DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1969 str. 51     <-- 51 -->        PDF

cStcana bleuend Uteeatuea


D0LE2AL, KORF, PRIESOL


HOSPODARSKA


Statni zemedelske nakladatelstvi Praha,
1969. Knjiga ima 403 strane, 65 slika, 54
tabele i 4 mape.


Materija je podijeljena na tri dijela.
Prvi se odnosi na teoriju uređivanja šuma
(311 strana), drugi obrađuje uređajni
elaborat (311—381 str.) a treći problem
daljeg razvoja uređivanja šuma (381—395
str.). Nakon toga slijedi popis literature,
zatim kazalo autora i na koncu index
stručnih termina. Ovu knjigu su napisala
trojica autora od kojih su prva dva profesori
a treći je docent. Sva trojica su poznati
i uvaženi znanstveni radnici a prof.
Do´eža l je pored toga doctor honoris
causae. Simpatično je da je u sadržaju
knjige naznačeno po poglavljima koju su
materiju obradili pojedini autori.


Doleža l je obradio pojam, ulogu i
cilj uređivanja šuma, vremensko uređivanje
šuma, metode uređivanja šuma, određivanje
etata, planiranje, prostorno uređivanje
šuma, izradu uređajnog elaborata
i razvoj uređivanja šuma.


Prieso l počinje s historijskim razvojem
uređivanja u Čehoslovačkoj od


UPRAVA LESU


1373, spominje poznati dokumenat Marije
Terezlje od 1769, Hartigovu (1795)
i Cottin u (1804) knjigu prelazeći na
Šumarsku akademiju u Banskoj Štiavnici
(1807) sa prvim profesorom H. D. W i 1kenso
m .koji je uveo u toj zemlji uređivanje
šuma. Zatim Prieso l govori o
ekonomskim principima uređivanja šuma
pa onda o planiranju u šumarstvu i u uređivanju
šuma, o razdjeljenju šuma, o
normalnoj šumi te konačno o izradi uređajnog
elaborata.


K o r f se ograničio na produkcioni pro


ces, na rast i prirast te je u jednostav


nim formulama, grafikonima i tabelama


objasnio zakonitosti u tom području.


Kako se vidi ova knjiga o uređivanju


šuma je timski rad triju poznatih struč


njaka. Nije čudo da je uspjela i da pred


stavlja moderno djelo iz područja taksa


cije u toliko više što su se autori pored


originalnih podataka služili uvelike evrop


skom suvremenom stručnom literaturom.


Od jugoslovenskih autora pozivaju se na


Majnarića, Miletića i Klepca.


Prof. dr Dušan Klepac


IVAR SAMSET, RAGNAR STR0MNES OG TORE VIK


HOGSTUNDERS0IKELSER I NORSK GRAN- OG FURUSKOG


(Istraživanja rada na sječi i izradi u smrekovim
i borovim sastojinama u Norveškoj).
Meddelelser fra Det Norske Skogforsoksvesen,
Nr. 95, Bind XXVI, Hefte


2.
(Glasnik norveškog instituta za istraživanja
u šumarstvu), Vollebekk 1969.
Ovaj broj glasnika ima 542 strane teksta,
u kojem se nalazi 120 tabela te 111 fotografija
i grafikona. Osim toga na osam
stranica je popis literature i tri formulara
za snimanje. Na kraju knjige na 53
strani je rezime na engleskom jeziku.


U ovoj je radnji detaljno izložen studij
rada i vremena na sječi i izradi. Knjiga je
podijeljena na uvod i četiri poglavlja:


1.0 Pregled literature
2.0 Terenska istraživanja i obrada podataka
3.0 Rezultati analize istraživanja rada
na sječi i izradi
4.0 Istraživanja fiziologije rada.
U uvodnom dijelu se navodi da su 1950
godine u Norveškoj dobivena prva detaljna
istraživanja rada na sječi i izradi. Tada
je Institut za šumarska istraživanja
nastavio istraživanja rada i vremena, dopunjujući
ova istraživanja fiziološkim istraživanjima.
Oko 1960 godine počeli su
se nrimijenjivati strojevi za guljenje kore,
a također se specijalnim traktorima
počela izvlačiti iz šume cijela debla. Zbog
promjene metode rada na sječi i izradi u
šumi, trebalo je izraditi nove »tarife« za
plaćanje radnika.
1964. godine počela su detaljna istraživanja
rada i vremena na sječi i izradi
u smrekovim i borovim sastojinama u
Norveškoj. Radni proces na sječi i izradi
je tako raščlanjen, da bi rezultati istraživanja
mogli poslužiti i kod potpune me
ŠUMARSKI LIST 11-12/1969 str. 52     <-- 52 -->        PDF

hanizacije radova na sječi i izradi u budućnosti.


