DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 42     <-- 42 -->        PDF

đovoljavajuću bazu za sva daljnja integraciona
kretanja. Razlozi za ovakav stav
su slijedeći:


— nedostatak egzaktnih mjerila u nauci
i praksi za utvrđivanje optimalnoa
šumskoprivrednog područja;
— izravnavanje etata na većoj površini
ne mora samo po sebi dati bolje ekonomske
efekte od dosadašnjih, a ako se prenaglasi
može biti i kočnica razvoja ostalih
proizvodnih faktora u privređivan iu
(oruđa za rad, uvjeta rada, a naročito,
radne snage);
— površina šuma i fizički etat je samo
jedan od faktora intenzivnije poslovnosti,
ali koji bez drugih faktora (osobito
ljudskog) ne osigurava intenzivno privređivanje
u sistemu dohotka, a na nivou
današnjeg razvoja proizvodnih snaga (čemu
mogu kao dokaz poslužiti postignuti
rezultati kod postojećih šumskih gospodarstava,
koja imaju različite površine i
etate);
— dosadašnja šumska gospodarstva,
odnosno područja, svojom politikom razvoja
učinila su i čine da smanje disproporcije
koje ugrožavaju potrajnost dohotka,
poboljšavajući strukturu šuma akumuliranjem
prirasta ili njegovim intenziviranjem
(plantaže) na dosadašnjim
površinama, i
— dosadašnja gospodarstva nisu smanjila
prostu reprodukciju šuma, nego su
je i proširila;
2. šumsko privredne osnove treba i dalje
sastavljati za postojeća šumsko "rivredna
područja po postojećim propisima;
3. na nivou integriranog poduzeća izrađivati
program razvoia. koji će biti optimalizacija
uvjeta i efekata privređivanja
putem jedinstvene politike u tačno preciziranim
periodima.
U novom poduzeću tražiti zajednički
globalni optimum i usklađivati 2a s narciialnim
optimumima, učešćem dijelova u
efektima zajedničkog optimuma i kompenzacijom
oštećenih diielova. Ovo razrješavanje
suprotnih interesa šumskih
gospodarstava mora biti vremensko i prostorno.
U protivnom se netko mora žrtvovati,
a da za to nema kompenzacije. Tu
onda nema ni sporazuma niti integracije;


4. unutrašnjim organizacionim i ekonomskim
odnosima osigurati materijalno
pokriće programa razvoia usmjeravanjem
sredstava akumulaciie bez obzira
na nivo odlučivania i nominalnog nosioca
sredstava po isključivo ekonomskim
kriterijima.
Putem unutrašnjih ekonomskih odnosa
osigurati instrumente za slobodno cirku


liranje sredstava na principu bankarskih
operacija radi zadovoljenja ekonomskih
interesa nominalnih nosioca;


5. integrirano poduzeće po svojim obilježjima
osigurava primjenu člana 5. OZŠ
i člana 4. ZŠ, da jednim šumsko privrednim
područjem gospodari jedno poduzeće,
te zbog toga svojom unutrašnjom organizacijom
i definiranim pravnim odnosima
osigurava integritet šuma. (Postoji
mogućnost stečaja šumskog gospodarstva
kao samostalne organizacije udruženog
rada sa svojstvom pravne osobe i obaveza
poduzeća da osigura racionalno gospodarenje
šumom, a minimum da osigura
prostu b:ološku reprodukciju);
6. na nivou republike, kao i na drugim
nivoima, trebaju postojati institucije koje
će obuhvaćati sve one poslove koji prerastaju
šumska gospodarstva i koji se pojavljuju
kao republički i širi problemi, a
čije rješavanje većim dijelom i danas objedinjuje
Poslovno udruženje u Zaerebu
(kao npr. objedinjavanje naučno istraživačke
službe, stručnog školstva, deviznih
sredstava za nabavu repromaterijala,
politike i nabave mehanizacije, uređivanja
i zaštite šuma i si.). Ti zadaci formirat
će se, odnosno dopunjavati, prema
razvoju i potrebama novoobjedinjenih
poduzeća. Sada se pojavljuje pitanje mehanografije,
istraživanja tržišta, razvoja
i dr. Zato treba integraciju provoditi elastično,
bez šablonskih granica, funkcionanlo,
diferencirajući probleme prema nivoima
njihovog optimalnog rješavania
(od međupoduzetnih do međunarodnih
okvira);
7. povezivanje s drvno industrijskim poduzećima
je od naročitog značaja za šumarstvo,
ier je to grana koja se nadovezuje
na dobar dio šumske proizvodnje i
čiie poslovanje ie od bitnog interesa za
naša poduzeća. Takva povezivanja treba
omogućiti na svim nivoima, naravno, u
odgovarajućoj, labilni joj ili čvršćoi formi.
3.0.1.
Osnovni pristup formiranju integriranog
poduzeća
1. Zajednički ekonomski interes organizacija
u sastavu poduzeća, izražen učešćem
u dohotku od zajedničkih ulagam´a;
2. samoupravni put dogovaranja pristupa
integraciji i ugovorno pristupanje integriranom
poduzeću;
3. princip proste biotehničke reprodukcije
je minimalni program politike Poduzeća,
a proširena reprodukcija treba da
proistekne iz ekonomski prioritetnih _ interesa
radnih kolektiva u šumarstvu i iz
općih interesa zajednica uz njenu obave