DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1970 str. 39     <-- 39 -->        PDF

cftt äimpaeija <šumac6kaa fakulteta u Hayteku 1969. padine


OSVRT NA SURADNJU STRUČNJAKA IZ OPERATIVE U NASTAVI


Prof. dr IVO DEKANIĆ


Izobrazba studenata u primijenjenim znanostima nije dovoljna samo u
teoretskom pogledu, nego se treba bazirati i na nastavi iz praktične primjene
znanstvenih dostignuća. To je naročito važno iz bioloških disciplina kao što su
oblast medicine, poljoprivrede, šumarstva, veterine i dr.


Polazeći od činjenice da u nastavi — specijalno iz disciplina koje obuhvaća
uzgajanje šuma — nisu dovoljna samo teoretska izlaganja, nego da se trebaju
potkrijepiti, demonstrirati odnosno izvoditi na samim šumskim objektima,
prišlo se organiziranju terenske nastave izvan šumskih objekata Šumarskog
fakulteta. To se čini s razloga jer se terenska nastava samo na fakultetskim
objektima ne može obavljati u svim domenama, koje obuhvaćaju materiju odnosno
discipline grupe uzgojnih predmeta što se predaju na fakultetu. Kod izvođenja
terenske nastave željelo se da specifičnu materiju izlažu i demonstriraju
stručnjaci na području kojih se izvodi nastava. To se uglavnom i postiglo,
a osim toga ima i višestruku svrhu u izobrazbi. Ponajprije, stručnjak iz operative
koji izlaže određenu materiju teoretski se priprema za praktično prenošenje
stečenih iskustava u praksu kao i usavršenih različitih specifičnosti znanstvenih
rezultata. Zatim, studenti čuju i vide praktičnu primjenu teoretskih
rješenja sa svim eventualnim korekturama i usavršavanjima. I konačno, šumarske
organizacije mogu direktno utjecati na budući profil stručnjaka te mogu
usredotočiti nastavu na neposredne probleme pa eventualno i upotpuniti nastavu
s praktične strane.


Zelja nam je da ukratko iznesemo i upoznamo našu šumarsku javnost s
dosadašnjim načinom rada te stručnjacima koji u bilo kojem vidu pridonose
proširenju i poboljšanju praktične nastave na Šumarskom fakultetu u Zagrebu
pa na taj način zbližuju znanost i praksu.


Iz kolegija »Tehnika uzgajanja šuma« koji obuhvaća sjemenarstvo, rasadničarsku
proizvodnju, osnivanje i tretman šumskih i intenzivnih kultura, plantažni
uzgoj šumskog drveća, obnovu i njegu prirodnih sastojina, gospodarenja
šumama s posebnom namjenom (šume značajne za turizam, rekreaciju, zaštitu
tla i objekata, vodni režim i si,), podizanje vjetrobranih i poljozaštitnih pojasa
obavlja se i terenska nastava pod rukovodstvom prof, dr I. Dekanica te uz suradnju
asist. ing. S. Matica.


Terenska nastava iz »Tehnike uzgajanja šuma« izvodi se iz disciplina koje
se odnose na:


— prirodne šume,
—´ sjemenarstvo,
— rasadničarsku proizvodnju te
— šumske kulture i plantaže.
* Referat povodom 50-godišnjice fakultetske znanosti i nastave 1919—1969. godine
na šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1970 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Prirodne šurrve


a) Nizinske sastojine s dominacijom lužnjaka (Genisto-Quercetum caricetosum
remotae Horv.) — Guševac i Srnjače — na području Šumarije Strizivojna
odnosno Šumskog gospodarstva SI. Brod. Prirodna regeneracija lužnjaka.
Priprema sastojine i tla za regeneraciju. Odabiranje stabala za sječu kod provedbe
naplodnog sijeka. Dovršni sijek. Njega ponika, pomlatka i mladika do
formiranja buduće sastojine. Sudjelovali su ing. I. Borevković, ing. P. Pačić, ing.


