DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1970 str. 64     <-- 64 -->        PDF

stav o režimu šuma u priobalnom pojasu i na otocima, odnosno kada budu formirana
nova šumsko-privredna područja. Prema tome za sada ostaje na mogućnostima
ovog Gospodarstva da putem povećane produktivnosti, boljim korištenjem
sirovina i sredstava, te boljom organizacijom omogući formiranje
većih sredstava za ulaganja. Za postizanje ovih zadataka neophodno je poboljšati
kvalifikacionu strukturu, ojačati stručne službe i šumarije šumarskim
stručnjcima, jer nam je to garancija da će se postavljeni zadaci i nadalje izvršavati
uspješno.


ZAPISNIK
sa 6. sjednice U. O. Saveza ITŠIDH-e održane dne 22. 1. 1970. godine


Prisutni članovi U. O.: Ing. A. Mudrovčić,
Ing. S. Vanjković, Ing. J. Crvenković,
Prof. dr Z. Potočić, Ing. D. Kirasić, Mr


N. Komlenović, Ing. Ž. Petković i Mr. A.
Krstinić.
Prisutni članovi teritorijalnih šumarskih
društava: Ing. D. Tonković, Ing. S.
Miletić, Ing. N. Puvača, Ing. V. Hren, Ing.


I. Žukina, Ing. J. Tomičić, Prof. Senica
(umjesto pozvanog ing. Šibenika) te D.
Rudić, predsjednik Saveza šumarsko tehničkog
stručnog osoblja.
Dnevni red:


1. Saopćenja
2. Pitanje Statusa šumarsko tehničkog
stručnog osobalja
3. Razno
ad 1) — Od Saveza inženjera i tehničara
Hrvatske, te od Republičkog Savjeta
za naučni rad dobili smo dopise istog sadržaja:
traži se od Saveza da istakne nekog
od svojih članova kao eventualnog
kandidata za dodjelu nagrade u 1970. god.


U. O. kao i prisutni članovi teritorijalnih
šumarskih društava smatrali su da bi
trebalo istaći ing. J. Šafara kao kandidata
za dodjelu nagrade za životno djelo.
— Sažet prikaz »Srednjoročnog plana
razvoja šumarstva i drvne industrije«
biti će štampan u Šum. listu br. 11—12/69.
Prikaz će napisati Prof. dr. D. Klepac. Materijali
inače stoje na upotrebu svim članovima
U. O. i zainteresiranim članovima
Saveza, u prostorijama Saveza.
— Odlučeno je da na tradicionalnu šumarsku
zabavu u Vinkovce, koja će se
održati 13. 2. 1970. god., kao predstavnici
U. O. Saveza otputuju slijedeći drugovi:
Ing. J. Crvenković, Ing. D. Kirasić i Ing.
Ž. Petković.
— Zapisnik sa Godišnje skupštine Šumarskog
društva Bjelovar primljen je na
znanje. Istaknuto je, da bi bilo poželjno
da i ostala šumarska društva redovno obavještavaju
Savez o svim važnijim događajima
u svom društvu. Ing. D. Tonković
i ing. Š. Miletić su istakli da bi se
teritorijalna društva morala jače angažirati
na tome da se ona omasove, prvenstveno
inženjerima i tehničarima iz drvne
industrije, za koje se nažalost mora
konstatirati da u radu teritorijalnih šumarskih
društava uzimaju vrlo slabo učešće.


Zaključeno je da se na jednoj od narednih
sjednica U. O. tretira pitanje članstva
inženjera i tehničara šumarstva i
drvne industrije u teritorijalnim šumarskim
društvima.


ad 2) — U šumarstvu SR Hrvatske radi
cea 500 šum. pomoćnog osoblja bez odgovarajuće
stručne kvalifikacije. Savez
šumarsko-tehničkog pomoćnog osoblja
smatra da bi se donekle ublažio ovaj problem
ako bi se spomenutim radnicima
priznale određene interne kvalifikacije u
zavisnosti sa poslovima koje dotični radnik
obavlja, stručnoj spremi, radnom stažu,
te učešću u NOB. U tom smislu predlažu
ovom Savezu da preko svojih teritorijalnih
društava dade inicijativu u tom
pogledu. U dopisu se predlažu slijedeća
zvanja: visoko-kvalificiranog radnika,
kvalificiranog radnika, i priučenoe ili polukvalificiranog
radnika. Nakon žive diskusije
u kojoj su uzeli riječ skoro svi prisutni
zaključeno je slijedeće: U. O. ne
može prihvatiti u cjelosti preporuke Saveza
šumarsko-tehničkog pomoćnog osoblja.
Preporuka koje bi ovaj Savez mogao
dati svojim teritorijalnim društvima su
slijedeće:


— Radnicima sa radnim stazom od preko
25 godina a koji rade na radnim mjestima
na kojima se zahtijeva određena
kvalifikacija a svojim radom zadovoljavaju,
za njih bi trebalo oformiti komisije
pri poduzećima pri kojima će spomenuti
radnici verificirati svoje znanje te steći
određene interne kvalifikacije.
— Mlađim radnicima trebalo bi omogućiti
da završe određene škole te da ta


ŠUMARSKI LIST 1-2/1970 str. 65     <-- 65 -->        PDF

ko steknu javne kvalifikacije (škola za
kvalificirane radnike u Karlovcu u okviru
Školskog centra i dr.).


— Osobama koje su stupile u NOB do
31. XII 1943. godine, a imaju navršene 2
godine neprekidnog radnog staža na radnom
mjestu u šumarstvu, priznaje se interna
stručna sprema, koja se traži za
radno mjesto na kojem je dotični radnik
raspoređen.
ad 3) — Ing. Žukina moli Savez da angažira
jednog ili više predavača koii bi
u Šumarskom društvu Varaždin održali
predavanje iz područja šumarstva odnosno
drvne industrije. Iste želje je izrazio
i ing. Š. Miletić (Osijek). Troškove prevoza
i boravka predavača snosi teritorijalno
šumarsko društvo kod koga ie dotični
predavač gost. Ing. D. Tonković ie
istakao vrlo uspjelo predavanje koje ie
održao Prof. dr M. Vidaković u »Šumarskom
društvu« Vinkovci, pod naslovom
»Pakistan i njegovo šumarstvo«.


Ing. Tonković je izvjestio prisutne o
aktivnostima koje šumarsko društvo Vin


kovci poduzima u vezi proslave 100 godišnjice
»Brodske imovne općine«.


— Tiskanice koje se već nekoliko godina
ne prodaju treba otpisati s tim da se
eventualno kasnije realizirana financijska
sredstva od prodaje istih knjiže kao
izvanredni prihod.
— Novčana potraživanja u vezi naplate
za »Šumarski list« a koja su starija od
3 godine treba otpisati.
— Ing. Ž. Petković je apelirao na prisutne
članove teritorijalnih šum. društava
da njihova teritorijalna društva uplate
članarinu od 500 n. din za 1969. odnosno
1970. godinu, ukoliko to još do sada
nisu učinila.
— Službenicima Saveza (plaćeno osoblje)
od 1. 1. 1970. god. isplaćivati će se povećana
primanja za 11%.
/
Ing. Ante Mudrovčić, v. r.
Predsjednik:
Tajnik:
Mr Ante Krstinić, v. r.


G3