DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1970 str. 23     <-- 23 -->        PDF

UĐK 634.0.652 (4—015)


PRILOG UTVRĐIVANJU VR´JEDNOSTI SASTOJINA U IZMIJENJENIM
UVJETIMA PRIVREĐIVANJA NA MEDITERANSKOM PODRUČJU


Dr ing. UROŠ GOLUBOVIĆ


Prema Osnovnom zakonu o šumama (SI. 1. br. 11/65) — na temelju 61. 1 st.
3 — šume i šumska zemljišta u društvenom vlasništvu kojima upravljaju privredne
i druge radne organizacije jesu osnovna sredstva tih organizacija (šumskih
gospodarstava), a prema Zakonu o sredstvima privrednih organizacija (SI.


1. br. 10/68) privredne organizacije ne mogu smanjiti vrijednost osnovnih sred
stava, a niti ih otuđiti bez naknade.
Osnovna sredstva privrednih organizacija sastoje se, prema citiranom
Zakonu, od stvari i prava koja čine osnovna sredstva, kao i iz novčanih sredstava
namijenjenih za nabavljanje tih stvari i prava.


Da bi neka stvar bila osnovno sredstvo ona prije svega mora biti proizvod
ljudskog rada, što će reći — u njoj mora biti opredmećen ili materijaliziran
ljudski rad, odnosno mora imati vrijednost i upotrebnu vrijednost. Osim toga
ima mora biti u proizvodnji i ne smije se potrošiti u toku jednog proizvodnog
procesa, odnosno, prema našim propisima, u toku jedne godine. To znači da
njezin vijek trajanja mora biti duži od godine dana. Nabavna vrijednost osnovnog
sredstva, isto prema našim propisima, mora biti veća od 1000 N. dinara
i ona se postepeno smanjuje (otpisuje) i prenosi na novi proizvod (prenesena
vrijednost) u obliku amortizacije1).


Clan 28. Osnovnog zakona o šumama propisuje da se vrijednost iskrčene
šume mora naknaditi, a sredstva naknade mogu se koristiti kao i sredstva
amortizacije šuma.


Članom 2. istog Zakona je određeno da se šume moraju održavati i obnavljati
tako da se trajno očuva njihova vrijednost i osigura trajnost.


Na osnovi navedenih zakonskih propisa gospodarenje šumama mora biti
tako vođeno da se njime stalno održava i povećava osnovni šumski fond, kako
po masi i površini, tako i po vrijednosti. Ako dođe, iz ma kakvih razloga, do
krčenja i smanjenja šumskih površina (požarima i dr.) na određenim lokacijama,
onda se mora na isto tolikoj površini podići nova šuma na istoj (u slučaju
požara) ili drugoj lokaciji. Zainteresirana stranka koja je tražila krčenje
šume ili je uzrokovala štetu (požar) — dužna je, na temelju 61. 30. Osnovnog
zakona o šumama, naknaditi vrijednost šume.


Na temelju »Pravilnika o utvrđivanju vrijednosti šuma« (SI. 1. br. 36/65.


— 61. 4. i 5.) vrijednost mladih šuma se izračunava na osnovi troškova podizanja
šuma, te postotka prirasta vrijednosti.
1) U šumarstvu postoje određena odstupanja od definicije osnovnih sredstava
pa zato i kažemo da su šume i šumska zemljišta »specifična osnovna sredstva«.
Osim to^a organi upravljanja mogu odlučiti da se .poneke stvari (kao što su motorne
pile) čija je nabavna vrijednost veća od 1.000 N. din. i vijek trajanja duži od
godine dana, tretiraju kao potrošni materijal ili alat!
ŠUMARSKI LIST 1-2/1970 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Ako se navedena misao izrazi formulom, onda je vrijednost šume podjed


naka:


V, = C X 1,0 p» . . . 1


V
= vrijednost (n-godišnje) mlade šume (sastojine)


C
= troškovi, odnosno objektivna cijena proizvodnje, podizanja mlade


šume (kulturni troškovi)


p
= postotak (stopa) prirasta vrijednosti


n
= starost šume.


Formula 1 se može primijeniti pri izračunavanju vrijednosti svih mladih


šuma (sastojina), odnosno sastojina koje nisu zrele za sječu ili su pak mlađe od


2/3 ophodnje, što će reći, ako su mlađe od približno zrelih sastojina za sječu.


Na području Šumskog gospodarstva Makarska u gospodarskoj jedinici


»Bašćanski gaj« u odjelu 4a (si. 1) izgoirjela je ljeti 1958. god. 45-godišnja


sastojina alepskog bora na površini od 8,25 ha.


Budući da su se u istom odjelu nalazile i pokusne plohe (Pi i P2) Katedre


za ekonomiku šumarstva i drvne industrije Šumarskog fakulteta u Zagrebu —


to
smo u septembru mjesecu iste godine obišli požarište (si. 2.) i ustanovili iz


podataka Šumskog gospodarstva Makarska da je požarom uništeno 4.017 sta


bala alepskog bora na toj površini.


Prvo se pojavio prizemni požar u neposrednoj blizini mora — te je najprije
zahvatio prizemno rašće, grmlje i borov podmladak, kao i debla stabala, koja
je znatno oštetio, a onda se digao u krošnje stabala (tzv. visoki požar).


Prema našim procjenama na pokusnim plohama (Pi i P2 — si. 1) provedenim
1966. godine (Šumarski list 11—12/66.) postotni odnos sortimenata u toj
šumi (na temelju JUS-a iz 1955. god. i uz postotak iskorištenja sastojine od 72
do 73´%) iznosi:


pilanski trupci III klase 50—56% sredina 53´%


rudničko drvo
29—30% sredina 30%


drvo za celulozu 15—20% sredina 17%.


