DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1970 str. 23     <-- 23 -->        PDF

UĐK 634.0.652 (4—015)


PRILOG UTVRĐIVANJU VR´JEDNOSTI SASTOJINA U IZMIJENJENIM
UVJETIMA PRIVREĐIVANJA NA MEDITERANSKOM PODRUČJU


Dr ing. UROŠ GOLUBOVIĆ


Prema Osnovnom zakonu o šumama (SI. 1. br. 11/65) — na temelju 61. 1 st.
3 — šume i šumska zemljišta u društvenom vlasništvu kojima upravljaju privredne
i druge radne organizacije jesu osnovna sredstva tih organizacija (šumskih
gospodarstava), a prema Zakonu o sredstvima privrednih organizacija (SI.


1. br. 10/68) privredne organizacije ne mogu smanjiti vrijednost osnovnih sred
stava, a niti ih otuđiti bez naknade.
Osnovna sredstva privrednih organizacija sastoje se, prema citiranom
Zakonu, od stvari i prava koja čine osnovna sredstva, kao i iz novčanih sredstava
namijenjenih za nabavljanje tih stvari i prava.


Da bi neka stvar bila osnovno sredstvo ona prije svega mora biti proizvod
ljudskog rada, što će reći — u njoj mora biti opredmećen ili materijaliziran
ljudski rad, odnosno mora imati vrijednost i upotrebnu vrijednost. Osim toga
ima mora biti u proizvodnji i ne smije se potrošiti u toku jednog proizvodnog
procesa, odnosno, prema našim propisima, u toku jedne godine. To znači da
njezin vijek trajanja mora biti duži od godine dana. Nabavna vrijednost osnovnog
sredstva, isto prema našim propisima, mora biti veća od 1000 N. dinara
i ona se postepeno smanjuje (otpisuje) i prenosi na novi proizvod (prenesena
vrijednost) u obliku amortizacije1).


Clan 28. Osnovnog zakona o šumama propisuje da se vrijednost iskrčene
šume mora naknaditi, a sredstva naknade mogu se koristiti kao i sredstva
amortizacije šuma.


Članom 2. istog Zakona je određeno da se šume moraju održavati i obnavljati
tako da se trajno očuva njihova vrijednost i osigura trajnost.


Na osnovi navedenih zakonskih propisa gospodarenje šumama mora biti
tako vođeno da se njime stalno održava i povećava osnovni šumski fond, kako
po masi i površini, tako i po vrijednosti. Ako dođe, iz ma kakvih razloga, do
krčenja i smanjenja šumskih površina (požarima i dr.) na određenim lokacijama,
onda se mora na isto tolikoj površini podići nova šuma na istoj (u slučaju
požara) ili drugoj lokaciji. Zainteresirana stranka koja je tražila krčenje
šume ili je uzrokovala štetu (požar) — dužna je, na temelju 61. 30. Osnovnog
zakona o šumama, naknaditi vrijednost šume.


Na temelju »Pravilnika o utvrđivanju vrijednosti šuma« (SI. 1. br. 36/65.


— 61. 4. i 5.) vrijednost mladih šuma se izračunava na osnovi troškova podizanja
šuma, te postotka prirasta vrijednosti.
1) U šumarstvu postoje određena odstupanja od definicije osnovnih sredstava
pa zato i kažemo da su šume i šumska zemljišta »specifična osnovna sredstva«.
Osim to^a organi upravljanja mogu odlučiti da se .poneke stvari (kao što su motorne
pile) čija je nabavna vrijednost veća od 1.000 N. din. i vijek trajanja duži od
godine dana, tretiraju kao potrošni materijal ili alat!