DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1970 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Dohodak poduzeća koji je 1960. godine iznosio 64,032.000 st. din. povećan
je na 215,536.000 st. dinara, odnosno za 3,36 puta.


Fondovi u 1967. godini iznosili su 27,575.000 st. din. te su u odnosu na 1960.
godinu kada su iznosili 1,498.000 st. din. porasli za 18,4 puta, a u odnosu na
1961. kada su iznosili 12,576.000 st. din. porasli su za 2,19 puta.


Amortizacija za regeneraciju šuma povećavana je svake godine prema
mogućnostima i potrebama za ulaganja, te je u odnosu na 1961. povećana za
3,66 puta.


Ekonomičnost poslovanja iskazana omjerom ukupan prihod/ukupni troškovi
poslovanja, varira iz godine u godinu da bi u 1965. bila najbolja, nakon
čega se osjeća blagi pad. Isto tako i rentabilnost poslovanja iskazana omjerom
akumulacija/ukupan prihod do 1965. varira sa blagim porastom dok nakon
toga pada pogotovo u 1967. godini. To je posljedica sve većeg porasta društvenih
obaveza u posljednje dvije godine.


Prosječni osobni dohoci povećavani su stalno, te su od 25.100 st. dinara u
1961. godini povećani na 64.420 st. dinara u 1967. godini. Pritome potrebno je
napomenuti da radnicima u- proizvodnji isplaćujemo terenski dodatak u visini
25% neto OD. Na to su nas ranije primorali propisi kojima je bila određena
visina osobnih dohodaka te se je na veće dohotke plaćao doprinos na izvanredni
prihod. Prema tome osobna primanja iznose cea 80.000 dinara mjesečno.
Ni sa ovom visinom osobnih dohodaka nismo zadovoljni obzirom na visinu istih
u drugim privrednim granama na području Istre, te su naša nastojanja usmjerena
na povišenje od preko 90.000 st. dinara.


Potrebe za ulaganjima u tehničke i biološke investicije su veće od mogućnosti
Gospodarstva. Iz godine u godinu nastojalo se odvajati što je moguće više
sredstava, tako da je ukupno odvojeno što u fondove, što u amortizaciju osnovnih
sredstava i šuma 282,550.000 st. din. tj. prosječno godišnje preko
35,000.000 st. dinara. Danas međutim su ta izdvajanja znatno veća te iznose
cea 72,000.000 st. dinara od čega samo na amortizaciju šuma otpada preko
35,000.000 st. dinara. Svakako da ova nastojanja za odvajanjem što je moguće
većih sredstava moraju voditi računa i o tome da se ne ošteti radne ljude obzirom
na stalni porast životnih troškova kao i visinu osobnih dohodaka.


Obim ulaganja u tehničke investicije te u radove na podizanju i uzgoju
šuma bio je uvjetovan rezultatima poslovanja. Većina tehničkih investicija
odnosi se na nabavke mehanizacije za radove na iskorištavanju šuma, uzgoju,
radove na pošumljavanju, zaštiti šuma, za rasadničarsku proizvodnju te za
saobraćajna i transportna sredstva.


Radove na sječi i izradi nastojali smo što je moguće više mehanizirati da
bi radnike oslobodili zastarjelog i teškog načina rada, te smo u tu svrhu nabavili
30 komada motornih pila. Time smo uspjeli fazu sječe i izrade potpuno
mehanizirati, dok primjena mehanizacije u drugim fazama kao što je izvoz iz
šume te utovar nije moguća jer su sortimenti tanki, sječine su malene i razbacane,
a godišnji etat prenizak da bi mogao pokriti troškove nabavke te mehanizacije
a da bi bila racionalno iskorištena. Zajedno sa pilama nabavljeni
su i dodatni uređaji koji se koriste na radovima podizanja i uzgoja šuma, u
rasadničarskoj proizvodnji i drugim radovima.


Pored ovih ulaganja znatna sredstva su odvojena za nabavke odnosno adaptacije
stanova radnika. Ukupno je kupljeno 10 stanova u vrijednosti od
33,676.000 st. dinara.