Nakon požara postotak iskorištenja je znatno smanjen i on iznosi cea 65%.
Dakako smanjena je i kvaliteta sortimenata, te je — prema procjeni stručnjaka
iz Šumskog gospodarstva Makarska i Tvornice celuloze iz Maglaja — utvrđena
sa 90% drva za celulozu i 10% drva za ogrjev u korisnoj drvnoj masi.
Prirast drvne mase sa utvrđenim iznosom od 3,14 do 4,25 m3/ha je potpuno
zaustavljen, a time i postotak prirasta vrijednosti koji smo utvrdili sa cea
2,5%.


Za sječu i izradu drva izgorjele (približno zrele) sastojine je utrošeno 85 N.
dinara po 1 m3 drvne mase. Za gašenje požara utrošeno je (bez dobrovoljnog
rada turista) cea 600 N. dinara/ha. Za podizanje nove sastojine utrošeno je 3.000


N. din./ha, budući da je odmah nakon požara izvršena sjetva sjemena na požarištu,
odnosno utrošilo bi se 8.000 N. din/ha da je, umjesto sjetve sjemenom,
izvršena sadnja (1—;2 god.) sadnica alepskog bora.
Znači nastala je velika šteta za šumsko gospodarstvo (ne računajući oštećivanje
zemljišta), jer mu je time, ne samo uništeno osnovno sredstvo, nego su
uslijedili i nepredviđeni troškovi (gašenje požara, podizanje nove sastojine i
dr.) koje treba podmiriti.


Na temelju izloženog utvrdit ćemo:


1.
Odštetnu vrijednost sastojine sa
a) šumsko-ekonomskog i
b) turističko-ekonomskog stanovišta.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1970 str. 25     <-- 25 -->        PDF

23
ŠUMARSKI LIST 1-2/1970 str. 26     <-- 26 -->        PDF

2.
Dati nekoliko sugestija u vezi tretmana, statusa i cilja gospodarenja
šumama priobalne regije, te obaveza koja proističu iz člana 20. Osnovnog
zakona o šumama.
UTVRĐIVANJE ODŠTETNE VRIJEDNOSTI
SA SUMSKO-EKONOMSKOG STANOVIŠTA1)


Već smo istakli da se prema »Pravilniku za utvrđivanje vrijednosti šuma«


— vrijednost mladih šuma utvrđuje na temelju troškova podizanja šuma, a ako
su one zrele ili približno zrele za sječe (2/3 ophodnje) onda se njihova vrijednost
određuje, prema »Uputstvu« za primjenu »Pravilnika o utvrđivanju vrijednosti
šuma« (Zagreb, 1966.) po »metodi sortimenata« iz kojih se sastoji drvna
masa utvrđivane šume.
Na primjeru iz gospodarske jedinice »Bašćanski gaj«, koji smo opisali,
primijenit ćemo, budući da je ona bila približno zrela za sječu, »metodu sortimenata
« iz kojih se sastoji korisna drvna masa.


SI. 2. Izgorjela 45-eodišnja sastojina alepskog bora 1968. god. na površini od 8,25 ha
u odjelu 4a — gosp. jedinica »"Bašćanski gaj« — na području Šumskog gospodarstva
Makarska.
Foto: Golubović


Prema našim izmjerama provedenim 1966. god., drvna masa na pokusnoj
plohi tor. 1. iznosila je 154,64 m3/ha, a na pokusnoj plohi br. 2. — 94,74 m^/ha
ili u prosjeku 124,69 m3/ha. Ovoj drvnoj masi ne dodajemo 2-god. prirast u
prosjeku od 3,70 im3/ha, jer je upravo toliko za to vrijeme bilo vjetroizvala,
lomova i drugih oštećenja na stablima koja su izvađena iz sastojine.


Ako drvnu masu od 124,69 nr´Vha, nakon što je pretrpjela požar, iskoristimo
sa 65%i, onda dobivamo 81 m3 korisne drvne mase po ha, koja se sastoji od
90´% drva za celulozu i 10% ogrjevnog drva. Ako okruglo 73 m3 drva za celu


´) Sve korištene podatke dalo nam je Šumsko-gospodarstvo iz Makarske i osobno
direktor tog gospodarstva drug Filip Šabić, na čemu im izražavamo svoju zahvalnost.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1970 str. 27     <-- 27 -->        PDF

dajnim cijenama fco pomoćno stovarište (72 m3 X 110 N. din. i 8 m3 X 85 N.
din.), dobivamo iznos od 8.710 N. din/ha. Od ovoga iznosa treba odbiti troškove
lozu u korisnoj drvnoj masi i 8 m3 ogrjevnog drva pomnožimo sa njihovim prosječe,
izrade i izvoza (iznosa) do pomoćnog stovarišta koji, s obzirom na izuzetno
skupu radnu snagu u ovom kraju, iznose 85 N. din./m3 ili (81 m3 X 85 N. din.)


6.885 N. din./ha. Ako se ovom iznosu doda još 6´% na ime dobiti šumskog gospodarstva
koja iznosi 413 N. din./ha, onda razlika u realizaciji ili vrijednost
drva na panju šumskog gospodarstva iznosi (8.710 — 7.298) samo 1.412 N. din/ha.
Naprijed smo istakli da je požarom znatno smanjen postotak iskorištenja
u šumi (od 73 na 65%), i da su uveliko deklasirani drvni sortimenti. Od 53"´»
pilanskih trupaca III klase u korisnoj drvnoj masi spalo je na 0, a od 17% drva
za celulozu taj je postotak porastao čak na 90% i još k tome 10% manje vrijednog
sortimenta — ogrjevnog drva — za kojim je, uzgred rečeno, u navedenom
području sve manja i manja potražnja.


