DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1970 str. 60     <-- 60 -->        PDF

šumarija već povećani a u izradi su elaborati za preostale 3 šumarije, tako da
očekujemo da će se etat kretati oko 25.000 m;! kad budu dovršeni svi elaborati.


Struktura etata je veoma nepovoljna jer preko 70% mase čini ogrijevno
drvo, a svega 30% otpada na tehničke Sortimente i to većinom sitnije. Plasman
ogrijevnog drva otežan je posljednjih godina na domaćem tržištu radi zamjene
drva drugim tvarima, međutim, putem izvoza u Italiju taj problem je riješen.
U razdoblju 1962—67. plasirano je 21.500 prm ogrijevnog drva i 3006 prm
drva za celulozu topole, dok će se samo u 1968. godini plasirati cea 11.000 prm
ogrijeva i cea 1.000 prm drva za celulozu topole.


Plasman tehničkih sortimenata nije otežan, jer je najvećim dijelom zastupljeno
jamsko drvo kojeg je veliki potrošač IU Raša, dok ostalu oblovinu
prodajemo slovenskih poduzećima, jer na području Istre nema poduzeća koja
se bave primarnom preradom oblovine, a povezanost sa drvno-industrijskim
poduzećima južnog bazena je slaba zbog barijere koju predstavljaju masivi
Učke i Ćićarije kao i zbog slabih saobraćajnica. Problem sa plasmanom jamskog
drva nastupit će u momentu smanjenja proizvodnje kod IU Raša te će se
isto morati prerađivati u celulozno drvo, koje nema otežan plasman ali je naplata
potraživanja jako otežana.


U proteklom razdoblju zahvaljujući boljem korištenju drvne mase, porastu
produktivnosti, kao i porastu cijena poslije reforme i zbog povećanog izvoza,
porastao je prihod djelatnosti iskorištavanja šuma od 67,067.000 st. dinara
u 1960. na 230,383.000 st. dinara u 1967. god. tj. povećan je za 3,43 puta. Utjecaj
cijena i odnosa sortimenata može se grubo procijeniti iz porasta prosječne
cijene 1 m3, koja je u 1960. godini iznosila 5.560, a u 1967. 12.540 starih dinara.


Pored iskorištavanja šuma, Gospodarstvo je znatne prihode ostvarilo prodajom
sporednih šumskih proizvoda među kojima se ističu podzemne gljive
TARTUFI, zatim prodajom sadnog materijala, angažiranjem na čuvanju i nadzoru
turističkih šuma, te na otkupu drvnih sortimenata iz privatnih šuma. Nadalje,
u cilju jedinstvenog sagledavanja šumarskih problema i jednakog tretmana
šuma na području Istre, bez obzira na sektor vlasništva, Gospodarstvo
je preuzelo od Općinskih skupština upravljanje i nadzor privatnih šuma, a za
te usluge ugovorene su naknade tako da se ostvaruju prihodi u visini troškova
osoblja na tim radovima.


Orjentacija na druge djelatnosti, a ne isključivo na iskorištavanje šuma,
rezultirala je i povećanim prihodima ovih grana, tako da je, unatoč porastu za
3,43 puta, učešće prihoda iskorištavanja šuma u ukupnom prihodu Gospodarstva
opalo sa 54% na 37% u 1967. godini (po fakturiranoj realizaciji).


Veće angažiranje radnih jedinica na što uspješnije poslovanje odrazilo se
je i na poslovanju cijelog Gospodarstva. Prvih godina nakon osnivanja Gospodarstva
imali smo radnih jedinica koje su poslovale sa gubitkom, tj. nisu
mogle pokriti visoke rashode. Djelom smanjenjem radne snage, djelom povećavanjem
produktivnosti, a najviše štednjom, postigli smo da takvih jedinica
više nemamo.


U proteklih 8 godina povećan je ukupan prihod od 123,171.000 st. din. na
549,042.000 st. dinara (po napi. realizaciji) što čini da je isti povećan za 4,45
puta.


Produktivnost po radniku iskazana omjerom neto-produkt po radniku povećana
je od 648.000 st. din. u 1960. na 1,687.000 st. din. u 1967. tj. za 2,60 puta.
U istom razdoblju smanjen je broj radnika sa 208 na 170. Na bazi istog broja
radnika, produktivnost je povećana za 2 puta.


i