DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— Kako je zgrada odnosno prostorije
Saveza u derutnom stanju U. O. će se angažirati
ikako bi se prikupila sredstva za
uređenje fasade i prostorija Saveza.
ad 3) U. O. je odlučio da se ipak sastane
komisija za zaključke stručnog dijela
savjetovanja 85. god. skupštine Saveza, te
da pregleda prijedlog zaključaka odnosno
referat Ing. M. Andrašeka.


ad 4) Ing. Ž. Hajdin predlaže da se od
Fonda za naučni rad SR Hrvatske zatraži
dotacija za glasilo Saveza »Šumarski
list«. U zahtjevu treba naglasiti da se u
»Šumarskom listu« štampaju pretežno
članci naučnog karaktera (dokumentirati
ovu itvrdnju npr. sa zadnja 2—3 godišta).


— Ing. Ž. Petković je izvjestio prisutne
da je odštampan »Dnevnik rada«. U. O.
je zaključio da će se spomenuti dnevnik
prodavati po cijeni od 8,00 N.din./kom.
— U velikoj dvorani Saveza uveden je
plin, popravljene su peći, koje su podešene
za zagrijavanje pomoću plina, predstoji
montaža ventilatora i krečenje. Prostorija
u kojoj je smještena kancelarija
je okrečena.
Tajnik:
Mr Ante Krstinić, v. r.
Predsjednik:
Ing. Ante Mudrovčić, v. r.


ZAPISNIK


sa 3. sjednice U. O-a Saveza ITŠIDH-e
održane dne 9. 10. 1969. god.
Prisutni: Ing. A. Mudrovčić, Prof. dr Z.
Potočić, ing. S. Vanjković, ing. D. Bartovčak,
ing. 2. Petković, Z. Zorić i mr A.
Krstinić.


Od pozvanih prisutni su bih: Ing. J. Karavla
i D. Rudić.


Dnevni red:


1. Osnivanje »Spomen parka« na području
Istre
2. Pitanje statusa lugarskog osoblja
3. Razno
ad 1) Nakon žive diskusije u kojoj su
uzeli riječ ing. J. Karavla, Prof. dr Z. Potočić,
ing. D. Bartovčak i Z. Zorić, odlučeno
je slijedeće:
a) Predsjednik i tajnik U. O. Saveza
otputovati će sa ing. J. Karavlom u Labin
kako bi razgovarali sa predstavnicima
društveno-političkih zajednica radi
poduzimanja konkretnih akcija u vezi osnivanja
»Spomen parka« u Labinu, te da
izvrše rekognoseiranje terena na kojem
je predviđeno podizanje »Spomen parka«.
b) Putem Saveza štampati će se zahvalnice
»Spomen stablo« u vrijednosti od


5,00 i 10,00 N.din. za pojedince te 500,00
i 1.000,00 N.din. za poduzeća. Prihodi ostvareni
ovim putem vodit će se na r>osebnoj
kartici: »Spomen park« u Labinu.


ad 2) U diskusiji u kojoj su uzeli učešće
drug D. Rudić, ing. S. Vanjković, ine.


D. Bartovealk, ing. A. Mudrovčić i Prof.
dr Z. Potočić konstatirano je da pitanje
lugarskog osoblja nije tretirano na jedinstveni
način na području naše Republike.
Osobito je aktuelno pitanje onog lugarskog
osoblja, koje nije usnielo steći
određene kvalifikacije. U tom smislu bi
trebalo poraditi na tome, da se mlađi lugarski
kadar doskoluje te da se starijim
lugarima bez kvalifikacije priznaju određene
interne kvalifikacije, u zavisnosti od
radnog mjesta na kojem su raspoređeni.
Prema poslu koji obavljaju trebali bi dobiti
i adekvatnu nagradu za svoj rad.
Prevladava mišljenje da bi ubuduće trebalo
internim pravilnicima pojedinih r>oduzeća
predvidjeti da na svim radnim
mjestima u šumarstvu, izuzev radnih
mjesta čuvara šuma, postepeno dolazi kadar
sa SS i VSS.


Drug D. Rudić, kao predsjednik U. O.
Saveza društava šum. tehn. stručnog osoblja
SR Hrvatske je zamoljen da u ime
svog U. O. sastavi prijedlog u vezi ove
problematike, koji će se razmotriti na jednom
od narednih sastanaka, nakon čega
će Savez dati inicijativu, da se pristupi
intenzivnijem rješavanju pitanja statusa
lugarskog osoblja.


ad 3) Ing. S. Vanjković je postavio pitanje
Ing. A. Mudrovčiću s obzirom da
je on član komisije za integraciju u šumarstvu,
u kojoj se fazi sada nalazi integracija.
Ing. A. Mudrovčić je obećao da
će na jednom od narednih sastanaka o
tom pitanju izvjestiti članove U. O.


Tajnik:
Mr Ante Krstinić, v. r.
Predsjednik:
Ing. Ante Mudrovčić, v. r.


ZAKLJUČCI


Petog plenuma Centralnog odbora Saveza
inženjera i tehničara šumarstva i industrije
za preradu drveta Jugoslavije, održanog
31. oktobra 1969. god. u Beogradu.