Kao što se vidi — između kvalitetne strukture sortimenata prije i poslije
požara postoji golema razlika.


Poznato je da su vrijednosti sastojina — pored vrste drva, starosti, izvoznih
prilika, strukture debljinskih razreda — funkcija i kvalitetne strukture
sortimenata, odnosno jediničnih cijena po 1 m3 drvne mase. Ta kvalitetna
struktura sortimenata dolazi do izražaja u obračunu pri računanju postotka
prirasta vrijednosti, koji smo utvrdili 1966. godine u oštećenoj šumi sa cea
2,5%.


God. 1966. u navedenom odjelu utvrdili smo vrijednost sastojine — »metodom
sortimenata« iz kojih se njezina drvna masa sastoji — u prosjeku od


8.044 N. din/ha, odnosno ako se ovaj iznos povisi za 20% za koliko je 1968.
god. omogućeno povišenje cijena izrađenim sortimentima, onda bi ta vrijednost
iznosila 9.653 N. din/ha.
Na temelju navedenih podataka lako je utvrditi odštetnu vrjednost sastojine
po 1 ha, odnosno za cijelu izgorjelu površinu, sa šumsko-ekonomskog stanovišta:


N.
din/ha
1.
Vrijednost sortimenata izgorjele sastojine fco pomoćno stovarište 8.710
2.
Troškovi iskorištavanja izgorjele sastojine fco pomoćno stovarište
sa uračunatom dobiti 7.298
3.
Vrijednost izgorjele sastojine na panju nakon požara 1.412
4.
Vrijednost sastojine na panju prije požara 9.653
5. Odštetni zahtjev za umanjenu vrijednost sastojine
8.241
6. Troškovi gašenja požara
600
7.
Ukupni odštetni zahtjev iznosi 8.841
ili za 8,25 ha (8.841 X 8,25) 72.938 N. dinara
Iste godine smo ustanoviti da vrijednost godišnje proizvodnje (prirasta) u
sastojini iznosi 240 N. din/ha ili ako i njega uvećamo za 20%, onda ta vrijednost
— promatrana sa šumsko-ekonomskog stanovišta — iznosi 288 N. din/ha.
Napominjemo da smo tom prilikom utvrdili da je moguće promjenom cilja gospodarenja
u tim regijama i u takvim i sličnim sastojinama znatno povećati
vrijednost, odnosno čistu dobit za 277 puta.


Upravo će izračunavanje vrijednosti sastojina, odnosno utvrđivanje odštetnog
zahtjeva sa tog stanovišta (turističko-ekonomskog), biti predmet naših daljnjih
razmatranja.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1970 str. 28     <-- 28 -->        PDF

UTVRĐIVANJE ODŠTETNE VRIJEDNOSTI SASTOJINA
SA TURISTICKO-EKONOMSKOG STANOVIŠTA


Nije tome bilo davno kada je i za naše šume u primorskoj oblasti šuma,


dakle u pojasu dužine od Ankarana do Ulcinja, uključujući i svo otočje —


glavni prihod dolazio od sječa drva, a sporedni od drugih produkata šuma


(ukoliko ih je bilo). Tek pred deceniju i pol počelo se tu i tamo pomišljati da


bi se uređivanju šuma u tom, području mogla dati i druga dimenzija — estet


sko-rekreativna — i to upravo u momentu kada su se tim područjem počeli


probijati prvi putovi i magistrale.


Na pomolu je, naime, bila nova grana odnosno oblast narodne privrede —


turizam — koji je u prvim svojim početcima i sa svojim prvim deviznim priho


dima dobro došao u deviznu blagajnu onda znatno debalancirane privrede naše


zemlje. Rezultati privređivanja u toj oblasti su, iz godine u godinu, sve znat


niji.


Prema službenim podacima Narodne banke SFR Jugoslavije i Komiteta


za turizam SRH sastavili smo tabelu (tab. 1) i grafički predstavili (si. 3.) devizni


Tab. 1.


Devizni turistički promet SFRJ u mil. dolara, prema podacima Narodne banke
SFR Jugoslavije, po godinama


Godina 1964 1965 1966 1967 1968 1969
(predviđa se
oko)
Mil. dolara 90 105 150 190 230 300


turistički promet u našoj zemlji po godinama u mil. dolara. Kako se iz tabele 1


i si. 3 vidi već je godine 1964. devizni turistički promet u našoj zemlji (i to naj


većim dijelom sa jadranske obale) iznosio cea 90 mil. dolara. Godine 1965. taj


se promet popeo na cea 105 mil. dolara, a 1966. on dostiže brojku od 150 miliona,


da bi se 1967. popeo na oca 190, a 1968. godine i na 230 miliona dolara, koji su


pokrili više od 50% naših vanjsko-trgovinskih potraživanja i obaveza.


U 1969. godini se očekuje, prema prethodnim podacima istih institucija,


realan turistički promet u našoj zemlji oko 300 mil. dolara, te time dolazimo


do zaključka da naša zemlja nije samo poljoprivredna, sirovinska i industrij


ska, nego i turistička i da ona to može sve više biti.


