DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1969 str. 51     <-- 51 -->        PDF

cStcana bleuend Uteeatuea


D0LE2AL, KORF, PRIESOL


HOSPODARSKA


Statni zemedelske nakladatelstvi Praha,
1969. Knjiga ima 403 strane, 65 slika, 54
tabele i 4 mape.


Materija je podijeljena na tri dijela.
Prvi se odnosi na teoriju uređivanja šuma
(311 strana), drugi obrađuje uređajni
elaborat (311—381 str.) a treći problem
daljeg razvoja uređivanja šuma (381—395
str.). Nakon toga slijedi popis literature,
zatim kazalo autora i na koncu index
stručnih termina. Ovu knjigu su napisala
trojica autora od kojih su prva dva profesori
a treći je docent. Sva trojica su poznati
i uvaženi znanstveni radnici a prof.
Do´eža l je pored toga doctor honoris
causae. Simpatično je da je u sadržaju
knjige naznačeno po poglavljima koju su
materiju obradili pojedini autori.


Doleža l je obradio pojam, ulogu i
cilj uređivanja šuma, vremensko uređivanje
šuma, metode uređivanja šuma, određivanje
etata, planiranje, prostorno uređivanje
šuma, izradu uređajnog elaborata
i razvoj uređivanja šuma.


Prieso l počinje s historijskim razvojem
uređivanja u Čehoslovačkoj od


UPRAVA LESU


1373, spominje poznati dokumenat Marije
Terezlje od 1769, Hartigovu (1795)
i Cottin u (1804) knjigu prelazeći na
Šumarsku akademiju u Banskoj Štiavnici
(1807) sa prvim profesorom H. D. W i 1kenso
m .koji je uveo u toj zemlji uređivanje
šuma. Zatim Prieso l govori o
ekonomskim principima uređivanja šuma
pa onda o planiranju u šumarstvu i u uređivanju
šuma, o razdjeljenju šuma, o
normalnoj šumi te konačno o izradi uređajnog
elaborata.


K o r f se ograničio na produkcioni pro


ces, na rast i prirast te je u jednostav


nim formulama, grafikonima i tabelama


objasnio zakonitosti u tom području.


Kako se vidi ova knjiga o uređivanju


šuma je timski rad triju poznatih struč


njaka. Nije čudo da je uspjela i da pred


stavlja moderno djelo iz područja taksa


cije u toliko više što su se autori pored


originalnih podataka služili uvelike evrop


skom suvremenom stručnom literaturom.


Od jugoslovenskih autora pozivaju se na


Majnarića, Miletića i Klepca.


Prof. dr Dušan Klepac


IVAR SAMSET, RAGNAR STR0MNES OG TORE VIK


HOGSTUNDERS0IKELSER I NORSK GRAN- OG FURUSKOG


(Istraživanja rada na sječi i izradi u smrekovim
i borovim sastojinama u Norveškoj).
Meddelelser fra Det Norske Skogforsoksvesen,
Nr. 95, Bind XXVI, Hefte


2.
(Glasnik norveškog instituta za istraživanja
u šumarstvu), Vollebekk 1969.
Ovaj broj glasnika ima 542 strane teksta,
u kojem se nalazi 120 tabela te 111 fotografija
i grafikona. Osim toga na osam
stranica je popis literature i tri formulara
za snimanje. Na kraju knjige na 53
strani je rezime na engleskom jeziku.


U ovoj je radnji detaljno izložen studij
rada i vremena na sječi i izradi. Knjiga je
podijeljena na uvod i četiri poglavlja:


1.0 Pregled literature
2.0 Terenska istraživanja i obrada podataka
3.0 Rezultati analize istraživanja rada
na sječi i izradi
4.0 Istraživanja fiziologije rada.
U uvodnom dijelu se navodi da su 1950
godine u Norveškoj dobivena prva detaljna
istraživanja rada na sječi i izradi. Tada
je Institut za šumarska istraživanja
nastavio istraživanja rada i vremena, dopunjujući
ova istraživanja fiziološkim istraživanjima.
Oko 1960 godine počeli su
se nrimijenjivati strojevi za guljenje kore,
a također se specijalnim traktorima
počela izvlačiti iz šume cijela debla. Zbog
promjene metode rada na sječi i izradi u
šumi, trebalo je izraditi nove »tarife« za
plaćanje radnika.
1964. godine počela su detaljna istraživanja
rada i vremena na sječi i izradi
u smrekovim i borovim sastojinama u
Norveškoj. Radni proces na sječi i izradi
je tako raščlanjen, da bi rezultati istraživanja
mogli poslužiti i kod potpune me