1.0 Pregled literature
U ovom poglavlju navodi se da je 1855


g. izdana prva knjiga u kojoj je bilo riječi
o potrebi poboljšanja rada u eksploataciji
šuma. Prvi moderni pokusi kod radova
na sječi i izradi započeti su 1927.
g. Prikupljanje statističkih podataka o
radovima na sječi i izradi na području cijele
države poduzeto je 1938—39. godine.
1947—4-8 Institut za šumarska istraživanja
je poduzeo prve studije vremena, pri
čemu je mjeren utrošak vremena 17 radnika,
kod sječe i izrade 6.373 smrekova
stabla. Mjerenje utroška vremena je vršeno
odvojeno za pojedine radne zahvate.
Određivanja oblika stabala i dimenzija
krošnje je vršeno pomoću relativnih visina
stabala. Predloženo je da se tarifni
stavci za plaćanje radnika odrede po 1 m3
s dodatkom po stablu, ovisno o kubaturi
stabala i relativnoj visini. Posebna je pažnja
posvećena učinku rada ručnih i motornih
pila. Utrošak energije određen je
mjerenjem frekvencije pulsa.


Istraživanja su nastavljena od 1948 do
1965 !g. Važan događaj je da se 1963. godine
za kresanje grana počela upotrebljavati
motorna pila. Konstatira se, da se
zbog poboljšanja oruđa, tehnike sječe i
izvlačenja dnevni učinak radnika kod sječe
i izrade povećao od 3,85 rn3 na 9,90 m3.


2.0 Terenska
istraživanja i obrada
podataka
U ovom poglavlju se navodi da su sastojine
u kojima su vršena najnovija istraživanja
klasificirane na slijedeći način:
1. Sastojine s kvalitetnim, punodrvnim
stablima slabe granatosti; 2. Sastojine
sa stablima prosječnog kvaliteta,
znatne granatosti; 3. Planinski tip sastojina
s jako granatim i malodrvnim stablima.
Istraživanjem su obuhvaćene stare
sastojine kao i one u kojima su vršene
prorede. Ova istraživanja su vršena za
vrijeme ljetne i zimske sječe u 1965. godini.


Studijem vremena je obuhvaćeno vrijeme
radnog mjesta (Work place time) te
vrijeme obroka. Utrošak vremena je mjeren
posebno za svaki radni zahvat. Kod
istraživanja su sudjelovala 24 radnika.
Radna je sposobnost radnika ispitivana
fiziološkim metodama: potroškom kisika
i mjerenjem frekvencije pulsa.


Dok je kod istraživanja 1947—48. istraživan
rad ručnom pilom, prilikom ovih se
istraživanja radilo isključivo motornom
pilom; od 1963. motorna se pila upotreb


ljava i za kresanje grana. Guljenje kore
se od 1960. većinom vrši polupokretnim
strojevima.


U šumi su izrađivani tehnički sortimenti,
celulozno drvo okorano i nedkorano,
zatim debla potpuno i djelomično okresana
sjekirom ili motornom pilom te cijela
stabla (samo obaranje). Stabla su podijeljena
po obliku, granatosti i debljini
kore u tri klase. Širina krošnje je uzeta
kao indikator debljine grana. Posvećena
je pažnja dimenzijama krošnje kao faktoru
o kome ovisi utrošak vremena za
kresanje grana. Također je posvećena pažnja
istraživanju odnosa između relativne
visine stabla i dužine te širine krošnje.
Relativna visina stabla i Di,s pokazali su
se potpuno pouzdani faktori o kojima ovisi
proizvodnost rada kod sječe i izrade.


Teren je podijeljen u dvije grupe: ravan
i neravan teren. Uzeto je u obzir i
debljina sniježnog pokrova te temperatura
zraka. Mjerenje utroška vremena je
vršeno kronometrom, povratnom metodom.
Cilj je bio utvrditi utjecaj metode
rada i uvjeta rada na učinak radnika.
Kao mjerilo učinka radnika nije uzet normalni
učinak, pa stepen učinka nije procjenjivan.
Kao mjerilo učinka uzet je prosječni
učinak koji se određuje pomoću
tzv. »standard stands« (standardne sastojine).
Kod ispitivanja mjeren je učinaik
standardnih »kontrolnih« radnika, koji su
radili uz razne sastojinske i terenske uvjete.


Podjela ukupnog vremena (total time)
razlikuje se donekle od podjele u Njemačkoj.
Suština je i ovdje u tome da se
radna operacija dijeli na radne zahvate i
prekide. Vrijeme koje se utroši u toku
trajanja radnog dana kao efektivno vrijeme
i prekidi je tzv. vrijeme radnog mjesta
(Work place time).


Detaljnim studijem vremena obuhvaćeno
je 25.363 posječena stabla. Utrošak
vremena je mjeren i kod radnika u redovitoj
proizvodnji. Ovim dopunskim istraživanjem
je obuhvaćeno 59 radnika u toku
2.766 radnika-dana.