Tab. 2.
Prikaz broja turista (domaćih i stranih) i broja noćenja
na makarskom području za prvih 9 mjeseci (i—IX) po godinama1)


A) Broj turista:


Godina 1966. 1967. 1968. 1969.
Mjeseci Domaćih Stranih Domaćih Stranih Domaćih Stranih Domaćih Stranih


I—IX 71.344 68.021 84.266 84.449 102.868 86.924 124.006 111.810
Ukupno 139.365 168.715 189.792 235.816


B) Broj noćenja:


I—IX 892.748 584.103 984.733 742.671 1,123.903 761.435 1,331.417 1,003.792~


Ukupno 1,476.851 1/727.404 1,885.338 2,3357209


´) Podatke nam je ustupio Turistički savez Skupštine općine Makarska na čemu
mu zahvaljujemo.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1970 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Prikazani podaci u tabeli 2. koje smo dobili sa područja najšumovitije primorske
komune — Makarske ili tzv. »Makarske rivijere« — o broju domaćih i
stranih turista za prvih 9 mjeseci u godinama 1966., 1967., 1968. i 1969. to nedvosmisleno
potvrđuju. Prema predviđanjima broj turista na cijeloj našoj obali
u 1969. godini bit će povećan za cea 30% u odnosu na 1968. god. ili nekoliko
puta više nego što je stanovnika u pojedinim turističkim mjestima ili na određenim
područjima. U Rabu je npr. u jednom danu 1969. godine boravilo 13
puta više domaćih i stranih turista nego što taj grad ima stanovnika.


U tabeli 3 donosimo podatke o broju noćenja domaćih i stranih turista za
22 primorske općine u SRH u prvih 8 mjeseci 1969. godine u usporedbi sa 1968.
godinom iz kojih se vidi osjetno povećanje u odnosu na prošlu godinu.


U tabeli 4 donosimo nadprosječne rezultate inozemnog turističkog prometa
za 16 turističkih općina u SR Hrvatskoj koji su postignuti u prvih 8 mjeseci
(I—´VIII) 1969. godine, a u tabeli 5 donosimo nadpro-sječne rezultate domaćeg
turističkog prometa za 10 turističkih općina u prvih 8 mjeseci 1969. godine
u SR Hrvatskoj.


mit. dotura
,.


300


250


200


150


100


SO


1964 t965 1966 1967 1968 1969


godina.
Si. 3 Devizni turistički promet SFMJ u mit. dotetra,
prema podacima Maroctne öanAe, po godinama


27
ŠUMARSKI LIST 1-2/1970 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Rezultati o broju noćenja (domaćih i stranih) turista
u razdoblju I—VIII mjesec po općinama na Jadranu1)
(u 000 noćenja)


Tab. 3.


Općina D om aći Strani Ukupi 1 o
1968 1969 Indeks 1968 1969 Indeks 1968 1969 Indeks


Umag
NovigradPoreč
(Istra)
227
124
252
272
170
263
120
137
104
246
123
1034
590
190
1495
170
155
145
573
247
1268
862
360
1758
150
146
140
Rovinj
Pula
281
321
245
372
87
116
401
550
544
747
136
136
682
871
789
1120
116
128
Labin 17 43 255 272 368 135 289 411 142
Mali Lošinj
Opatija
Rijeka
Rab
235
162
140
106
248
198
138
134
104
122
99
127
281
974
500
358
507
1157
559
488
133
119
112
136
616
1136
640
464
753
1354
697
622
122
119
109
134
Krk 287 271 94 380 490 129 667 761 114
Crikvenica 688 763 111 724 870 120 1412 1632 116
Senj
Pag
Zadar
9
39
383
8
74
379
87
192
99
55
45
504
62
80
624
112
170
124
64
84
886
70
154
1003
109
184
113
BiogradŠibenik
n/m 391
567
399
645
102
114
301
300
410
467
136
156
693
866
809
1112
117
128
Split
Omiš
551
127
615
131
112
130
490
35
711
59
145
168
1041
162
1326
190
127
117
Makarska 1064 1273 120 661 862 130 1725 2135 124
Korčula 170 208 122 194 302 155 364 509 140
Dubrovnik 510 753 148 1108 1474 133 1617 2228 138


1) Nismo raspolagali s podacima za općine: Brač, Hvar, Trogir i Vis. Podatke
nam je ustupio Turistički savez SR Hrvatske pa mu za to zahvaljujemo.


Tab. 4.
Nadprosjećni rezultati inozemno g turističkog prometa
za prvih 8 mjeseci 1969. godine


Umag 70»/» Rovinj 36°/»
Pag 70»/» Pula 36»/»
Omiš 68»/o Rab 36»/»
Šibenik 56"/» Biograd n/m 36»/»
Novigrad 53»/» Labin 35»/»
Korčula 55´»/» Dubrovnik 33»/»
Poreč 45»/» Mali Lošinj 33»/»
Split 49»/» Makarska 30«/»


Tab. 5.
Nadprosjećni rezultai domaće g turističkog prometa
za prvih 8 mjeseci 1969. godine


Labin 155«/» Korčula 22»/o
Pag 92»/» Opatija 22«/»
Dubrovnik 48»/» Umag 20»/»
Novigrad 37»/o Makarska 20»/»
Rab 27»/» Pula 16»/»
ŠUMARSKI LIST 1-2/1970 str. 31     <-- 31 -->        PDF

U tabeli 6 donosimo zanimljive podatke o broju noćenja inozemnih turista
po zemljama pripadnosti u VII i I—VII mjesecu 1969. god. u SRH uspoređujući
ih sa istim mjesecom (VII), odnosno razdobljem (I—VII) 1968. god.


Svi ovi podaci uvjerljivo govore, ne samo o nagloj promjeni načina života
i rada, nego i o promjeni u načinu privređivanja na tom području.


Nekada su šumska gospodarstva u primorskoj oblasti šuma u strukturi
svojih prihoda, kako smo već napomenuli, na prvo mjesto isticala tzv. »glavni
Tab. 6.