1. Centralni odbor konstatuje da je Izvršni
odbor izvršio sve zaključke prethodnog
Plenuma i usvaja u celosti izveštaj
koji je podnet ovom Plenumu.
2. U sadašnjim uslovima našeg razvoja
Savez inženjera i tehničara šumarstvaindustrije za preradu drveta, kao sastav


ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 53     <-- 53 -->        PDF

ni deo Saveza inženjera i tehničara Jugoslavije,
ima izvanredno značajnu ulogu u
našem društvu, posebno u razvijanju privrednih
grana šumarstva i prerade drveta.
Potrebno je da republički savezi aktivno
sudeluju na predstojećim razgovorima
koji će biti održani u republikama


o saradnji i zajedničkim akcijama sa
SSRN, kao i o mestu i ulozi naših Saveza
u okviru SSRN. Da bi svi republički savezi
imali zajedničke ili približne stavove
i mišljenja potrebno je da Izvršni odbor
dostavi svim republičkim savezima referat
potpredsednika Saveza inženjera i
tehničara Jugoslavije koji je podnet na
Savetovanju društvenih organizacija i
SSRN. Centralni odbor u potpunosti podržava
stavove iznete u ovom referatu i
preporučuje republičkim savezima da se
i u okviru republika ovi stavovi podrže.
3. Savetovanje o obimu i značaju opšte
korisnih funkcija šuma, održati najkasnije
u maju mesecu sledeće godine.
Referat za savetovanje treba da bude završen
na vreme kako bi se blagovremeno
obavile sve pripreme. Savetovanje će
imati opšte jugoslavenski karakter i potrebno
je obezbediti učešće predstavnika
onih privrednih grana koje su direktno
zainteresovane i uživaju određene koristi
od šuma (vodoprivreda, saobraćaj, poljoprivreda,
turizam, Armija i dr.) kao i svih
društvenih faktora pozvanih na učestvovanje
u rešavanju ovih pitanja.
4. Pitanje integracije u šumarstvu i industriji
za preradu drveta ostaje tra;"´
zadatak Centralnog i Izvršnog odbora Saveza.
Centralni odbor smatra da je neophodno
mišljenje i prisustvo Saveza u
svim forumima, skupovima ili drugim
manifestacijama na ikojima se pokreće ili
raspravlja pitanje integracije.
5. Problemi školstva su takođe stalan i
trajan zadatak Saveza. Komisija za kadrove
će razmotriti najaktuelnija pitanja,
naročito iz visokog školstva, i pripremati
predloge i mišljenja koja treba da budu
odraz mišljenja celoikupne struke. U okviru
ove delatnosti potrebno je pokrenuti
i pitanje naučno-istraživačkog rada.
6. Centralni odbor konstatuje da pitanje
beneficiranog radnog staža zakašnjava
i da predloži nisu dostavljeni odgovarajućim
organima. S obzirom da je nosilac
ove akcije Sindikat Bosne i Hercegovine
potrebno je da Savez inženjera i tehničara
šumarstva i industrije za preradu
drveta Bosne i Hercegovine i dalje instistira
kod Sindikata BiH da efikasnije izvrši
preuzete obaveze. Savez će sa svoje
strane pružiti svu pomoć i staviti na raspolaganje
prikupljenu dokumentaciju.
7. U vezi sa predstojećim savetovanjem
o samoupravljanju i naučnoj organizaciji
rada potrebno je formirati komisiju
koja će pripremiti referat (ili više referata)
za ovo savetovanje. Izvršni odbor
će odrediti članove komisije u kojoj će
biti zastupljene obe naše privredne grane,
tj. šumarstvo i prerada drveta.
8. U komisiju za kodifikaciju zakonodavstva
određuje se drug ing. Tugomir
Cajnko, potpredsednik Saveza.
9. Komisija za međunarodne veze treba
da izvrši analizu dosadašnje aktivnosti
i predloži plan svoje delatnosti za sledeću
godinu. Preporučuje se komisiji da
razmotri mogućnost uspostavljanja veza
sa odgovarajućim savezima u zapadnim
zemljama i organizovanja stručnih ekskurzija
kod njih. Istovremeno komisija
teba da razmotri način kako da se sprovede
zaključak prethodne Skupštine o
razmeni stručnih delegacija pojedinih republika.
10. Preporučuje se republičkim savezima
da angažuju društva inženjera i tehničara
radi aktivnijeg učešća i saradnje
sa »IT novinama« i Drvarskim Glasnikom.
Centralni odbor smatra da bi u
stručnoj štampi mogao da sarađuje veliki
broj naših članova i da je to jedan od
najpogodnijih načina za isticanje i razmatranje
problema koji se javljaju u radnim
organizacijama i društvima.
11. U vezi sa predstavkom prof, dr Kraljića
koja se odnosi na njegovo učešće
na međunarodnom savetovanju o ekonomskim
problemima u šumarstvu, Centralni
odbor konstatuje da nije u mogućnosti
da obezbedi sredstva za prevođenje
referata i putne troškove referenta. Pridržavajući
se principa da naši predstavnici
ne učestvuju u skupovima koji imaju
regionalan (blokovski) karakter Savez
ne smatra opravdanim da šalje svog predstavnika
na ovakav skup. Ovo utoliko
pre što ovakav poziv nije upućen Savezu
nego lično referentu.
12. Centralni odbor apeluje na sve inženjere
i tehničare šumarstva i industrije
za preradu drveta da uzmu najaktivnijeg
učešća i pruže svu stručnu pomoć
postradalim od zemljotresa u Banja Luci.
Takođe se apeluje na sve organizacije iz
šumarstva i industrije za nreradu drveta
da se uključe u ovu akciju.
13. Šesti Plenum Centralnog odbora Saveza
inženjera i tehničara šumarstva i
industrije za preradu drveta održaće se
u proleće sledeće godine u Bosni i Hercegovini.
U Beogradu, 31. oktobra 1969. g.


Centralni odbor


359