DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1970 str. 63     <-- 63 -->        PDF

vesti reorganizaciju tako da od 7 postojećih šumarija organiziramo tri ili četiri
jake šumarije. Ovi naši prijedlozi nisu bili rado prihvaćeni od nekih radnih
jedinica u kojima su pojedinci gledali perspektivu Gospodarstva kroz svoje
položaje, a isto tako političko-teri tori jalne jedinice inzistirale su na tome da
imaju na svom području sjedište šumarije, pa se od predviđene reorganizacije
odustalo.


U današnjoj organizaciji Gospodarstva centralizirani su fondovi, sredstva
amortizacije osnovnih sredstava te dio amortizacije za regeneraciju šuma potreban
za izvršenje uređivanja šuma. Ostatak sredstava amortizacije za regeneraciju
ostaje šumarijama koje istim upravljaju. Ovakvom organizacijom su
zadaci organa upravljanja i rukovođenja obimni, pa se u poslovnoj politici
mora uvijek voditi računa o prioritetu ulaganja. Smatramo da je u našim prilikama
ovakva organizacija najpodesnija, jer smo time postigli jedan od ciljeva
postavljenih prilikom formiranja Gospodarstva a to je objedinjavanje sredstava
i jačanje šumarske organizacije.


PERSPEKTIVE RAZVOJA ŠUMARSTVA U ISTRI


Dosadašnji rad na unapređenju šumarstva Istre, jačanju šumarske organizacije
dao je pozitivne rezultate, pa će u tom smislu biti usmjerena i naša
poslovna politika u buduće.


Za područje Istre razrađen je Regionalni prostorni plan do 1985. godine
u kojem su određeni zadaci i uloga šumarstva u Istri. Ovim planom predviđa
se obim šumsko-kulturnih radova na cea 96.500 ha pri čemu na pošumljavanju
otpada 20.500 ha, konverziju niskih šuma i makija cea 62.500 ha, te melioraciju
degradiranih šuma 13.500 ha. Iz ovog je vidljivo da su osnovni zadaci šumarstva
Istre maksimalno očetinjavanje niskih šuma i pošumljavanje neobraslih
površina. Ovi zahvati, budu li realizirani, rezultirali bi većom proizvodnjom
drvne mase na daljnjem roku kroz cea 40 godina. Drvna zaliha povećala bi se
za oko dva puta, a drvna zaliha četinjača za oko sedam puta. Povećanjem
drvne mase poboljšao bi se i odnos sortimenata u korist tehničkog drva.


Nagli razvoj turizma u postojećim šumama priobalnog pojasa zahtjeva
sve veća ulaganja u podizanje novih šuma za kempove. Za osiguranje sadnog
materijala za takva pošumljavanja Gospodarstvo će organizirati rasadnik na
površini od cea 12 ha, u kojem će proizvoditi razni sadni materijal potreban
kod osnivanja i uređenja parkova i okoliša ugostiteljskih objekata. Ujedno se
predviđa formiranje posebne jedinice koja bi imala zadatak projektiranje parkova
i drugih nasada u turističkom području. Vjerujemo da će se ovakvim
angažiranjem investicije u rasadnik veoma brzo isplatiti, a angažiranjem u
turističkom području da bi se ostvarila znatna sredstva.


Gospodarstvo nema dovoljno sredstava za ulaganje u šume priobalnog pojasa
te je predlagalo turističkim organizacijama da ista odvajaju od boravišne
takse 10´%. Osnovna privredna komora Rijeka podržala je našu akciju i proširila
na područje Hrvatskog primorja i otoka, ali je odaziv bio malen, tako da
su odvojena samo neznatna sredstva. Ovakva akcija dala bi u kratko vrijeme
znatne rezultate u koliko bi sve turističke organizacije istu prihvatile. Pokušalo
se je također putem Osnovne privredne komore Rijeka predložiti Izvršnom
vijeću Sabora da sredstva po članu 33 i 34 Zakona o šumama SRH dodjeli
u stopostotnom iznosu, a ne u 50%-tnom iznosu, šumarskim organizacijama
koje bi ta sredstva mogle trošiti isključivo na bazi razrađenih programa. Međutim,
ovo pitanje će biti riješeno tek kada Izvršno vijeće Sabora bude zauzelo