Broj noćenja inozemnih turista po zemljama pripadnosti u SRH1)


(u 000)


1968
VII mj.
1969 Ind. 1968
I—VII mj.
1969 Ind.
Belgija
Francuska
Holandija
Italija
SR Njemačka
137.534
194.230
247.538
244.087
1,010.766
151.297
197.288
259.472
299.365
1,579.513
110,0
101,6
104,8
122,6
156,3
186.553
253.175
403.538
435.788
2,026.384
195.240
271.359
438.049
562.958
3,046.951
104,7
107,2
108,6
129,2
150,4
UKUPNO zemlje EZT-a 1,834.155 2,486.935 135,6 3,305.438 4,514.557 136,6
Austrija
Švicarska
Danska
Norveška
Švedska
Vel. Britanija
734.247
117.461
57.864
11.420
85.549
151.566
941.167
157.821
51.423
10.615
99.335
169.912
128,2
134,4
88,9
93,0
116,1
112,1
1,279.720
168.236
92.852
18.730
166.688
336.396
1,613.414
227.063
94.714
16.812
185.870
379.525
126,1
135,0
102,0
89,8
111,5
112,8
UKUPNO zemlje EFT-a 1,158.107 1,430.273 123,5 2,062,622 2,517.398 122,0
Grčka
Finska
Kanada
SAD
Turska
4.513
3.347
8.211
42.208
2.681
6.361
3.347
9.754
61.389
2.681
140,9
100,5
118,8
145,4
100,0
11.656
6.566
16.165
88.600
7.416
13.205
6.881
19.080
122.941
10,679
113,3
104,8
118,0
138,8
144,0
UKUPNO ost. zap. zeml je 60.960 83.532 137,0 130.403 172.786 132.5
SVEUKUPNO zap. zemlje 3,053.222 4,000.740 131,0 5,498.463 7,204.741 131,0
Bugarska
Čehoslovačka
DR. Njemačka
Mađarska
Poljska
Rumunija
SSSR
2.988
450.450
15.633
72.332
42.427
2.672
13.332
1.431
816.459
16.942
72.562
39.563
2.659
12.107
47,9
181,3
108,4
100,3
93,2
99,5
90,8
9.331
640.138
40.429
123.850
75.836
7.377
44.358
4.930
1,188.334
33.806
137.594
70.696
6.383
48.011
65,9
185,6
83,6
111,1
93,2
86,5
108,2
UKUPNO istočne zemlje 599.834 961.723 160,3 941.319 1,489.754 158,3
Ostale zemlje
Ostalo
12.861
17.122
14.036
24.547
109,1
143,4
60.079

81.869

136,3´) Podatke nam je ustupio Komitet za turizam SR Hrvatske i za to mu zahvaljujemo.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1970 str. 32     <-- 32 -->        PDF

prihod« ili prihod od sječe drva, a danas se to, prema podacima Šumskog gospodarstva
iz Makarske, korjenito promijenilo.


U ukupnom prihodu te radne organizacije za 1968. godinu — prihod od
sječe drva i eventualnog smolarenja (iako ta djelatnost u navedenoj šumskoj
oblasti pomalo pripada historiji) učestvuje samo 4%. Prihod od pašarine iznosi
3,6%, a prihod od rasadnika 2,7% ili sveukupno nekadašnji šumarski
glavni i sporedni prihod u ukupnom prihodu tog Šumskog gospodarstva je zastupljen
samo sa 10,3%, a nije tome bilo davno kada ga je činio i 100%.


Međutim prihod od uslužnih djelatnosti, koje Šumsko gospodarstvo Makarska
vrši na podizanju i održavanju gradskog zelenila i zelenih površina za
račun Općinske skupštine, zatim turističkih i sportskih organizacija, raznih
naselja i kampova, ozelenjavanja magistrala i prilaznih putova — iznosio
je u ukupnom prihodu tog gospodarstva 1968. godine čak 65,7%, dok je
preostalih 24% bio prihod od raznih uzgojnih radova, koje je gospodarstvo vršilo
na teret amortizacije šuma. Iz navedenih podataka se vidi da je polako nestao
klasičan način privređivanja u području primorskih šuma i da je nastupio
jedan novi, kvalitetno različit i vrlo intenzivan način privređivanja prema
kome su šumska gospodarstva ne samo prilagodila svoje tehnologije, nego i
navike, odnose i ciljeve gospodarenja. I zato nije čudno što smo 1966. god. izračunali
da 1 ha 40-godišnje borove sastojine, promjenom cilja gospodarenja,
daje 277 puta veću godišnju dobit, nego što je daje klasičan način gospodarenja
u ovim šumama.


Promijenjeni način gospodarenja šumama u primorskoj oblasti šuma je
daleko intenzivniji, stručniji i skuplji. Nekada je redoslijed šumarskih djelatnosti
i u tom području bilo »eksploatacija«, »uređivanje«, »uzgajanje«, »zaštita
«. Danas je tzv. »ekonomska logika života« na prvo mjesto »postavila«
uzgajanje ili podizanje šuma i njegovog neizostavnog pratioca — zaštitu šuma


— bez koje se ta djelatnost ne može ni zamisliti.
Samo u 1969. godini šumski požari su u ovoj šumskoj oblasti (okolina Dubrovnika,
Mljet, Dugi otok, područje Kvarnera) nanijeli više štete nego što bi
se trebalo investirat; u protupožarnu zaštitu cijelog područja primorskih šuma,
iako hi i te investicije hile znatne. Samo za zaštitu od požara cea 1.500 ha borovih
sastojina u najužem priobalnom pojasu Šumskog gospodarstva Makarska
potrebno je investirati cea 150.000 N. din. ili 100 N. din./ha. Tim investicijama su
obuhvaćena samo najnužnija stalna (dano-noena) osmatračka mjesta, zatim
nabavka potrebnog alata, izrada protupožarnih prosjeka, nabavka radioprimopredajnika,
nabavka ručnih sirena i potrebnih vozila bez kojih se danas šumarska
služba u promijenjenim uvjetima privređivanja, a napose u oblasti primorskih
šuma, neda ni zamisliti.


