DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1970 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Tokom prethodnih godina uloženo je u nabavku mehanizacije i u druge


tehničke investicije kao i nabavku stanova ukupno 153,474.000 st. dinara.


Struktura šuma i šumskih površina zahtijevale su s druge strane znatna


ulaganja u podizanje novih šuma, melioraciju degradiranih šuma, konverziju,


te zaštitu i druge uzgojne radove. Tome je stalno posvećivana odgovarajuća


pažnja te su odvajana maksimalno moguća sredstva u Fond amortizacije za re


generaciju šuma.


Od osnivanja Gospodarstva u biološke investicije utrošeno je ukupno
129,076.000 st. dinara. Ovim sredstvima izvršeni su slijedeći radovi: pošumljavanje,
na površini od 205 ha od čega 30 ha topolika; popunjavanje na površini
od 122,5 ha; unašanje četinjača u šume listača na površini od 129,7 ha; izvršena
je njega mladih šuma na površini od 715 ha; čišćenje na 570 ha; resurekcija
na 273 ha te konverzija na 6 ha. Pored toga ulagana su sredstva u izradu šumsko-
gospođarskih osnova, jer je u doba osnivanja Gospodarstva bila izrađena
svega jedna gospodarska osnova, a dugoročne osnove sječa nisu mogle zadovoljiti
potrebe suvremenog gospodarenja, to je u skladu sa zakonskim propisima
trebalo prići izradi uređajnih elaborata. Za ove radove utrošeno* je u posljednjih
nekoliko godina 22,677.000 st. dinara, a s"amo u 1968. godini utrošeno
je 11,949.000 st. dinara.


Iz sredstava amortizacije za regeneraciju šuma financirani su radovi na
izradi tema naučno-istraživačkog rada kojeg vrši Institut za šumarska istraživanja
Zagreb, a o čemu vas je upoznao inž. Bertović.


Pored navedenih radova koji su financirani iz vlastitih sredstava, Gospodarstvo
je dijelom iz kredita, a dijelom iz vlastitih sredstava, podiglo 200 ha
intenzivnih kultura četinjača u predjelu »Kontija«. Za to je utrošeno 40,000.000
st. dinara, dok je 40,000.000 st. dinara dobiveno putem kredita.


Gospodarstvo je podiglo i 40 ha topolika u intezivnom uzgoju, a sredstva
za podizanje dobivena su bez obaveze vraćanja od RFUŠ-a.


ORGANIZACIJA GOSPODARSTVA


Prilikom osnivanja Gospodarstva Buzet na području Istre djelovalo je 7
šumarija, koje postoje još danas. Šumarije su organizirane na teritorijalnom
principu, te se njihovo područje poklapa sa područjem društveno-političke jedinice
— komune, dok je zajednička služba uprave Gospodarstva formirana
za potrebe svih šumarija.


Sistem raspodjele dohotka po radnim jedinicama primjenjivan je svega
dvije godine i to samo za kategoriju OD, nakon čega je bio ukinut. Na to smo
bili primorani zbog neujednačenih uvjeta privređivanja, zbog snažnog utjecaja
tržišta na rezultate pojedinih šumarija, pa je kod raspodjele OD dolazilo- do
velikih razlika u visini istih između šumarija, što je izazivalo nezadovoljstvo
unutar kolektiva. Uvidjevši to organi upravljanja predložili su odnosno donijeli
odluku da se svim zaposlenim radnicima u Gospodarstvu isplaćuju OD ovisno
od rezultatu poslovanja cijelog poduzeća. Ova odluka je u raskoraku sa
našom samoupravnom praksom i sistemom nagrađivanja prema radu te se čini
uravnilovkom, međutim, organe upravljanja rukovodila je činjenica da na siromašnom
i jedinstvenom području kao što je to Istra ne može se dozvoliti razbijanje
kolektiva, ma koliko to odgovaralo pojedinim faktorima. To iz razloga
što je potrebno u Istri stvoriti što jaču šumarsku organizaciju sa tradicijom.
Ipak stalno je prisutna želja da bi se uspostavio sistem raspodjele po radnim
jedinicama ovisno o rezultatima poslovanja. Nastojali smo u tom smislu pro