Obračun podataka je izvršen kompjuterima.
Za pojedine radne zahvate pomoću
jednadžbi za jednostavnu i multiplu
korelaciju izračunata je korelaciona veza
između utroška vremena kao ovisne varijable
i uvjeta rada kao neovisnih varijabli.


Istraživanja opterećenja radnika za vrijeme
rada vršena su mjerenjem frekvencije
pulsa i utroškom kisika. Kod mjerenja
pulsa, primijenjena je za studij vremena
metoda trenutačnih opažanja s intervalom
o.d 1 minute.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1969 str. 53     <-- 53 -->        PDF

3.0 Rezultati analize
istraživanja rada
na sječi i izradi
Izračunata tj. računski izravnat a vremena
pojedinih radnih zahvata ipo stablu
odnose se na ravan teren bez zapreka.
Tim vremenima se na račun otežavajućih
okolnosti terena obračunavaju dodaci pomoću
dodatnih faktora. Utrošci vremena
su računati u 1/10 minuta; negdje su primiejinjene
regresione jednadžbe jednostavne,
a negdje multiple korelacije. Neovisne
varijable u jednadžbama za izjednačenje
vremena pojedinih radnih zahvata
su slijedeće:


Prelaz od stabla do stabla: snijega lopatom: eh; direktan rad na
obaranju stabala: Di,s; pomoćni radovi
kod obaranja stabala: Di,n; kresanja grana:
Di,3, hr, eh, Ki; prikrajanje: Di,3, hr, et,
(Kao faktor utroška vremena kod obaranja
računat je ´koeficijent panja); Prepisivanje:
hr, Di,3; guljenje kore: Di,s, hr,
e,„ t; udaranje brojeva i zapisivanje: Di,3,
hr; sakujpljanje alata: Di,s, e,,.


g = međusobna udaljenost stabala (m);
eh = dubina snijega u sastojini (dm);
Di,3 = prsni promjer stabla (cm); hr =
relativna visina stabla; Ki = dužina krošnje
u "Vo od visine stabla; t = .temperatura
zraka u ° C.


U tabelama je za određene uvjete rada
prikazano postotno učešće vremena za pojedine
radne operacije. Najviše vremena
otpada na kresanje grana i guljenje kore.


Zbog otežavajućih okolnosti terena, osnovnom
tehnološkom vremenu daje se
dodatak u obliku postotka.


Na osnovu obračunatih podataka konstruirane
su tabele osnovnog tehnološkog
vremena pojedinih radnih zahvata, za pojedine
metode rada, posebno za smreku
i bor. Tabele se dijele na osnovne tabele
(basic tables) i dodatne tabele (additio-
nail tables). U osnovnim tabelama su utrošci
vremena za stabla pr. promjera od
12 om do 40 cm posebno za debljinske
stepene po 2 cm i relativne visine od 0,8;
0,9; pa do 1,6. U dodatnim tabelama je
dodatno vrijeme utroška vremena pojedinih
osnovnih zahvata zbog debljine pokrova
snijega u sastojini, niskih temperatura,
međusobne udaljenosti stabala i
dužine krošnje.


Promatrajući rezultate istraživanja sječe
i izrade okoranih sortimenata, konstatirano
je da je od 1945 do 1965 vrijeme
sječe i izrade po 1 m3 opadalo prosječno
za lp/o godišnje i to zahvaljujući novoj
tehnici rada i primjeni motorne umjesto
ručne pile.


Delay time (zbroj vremena povremenih
radova, ličnih potreba, odmora i opravdanih
prekida — dodatno vrijeme) kreće
se od 24—31°/o na operativno vrijeme (Effective
time). Vrijeme radnog mjesta
(Work place time) je produkt efektivnog
vremena i koeficijenta dodatnog vremena.
Također je određen koeficijent dodatnog
vremena efektivnom vremenu, da bi
se dobilo totalno vrijeme (1,473—1,556).
Totalno vrijeme (m3/h) izračunato je za
stabla raznih promjera i relativnih visina,
posebno za pojedine metode rada odnosno
za smreku i bor te je prikazano tabelarno.
Konstatirano je da se usvajanjem
novijih metoda sječe i izrade učinak
rada znatno povisio.


Kod sastavljanja tarifa (tabela) za plaćanje
radnika po učinku, preporučuje se
da se kao normalni, odnosno prosječni uvjeti
uzmu: temperatura —4° C; debljina
snijega 40 cm; međusobna udaljenost stabala
doznačenih za sječu 6 m. Konstatira
se da postojeće tarife treba kompletirati
pomoću rezultata provedenih istraživanja.


Dokazalo se da totalno vrijeme po stablu
ovisi o Di,a pa su postavljene jednadžbe
totalnog vremena. Di,s se pokazao i
kao pouzdana osnova za određivanje akordnog
stavka kod sječe i izrade, tako
da se mogla postaviti jednadžba za plaćanje
rada po 1 cm Di,3: y = b . Di,3. Na
osnovu ove jednadžbe određeni su troškovi
sječe i izrade po stablu, za pojedine
debljinske i visinske razrede, za pojedine
metode rada.