Kada se ima na umu sve navedeno — onda se postavlja pitanje da li i dosadašnji
jednoohrazni način utvrđivanja vrijednosti šuma na temelju troškova
sjetve sjemena ili sadnje 1—2 godišnjih sadnica, te utvrđivanje odštetne vrijednosti
od požara, dolazi u obzir.


Šumsko gospodarstvo Makarska je svoje šume (si. 4.), kojih ima cea 5.600
ha (i cea 9.760 ha neobraslog zemljišta) ispravno podijelilo u tri zone (pojasa)
i logično svaka od tih zona ima svoje vrijednosti — već prema uloženim sredstvima
za njihovo podizanje i namjenu te cilj gospodarenja.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1970 str. 33     <-- 33 -->        PDF

SI. 4. Sastojina alepskog bora — gosp. jedinica »Bašćanski gaj« — u tzv. I zoni
ili priobalnom pojasu.
Foto: Golubović


SI. 5. Zaštitne šume uz turističke objekte na području Šumskog gospodarstva
Makarska.
Foto: Golubović
ŠUMARSKI LIST 1-2/1970 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Prvu zonu čine priobalne šume (cea 500 m od mora), koje predstavljaju
park-šume i šume uz turističke objekte i plaže sa strogim režimom zaštite tih
objekata (si. 5.) i posebno promišljenim sanitarnim i uzgojnim zahvatima u
njima. Prosječna gustoća tih šuma iznosi 1.000 stabala po ha, a visina 2 m i više.


Drugu zonu ili pojas čine zaštitne šume oko naselja i saobraćajnica (si. 5.
i 6.), sa opreznim sanitarnim i uzgojnim zahvatima i sa prosječnom gustoćom
od 2.500 stabala po ha, te visinom stabala od 1 m na više. One se nadovezuju
na prvu zonu i protežu do podnožja okolnih brda.


SI. 6. Zaštitne šume uz magistrale i putove na području Šumskog gospodarstva
Makarska.
Foto: Golubović


Treću zonu čine sve ostale šume sa laganim uzgojnim zahvatima i proredama
u cilju dobivanja određenog prihoda, koji predstavlja onih 4% u strukturi
ukupnog prihoda tog šumskog gospodarstva.


Troškovi podizanja svih navedenih šuma su različiti. Za podizanje 1.000
sadnica alepskog bora, po jedinici površine (ha), uzgojenih u rasadniku ili izvađenih
iz prirodnog mladika od 2 m visine, u prvoj priobalnoj zoni ili pojasu
potrebno je, prema stvarnim podacima sa terena, utrošiti:


a) cijena opisane sadnice iznose (u prosjeku) 70 N. din
b) troškovi vađenja, pakovanja, transporta, sadnje i održavanja
iznose (u prosjeku) 50 N. din


Ukupni troškovi po jednoj sadnici iznose 120 N. din
Ukupni troškovi za l.OOO sadnica ili po 1 ha iznose 120.000 N. din
Nakon 10 godina npr. tako podignuta sastojina vrijedi:


V10 = 120.000 X 1,0 pio


Odmah treba istaći da ovdje više ne dolazi uobičajeni postotak prirasta
vrijednosti (p), koji smo ustanovili iz odnosa vrijednosti zrele ili približno
zrele sastojine za sječu (V„) i utrošenih sredstava za podizanje te sastojine (C),


32
ŠUMARSKI LIST 1-2/1970 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— hego bankovni kamatnjak, koji se uzima za kredite uložene u turističku
privredu (turističke objekte), jer ovako podignute sastojine u promijenjenim
uvjetima privređivanja isključivo služe turističkoj privredi. Prema tome njihove
vrijednosti rezultiraju iz uloženih sredstava (prema navedenim zonama)
za podizanje tih sastojina i bankovnog postotka ukamaćenja koji se danas na
našem »turističkom tržištu« kreće od 6—8% na kredite do 15 godina otplate,
odnosno 4—6´% na kredite do 25 godina otplate i 2—4% na kredite preko 25
godina otplate. Upravo ćemo se navedenim kamatnim stopama i mi služiti pri
utvrđivanju odštetne vrijednosti sastojine sa turističko-ekonomskog stanovišta.
Vrijednost 10. godišnje sastojine alepskog bora u I (priobalnoj) zoni iznosi:
V10 = 120.000 X 1,0510 = 120.000 X 1,6289 = 195.468
Vio = 195.468 N. din/ha.


U 45. godini ta borova sastojina bi, sa šumsko-gospodarskog stanovišta
bila približno zrela za sječu, odnosno ona bi u 60. godini života bila zrela za
sječu ako joj je cilj gospodarenja proizvodnja drvne mase ili najveća količina
po društvu naj traženi j eg sortimenta (pilanskih trupaca) u korisnoj drvnoj masi.
Ali kako to nije u promijenjenom cilju gospodarenja — nego služi isključivo
turističkoj privredi — to izrazi »zrela za sječu« ili »približno zrela za sječu«
ovdje više nemaju smisla, pa je promatramo kao turistički objekt, kojim upravlja
Šumsko gospodarstvo, a ukamaćuje se kao dugoročni kredit (45. god.)
sa kamatnom stopom od 2—4%, odnosno sa njihovom sredinom od 3%.


To zapravo znači da i odštetnu vrijednost 45. godišnje sastojine alepskog
bora na području šumskog gospodarstva Makarska, budući da se nalazi u I
(priobalnoj) zoni, možemo sa punim pravom i bez ikakve bojazni utvrditi po
formuli:


V45 = C . 1,0 p45


V45 = 120.000 X 1,0345


V45 = 120.000 X 3,7816 = 453.792


V4S = 453.792 N. din/ha ili


za 8,25 ha izgorjele 45. godišnje sastojine alepskog bora 3,643.784 N. dinara1).


