DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 50     <-- 50 -->        PDF

drvnom masom mora raspolagati, kakav
omjer vrsta mora imati itd. Na temelju
ovih pokazatelja sama šumska gospodarstva
bi uvidjela da nisu na doborm putu,
pa prema tome bi potražila puteve integracije.
Hvatamo se za sitnice, kako bi
zadržali »status quo«. U danom roku nemoguće
je završiti sve pripreme koje su
vezane za integraciju.


Ing. Drago Kirasić je upoznao učesnike
skupštine sa nekim počecima integracionih
kretanja u drvnoj industriji
(»Union-drvo«).


ZAKLJUČCI
SA 85. GODIŠNJE SKUPŠTINE


Društveni dio


1.
Prisutni delegati na 85. godišnjoj skupštini
Saveza prihvatili su aklamacijom
prijedlog da teritorijalna šumarska
društva ne plaćaju ubuduće članarinu
Savezu po članu, već paušalni iznos
od 50 N.din. godišnje počevši od 1969.
god.
2.
Savez će se založiti da se oživi aktivnost
teritorijalnih društava i na povezivanju
društava međusobno i sa Savezom.
Stručni dio


1.
Savez će dati inicijativu da se izradi
metodologija za provođenje integracije.
2.
Savez će osnovati komisiju za praćenje
integracionih kretanja u šumarstvu
i drvnoj industriji i među naučnim
ustanovama.
3.
Savez će se brinuti da se kvalitetni
stručni i naučni radovi pisani na temu
integracije u šumarstvu i drvnoj
industriji i među naučnim ustanovama,
publiciraju u glasilu Saveza »Šumarski
list«.
4.
Savez će nastaviti aktivnosti koje su
vezane uz problem statusa pomoćnostruonog
tehničkog osoblja.
ZAPISNIK


sa 1. sjednice U. O-a Saveza ITŠIDH-e
održane dne 26. 6. 1969. god.


Prisutni: Ing. A. Mudrovčić, ing. J. Crvenković,
Prof. dr Z. Potočić, ing. Ž. Hajdin,
ing. D. Kirasić, Mr N. Komlenović,
ing. S. Vanjković, ing. Ž. Petković, Z. Zorić,
mr A. Krstinić.


Dnevni red:


1. Konstituiranje novog Upravnog i
Nadzornog odbora
2. Utvrđivanje potpisnika kod Narodne
banke
3. Zahvala dosadašnjim članovima Upravnog
i Nadzornog odbora
4. Razno.
ad 1. Prema Statutu Saveza ITŠIDH-e
U. O. bira 2 potpredsjednika, 2 tajnika,
blagajnika i urednika Šumarskog lista.
Za poitpredsjednike su izabrani slijedeći
drugovi:
Ing. D. Videc i
Ing. J. Crvenković
Za tajnike:
Mr A. Krstinić i
Mr N. Komlenović


Za blagajnika je izabran drug ing. Ž.
Petković.


Za urednika glasila Saveza, »Šumarski
list« izabran je ponovo prof, dr Z. Potočić.


ad 2. U. O. je izabrao slijedeće svoje
članove, kao potpisnike kod Narodne banke:


a) Ing. A. Mudrovčić,
b) Ing. Ž. Petković,
c) Ing. J. Crvenković,
d) Mr A. Krstinić.


Za predsjednika novog Nadzornog odbora
izabran je ing. V. Fašaić.


ad 3. Novi predsjednik U. O. ing. A.
Mudrovčić zahvalio se prisutnim članovima
starog Upravnog i Nadzornog odbora
na njihovom dosadašnjem radu.


Ujedno je zaključeno, da se onim članovima
Upravnog i Nadzornog odbora
koji nisu prisustvovali ovoj sjednici izrazi
zahvalnost za njihov dosadašnji rad
pismenim putem.


ad 4.


— U. O. je odlučio da referat ing. M.
Andrašeka iznesen na 85. skuoštini Saveza
štampa u »Šumarskom listu« .
— Također je odlučeno, da se izvodi iz
izlaganja pojedinih diskutanata sa 85.
skupštine, talkođer štampaju u »Šumarskom
listu«.
— U. O. je zaključio da na slijedećoj
sjednici U. O. formira jednu komisiju sa
zadatkom da prati integraciona kretanja
u šumarstvu i drvnoj industriji, te među
naučnim ustanovama šumarske struke.
— Zaključeno je, da se sazove komisija
za zaključke društvenog dijela 85.
skupštine onda, kada budu gotovi zapisnici
sa skupštine.
— Komisija za zaključke stručnog dijela
85. skupštine neće se sazivati.
— Plan novog U. O. donijeti će se na
slijedećoj sjednici U. O.