4.0 Studij fiziologije rada
Kod mjerenja pulsa određena je frekvencija
pulsa na minutu za svakog radnika,
kod izvođenja određenog radnog zahvata.
Mjerenja pulsa vršena su za vrijeme
rada svake 3 minute u trajanju 15 ili
30 sekundi. Kod nekih radnika puls neznatno
varira u toku radnog dana, što
znači da ovi radnici imaju iskustva i mogu
.regulirati napor pri radu pa prema
tome i puls, obzirom na tretirani radni
zahvat. Za frekvenciju pulsa od veće je
važnosti učešće statičkog opterećenja pri
radu, nego samo naprezanje pri radu. Prema
dobivenim rezultatima o frekvenciji
pulsa kod izrade neokoranih sortimenata,
najteži su radni zahvati kresanje grana
i ručno rukovanje trupcima. Pokazalo se
da se postignuta frekvencija pulsa kod
nekog radnog zahvata prenosi i na slijedeći
zahvat premda se ovaj obzirom na
težinu rada može razlikovati od prethodnog.
Između pojedinih radnika postoje
individualne razlike u frekvenciji pulsa.
Frekvencija pulsa je u prosjeku manja


413
ŠUMARSKI LIST 11-12/1969 str. 54     <-- 54 -->        PDF

kod kresanja grana motornom pilom nego
sjekirom. Kod obranja, kresanja grana,
trupi jenja i ručnog rukovanja trupcima,
brzina pulsa je veća za bor nego za
smreku.


Kod istraživanja utroška energije, konstatirano
je da potrošnja kisika kod pojedinih
metoda sječe i izrade varira od
1,03 do 1,85 l/min ili 4,10 do 7,90 Khal/min.
Istražen je utrošak energije i za pojedine
radne zahvate kod pojedinih metoda
rada.


Da bi se odredilo opterećenje radnika
za vrijeme rada, primijenjen je kao mjerilo
iskorišteni postotak kapaciteta rada
(Work capacity). Laboratorijskim putem
je ispitan odnos između količine utrošenog
kisika i frekvencija pulsa, tako da se
kasnije za vrijeme rada, na osnovu frekvencija
pulsa mogao odrediti potrošak


cStcani Stcućni ćaSapiSl


SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FÜR
FORSTWESEN - JOURNAL FORESTIER
SUISSE — ZÜRICH


1 — 1969. — Ju n go, J.: Aktuelni problemi
šumarske politike u Švicarskoj. —


Lam p recht , H.: Neka šumskouzgojno-
ekološka razmišljanja sa svjetskog aspekta.
— Keller , Th.: Laboratorijski pokus


o utjecaju inhibitora transpiracije na izmjenu
plinova kod biljaka četinjača. —
Küg l er, Fr.: Pokušaj okarakteriziran ja
sibirske prašume, tajge.
2 — 1969. — Robert, J.-F.: Uređivanje
šuma i šumarska politika. — K ä 1 i n,


W. i Aebi, F.: Ekonomika šumarstva u
kantonu Schwyz. — E i b e r 1 e, K.: O tvoru
(Mus tela pu tori us) u Švicarskoj.
3/4 — 1969. — Horisberger, D.: Interpretacija
rezultata inventure po metodi
uzoraka u kantonu Waadt. — Prpić ,
B.: O utjecaju oblika debla i staništa na
otpornost obične smreke prema vjetru.


— Eiberle , K.: O sastojinskim odnosima
u šumskom rezervatu »Girtsel« kod
Gamlikon-a u Repischtal-u. — Ott, E.:
Prilog racionalizaciji šumarstva — diskusija
na osnovi prikaza šumsko-uzgojne literature.
5 — 1969. — Kurth , A.: Regionalni
plan uređivanja šuma za područje Gäu
u kantonu Solothurn. — Schiller, G.,
D e I c 6, G. i Ciocco, A.: Prilog generalnog
planiranja šumarstva za jedno alpsko


kisika. Postotak kapaciteta rada je odnos
između stvarno utrošenog kisika za vrijeme
rada i maksimalno mogućeg utroška
kisika. Konstatirano je da se primjenom
motorne pile i savremenih metoda rada
utrošak energije smanjio na 60°/o do SOVo
u odnosu na raniji utrošak. Pokazalo se
da većini radnika odgovara rad uz 50°/o
iskorištenja radnog kapaciteta, tako da
pri tom ne dolazi do znatnog povećanja
frekvencija pulsa. Opterećenje radnika je
prikazano i tzv. kumulativnim diagramima,
na kojima je prikazano postotno učešće
pojedinih frekvencija pulsa u toku
radnog dana. Konstatirano je da je frekvencija
pulsa pri radu u zimskoj rieriodi
nešto veća nego u ljetnoj, a također je
određena količina utrošene energije po
1 m3 izrađene drvne mase (Vo2/m3).