Ovome iznosu bi, dakako, trebalo dodati sve učinjene troškove oko gašenja
požara i oduzeti vrijednost realiziranih sortimenata koji su zatečeni na požarištu
(cijena drva na panju).


Troškovi podizanja sastojine sadnjom sadnica u drugoj zoni se kreću oko


60.000 N. din/ha, a troškovi podizanja sastojine sadnjom sadnica u trećoj zoni
oko 20.000 N. din/ha. I njihove se vrijednosti na isti način izračunavaju samo
što u drugoj zoni dolazi u obzir opet bankovni kamatnjak, a u trećoj postotak
prirasta vrijednosti drvne mase koji valja utvrditi.
SUGESTIJE U VEZI STATUSA, TRETMANA I CILJA GOSPODARENJA
U PRIMORSKOJ OBLASTI SUMA


Prema čl. 4. st. 3 Osnovnog zakona o šumama — osnivanje šumsko-privrednih
područja vrši se prema prirodnim, ekonomskim i drugim uvjetima
koji ukazuju na jedinstvo i cjelinu područja, tako da se organizaciji koja njime


´) Pri utvrđivanju vrijednosti navedenih sastojina sa turističko-ekonomskog
stanovišta zanemarili smo troškove njihovog naknadnog održavanja, jer smo pretpostavili
da se oni izjednačuju s prihodima od sanitarnih i uzgojnih zahvata koji
se vrše u njima.


33
ŠUMARSKI LIST 1-2/1970 str. 36     <-- 36 -->        PDF

gospodari osiguraju uvjeti da ostvari i sredstvu za investicije na toni području.
A prema stavu 4. istog člana Zakona — šumsko privredno područje obuhvaća
šume i šumska zemljišta u društvenom vlasništvu i šume i šumska zemljišta na
kojima postoji pravo vlasništva, a koji sa šumama u društvenom vlasništvu, na
tom području, čine jedinstvenu prirodnu i ekonomsku cjelinu.


I prema 61. 20. istog Zakona o ciljevima gospodarenja šumama treba postojati
i ekonomsko-financijska osnova gospodarenja, a cilj gospodarenja se
određuje prema stanju šuma i potrebama kojima ona služi (proizvodnji, posebnoj
namjeni, opće korisnoj funkciji i dr.).


Svi naprijed izloženi brojčani podaci kao i duh citiranih zakonskih propisa
— omogućuju nam da u ovim kratkim razmatranjima dademo određene
sugestije koje mogu, u određenim uvjetima, u pojedinim regionima i prema
konkretnim prilikama biti prihvaćene ili odbačene od naše stručne javnosti,
a napose od one koja radi u takvim i sličnim uvjetima.


Naša privreda postaje sve više tržna, a mjesta proizvodnje ili privređivanja,
istovremeno — i sve više — bivaju i mjesta potrošnje, odnosno tržišta.
Za neke proizvode ili upotrebne vrijednosti moglo bi se više reći da imaju samo
nacionalna, dok se za naš turizam može nepobitno tvrditi da ima i predstavlja
svjetsko (internacionalno) tržište, kako proizvoda i usluga drugih grana
privrede, tako i proizvoda i usluga šumske privrede, a posebno u primorskoj
oblasti šuma. To je danas tako, a sutra će biti još više kada se realizira
projekt »Južni Jadran«, odnosno kada se postigne suglasnost za projekt »Srednji
i Sjeverni Jadran« koji se nalazi u fazi priprema za pregovore.


Prema tome suočeni smo sa činjenicom da već danas u našoj zemlji imamo
»međunarodno-tržište«, a u skoroj budućnosti će ono postati i »međunarodna
mjienjačnica«. Tim tržištem, kao uostalom i u cijeloj ekonomskoj historiji,
dominira zakon ponude i potražnje.


Uzaludno mu je više nuditi etate, kubike, Sortimente, smolu i šumarke daleko
od naselja i saobraćajnica, jer to ono ne traži i ne priznaje.


Ono hoće hlada, mirisa, zelenila, parkova, park-šuma, nasada, aleja, ozelenjenih
i drvećem zaštićenih kampova, turističkih objekata, weekend-naselja,
zatim vidikovaca, turističkih i izletničkih staza i lovnih objekata — ukratko
jedan širok asortiman upotrebnih vrijednosti koje šumska gospodarstva tog
područja mogu ponuditi.


Međutim tako intenzivan način privređivanja zahtijeva i dobru organizaciju
rada i vrlo tijesnu kooperaciju sa svim faktorima koji se bave turizmom
i žive od njega, a prije svega sa turističkim organizacijama određene komune,
regije ili cijele jadranske obale.


Šumarstvo u oblasti primorskih šuma danas ima više zajedničkog sa turizmom,
promatrajući ga kompleksno, nego sa šumarstvom u kontinentalnom
dijelu naše zemlje, u kome tržište, u prvom redu, priznaje etat, kubik, Sortiment
i si. iz čega se, uglavnom, i stvara ukupni prihod i dohodak, odnosno osobni
dohoci zaposlenih. To nedvosmisleno govori o velikoj razlici u načinu
privređivanja i stvaranja ukupnog prihoda, dohotka i osobnih dohodaka, kao
i o njihovoj strukturi, u navedene dvije šumske oblasti.


Prema tome apsolutno moraju biti različiti i tretmani, statusi i ciljevi gospodarenja
tim šumama. Čak su različite i njihove vrijednosti, pa i metode
njihova utvrđivanja.


