishrani kultura a naročito dodavanja
fosfora tlu, propadanje se zaustavlja.
To znači da je uz povećanje hranjivih
sastojala u tlu moguće eliminirati
razliku između domaćih i portugalskih
rasa. Sadržaj P2O3 bar neznatno veći od
15%o dovoljan je. Dodatak dušičnih hranjiva
također je poželjan. Tretman treba
započeti ranije jer kod biljaka od 10—15
godina nesrazmjerno su veliki troškovi
takvog postupka.


Broj 7 — 1969.
Aussena c G.: Influence du couvert
forestice sur les precipitations (Upliv


šumskog sklopa na oborine). Šuma ne
djeluje na vodeni režim samo na užem
planu snabdjevanja šumskih tala nego i
na planu šireg hidrološkog bilansa. U tom
smislu vrlo je važno pratiti utjecaj šume
na oborine proučavajuć paralelno nadavinski
režim dotičnog kraja, tip sastojine,
vrstu drveća i si. Utjecaji šume na padavinski
bilans su kompleksni i promjenljivi.
Još je potreban čitav niz različitih
serija znanstvenih istraživanja. Glavno je
da je ozbiljno i pravilno shvaćena važnost
ovog problema za suvremeni uzgoj šuma.


F a v r o t J., Servant J., Servas E.:
Les sols du massif des Älteres, Pyreneees
orientales (Tla alterskog masiva u Istočnim
Pirinejima). Za raspodjelu zemljišta
u nekom masivu od velikog je značenja
karakter i sastav vegetacije. Postoji (a
u Alterima je naročito markantna) tjesna
veza između nazočnosti bukve i raspodjele
smeđih kiselih tala odnosno tako
zvanih kriptopodzolastih smeđih tala.
Bukvici su već od ranije okvalificirani
kao pravi predglacijalni relikti jer se
pretpostavlja da su u tercijaru »pokrivali
dobar dio sadašnjeg Mediterana. Pedološka
karakteristika data je u ovom članku
iscrpno i detaljno.


A. Panov


ŠUMARSKI LIST 3-4/1970 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Drvno industrijsko poduzeće
PLETERNICA


TELEFONI SLAVONSKA POŽEGA 71-158 TE PLETERNICA 16 i 21
BRZOJAVNA KRATICA DIP PLETERNICA


PREDSTAVNIŠTVO: ZAGREB, PETRINJSKA 26 II — TELEFON 425-725


PROIZVODI:


— u primarnoj preradi drveta:
rezanu građu tvrdih lišćara,
naročito hrasta i bukve,
te neparene elemente za tvornice pokućstva i stoličar.c,
te pragovsku i skretničku građu.


— u f i n a 1 i :
sve vrste roleta


— eslinger-roletc (drvene, plastificiranc i plastične)
platnene sa »flos« - samonavijačem,
luksafleks-rolete (venecijaneri),
sa ugradbom i bez ugradbe.
VISOKA KVALITETA PRAKUŠANA NA TRŽIŠTU UZ
2-GODIŠNJU GARANCIJU, AKO JE PRODANO UGRADBOM.


Kupuje:


hrastove
i bukove
trupce te pragovsku oblovinu.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1970 str. 57     <-- 57 -->        PDF

ŠUMSKO GOSPODARSTVO
SLAVONSKA POŽEGA


ALEJA PETRA DRAPŠINA 25 Telefoni 71-116, 71-204, 71-163, 71-006


PREKO SVOJIH RADNIH JEDINICA


ŠUMARIJA


CAGLIN


KAMENSKO


KUTJEVO


PLETERNICA


SLAVONSKA POŽEGA


VELIKA


POGON GRAĐEVINARSTVA I MEHANIZACIJE


SLAVONSKA POŽEGA


Proizvodi:


Trupce lišćara i četinara, rudno drvo, seosku građu, celulozno
i ogrijevno drvo.


Svi naši proizvodi mogu se nabaviti na mjestima proizvodnje,
u šumi, na pomoćnim i glavnim stovarištima,
uz umjerene cijene.


KVALITET NAŠIH PROIZVODA JE POZNAT I STALAN, A POSLOVNI
ODNOSI KOREKTNI.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1970 str. 58     <-- 58 -->        PDF

ISPRAVAK


U broju 1—2/1970 Šumarskog lista potkrale su se slijedeće tehničke pogreške:


1.
Na str. 37 naslov članka OSVRT NA SURADNJU STRUČNJAKA IZ OPERATIVE
U NASTAVI treba glasiti OSVRT NA SURADNJU STRUČNJAKA IZ
OPERATIVE U NASTAVT I ISTRAŽIVALAČKOM RADU KATEDRE ZA UZGAJANJE
ŠUMA ŠUMARSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
2.
Na str. 50, 9 redak odozdo, umjesto 320 duša treba stajati 320 tisuća duša
Molimo cijenjene
čitaoce da ove ispravke uvaže.
Redakcija


ŠUMARSKI LIST — glasilo inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske — Izdavač:
Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije u Zagrebu — Uprava i uredništvo: Zagreb.
Mažuranićev trg 1], tel. br. 36-473 — Račun kod Narodne banke Zagreb 301-8-2359 — Godišnja pretplata
na Šumarski list: Tuzemstv o Ustanove i poduzeća 100,00 N. d. Pojedinei 20,00 N. d.. studenti i učenici
5,00 N. d. Inozemstv o 10 dolara USA — Tisak : Izdav. tisk. poduzeće »A. G. Matoš« Samobor