I. Vuković, šum. teh. J. Vorkapić i M. Vinković.
b) Posavske šume »Josip Kozarac« (Genisto elatae-Quercetum Horv.) na
području Šumarije Lipovljani odnosno Šumskog gospodarstva Kutina te fakultetskog
šumskog objekta na tom području. Determinacija uzgojnih oblika
i razvojnih stadija sastojina. Biološko-gospodarska klasifikacija stabala u sastojim.
Struktura sastojina, biološka slika, način (metoda) i intenzitet uzgojnog
zahvata (prorede i oplodne sječe) na osnovi cilja gospodarenja. Odabiranje
stabala za sječu na temelju zadanih odnosno snimljenih elemnata. Sudjelovali
su ing. E. Vilček i ing. M. Markanović.


c) Šume prigorja (Querco-Carpinetum croaticum Horv.) — Jamaričko brdo


— na području Šumarije Lipovljani odnosno Šumskog gospodarstva Kutina.
Prorjeđivanje sastojina. Klasifikacija stabala, vitalitet, biološka slika, dinamika
razvoja sastojina s obzirom na biološka svojstva vrsta drveća, metode i
intenzitet proreda na osnovi zadanih elemenata. Sudjelovao ing. M. Markanović.
d) Brdska bukova šuma (Fagetum croaticum montanum Horv.) — Duboka
(Južni Papuk) — na području Šumarije Velika odnosno Šumskog gospodarstva
SI. Požega i fakultetskog šumskog objekta na tom području. Prirodna regeneracija
bukovih sastojina na velikim površinama i u okruzima. Način provedbe
i inetnzitet sječa u pojedinim fazama oplodne sječe. Njega pomlatka i mladika
do formiranja sastojine. Introdukcija četinjača u sastojini bukve. Sudjelovali
su ing. D. Hanzl, ing. N. Puača i ing. S. Matešić.


e) Preborne šume bukve i jele kontinentalnih planinskih područja (Fagetum
croaticum abietetosum Horv.). Određivanje strukture sastojina. Odabiranje
stabala za sječu i provedba svih faza njege prebornih sastojina. Terenska
nastava se izvodi na fakultetskim šumskim objektima Belevine, Kupjački Vrh
i Sungerski Lug.


Sjemenarštvo


a) Trušnica i hladnjača u Mengešu. Osnovni principi konstrukcije trušnica
te tehnički proces trušenja sjemena. Temperatura i zračna vlaga u trušnici
te vrijeme trušenja sjemena različitih vrsta četinjača. Konzerviranje sjemena
u hladnjači. Optimalna temperatura i vlaga za sjeme različitih vrsta
šumskog drveća. Sudjeluje ing. L. Simončić i ing. N. Sever, asistent i pre^
davač iz predmeta »Osnove strojarstva s eksploatacijom strojeva« na Šumarskom
fakultetu u Zagrebu.


b) Ispitivanje valjanosti sjemena. Zavod za sjemenarštvo Rijeka. Demonstracija
određivanja klijavosti sjemena biokemijskim i drugim metodama.
Principi rada s različitim klijalima i rad s aparatom za određivanje vlažnosti
sjemena. Sudjeluju ing. B. Regent i ing. M. Mučalo.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1970 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Rasadničarsha proizvodnja


a) Mehanizacija u rasadničarskoj proizvodnji. Šumski rasadnik Hajderovac
Šumarije Kutjevo Šumskog gospodarstva SI. Požega. Demonstracija i rad s oruđem
za obradu tla (podrivač, raonlički plug, tanjurača, rotacioni kultivator), za
sjetvu sjemena (sijačice), za sadnju biljaka (sadilica »Akord«), za mehaničko
suzbijanje ´korova (rotacijska freza), za vađenje sadnica (horizontlni nož-plug
za vađenje malih sadnica te polukružni plug za vađenje većih sadnica i stromlja),
za suzbijanje štetnika i bolesti u rasadničarskoj proizvodnji (zamagljivač,
prskalica, orošivač) te sistem za rošenje (pumpni agregat, cjevovod, raspršivači).
Sudjelovali su ing. M. Milić, ing. L. Legac i šum. tehn. Šarić. Ing. S. Sever
je tom prigodom dao teoretsko tumačenje rada pojedinih strojeva.