Smatramo da nije dobro ni za jednu ni za drugu šumsku oblast, a niti za
njihov daljnji razvoj — držati ih administrativno u jednoj jednoobraznoj or
ŠUMARSKI LIST 1-2/1970 str. 37     <-- 37 -->        PDF

ganizacionoj strukturi, kao što je slučaj sa nekim našim područjima (Istra,
Gorski kotar i Hrvatsko primorje i si.).


Svako od tih područja moralo bi imati više samostalnosti i, kao takvo, rješavati
svoje probleme prema stvarnim i konkretnim prilikama, ne oslanjajući
se ni na kakve fondove (koji ne postoje) da im pokrivaju eventualne gubitke.


Na područjima određenih komuna, a u vezi sa njihovom razvojnom politikom
— uključujući i turizam kao kompleks — obavezno bi se morala izdvajati
sredstva za unapređenje šumarstva, a šumarstvo bi u primorskoj oblasti
šuma moralo učestvovati ne samo u riziku nego i u podjeli turističke dobiti.


Ako budemo i dalje čekali da nam posječeni kubik u Gorskom kotaru, Kapeli
ili Biokovu pošumi obalu i otoke, onda tome čekanju neće biti kraja, a ako
se organiziramo i orijentiramo tako da to uradi jedan ugostiteljski kompleks
iz svojih potreba i sredstava kao što su »Solaris«, »Podgora«, »Tučepi« i si., a
uslugom šumarskih organizacija — onda bi to moglo biti sutra i zato se treba
okrenuti tamo i to što prije to bolje.


LITERATURA I IZVORI:


1.
G o 1 u´bo vi 6, U. i M e š t r o v i ć, š.: Turistička renta kao funkcija šumskih
sastojina uz Jadransko more i magistralu. Šum. list 11—12/66.
2.
Kraljić , B.: Ekonomski elementi proizvodnje socijalističkog šumarstva, Zagreb,
1952.
3.
Kraljić, B., Plavšić, M. i Potočić, Z.: Šuma kao sredstvo radne organizacije.
(Recenzija Ekonomsko-metodološke studije ing. B. Šikića), Manuskript,
Zagreb, 1966.
4.
Plavšić, M., Kraljić, Z. i Potočić, Z.: Uputstvo za primjenu »Pravilnika
o utvrđivanju vrijednosti šuma«. Zagreb, 1966.
5.
Potočić , Z.: Priroda i funkcija rente u šumskoj privredi. Šum. list 9—10/1961.
6.
Š i k i ć, Br.: Šuma kao sredstvo radne organizacije (Ekonomsko-metodološka
studija), Manuskript, Beograd, 1965.
7.
T k a 1 č i ć, B., Š a f a r, J. i M a r u š i ć: O ekonomičnosti turističkih šuma na
jadranskom području. Šum. list 2—4/1965.
8.
Tomac , Z.: Prilozi problemu računanja vrijednosti šuma, Šum. list 3—4/1969.
9.
Mali šumarsko-tehnički priručnik. Zagreb, 1949.
10.
Službeni listovi SFRJ: brojevi 11/1965; 36/1965 i 10/1968.
11.
Taksativni i računovodstveni podaci Šumskog gospodarstva iz Makarske za
1968. god.
12.
Gospodarska osnova za gosp. jedinicu »Bašćanski Gaj«. Sekcija za uređivanje
šuma, Split, 1959. god.
13.
Podaci Turističkog saveza Skupštine općine Makarska za 1966, 1967 i 1968. god.
14.
Podaci Turističkog saveza SR Hrvatske.
15.
Podaci Komiteta za turizam SR Hrvatske.
16.
Podaci Narodne banke Jugoslavije.
Summary


In Yugoslavia the tourist industry is developing very rapidly. Through its
location and natural beauties Yugoslavia is increasingly attracting foreign and
domestic tourists. Tourist payments in foreign currency in Yugoslavia in 1964—1969
period increased by 3.3 times, which is very significant for a young branch of the
national economy, such as the tourist industry, possessing a real basis and all
preconditions for further systematic development. To the development of this
economy are subordinated not only many systemic solutions and banking mechanisms
in the sense of crediting it but also many technological processes of other
brauches of this country, s economy in order to meet the tourist industry requirements
in an as rapid rational and profitable manner as possible. Also forestry
ŠUMARSKI LIST 1-2/1970 str. 38     <-- 38 -->        PDF

äs a whole, and especially the forestry of the coastal areas of Yugoslavia make
significant encroachments into the technologies and objectives of the management
of coastal forests in order to do business in an as rapid, satisfactory and rational
manner as possible, and to render adequate services to the tourist industry. The
classical silvicultural systems intended for the timber production are no more
profitable, but profitable are the creation, maintenance and careful protection of
forests round hotels and other tourist facilities, round the main higways, camping
sites and settlements and other facilities of general and special interest being built
or under construction in the region of coastal forests.


Only during September of 1969, the SR of Croatia was visited by more than
5,000.000 foreign tourists from 25 countries and all continents, and in some tourist
places there stayed daily during the tourist season 10—15 times more domestic and
foreign tourists than the number of inhabitants. Under such conditions, of course,
every tree, every grove and especially forest stand has inestimable values, the more
so whem they represent sites suitabl for tourist earning and parking bots. In 1966,
w calculated that 1 ha of 40-ye -old Alepo-Pine stand yields through the camping
tourism about 270 times higher profits than is given by the same stand by the
value of the yearly volume increment of its growing stock.


In another place it was also found that a 45-year-old Aleppo-Pine stand had
from the touristeconomic standpoint a value up to 47 times higher per unit of area
than if the same stand was considered from the forest-economic standpoint (when
it is assessed by the value of assortments constituting its usable volume and the
standard stumpage price of the assortments).


Hence the need to care for such forests, to respect the requirements for their
special treatment, and to alter the up-to-present traditional goal of management.