Stevo Bojanln


područje. — Novakova, E., Hanzl,


R. i S t o I i n a, M.: Postojbine risa i medvjeda
u šumskom ekosistemu. — Leimb
a eh er, W. i Schlüpfer, R.: Prorijeda
kao dio etata.
6 — 1969. — Rieben, E.: Teoretska
podloga i praktička izvedba zatravnjivanja
i učvršćivanja padina. — W i 1 h e 1 m i,
Th.: Ovisnost električnih potencijala šumskom
drveća o klimatskim faktorima i
njihovo značenje za debljinski ^prirast. —
S c h 1 e i c h er, H.: Mehanizacija u šumarstvu.
— Mayer , H.: Svrsishodno uvođenje
mehanizacije u uzgajanje gorskih šuma.


7/8 — 1969. — Schneider, H.: Pozdravna
riječ na godišnjoj skupštini Švicarskog
šumarskog društva održanoj u
St. Gaflen-u. — Schm i d, H.: Op´ćine St.
Gallen-a s povijesnog, ekonomskog i socijalnog
gledišta. — Koller , E.: Općine
u kantonu St. Gallen. — Buchmann,
K.: Gradske općine St. Gallen-a i promjene
u njima tokom vremena. — N a e g e 1 i,
G.: Općine St. Gallen-a i njihove šume. —
Leimbacher, W.: Primjena modela
kod globalnog planiranja uređivanja šuma.
— Tromp , H.: Strukturne promjene
u šumarstvu i drvnoj industriji.


9 — 1969. — Rüe d i, K.: Povodom 100-
godišnjice smrti šumarskog savjetnika
Gehret-a. — Bar t et, J.-H.: Ocjena rentabilnosti
šumskih cesta pomoću modela.


— Wendelberger, G. i Hartl, H.:
Istraživanja u požarištu Aletschwald-a. —


ŠUMARSKI LIST 11-12/1969 str. 55     <-- 55 -->        PDF

B o s s h a r d, H. H. i Meier, B.: O utjecaju
električnih udara na smreku. —
Leibundgut, H.: Istraživanja o osjetljivosti
različitih provenijencija hrasta
lužnjaka na pepelnicu.


10 — 1969. — Bazzigher, G. i
Schmid , P.: Štete od vjetra i trulež. —
Kral, F. i Mayer, H.: Polenanalitski
prilog povijesti šumskog rezervata Brigels/
Scatle (Graubünden). — Rh o dy, B.:
Izlučivanja prebornih sastojina pomoču
aerofotogrametrijskih snimaka.


11 — 1969. — Eiberle, K.: Razmišljanja
u smislu nauke o šumi o štetama
od divljači. — Stol i na, M.: O utjecaju
potkornjaka na razvoj strukture prirodnih
šuma zapadnih Karpata.


12 — 1969. — S teini in, H.: »Operation
Research« u šumarstvu. — Tromp ,
H.: Prognoze upotrebe drva. — Kü h n e,
H.: Razvoji metoda istraživanja primjene
drva. — Futö , L. P.: Utjecaj šumarstva
na drvnu industriju. — Richard, F.:
Pedološki problemi staništa sa šumarskog
gledišta. — K u o n e n, V.: Tlo i cestogradnia.
— Leibundgut, H.: Osnovi i tehnika
uzgajanja šuma. — Marcet, E.: O
nekim aspektima varijacija i oplemenjivanja
odabiranjem kod šumskog drveća.
— Kurt , A.: Razvoj šume i prinos. —
Landolt, E.: Šumarstvo u odnosu na
zaštitu prirode i zaštitu krajolika. —
Ja es man, J.: Utjecaj šumarstva na
plansko uređivanje područja. — Zürcher
, U.: Šuma u lokalnom i regionalnom
planiranju.


B. Prplć
ERDĆSZETI KUTATASOK —
A7, ERDfiSZETI TUDOMANYOS
IltfTfiZET KÖZLCMCNYEI


(Šumarska istraživanja — Saopćenja Instituta
za šumarska istraživanja). (63),
1—3. 1967. Izd. Erdeszeti tudomänyos
intezet Budapest.


Sadržaj :


Erdömüvelesi es fatermestanl osztäly
(Uzgajanje šuma; prirast i prihod šuma)


Koväc s F.: A bakonyi feketefenyvesek
fatermesenek vizsgäalata (Prirasno-
prihodna istraživanja u sastojinama crnog
bora na Bäkonyu).
Medli k G.: Fatermesi vizsgälatok a zalai
bükkösökben (Prirasno-prihodna istraživanja
u bukovim sastojinama u Županiji
Zala).