b) Konzerviranje biljaka za pošumljivanje. Jugoslavenski institut za četinjače
Jastrebarsko. Rad na klasiranju sadnica četinjača. Pakovanje i otprema
sadnog materijala. Priprema sadnica za čuvanje u hladnjači. Upoznavanje sa
svim fazama tehnološkog procesa proizvodnje sadnog materijala četinjača.. Sudjelovali
su ing. M. Rusan, ing. K. Dokuš i ing. K. Kerić. Teoretska objašnjenja
rada pojedinih strojeva iznio je ing. S. Sever. O značenju te programu istraživanja
Instituta dali su kratke prikaze ing. A. Lovrić i ing. Z. Hajdin.


c) Specifičnosti rasadničarske proizvodnje četinjača. Šumsfki rasadnik Šumskog
gospodarstva Gospić. Sudjelovao je ing. R, Rukavina.


d) Tehnološki proces proizvodnje sadnog materijala topola. Španjolska
Ada. Uprava rasadnika odnosno Šumarija Osijek Šumskog gospodarstva Osijek.
Vađenje ožiljenica. Odvajanje pruta od korijena. Rezanje, pakovanje i
trapljenje reznica. Obrađivanje korijena i trapljenje. Dezinfekcija reznica te
pikiranje. Dezinfekcija i sadnja korijenja. Klasiranje, vađenje i obrada sadnog
materijala evroameričkih topola. Dezinfekcija i transport. Sudjelovali su ing.


I. Knežević, ing. M. Šimić, ing. V. Vratarić te šum. tehn. I. Bosanac. O značenju
i perspektivnosti uzgajanja evroameričkih topola te organizaciji šumske
proizvodnje izlagao je ing. E. Kalajdžić. O primjeni i radu različitih strojeva
koji se upotrebljuju u toj proizvodnji sudjeluje ing. S. Sever koji predaje »Osnove
strojarstva s eksploatacijom strojeva« na Šumarskom fakultetu u Zagrebu.
Želim naglasiti da se prva terenska nastava iz te problematike počela izvoditi
na osječkom području uz sudjelovanje ing. I. Kneževića.
ŠumsKe kulture i plantaže


a) šumske i intenzivne kulture četinjača. Izbor vrsta drveća, prostorni
razmještaj kod osnivanja kultura (razmaci sadnje). Primjena agrotehnike, fertilizacija,
njega kultura i dr. Na području Šumskog gospodarstva Sisak, Šumarija
Petrinja, predjel »Taborske kose« sudjelovali su ing. M. Čelap i ing. K.
Krasnov. Šumarija Kostajnica, predjel Dubrava, sudjelovao je ing. V. Ikasović.
Na području Šumskog gospodarstva Karlovac, predjel Blaževo Brdo sudjelovao
je ing. I. Mrzljak. Na području Šumskog gospodarstva Gospić, predjel Medak,
sudjelovali su ing. M. Vukelić i ing. M. Svilar.


b) Šumske kulture i plantaže listača brzoga rasta. Agrotehnika kod osnivanja
i uzgojnog tretmana plantaža. Pridružene poljoprivredne kulture. Demonstracija
uspijevanja različitih evroameričkih topola. Njega obrezivanjem
grana te prorezivanjem krošnje pojedinih vrsta topola i vrba. Način i dubina
sadnje. Mehanizacija kod pravljenja jama za sadnju. Španjolska Ada i Bjelobrdski
Rit na području Šumskog gospodarstva Osijek odnosno Šumarije Osijek.
Sudjelovao je ing. I. Knežević.


39
ŠUMARSKI LIST 1-2/1970 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Stari grad na području Šumarije Sisak odnosno Šumskog gospodarstva


Sisak, sudjelovao- je ing. Č. Kladarin. Demonstracija o uspijevanju evroame


ričkih topola i bijele vrbe.


