DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1969 str. 58     <-- 58 -->        PDF

c/flekcalosi


PROF. Dr. JURAJ KRPAN
(1914—1969)


Dne 22. rujna 1969. umro je u 56. godini
života prof, dr Juraj Krpan, red. sveučilišni
profesor, predstojnik Katedre za
mehaničku preradu drva i predstojnik
Zavoda za istraživanja u drvnoj industriji
Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.


Juraj Krpan rođen je 8. svibnja 1914. u
Sv. Roku, kotar Gračac. Osnovnu školu
završio je u Sv. Roku, a gimnaziju u Slav.
Požegi. Nakon toga upisuje studij šumarstva
na Šumarskom odsjeku Polj. šumarskog
fakulteta u Zagrebu, koji je studij
završio i diplomirao 1938. godine. Službovao
je kod šumarija Belje, Udbina i Krasno.
U toku okupacije namjestio se u Beogradu,
odakle je 1945. godine mobiliziran
u JNA. Poslije demobilizacije, početkom
1946. godine, službuje kao upravitelj šumarije
u Novoj Raci, u Ministarstvu šumarstva
NRH u Zagrebu, kao direktor
tvornice ukočenog drva »Rade Šupić« na
Rijeci i kao glavni inženjer u Glavnoj direkciji
finalnih proizvoda Ministarstva
drvne industrije NRH u Zagrebu.


Od 1950. godine aktivno radi na Šumarskom
fakultetu u Zagrebu najprije kao
asistent, a kasnije kao docent, izvanredni
i redovni profesor. Doktorat nauka ste


kao je 1954. godine na Sveučilištu u Zagrebu,
obranivši disertaciju pod naslovom
»Istraživanja točke zasićenosti vlakanaca
važnijih domaćih vrsta drveta«.
Habilitiran je na Šumarskom fakultetu
1955. godine na osnovu habilitacijskog rada
pod naslovom »Odnos između utezanja
i sadržaja vode u drvu«. Izabran je
za docenta 1955. godine, za izvanrednog
profesora 1959. godine a za redovnog profesora
1961. godine na Šumarskom fakultetu
u Zagrebu.


U 20 godina svoga rada na Šumarskom
fakultetu prof, dr Juraj Krpan razvija živu
i plodnosnu aktivnost na znanstvenom,
pedagoškom i stručnom području. Pored
toga on ulaže svu svojti energiiu i znanje
u orfanizaciju nastave i znanstvenoistraživačkog
rada na Drvnoindustriiskom odjelu.
koji ie 1951. godine osnovan kao samostalan
odsjek Šumarskog odiela Poli.
šumrircko2 fakulteta. Prof. dr Juraj Krpan
bio ie na mnoirim dužnostima Šumar´
kn-n fakulteta: član Vijeća nastavnika,
Savieta Fakulteta, Savjeta sveučilišta,
prodekan, pročelnik Drvnoindustrijskos
odiela, a u škol. godini 1966/67. i 1967/68.


h:o ie dekan šumarskog fakulteta. U škol.
godini 1968´69. b;o ie preds´ednik Upravnog
odbora. Predstojnik je Zavoda odnosno
Katedre za mehaničku preradu drva
od njezinog osnutka do svoje smrti. U toku
osnivanja 1967/68. izabran je za predstojnika
Zavoda za istraživanja u drvnoj
industriji Šumarskog fakulteta. On je Šumarski
fakultet zastupao u Zajednici šumarskih
fakulteta SFR Jugoslavije. Pored
toga prof, dr Juraj Krpan sudjelovao je
na nekoliko internacionalnih sastanaka
tako na ipr. na internacionalnom simpoziju
o cerovini održanom 1963. godine u
Budimpešti, na internacionalnom simpoziju
o sorpciji i reologiji održanom 1965.
godine u Miinchenu i na proslavi 100-godišnjice
osnivanja Šumarskog fakulteta u
Hannover-Mündenu Univerziteta u Göttingenu
održanoj u proljeće 1968. godine.
Njegova aktivnost na znanstvenom i pedagoškom
radu najholje se ogfleda u broju
objavljenih znanstvenih i stručnih radova,
kao i u objavljivanju udžbenikapriručnika iz svoje uže specijalnosti hidrotemičke
obrade drva i tehnologije fur
ŠUMARSKI LIST 11-12/1969 str. 59     <-- 59 -->        PDF