Dr. Soiymo s R.: Az ällomänyäipoläsi
es tisztitäsi munkäk racionalizäläsa erdeifenyvesekben
(Racionalizacija radova na


njezi i čišćenju u sastojinama bijelog
bora).
Dr. Sop p L.: Afeketefenyö fatomege
(Drvna masa crnog bora).


Termöhelvkutatäsi es nyärfatermesztesl
osztäly (Ekologija i uzgajanje topola)


Dr. Babo s I.: Az összehasonlitö nyärfajta-
kiserletek elsö ertekelese (Prva procjena
komparativnih istraživanja vrsta
topola).


Ha lup a L.: Adatök az öriäs nyär növekedesi
meneteröl a Nyirseg erdögazdasägi
täjban (Podaci o toku rasta Robusta
topole na području šumskog gospodarstva
Nyirseg).


H a lup a L-ne: Adatok a sziki tölgyesek
növökedesi menetenek vizsgälatäbol
(Podaci o istraživanju toka rasta u hrastovim
sastojinama na slatinastim tlima).


Horväthne dr. Proszt S.: Csemetek
tänanyagfelvetelnek vältozäsa a tenveszidöszak
folyamän (Promjena uzimanja
hranjiva od strane šumskih sadnica
u toku vegetacionog perioda).


Dr. Jär ö Z.: A tü-es lombanalizis szerepe
a tapanyaghiäny vagv elegtelenseg
megällapitäsäban (Uloga analize iglica i
lišća kod određivanja potounog ili djelomičnog
nedostatka hranjiva).


Dr. Keresztesi B.: Akäcelegyitesi
kiserletek Duna-Tisza közi homokokon
(Pokusi unošenja bagrema radi stvaranja
mješovitih sastojina na pješčanim tlima
između Tise i Dunava).


Erdötelenitesi es erdeszeti genetika! osztälv
(Pošumljavanie i šum. genetika)


Fuis z J.: Szükitett mintäkkal vegzett
magvizsgälatok eredmenyei (Rezultati ispitivanja
siemena pomoću smanjenog
broia uzoraka).


Mat yds V.: A fenyömagtermelö ällomänvok
reviziöja es aryakorlati vonatkozäsai
(Revizija sastojina za proizvodnju
sjemena četinjara i njeno praktično značenje).


Nag y G-ne: Zöld duglaszfenyö-csemetek
fagyerzekenyseeeoek vizsgälata (Ispitivanje
osietliivosti na mraz sadnica zelene
duglazije).


Erdöhasznälatl osztäly (Iskorišćivanje
šuma)


Der fö Idi A.: Cser meretcsoportos
vägäsbecsles es välasztektervezes (Procjena
stabala cera i planiranje sortirnenata
po debljinSkim razredima).


Dr. Szäsz T.-Ott J.-Kuthv T.: A
motorfüresszel vegzett döntes es daraboläs
müszakilag megalapozott teljesitmćnyenek
vizsgälata (Istraživanja učinka,
kod obaran ja i trupljenja motornom pilom).


415
ŠUMARSKI LIST 11-12/1969 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Dr. S z ä s z T.: Fahasznälati munkahelyek,
szervezetek es technolögiäk tipizäläsa
(Tipizacija radilišta, organizacije i
tehnologije u eksploataciji šuma).


Erdövedelmi es vadgazdasägi osztäly
(Zaštita šuma i lovstvo)


Kis s L.: Rovarölöszerek hatäsänak
vizsgälata az erdei- es feketefenyö fontosabb
mikorriza-gorabäin laboratöriumi
körlülmenyek között (Ispitivanje djelovanja
insekticida na važnije gljive mikorize
crnog bora, u laboratorijskim uslovima).


Kis s L.: Gyomirtöszerak hatäsänak
vizsgälata mikorriza-gombäkon laboratöriumi
körülmenyek között (Ispitivanje
djelovanja herbicida na gljive mikorize u
laboratorijskim uvjetima).


Dr. Lengye l Gy.: A vadkärelhäritäs
üj kezi eszköze (Novo ručno sredstvo za
sprečavanje šteta od divljači).


Dr. P agon y H.: A nyärak nyesesenek
kerdeese, különös tekintettel az älgesztesedesre
es gombafertözesre (Pitanje kresanja
grana kod topola, s posebnim osvrtom
na stvaranje neprave srži i infekciju
od gljiva).


Dr. Szilägyi L.: Vizsgälatok a fenyöcsiracsemete-
pusztulässai kapcsolatban
(Istraživanja o ugibanju mladica četinjara
u stanju klijanja).


Dr. Szontagh P.: A kis nyärfacineer
(Saperda populnea L. Fam. Cerembycidae)
eletmödja es kärositäsa nyärasainkban
(Način života Saperda-e populnea-e
i oštećenja koja ona nanosi topolovim sastojinama
u Mađarsikoj).


Tal lös P.: Erdövedelmi prognözis az


1967. evre (Prognoza zaštite Šuma u 1967.


godini).


