DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1970 str. 19     <-- 19 -->        PDF

crnim borom u svima zonama submediterana od mora do najgornje granice
zajednice Carpinetum orientalis brucijski bor je konkurentski prosječno jači
i potiskuje crni bor; što je staništa bolje, crni bor je više subdominantan.


PRIVREDNO ZNAČENJE


Istraživanja o dimenzijama i kakvoći stabala brucijskog bora u odnosu na
crni i alepski bor pokazala su da se unošenjem brucijskog bora na odgovarajuća
staništa može mnogo povećati prihod.


Prihodna vrijednost takvih sastojina može biti dvojaka a i dvostruka:
proizvodnja drvne sirovine i turističko iskorišćavanje.


Šumoprivreda . Velika potražnja za drvom četinjača, općenito i osobito
u Jugoslaviji, nameće zadatak da se što racionalnijim postupcima povećava
omjer igličavih vrsta drveća. Površina njihovih sastojina na jadranskom
području je vrlo mlena a potražnja za drvom četinjača je velika, osobito na
otocima na koje je prevoz vrlo skup. Na području Istre i Kvarnera, u Dalmaciji
i na dalmatinskim otocima ima dobrih staništa za uspješnu proizvodnju
navedene drvne sirovine. Brucijski bor (i primorski u eumediteranu i korzički
na višim položajima submediterana) na determiniranim staništima može stvarati
vjerojatno podjednak prirast kao smrča u njenim autohtonim Piceetumima
Dinarida. Prihod se može povećati na nekim staništima: konsocijacijom
brucijskog bora s topolama koje brže rastu, imaju rijedak sklop i pliće zakorijenjivanje,
osnivanjem dvoslojnih sastojina, jer se te dvije vrste drveća međusobno
dobro podnose; kad se odrasla topolova stabla posijeku, njihovo trulo
korjenje još više rahli tlo, pa će bor bolje prirašćivati.


Turizam . Sve brži razvitak turističke privrede u čitavom svijetu zahtijeva
da se ubrzano grade objekti za smještaj sve većeg broja turista. Tako i u
Jugoslaviji, pogotovo na jadranskom priobalnom području koje uz naselja,
saobraćajnice, plaže, vidikovce i dr. nema dovoljno šumskog zelenila. Danas,
kad se brzo razvija turizam na kotačima, turizam nomadskog tipa, na tom području
nema dovoljno skloništa ni za automobile, ni za šatore, ni za komfornije
kampove. Postojeće priobalne šumske sastojine previše su opterećene turističkom
eksploatacijom (do 800 osoba i 250 kola po ha, umjesto oko 250 osoba
i 100 kola), oštećuju se, zbog zbijanja tlo je sve manje strukturno, često ih oštećuju
i uništavaju požari. Treba dakle osnivati nove tzv. turističke šume od
vrsta drveća bržeg rasta, široke, lijepe i gušće krošnje kakvu ima brucijski bor.


S obzirom na promjer njegove krošnie, nije potreban velik broj stabala po
jedinici površine: na boljim staništima oko 600—1000 stabala po ha. Promjer krošnje
tog bora starog oko 10—20 godina iznosi prosječno 3,5—5 m, te horizontalna
projekcija 600 krošanja zasjenjuje oko 7.000—9.000 m2 površine zemljišta. Na području
Istre i Kvarnera ima svojta brucijskog bora koje imaju vrlo guste, veoma
široke i osobito lijepe krošnje, pa bi se genetičkom selekcijom mogli iz populacije
izlučiti i hibridizacijom oplemeniti biotipovi specijalno za potrebe turističke privrede.
Može se izvršiti i konsocijacija s topolama.


BIOEKOLOŠKI POKAZATELJI ZA PROŠIRIVANJE AREALA


Rezultati istraživanja izneseni sažeto u prvom članku i u ovom za područje
Istre, Kvarnera i Hrv. primorja dovode do zaključka da se brucijski bor može
unositi na staništa na kojima se crni i alepski bor nedovoljno razvijaju. Brucijski
bor, razmatrajući u širokoj prosječnosti, može se uspješno introducirati