nira i ploča. Ukupno je objavio preko 40
znanstvenih i stručnih radova u raznim
stručnim časopisima (Šum. list, Zagreb;
Holz als Roh- und Werkstoff, Berlin, i
dr.), pored toga objavljeno je više stručnih
radova u Šum. enciklopediji, I i II
svezak, Zagreb 1959 i 1963, kao i u Tehničkoj
enciklopediji, III svezak, Zagreb 1969.
Od skripata, udžbenika i priručnika spominju
se skripta iz Hidrotermičke obrade
drva, Tehnologije furnira i ploča kao i
Tehnologije specijalnih proizvoda iz drva;
udžbenici s područja Hidrotermičke obrade
drva (2. izdanja 1958 i 1965), priručnik
iz područja Tehnologije furnira i ploča
(1951.) i Drvnoindustrijski priručnik, I
svezak (1967, zajedno s prof. dr. I. Horvatom).
U njegovoj ostavštini ostalo je
neobjavljeno: jedan znanstveni rad s područja
tehnologije furnira i ploča, jedan
stručan rad s područja tehnologije speci


jalnih proizvoda iz drva. U toku svoje bolesti
završio je zadnju redakciju udžbenika
i priručnika »Tehnologija furnira i
ploča« (cea 400 str.).


U toku svoga rada na šumarskom fakultetu
prof, dr Juraj Krpan razvio je
vrlo živu suradnju između Šumarskog fakulteta
s jedne strane i srodnih znanstvenoistraživačkih
institucija u zemlji i u
inozemstvu s druge strane kao i između
fakulteta s jedne strane i drvnoindustrijskih
poduzeća diljem naše domovine s
druge strane. To se najbolje ogleda, pored
brojnih objavljenih znanstvenih i stručnih
radova, i u vrlo velikom broju elaborata
o rekonstrukciji, idejnih i glavnih
projekata, ekspertiza i recenzija o rekonstrukcijama
i investicionim programima.
To je ona aktivnost profesora Krpana
kod koje je on neposredno prenosio u
praksu svoje bogato teoretsko znanje i
neocjenjivo stručno iskustvo u cilju daljnjeg
razvoja i unapređenja drvne industrije.


Prof. dr Krpan umro je uslijed teške i
neizlječive bolesti. Smrt je prekinula njegov
plodonosan život u najboljim, najaktivnijim
godinama. Neumoljiva smrt otela
je njegovoj porodici čvrst i pouzdan
oslonac, a drvnoindustrijskoi struci, nastavi
i nauci vrsnog stručnjaka, nastavnika
i znanstvenog radnika, koji je cio svoj
životni vijek posvetio razvoju i unapređenju
drvne industrije.


Lik profesora Krpana, plemenitog i uzornog
čovjeka, savjesnog i neuomornog
radnika zadržat će u trajnoj uspomeni
stručnjaci i radnici drvne industrije, nastavnici
i suradnici kao i studenti šumarskog
fakulteta.