Dr. N a gy E.: A fogoly zärtteri tenyesz


tese (Uzgoj jarebica u zatvorenom prosto


ru).


Erdeszeti gazdasägtanl osztäly


(Šumarska ekonomika)


Dr. Farka s V.: Egy rakodć-telepitesi


problema megoldäsa linearis programo


zässal (Rješenje problema izgradnje sto


varišta pomoću linearnog programiranja).


Dr. Marku s L: A faällomäny erte


kelesenek nehäny alapvetö kerdese (Ne


koliko osnovnih pitanja u vezi procjene


vrijednosti sastojina).


Gćpesitćsi osztäly


(Mehanizacija)


Kassa i J.: A felkeszitö telep letesitesenek
feltetelei es tervezesi iränyelvei (Uvjeti
za gradnju skladišta za izradu sortimenata
i principi za njegovo planiranje).


Dr. Szepesi L.: Adatok az erdögazdasägi
gepek üzemeltetereröl (Podaci o
eksploataciji strojeva u šumarstvu).


Vilcse k J.: Adatok az erdögazdasägi
gepek üzemelteteseröl (Podaci o eksploataciji
strojeva u šumarstvu).


Vilcse k J.: A teraszos erdösites tapasztalatai
(Iskustva o pošumljarvanju po
terasama).


Walte r F.: A TDT-40M közelitö traktor
vizsgälata (Ispitivanje traktora za privlačenje
TDT-40M).


Az ERTI munkäjäböl (0 radu Instituta
za šumarska istraživanja u Mađarskoj).


Napomena! Uz tabele i slike nalazi
se tekst samo na mađarskom jeziku. Na
kraju svakog članka nalazi se kratak sadržaj
na ruskom, a zatim na njemačkom
ili engleskom jeziku.


S. Bojanin
ERDfiSZETI KUTATASOK —
AZ ERDfiSZETI TUDOMANYOS
INTßZET KÖZLfiMfiNYEI


(Šumarska istraživanja — Saopćenja Instituta
za šumarska istraživanja). (64),
1—3. 1968. lad. Erdeszeti tudomänyos
intezet Budapest.


Sadržaj:


I. Erdönevldsi ćs fatermćstanl osztäly
(I. odjel. Uzgajanje šuma; prirast i prihod
šuma)
Dr. Sol y mos R.: Uj fatermesi täbläk
a magyarorszägi lucfenyvesekre (Nove
prirasno-prihodne tablice za smrekove sastojmeji
Mađarskoj).


Mendlik G. - dr. Bircik O.: Bükkö


seimk fatermesi vizsgälata (Istraživanje


produktivnosti bukovih sastojina u Ma


đarskoj ).


Ifj. Bćk y A.: Az ällomänynevelesi üzemi
minta-es ellenörzö területek ertekelesenek
üjabb eredmenyei (Noviji rezultati
ocjene pokusnih i kontrolnih ploha za
njegu sastojina).


II. Termöhelykutatäsi ćs nyärfatermesztesi
osztäly (II. odjel. Ekologija i topolarstvo)
Dr. Jär ö Z.: A luefenyö termöhelyige


nye (Ekološki zahtjevi smreke).


Dr. Adorjän J.: Az öriäs es az olasz


nyär termöhelyi es fatermesi vizsgälata


a somogyi homokvidek magas talajviz


älläsu termöhelyein (Ekološka i prirasno


-prihodna istraživanja Populus eurameri


cana cv. »robusta« i cv. »1-214« na šomođ


skim pijescima, na tlima s visokom pod


zemnom vodom).


Palotäs F.: A melyüketes es a talaj
täpanyagtartalmänak hatäsa a nyärfajtäk


416
ŠUMARSKI LIST 11-12/1969 str. 57     <-- 57 -->        PDF

növekedesere (Utjecaj duboke sadnje i
sadržaja hranjiva u tlu na rast topole).


Dr. Szodfridt I.-Palotäs F.: A
fontäs erelye a Duna-ärter nemesnyärasaiban
(Intenzitet zahvata kod njege topolovih
sastojina na poplavnom području
Dunava).


Dr. Töt h B.: A Szatmär-Beregi-siksäg
erdeszeti termöhelyi adottsägai es hasznositäsuk
(Šumsko-ekološke prilike na ravnici
Szatmär-Bereg i njihovo iskorištenje).


III. Erdötelepitesi es erdeszeti genetikai
osztäly (III. odjel. Pošumljavanje i šum.
genetika)
Ba n 6 I.: Erdeifenyö klönvizsgälat a
magtermesztesi ertek megällanitäsa celjäböl.
Elözetes közlemeny (Ispitivanje
klonova običnog bora, radi utvrđivanja
proizvodne vrijednosti sjemena — Prethodni
izvještaj).


Bänö I. -Retke s J.: Kloniellemzö
rendellenessegek erdeifenyökön (Karakteristične
anomalije na klonovima običnog
bora).


