DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— Kako je zgrada odnosno prostorije
Saveza u derutnom stanju U. O. će se angažirati
ikako bi se prikupila sredstva za
uređenje fasade i prostorija Saveza.
ad 3) U. O. je odlučio da se ipak sastane
komisija za zaključke stručnog dijela
savjetovanja 85. god. skupštine Saveza, te
da pregleda prijedlog zaključaka odnosno
referat Ing. M. Andrašeka.


ad 4) Ing. Ž. Hajdin predlaže da se od
Fonda za naučni rad SR Hrvatske zatraži
dotacija za glasilo Saveza »Šumarski
list«. U zahtjevu treba naglasiti da se u
»Šumarskom listu« štampaju pretežno
članci naučnog karaktera (dokumentirati
ovu itvrdnju npr. sa zadnja 2—3 godišta).


— Ing. Ž. Petković je izvjestio prisutne
da je odštampan »Dnevnik rada«. U. O.
je zaključio da će se spomenuti dnevnik
prodavati po cijeni od 8,00 N.din./kom.
— U velikoj dvorani Saveza uveden je
plin, popravljene su peći, koje su podešene
za zagrijavanje pomoću plina, predstoji
montaža ventilatora i krečenje. Prostorija
u kojoj je smještena kancelarija
je okrečena.
Tajnik:
Mr Ante Krstinić, v. r.
Predsjednik:
Ing. Ante Mudrovčić, v. r.


ZAPISNIK


sa 3. sjednice U. O-a Saveza ITŠIDH-e
održane dne 9. 10. 1969. god.
Prisutni: Ing. A. Mudrovčić, Prof. dr Z.
Potočić, ing. S. Vanjković, ing. D. Bartovčak,
ing. 2. Petković, Z. Zorić i mr A.
Krstinić.


Od pozvanih prisutni su bih: Ing. J. Karavla
i D. Rudić.


Dnevni red:


1. Osnivanje »Spomen parka« na području
Istre
2. Pitanje statusa lugarskog osoblja
3. Razno
ad 1) Nakon žive diskusije u kojoj su
uzeli riječ ing. J. Karavla, Prof. dr Z. Potočić,
ing. D. Bartovčak i Z. Zorić, odlučeno
je slijedeće:
a) Predsjednik i tajnik U. O. Saveza
otputovati će sa ing. J. Karavlom u Labin
kako bi razgovarali sa predstavnicima
društveno-političkih zajednica radi
poduzimanja konkretnih akcija u vezi osnivanja
»Spomen parka« u Labinu, te da
izvrše rekognoseiranje terena na kojem
je predviđeno podizanje »Spomen parka«.
b) Putem Saveza štampati će se zahvalnice
»Spomen stablo« u vrijednosti od


5,00 i 10,00 N.din. za pojedince te 500,00
i 1.000,00 N.din. za poduzeća. Prihodi ostvareni
ovim putem vodit će se na r>osebnoj
kartici: »Spomen park« u Labinu.


ad 2) U diskusiji u kojoj su uzeli učešće
drug D. Rudić, ing. S. Vanjković, ine.


D. Bartovealk, ing. A. Mudrovčić i Prof.
dr Z. Potočić konstatirano je da pitanje
lugarskog osoblja nije tretirano na jedinstveni
način na području naše Republike.
Osobito je aktuelno pitanje onog lugarskog
osoblja, koje nije usnielo steći
određene kvalifikacije. U tom smislu bi
trebalo poraditi na tome, da se mlađi lugarski
kadar doskoluje te da se starijim
lugarima bez kvalifikacije priznaju određene
interne kvalifikacije, u zavisnosti od
radnog mjesta na kojem su raspoređeni.
Prema poslu koji obavljaju trebali bi dobiti
i adekvatnu nagradu za svoj rad.
Prevladava mišljenje da bi ubuduće trebalo
internim pravilnicima pojedinih r>oduzeća
predvidjeti da na svim radnim
mjestima u šumarstvu, izuzev radnih
mjesta čuvara šuma, postepeno dolazi kadar
sa SS i VSS.


Drug D. Rudić, kao predsjednik U. O.
Saveza društava šum. tehn. stručnog osoblja
SR Hrvatske je zamoljen da u ime
svog U. O. sastavi prijedlog u vezi ove
problematike, koji će se razmotriti na jednom
od narednih sastanaka, nakon čega
će Savez dati inicijativu, da se pristupi
intenzivnijem rješavanju pitanja statusa
lugarskog osoblja.


ad 3) Ing. S. Vanjković je postavio pitanje
Ing. A. Mudrovčiću s obzirom da
je on član komisije za integraciju u šumarstvu,
u kojoj se fazi sada nalazi integracija.
Ing. A. Mudrovčić je obećao da
će na jednom od narednih sastanaka o
tom pitanju izvjestiti članove U. O.


Tajnik:
Mr Ante Krstinić, v. r.
Predsjednik:
Ing. Ante Mudrovčić, v. r.


ZAKLJUČCI


Petog plenuma Centralnog odbora Saveza
inženjera i tehničara šumarstva i industrije
za preradu drveta Jugoslavije, održanog
31. oktobra 1969. god. u Beogradu.


1. Centralni odbor konstatuje da je Izvršni
odbor izvršio sve zaključke prethodnog
Plenuma i usvaja u celosti izveštaj
koji je podnet ovom Plenumu.
2. U sadašnjim uslovima našeg razvoja
Savez inženjera i tehničara šumarstvaindustrije za preradu drveta, kao sastav