RADOVI PROF. Dr JURE KRPANA


A. Naučni radovi
1. Iskorišćavanje bukovih trupaca za
ljuštenje (The yiöld of beechwood rotary
logs), 1954; Šum. list, 75 (3/4): 121—142,
Zagreb;
2. Istraživanje higroskopske ravnoteže
uzduha i drveta (Investigations about
moisture equilibrium content between air
and wood); 1953; Glasnik za šumsike pokuse,
broj 11: 5—51, Zagreb;
3. Untersuchungen über dem Fasersättigungspunkt,
des Buchen-, Eichen-, Tannen-
und Fichtenholzes, 1954; Holz als
Roh- und Werkstoff, Bd. 12, 84—91, kraći
izvod disertacije; Berlin;
4. Istraživanja točke zasićenosti vlakanaca
važnijih domaćih vrsta drveta (The
investigation of the fibre-saturation point
of several more important native wood
species), 1957; disertacija;
5. Odnos između utezanja i sadržaja vode
u drvu (Relationship between shrinkage
and moisture content of wood). 1960;
Glasnik za šumske pokuse 14: 127—132,
Zagreb, Habilitacijski rad; Glasnik "za
šumske pokuse 14: 127—132, Zagreb;
6. Sadržaj vode u sirovoj bukovini (The
moisture content in the living beech-tree),
1956. šum. list 80 (11/12), 386—392, Zagreb;
7. Istraživanje točke zasićenosti vlaikanaca
mekih listača (Investigation of the
fibre-saturation point of softwoods, 1957;
Anali za eksperimentalno šumarstvo, 2:
297—307, Zagreb;
8. Odnos između volumena pora i točke
zasićenosti žice (The relationship between
the void volume and the fibresaturation
point of wood), 1957; Anali" za eksperimentalno
šumarstvo, 2: 31—37, Zagreb;
9. Odnos između širine goda, širine kasnog
drva i točke zasićenosti (The relationship
between the width of the annual
ring and the fibre-saturation point as well
as between the width of latewood and the
fibre-saturation point), 1957; Anali za eksperimentalno
šumarstvo, 2: 25—31, Zagreb;
10. Istraživanje ploča iverica (Untersuchungen
über den Holzspanplatten), u rukopisu,
izrađeno u zajednici s prof, dr I.
Horvatom i prof, dr R. Benićem, Zagreb,
1957;
11. Istraživanje prirodnog sušenja ogrijevnog
drva (Investigations about the air
seasoning of firewood), 1958; Drvna industrija
9 (11/12): 154—164, Zagreb;
12. Fizička i mehanička svojstva izolacionih
ploča (Physical and mechanical


ŠUMARSKI LIST 11-12/1969 str. 60     <-- 60 -->        PDF

properties of insulation — noncompressed
— boards), 1960; Drvna industrija, 11
(3´4): 34—40; Zagreb;