Na području Šumskog gospodarstva Senj, predjel Štirovača, o uspijevanju


smreke i gospodarenju sa smrekom sudjelovali su ing. B. Mihelčić i ing. D. Piš


kulić.


Na području Gozdnog gospodarstva Bled o specifičnostima gospodarenja


na Pokljuki (posebni ekološki uvjeti) sudjelovali su ing. C. Cuk, ing. Bernik


i ing. D. Pauluša. Nastava se odvijala pod rukovodstvom dr B. Prpića.


Nastava se izvodi još i na nastavnim i pokusnim, objektima Šumarskog


fakulteta te u šumskom vrtu (»biološki laboratorij«) Katedre za uzgajanje šu


ma. S obzirom da pobliže upoznavanje s radom studenata na tim objektima


kao i sam rad u laboratoriju Katedre prelazi okvire ovoga članka nećemo se


time pobliže upoznvati.


Najstariji vid terenske nastave — preko 40 godina — izvodio se i izvodi na


području Hrvatskog primorja i otoka Raba. Danas ta nastava obuhvaća kole


gije »Ekološke i biološke osnove uzgajanja šuma« (Dr B. Prpić), Šumarska fi


tocenologija« (ing. S. Bertović i mr ing. D. Rauš), »Tehnika uzgajanja šuma«


(prof, dr I. Dekanić i ing. S. Matić) i »Melioracije degradiranih šumskih terena«


(prof, dr I. Dekanić i ing. A. Tomašević).


Spomenutu terensku nastavu dugo godina su vodili prof, dr A. Petračić


i akad. prof, dr M. Anić.


Intencija je u izobrazbi studenata — specijalno iz oblasti »Tehnike uzgajanja
šuma« — da šumski objekti na područjima pojedinih šumskih gospodarstava
budu naše stalne »klinike« u kojima će iskusni »dijagnostičari« i »kirurzi
«, tj. naši šumari uzgajivači prenositi svoja iskustva i znanja na mlađe šumarske
generacije. Na taj način približit ćemo fakultetsku nastavu tokovima
proizvodnje. Koristi će biti obostrane.


Analogno s nastavom uključen je u istraživalačke radove Katedre za uzgajanje
šuma i široki krug stručnjaka iz proizvodnje. Na istraživanjima kojima
rukovodi prof, dr I. Dekanić angažirani su i surađuju — ili su surađivali
do odlaska na nove dužnosti — na području Šumskog gospodarstva Vinkovci
na pokusnim objektima u predjelima Kraplja, Račinovački Poloj, Gunjanski
Poloj i Deš (uspijevanje evroameričkih topola u zavisnosti o ekološkim faktorima)
ing. D. Beđula, ing. M. Matošević, ing. M. Cvitić, ing. K. Koščević, A.
Klem i M. Jakobovac.


Na području Šumskog gospodarstva Osijek na pokusnim objektima u predjelima
Daljski Porić, Veliki Bajer, Španjolska Ada i Sikirna (režim podzemne
vode i uspijevanje različitih evroameričkih topola) surađivali su ing. I. Knežević,
ing. M. Novaković, ing. M. Šimić i šum. teh. I. Bosanac.


Na području Šumskog gospodarstva Kutina u predjelima Novine, Šumarska
Greda, Vrboviti Jarak, Čardačinska Greda i Jamaričko Brdo gdje se nalaze
pokusni objekti o istraživanjima utjecaja podzemne vode na pridolazak i
uspijevnje lužnjaka, poljskog jasena i nizinskog brijesta, te utjecaju njege i
fertilizacije sastojina na razvitak strukture i vrijednost proizvodnje drvne mase
angažirali su se i surađivali ing. E. Vilček, ing. M. Markanović, ing. Đ. Kovačić,
ing. M. Kotarski, M. Grudenić i M. Rončević. U predjelu Ravnik na pokusnim
objektima za uspijevanje različitih evroameričkih topola (u zavisnosti o
nivou podzemne vode) surađivali su ing. Đ. Kovačić te ing. M. Pleše. Na po


40
ŠUMARSKI LIST 1-2/1970 str. 43     <-- 43 -->        PDF

dručju Žutica na pokusnim objektima za obnovu opustošenih lužnjakovih sastojina
uslijed sušenja surađivao je ing. K. Kapec.


