DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 40     <-- 40 -->        PDF

pitanje u ovoj problematici: šta se to realno
može postići bilo kakvom integracijom
u šumarstvu uopće, a posebno u šumarstvu
Slavonije?


Generalni odgovor glasi: integracijom
šumarstva, prvo, u početku, samo horizontalnom
(unutar šumarstva); drugo,
kasnije i vertikalnom (sa prerađivačima
drva, samo u odgovarajućoj, labilnijoj ili
čvršćoj formi); treće, također kasnije, i
mješovitom (od proizvođača sirovina preko
prerađivača i finalista do povezivania
sa prometom, odnosno trgovinom, isto
tako u odgovarajućoj formi udruživanja),
može se postići toliko mnogo da se može
vlastitim i udruženim sredstvima i snagama
(čak i bez pomoći zajednice), bržim
tempom, podizati životni standard i
poboljšavati uslove rada radnih ljudi u
šumarstvu, te povećavati i poboljšavati
šumski fond. A pogotovo ako se još udruženim
snagama bude insistiralo uz ozbiljne
i atraktivne programe razvoja na riešavanju
sistemskih uvjeta privređivanja
za šumarstvo (i drvnu industriju).


Za postavljanje realnih ciljeva razvoja
putem poslovnog povezivanja potrebno
je temeljito izučavati sadašnje i perspektivne
mogućnosti.


Integracija, kao organizaciono sredstvo,


— isto kao i sveukupna organizacija rada,
— nije sama sebi cilj, nego sredstvo
za postizanje privrednih i društveno političkih
ciljeva, koji su precizirani u:
— općoj generalnoj) poslovnoj politici
i u


— posebnim poslovnim politikama poduzeća
(proizvodna orijentacija i mogućnosti,
te investiciona, komercijana, kadrovska,
socijalna i financijska politika,
zatim politika unutrašnje raspodjele dohotka,
praćenja i primjenjivanja nauke
i tehnike, poslovnog povezivanja i, na kraju,
organizacija rada i proizvodnje).
Post osu ciljevi generalne poslovne politike
šumskih gospodarstava Istočne Slavonije:


— prvo, poboljšati životni i društveni
standard, te uvjete rada radnih ljudi u
svojim radnim kolektivima, i
— drugo, povećati akumulativnu sposobnost,
time i proširenu reprodukciju
u svojim poduzećima, jačajući time svoju
proizvodno-tehničku sposobnost, te povećavajući
sigurnost na radu, stupanj_ zaposlenosti
i zapošljavanja, te odvajajući
veća sredstva za povećanje i poboljšanje
šumskog fonda, optimalno usklađujući
odnos između općih (posrednih, neekonomskih)
i direktnih (ekonomskih) _ koristi
od šuma, to se i ciljevi i zadaci integracije
moraju uklopiti u ciljeve generalne
i posebnih poslovnih politika ovih
gospodarstava, tj. da integracija doprinese:


— prvo, modernizaciji proizvodnih snaga
(radne snage i sredstava za rad), i
— drugo, unapređenju proizvodnih odnosa
(samoupravljanja i nagrađivanja
prema rezultatima rada), kako bi se omogućilo
bolje uvjete privređivanja i stjecanja
većeg dohotka, odnosno
— poboljšanje onoga što imamo, i
— ostvarivanje onoga što zasad nemamo.
Ciljeve integracije promatra se s dva
aspekta, i to: prvo, osnovni i, drugo, snecifični
ciljevi.


2.1. Osnovni ciljevi integracije
1. Postojećim sredstvima i kadrovima,
a naročito njihovom prikladnom koncentracijom,
ostvariti što veće poslovne rezultate
na svim sektorima privređivan-´a
u šumarstvu Slavonije;
2. poslovno-tehničkom suradnjom svih
oblika na nivou proizvodnje, usluga i prometa
povezati, za sada, slavonsku šumsku
privredu međusobno (po horizontali),
te kasnije, po vertikali sa drvnom industrijom,
i, eventualno, sa drugim poslovnim
partnerima i na taj način najracionalnije
koristiti postojeće mogućnosti
u cilju stvaranja uslova svestranijeg razvitka;
3. poslovno-tehnička suradnja treba da
bude sredstvo za podizanje šumarstva (a
s tim u vezi i drvne industrije) na evropski
nivo. (Naročito, da prerađivačka industrija
može konkurentno da nastuna
na inostranom tržištu). Za postizanje ovog
cilja postoje dobri preduslovi — bogatstvo
šumama i stručnjaci. U šumarstvu
treba naći najbolja rješenja za otvaranje
šuma i mehanizaciju proizvodnos;
procesa (a u drvnoj industriji odgovarajuća
rješenja za modernizaciju proizvodnje
i poboljšanje kvaliteta proizvodaV
4. integracioni procesi na bazi čvršćeg
poslovnog povezivanja šumarstva u slavonskim
(a u perspektivi i u širim) razmjerama
treba da omoguće daljnie jačanje´
samoupravljanja i socijalističkih odnosa,
te modernizaciju proizvodnih snaga
(kao dvije strane istog procesa), jer
»što budu razvijeniji socijalistički odnosi,
to će biti brži i ekonomski razvoj. I
obrnuto, ništa nije i ne može biti od koristi
socijalizmu, ako ide na štetu ekonomskog
napretka . . .« (Edvard Kardelj);
3. šumarstvo i drvno-prerađivački kompleks
Slavonije organizirati tako da se sa
područja (regije, odnosno zemlje) izvoze