DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— U. O. ja zaključio da se još tokom
ovog ljeta riješi pitanje zagrijavanja, ventilacije
i krečenja velike dvorane Saveza,
kao i krečenja prostorije u ikojoj je smještena
administracija. U. O. osniva komisiju
u sastavu, ing. Škrgetić, ing. Ž. Petković
i A. Lipnjak, koju ovlašćuje da u
tu svrhu pribavi ponude, prihvati najpovoljnije,
precizira tehniku rada za pojedine
radove, te donese odluku šta se tiče
izvađača radova. U. O. sugerira spomenutoj
komisiji da odgovarajuće ponude
zatraži i od poduzeća »Radnik«.
— Ing. Ž. Petković je izvjestio prisutne
da troškovi poravka krovišta iznose
6,701.000 st. din.
— Priručnoj biblioteci u Leskovcu slati
će se ubuduće od svakog broja po jedan
primjerak »Šumarskog lista«.
— Ing. D. Kirasić predlaže da se svim
predsjednicima teritorijalnih društava za
slijedeću sjednicu U. O. UDUti donis uz
zamolbu da istoj prisustvuju ukoliko je
njihovo društvo voljno snositi troškove
putovanja i dnevnica, sa čime se je U. O.
suglasio.
Tajnik:
Mr Ante Krstinić, v. r.


Predsjednik:
Ing. Ante Mudrovčić, v. r.


ZAPISNIK


sa 2. sjednice U. O-a Saveza ITŠIDH-e
održane dne 12. 9. 1969.
Prisutni: Ing. A. Mudrovčić, ing. V. Fašaić
,ing. Ž. Haj din, ing. J. Crvenković,


Z. Zorić, dr B. Prpić, ing. Ž. Petković,
ing. S. Vanjković i mr A. krstinić .
Prisutni predsjednici teritorijalnih šumarskih
društava: Ing. V. Laćković, ing.


V.
Škorjanec i ing. D. Kapec.
Dnevni red:
1. Saopćenja
2. Plan rada novog U. O. Saveza
3. Osvrt na 85. godišnju skupštinu Saveza
4. Razno
ad 1) Ing. Kvaternik iz Koprivnice u
svojem dopisu Savezu predlaže, da se
štampa u Šumarskom listu popis svih inženjera
i tehničara po gospodarstvima
odnosno drvno-ind. poduzećima na teritoriju
S RHrvatske. U. O. je odlučio da
realizaciji ovog posla pristupi nakon 31.


10. 1969. god.
— Materijali koji se odnose na temu
»Samoupravljanje i naučna organizacüa
rada«, dati će se ing. S. Tomaniću da ih
prouči, stavi svoje primjedbe te o tome
referira U. O. na jednoj od narednih sjednica.


ad 2) Ing. A. Mudrovčić je predložio, da
se zatraže i sugestije od teritojiralnih šumarskih
društava. Nakon žive diskusije
svih članova Upravnog i Nadzornog odbora
.prihvaćeno su glavne smjernice buduće
aktivnosti novog U. O. a to su:


— Stručno usavršavanje kadrova u šumarstvu
i drvnoj industriji u vidu kraćih
seminara iz svih područja šumarskih znanosti.
Organizator ovakvih seminara bio
bi Šumarski fakultet u Zagrebu, koji bi
prema potrebi mogao angažirati i eksterne
predavače. Od strane U. O. formira se
komisija u sastavu: Prof. dr Z. Potočić,
ing. D. Kirasić, ing. B. Dereta, ing. S. Sever
i ing. I. Mrzljak sa zadatkom, da sastavi
plan stručnog usavršavanja u šumarstvu
i drvno jindustriji te da se u cilju
realizacije spomenutog Drograma poveže
sa odgovarajućim stručnjacima na
Šumarskom fakultetu i institutima odnosno
u operativi.
— Važno će biti angažiranje Saveza u
vezi planiranja i prihvaćanja kadrova u
šumarstvu i drvnoj industriji. U tu svrhu
planira se komisija u sastavu: ing. T.
Horvat, ing. S. Šibenilk i dr S. Bađun sa
zadatkom da prate ovu problematiku te
da po potrebi izvještavaju U. O. Saveza.
— U. O. ovog Saveza pratit će integraciona
kretanja u šumarstvu, drvnoj industriji
te među naučnim ustanovama.
U tu svrhu formira se komisija u sastavu:
ing. S. Vanjković, ing. M. Mudrovčić
i ing. B. Cop sa zadatkom da prati spomenuta
kretanja te da izvještava U. O.
Saveza.
— Šumarstvo i drvna industrija nemaju
onu težinu u društvu odnosno nrivredi,
koja im stvarno pripada. U. O. smatra,
da se Savez kao staleška organizacija
mora boriti i za to, da šumarstvo, odnosno
drvna industrija dobiju povoljniji
položaj u privredi Jugoslavije. U. O. osniva
komisiju u sastavu: Dr V. Vranješ,
ing. T. Peleš i Z. Zorić sa zadatkom da
prati položaj šumarstva i drvne industrije
u okviru ostalih privrednih grana u
Jugoslaviji.
— Da bi U. O. bio pravovremeno obavještavan
o kretanjima u šumarstvu na
kršu formirana je komisija u sastavu:
Ing. Tkalčić, ing. Ž. Vrdoljak, ing. N. Sirotić
i ing. A. Tomašević.
— U. O. će u narednom razdoblju raditi
i na novoj organizacionoj formi teritorijalnih
šumarskih društava kao i na
oživljavanju njihove aktivnosti.
357