DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 53     <-- 53 -->        PDF

ni deo Saveza inženjera i tehničara Jugoslavije,
ima izvanredno značajnu ulogu u
našem društvu, posebno u razvijanju privrednih
grana šumarstva i prerade drveta.
Potrebno je da republički savezi aktivno
sudeluju na predstojećim razgovorima
koji će biti održani u republikama


o saradnji i zajedničkim akcijama sa
SSRN, kao i o mestu i ulozi naših Saveza
u okviru SSRN. Da bi svi republički savezi
imali zajedničke ili približne stavove
i mišljenja potrebno je da Izvršni odbor
dostavi svim republičkim savezima referat
potpredsednika Saveza inženjera i
tehničara Jugoslavije koji je podnet na
Savetovanju društvenih organizacija i
SSRN. Centralni odbor u potpunosti podržava
stavove iznete u ovom referatu i
preporučuje republičkim savezima da se
i u okviru republika ovi stavovi podrže.
3. Savetovanje o obimu i značaju opšte
korisnih funkcija šuma, održati najkasnije
u maju mesecu sledeće godine.
Referat za savetovanje treba da bude završen
na vreme kako bi se blagovremeno
obavile sve pripreme. Savetovanje će
imati opšte jugoslavenski karakter i potrebno
je obezbediti učešće predstavnika
onih privrednih grana koje su direktno
zainteresovane i uživaju određene koristi
od šuma (vodoprivreda, saobraćaj, poljoprivreda,
turizam, Armija i dr.) kao i svih
društvenih faktora pozvanih na učestvovanje
u rešavanju ovih pitanja.
4. Pitanje integracije u šumarstvu i industriji
za preradu drveta ostaje tra;"´
zadatak Centralnog i Izvršnog odbora Saveza.
Centralni odbor smatra da je neophodno
mišljenje i prisustvo Saveza u
svim forumima, skupovima ili drugim
manifestacijama na ikojima se pokreće ili
raspravlja pitanje integracije.
5. Problemi školstva su takođe stalan i
trajan zadatak Saveza. Komisija za kadrove
će razmotriti najaktuelnija pitanja,
naročito iz visokog školstva, i pripremati
predloge i mišljenja koja treba da budu
odraz mišljenja celoikupne struke. U okviru
ove delatnosti potrebno je pokrenuti
i pitanje naučno-istraživačkog rada.
6. Centralni odbor konstatuje da pitanje
beneficiranog radnog staža zakašnjava
i da predloži nisu dostavljeni odgovarajućim
organima. S obzirom da je nosilac
ove akcije Sindikat Bosne i Hercegovine
potrebno je da Savez inženjera i tehničara
šumarstva i industrije za preradu
drveta Bosne i Hercegovine i dalje instistira
kod Sindikata BiH da efikasnije izvrši
preuzete obaveze. Savez će sa svoje
strane pružiti svu pomoć i staviti na raspolaganje
prikupljenu dokumentaciju.
7. U vezi sa predstojećim savetovanjem
o samoupravljanju i naučnoj organizaciji
rada potrebno je formirati komisiju
koja će pripremiti referat (ili više referata)
za ovo savetovanje. Izvršni odbor
će odrediti članove komisije u kojoj će
biti zastupljene obe naše privredne grane,
tj. šumarstvo i prerada drveta.
8. U komisiju za kodifikaciju zakonodavstva
određuje se drug ing. Tugomir
Cajnko, potpredsednik Saveza.
9. Komisija za međunarodne veze treba
da izvrši analizu dosadašnje aktivnosti
i predloži plan svoje delatnosti za sledeću
godinu. Preporučuje se komisiji da
razmotri mogućnost uspostavljanja veza
sa odgovarajućim savezima u zapadnim
zemljama i organizovanja stručnih ekskurzija
kod njih. Istovremeno komisija
teba da razmotri način kako da se sprovede
zaključak prethodne Skupštine o
razmeni stručnih delegacija pojedinih republika.
10. Preporučuje se republičkim savezima
da angažuju društva inženjera i tehničara
radi aktivnijeg učešća i saradnje
sa »IT novinama« i Drvarskim Glasnikom.
Centralni odbor smatra da bi u
stručnoj štampi mogao da sarađuje veliki
broj naših članova i da je to jedan od
najpogodnijih načina za isticanje i razmatranje
problema koji se javljaju u radnim
organizacijama i društvima.
11. U vezi sa predstavkom prof, dr Kraljića
koja se odnosi na njegovo učešće
na međunarodnom savetovanju o ekonomskim
problemima u šumarstvu, Centralni
odbor konstatuje da nije u mogućnosti
da obezbedi sredstva za prevođenje
referata i putne troškove referenta. Pridržavajući
se principa da naši predstavnici
ne učestvuju u skupovima koji imaju
regionalan (blokovski) karakter Savez
ne smatra opravdanim da šalje svog predstavnika
na ovakav skup. Ovo utoliko
pre što ovakav poziv nije upućen Savezu
nego lično referentu.
12. Centralni odbor apeluje na sve inženjere
i tehničare šumarstva i industrije
za preradu drveta da uzmu najaktivnijeg
učešća i pruže svu stručnu pomoć
postradalim od zemljotresa u Banja Luci.
Takođe se apeluje na sve organizacije iz
šumarstva i industrije za nreradu drveta
da se uključe u ovu akciju.
13. Šesti Plenum Centralnog odbora Saveza
inženjera i tehničara šumarstva i
industrije za preradu drveta održaće se
u proleće sledeće godine u Bosni i Hercegovini.
U Beogradu, 31. oktobra 1969. g.


Centralni odbor


359