13. Utezanje i krivulja sušenja bukovine
(The shrinkase and drying curve of
beechwood), 1960; Drvna industrija, 11
(3/4): 53—54; Zagreb;
14. Die Physikalischen und mechanischen
Eigenschaften von Holzfaserplatten,
Holz als Roh- u. Werkstoff, 18: 452—458,
Berlin;
15. Vergleichende Untersuchungen der
physikalischen und mechanischen Eigenschaften
von Tischlerplatten, 1961; Holz
als Roh- u. Werkstoff, 19: 27—50, Berlin;
16. Gubitak kod brušenja sperovanog
drva (The loss at plywood sanding), 1960;
Drvna industrija, 11 (11/12): 179—181, Zagreb;
17. Čvrstoća lijepljenja stolarskih ploča
(Leimfesti.gkeit van Tischlerplatten) 1961;
Drvna industrija, 12 (1/2): 11—15, Zagreb;
18. Istraživanje prirodnog sušenja bukove
piljene građe (Investigation of air seasoning
sawn beechwood). U štampi u
Glasniku za šumske pokuse, Zagreb;
19. Istraživanje iverica od pozdera. 1962;
Drvna industrija, 13 (11/12): 170—177, Zagreb;
20. Analiza radnih uvjeta kod upotrebe
karbamid-formaldehidnog ljepila Urofix-
MA 207 u izradi šperploča u SR Hrvatskoj
(rukovodilac tema). Rad vršen po Institutu
za drvo u Zagrebu, prof, dr J. Krpan
rukovodilac teme, na toj temi surađivali
brojni stručnjaci. Zagreb 1965;
21. Schwankungen des Feuchtigkeitsgehalts
in der Produktivon von Buchensperplatten.
1965; Holz als Roh- und Werkstoff,
23; 309—312, Berlin;
22. Smanjivanje debljine furnira za vrijeme
lijepljenja u proizvodnji šperploča,
(pripremljeno za štampu), 7 strana teksta
i 3 crteža.
B. Stručni radovi
1. Fineer in Triplexindustrie, 1951; De
Hout Handel 17, s. 165—167, Schiedam,
Holandija;
2. Prijedlog jugoslavenskog standarda
za vezano drvo, 1950; Standardizacija 5,
s. 188—189, Beograd;
3. Prijedlog jugoslavenskog standarda
za furnir, (u zajednici s M. Tomljanovićem),
1950; Standardizacija 5, s. 186—188,
Beograd;
4. Više stručnih radova i prikaza (Avionske
drvo, Furnir, Igračke, Intarzija, Kalupi
i potpetice) objavljenih u Šum. enciklopediji,
I svezak, 1959, Zagreb;
6. Novi rnadisonski režimi za umjetno
sušenje drveta, 1956; Šumarski list, 80
(2/3), s. 37—43, Zagreb;
7. Savijanje masivnog drveta, 1956; Drvna
industrija, 7(9/10), s. 130—140, Zagreb;
8. O procesu umjetnog sušenja drveta,
1957; Drvna industrija, 8 (5/6),´s. 81—96,
Zagreb;
9. Sušenje drva centrifugiranjem, 1959;
Drvna industrija 10 (1/2), s. 2—6, Zagreb;
10. Pomoćna oprema za sušenje drva,
1962; Drvna industrija 13 (1/2), s. 2—11,
Zagreb;
11. Drveni briketi, 1962; Drvna industrija,
13 (7/8), s. 128—131, Zagreb;
12. Više stručnih radova i prikaza (Ploče,
Sanduci, Sušenje, Sušionice, Tokarstvo,
Odobreno drvo, Vuna drvena) objavljenih
u Šumarskoj enciklopediji, II svezak,
1967, Zagreb.
13. Više stručnih radova i prikaza (Sušenje
piljenog drva, Izrada furnira, Proizvodnja
lakih građevinskih ploča, iverica
i vlaiknatica) objavljenih u Tehničkoj enciplokediji,
III svezak, (poglavlje Drvo,
mehanička prerada), 1969, Zagreb.
C. Predavanja, udžbenici i priručnici
1. Furniri i šperovano drvo, 1951; priručnik,
Zagreb;
2. Sušenje i parenje drva, 1958; udžbenik
i priručnik, s. 1—237, Zagreb. Izdanje
Udruženja drvne industrije Jugoslavije i
Instituta za drvnoindustrijska istraživanja;
3. Industrija furnira i ploča, 1961; skrirjta,
s. 1—237, štamparija AGG fakulteta,
Zagreb;
4. Specijalni .proizvodi iz drva, 1961;
»kripta, s. 1—101, Zagreb;
5. Sušenje i parenje drva, 1961; skripta,
s. 1—258, za VTŠFOD, Nova Gradiška;
6. Sušenje i parenje drva, 1965; udžbenik
i priručnik, 2. izmjenjeno izdanje, s.
1—372, Zagreb;
7. Furniri i ploče, 1967; poglavlje u Drvnoindustrijslkom
priručniku, I dio, s. 831—
1000, Zagreb;
8. Sušenje i parenje drva, 1967; poglavlje
u Drvnoindustrijskom priručniku, I
dio, s. 1001—1121, Zagreb;
9. Specijalni proizvodi iz drva, 1965;
skripta, 2. izmjenjeno izdanje, s. 1—113,
Zagreb;
10. Specijalni proizvodi iz drva, 1968;
rukopis, s. 1—69, pripremljen za objavljivanje
u Drvnoindustrijskom priručniku,
II dio, Zagreb;