Na području Šumskog gospodarstva Sisak u predjelu Stari grad gdje se
nalaze pokusni objekti evroameričkih topola i bijele vrbe u istraživanjima su
surađivali ing. A. Šobat, ing. I. Kavurić, ing. Z. Zečić, ing. C. Kladarin i šum.
tehn. I. Jakopović.


Na području Šumskog gospodarstva Našice na pokusnom objektu Bazovačka
(utvrđivanje ekoloških faktora i mogućnosti plantažiranja evroameričkih
topola) surađivali su ing. M. Matezić, ing. J. Kulaš i ing. D. Dimitrijević.


Na području Šumskog gospodarstva Bjelovar u predjelima Pogani Vrh i
Petrov Vrh na pokusnim objektima (utjecaj proreda na poboljšanje strukture
i vrijednosti proizvodnje kitnjakovih i bukovih sastojina (surađivali su ing. B.
Veselinović, J. Šaponja i I. Ivanović.


Na području Šumskog gospodarstva SI. Požega — pokusni objekti Duboka


— na istraživanjima u bukovim sastojinama surađivali su ing. M. Matešić i S.
Perić.
Na području Šumskog gospodarstva Knin u istraživanjima kultura crnoga
bora surađivao je ing. P. Prijić.
Na istraživanjima o uzgoju običnog oraha u šumskih kulturama — rukovodilac
je bio prof, dr M. Anić, a sada prof, dr I. Dekanić — surađivali su ing.


V. Štetić, ing. L. Simončić, ing. S. Samošćanec, ing. Đ. Kovačić, ing. M. Kotarski,
ing. K. Kvaternik, ing. D. Bartovčak i ing. J. Vasiljević.
Kod istraživalačkih radova na području Šumskog gospodarstva Sisak kojima
rukovodi dr B. Prpić, na pokusnim objektima u Taborskim Kosama (fiziološka
istraživanja na kulturama četinjača) surađivao je ing. M. Celap.


Na području Šumskog gospodarstva Kutina, Šumarija Lipovljani (zakorjenjivanje
poljskog jasena) surađivao je ing. M. Ivlarkanović, a na području Šumskog
gosopdarstva Vinkovci, Šumarije Otok i Spačva, ing. Z. Košćević, ing. G.
Rubić i ing. A. Nedić.


Na području Šumskog gospodarstva Zagreb, Šumarija Dugo Selo (fiziološka
ispitivanja četinjača i evroameričkih topola) surađivao je ing. I. Sarić.
Na području Šumskog gospodarstva Koprivnica (zakorjenjivanje crne johe)
surađivali su ing. A. Tomljenović i ing. F. Zvonar.


Na istraživalačkim radovima kojima rukovodi ing. M. Matić na području
Šumskog gospodarstva Gospić (uzgajanje sadnog materijala četinjača) surađivao
je ing. R. Rukavina, a na području Šumskog gospodarstva Kutina (uzgajanje
četinjača kod konverzije i rekonstrukcije sastojina) surađivao je ing. D.
Kovačić.


Na fitocenološkim istraživalačkim radovima na području Š. G. Vinkovci
kojima rukovodi ing. Đ. Rauš surađivao je ing. T. Lucarić i ing. M. Herak.


Zelja nam je da se suradnja u nastavi i istraživalačkim radovima između
Katedre za uzgajanje šuma i šumarskih organizcij n terenu proširi n još veći
broj1 stručnjaka iz operative. Na taj će način biti lakše,*brže i efikasnije unositi
znanstvena dostignuća u praksu.