Dr. Fuis z J.: Magvizsgälati eljäräsok,
vizsgälati mintäk es mintaminösegek
összeha-sonlitö vizsgälata modellkiserletek
ütjän (Postupci za istraživanje sjemena,
komparativna ispitivanja uzoraka za istraživanja
i kvalitete uzoraka ispitivanjem
pomoću modela).


Izrae l G.: Az eszaki-közephegvselücfenyö anyafäk iellemzö adatainalk ertekelese
(Ocjena karakterističnih podataka
smrekovih matičnih stabala, na sjevernom
srednjem gorju).


Dr. Mätyä s V.: Lombfa masrtermelö
.Mlomänvaink reviziöja es az ällomänvok
iövöbeni szerepe az erdeszeti maggazdälkodäsban
(Reviziia sjemenskih sastojina
listača i uloga u budućnosti sastojina za
proizvodnju šumskog sjemena).


IV. Erdöhasznälati osztäly
(IV.
odjel. Iskorišćivanje šuma)
Derföld i A.: Akäc meretesoportos
vägäsbecsles es välaszte´ktervezes (Procjena
stabala bagrema i planiranje sortimenata
ipo debljinskim razredima).
Dr. Szäs z T.: Vägästerületek terbeli
rendje (Prostorni raspored sječina).


V. Erdovćdelmi es vadgazdasägi osztäly
(V. odjel.
Zaštita šuma i lovstvo)
Dr. P agon y H.: Adatok a Lophodermium
pinastri (Schrad. ex Fr.) Chev. hazai
biologiäjähoz (Podaci o biologiji Lonhodermium
pinastri — Schrad ex Fr. —
Chev. u uslovima u Mađarskoj).
Kolonit s J.: A fenvörontö daräzs
(Neodiiprion sertifer Geoffr.) dlleni vedekezesi
eljäräsok (Postupci za suzbijanje
Neodiprion sertifer Geoffr.).


Dr. Szilägyi L.: Vizsgälatok a Dothichiza-
val fertözött dugvänyok pusztuläsäval
kapcsolatban (Istraživanja u vezi
propadanja mladica zaraženih Dothichiza-
om).


Dr. Szontagh P. -Tal lös P.: Erdövedelmi
prognözis az 1968. evre (Prognoza
o zaštiti šuma u 1968. godini).


VI. Erdeszeti gazdasägtani osztäly
VI. odiel šumarska ekonomika)
Dr. Marku s L.: A esemetetermeles
gazdasägi öszzehasonlitö vizsgälatänak
föbb eredmcnyei (Važniji rezultati komparativnih
istraživanja o ekonomičnosti
proizvodnje sadnica).


Dr. F ar k a s V.: Egv erdösites-programozäsi
feladat megoldäsa szimplex-mödszerrel
(Rjeešnje zadatka o programiranju
pošumljavanja simplex metodom).


I live s B.: A hälodiagramos eljäräsok
es felhasznäläsük az erdösitesi munkäk
me.gszervezesere (Metode rada s mrežasti´m
diagramom i njihova primjena za
organizaciju radova na pošumljavanju).
VTI. Gepesitesi osztäly


(VII. odjel. Mehanizacija)
Dr. Szepes i L.: A läncolajozäs hatäsa
a motorfüreszek füreszelesi teljesitmenvek
es a vezetölemezak hömersekleti
viszonyainäk alakuläsära (Djelovanje podmazivanja
lanca na efekat piljenja motornih
pila i na zagrijavanje šine vodilice).


K a s s a i J.: A felkeszites gepesitesenek
perspektivikus variäciöi, a gepesitett felkesziteshez
szükseges fatömegek összevonäsi
lehetösegei es az összevonäs költsegkihatäsai
(Varijante mehaniziranja
rada na sieči i izradi u budućnosti, mogućnosti
koncentriranja potrebne drvne
mase za mehanizaciju rada sječe i izrade
i troškovi koncentriranja).


Walte r F.: Az Agria-Baby 2100 tipusu


motoroskapa vizsgälata (Ispitivanje mo


torne motike tipa Agria-Baby 2100).


Közlemenyek (Saopćenja)


Dr. Keresztesi B.- dr. Papp L.: Az


akäc vecetativ szaporitäsa gyökerdugvä


nyröl (Vegetativno razmnažanje bagrema


pomoću izbojaka iz žila).


Dr. Haue r L.: Fellkeszüles az lij gaz


dasägi mechanizmusra (Priprema za novi


ekonomski sistem).


Az ARTI munkäiäböl (O radu Instituta


za šumarska istraživanja).


Napomena! Uz tabele i slike nalazi
se tefcst samo na mađarskom iezilku.
Na kraju svakog članka nalazi se kratak
sadržaj na ruskom, a zatim na njemačkom
ili engleskom jeziku.


S. Bojanin