DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 44     <-- 44 -->        PDF

u planu ,ni u ostvarenju). Izuzetno, -nlikom
provođenja krupnih i značajnih akcija
u suzbijanju zaraza šuma i ako su te
akcije od zajedničkog interesa bar za jedan
dio ili za sve SOUR-.e pravne osobe,
može doći do reguliranog bespovratnog
prelijevanja financijskih sredstava između
zainteresiranih SOUR-a pravnih osoba;


11. SOUR-i pravne osobe odgovaraju
prema trećim osobama samostalno za obaveze
nastale iz vršenja svoje redovne
djelatnosti.
Jedinstveno poduzeće odgovara samo
sredstvima izdvojenim na nivou jedinstvenog
poduzeća i u djelokrugu poslova koje
budu vršili zajednički organi i službe
jedinstvenog poduzeća. Za obaveze jedinstvenog
poduzeća postoji zakonska subsidijarna
odgovornost SOUR-a pravnih osoba.


Nema subsidijarne odgovornosti između
SOUR-a pravnih osoba, a ni između
jedinstvenog poduzeća i SOUR-a pravne
osobe za obaveze preuzete od strane
SOUR-a pravne osobe;


12. SOUR — pravna osoba nije dužna
pokrivati poslovne gubitke druge SOUR
— pravne osobe. Ako SOUR — pravna
osoba ostvari gubitak, uvodi se privremena
uprava, a ako ni to nije dovolino —
dolazi do reorganizacije i gubitka samostalnosti;
13. za rješavanje sporova u vezi sa zaključivanjem
i izvršenjem ugovora između
SOUR-a pravnih osoba, kao i između
jedinstvenog poduzeća i SOUR-a pravne
osobe, osnovat će se unutrašnja arbitraža;
14. na nivo u jedinstvenog poduzeća postojat
će ovi organi: radnički savjet, poslovni
odbor i generalni direktor. U radnički
savjet i poslovni odbor sve SOUR
— pravne osobe birat će isti broj članova,
neovisno o ekonomskoj snazi i brom
radnika SOUR-a pravnih osoba;
15. referendum u cijelom poduzeću se
mora održati na zahtjev najmanie 20>/o
zaposlenih u ciielom poduzeću, ili 808/»
zaposlenih u jednom SOUR-u pravnoj osobi
ili natpolovične većine radničkih savjeta
SOUR-a pravnih osoba;
16. na nivou poduzeća postoje Zaiedničke
stručne službe koje će imati položaj
OUR-a sa posebnim obimom samoupravnih
prava. Sistematizaciju radnih
mjesta ovih službi i djelokrug njihovih
poslova utvrdit će se općim aktom;
17. prilikom uključivanja sadašnuh
radnih organizacija u sastav integriranog
poduzeća potpuno se isključuje odgovornost
za obaveze koje organizacija unosi
u poduzeće, što se regulira na isti način
kao i za obaveze koje će SOUR — pravna
osoba preuzeti u toku poslovanja;


18. integrirani SOUR-i pravne osobe obavezuju
se da će u zajedničkom poduzeću
ostati najmanje 5 (net) °odina. Istup
iz zajedničkog poduzeća može uslijediti
najranije godinu dana nakon donošenja
odluke radne zajednice SOUR-a
pravne osobe o izdvajanju iz zajedničkog
poduzeća;
19. SOUR-i pravne osobe donijet će privremeni
statut. U njegov sadržaj uniiet
će se sve bitne odredbe prethodnog sporazuma
i odluke o spajanju šumskih gospodarstava.
On se smatra donesenim kad
ga, nakon rasprave na zborovima radnih
ljudi, u istovjetnom tekstu, utvrde svi
radnički savjeti SOUR-a, a stupit će na
snagu 1. 1. 1970. godine, od kada i počinje
da egzistira novo poduzeće u osnivanju;
20. u dio statuta kojim se regulira postupak
za donošenje i promjene statuta
i općih akata unijeti odredbu prema kojoj
je za izmjenu normi statuta unijeti´h
iz statutarnih dokumenata (prethodni
sporazum i odluka o spajanju poduzeća)
potreban pristanak svih budućih SOUR-a
pravnih osoba integriranog poduzeća. Time
se stvara pravna garancija za poštivanje
temeljnih pitanja unutrašnje organizacije
poduzeća.
3.2.
Stav šumarstva Istočne Slavonije
prema rješenju Izvršnog vijeća Sabora
SRH o formiranju šumsko
privrednih područja
3.2.0. Iz prethodnih tačaka vidi se stav
prema rješenju. Činjenica je da riešenje
Izvršnog vijeća ima i dobrih i loših strana.
Smatramo da one loše pretežu, unatoč
namjerama kreatora toga rješenja,
koje su, sasvim sigurno, bile dobre. Najvažniia
njegova dobra strana jeste u tome,
što je ono ubrzalo integraciona kretanja,
koja su inače bila vrlo spora. To
ne znači da naš samoupravni pristup integraciji
nema i loših strana, ali smatramo
da ipak pretežu dobre strane.
To rješenje Izvršnog viieća Sabora za
ovih pet istočnoslavonskih gospodarstava
niie bilo potrebno (kao administrativna
miera prinude na integraciju ne samo
šumsko privrednih područja nego i poduzeća!),
a danas ovdje ona smeta samoupravnom
dogovaranju oko integracije.


Istočnoslavonsko šumarstvo uspješno
je (sa 827» »za«) provelo referendum o
spajanju šumskih gospodarstava u jedinstveno
poduzeće na samoupravnim osnovama
(kao da ne postoji rješenje Izvrš