DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 4     <-- 4 -->        PDF

u teško topive fosfate, kao i njegova zamjena sa silikatnim anionima u kristatlnoj
rešetci alumosili´kata (4, 7). Većima1 je navedenih istraživanja obavljena u
laboratorijskim, a ne u prirodnim uvjetima.


U našim istraživanjima nismo pretendirali obuhvatiti veliko područje i
puno lokaliteta. Ograničili smo se na utvrđivanje prikladne i .suvremene terensko-
laboratorijske metode na osnovi koje bi se preduzela opsežnija istraživanja
u prirodnim uvjetima.


Brzinu smo prodiranja fosfora s površine tla u rizosferu ispitivali na terenu
pomoću radioaktivnog izotopa fosfora (P*2). Odlučili smo se za aluvijalne
tlo i parapodzol u blizini Zagreba i ast lesivirano vrištinsko-bujadiono tlo u okolici
Ogulina.


2. OPIS OBJEKTA ISTRAŽIVANJA
2.1. Klima
Zagreb i Ogulin imaju umjerenu klimu s izrazitom zimom koja je obilježena
kontinentalnošću. Prema Köppenovoj klasifikaciji klime pripada u klimatski
tip označen formulom Cfwbx«. Ogulin s cea 1500 mm oborina godišnje
humidniji je od Zagreba (cea 900 mm). Srednje godišnje temperature Zagreba
i Ogulina kolebaju između 10 i 11UC, a raspored oborina tokom godine povoljan
je za razvoj vegetacije.


2.2. Tlo
Aluvijalno tlo odabrano je u plantaži eurameričke topole, klon 1-214. Plantaža
se nalazi u šumskom predjelu Jaždovac—Lučko kojim upravlja Šumarija
Remetinec (Šumsko gospodarstvo Zagreb). Lokalitet u kojem smo obavili pokus
udaljen je cea 1,5 km od rijeke Save, a nalazi se pokraj mjesta Lučko.


Tlo je prilikom osnivanja plantaže obrađeno te je narušen njegov prirodni
profil.
Sloj I (0—24 cm) je dosta humozan, vrlo karbonatant (32,5%), a po mehaničkom
je sastavu glinasta ilovača (u pirofosfatu).


Sloj II (24—47 cm) je sitno pjeskovita, slabo humozna, karbonatna ilovača.
Vodozračni režim kao i opskrbljenost fosforom oba sloja je povoljna (vidi tabelu
1.).


Parapodzol je odabran u plantaži robusne topole i američkog borovca pokraj
sola Cerja. Plantažu je osnovala i njome upravlja šumarija Dugo Selo
(Šumsko gospodarstvo Zagreb). I tu je prirodan profil tla narušen obradom.
Usprkos tome u profilu se nazire raspored horizonata u parapodzola i jasno je
vidljiv prijelaz između horizonata A2g i Bg. Površinski je sloj tla od 0—15 cm
(izmješani horizonti Ai i A-2g) slabo humozna, beskarbonatna gliniasta ilovača,
a ispod njega se nastavlja, obradom također narušen, A»g horizont, vrlo
slabo humozan, beskarbonatan, a po mehaničkom sastavu g´linovit. Taj horizont
prelazi u dubini od cea 36 cm u Bg horizont koji je težeg mehaničkog sastava.
Opisani su horizonti dobro opskrbljeni fiziološki aktivnim fosforom što se može
pripisati gnojidbi fosforom koja je obavljena u plantažama. Neke se osobine
tog tla vide u tabeli 1.


Lesivirano smo tlo izabrali u bujadnici (Genisto-Callunetum croaticum
Horv.) u predjelu Zalije kraj Ogulina. Prema M. Kalinić (9) površinski A-horizont
je glinasta, dosta humozna, beskarbonatna ilovača; ovo u dubini od oca
30 cm prelazi u A3-B1 prolazni horizont koji je slabo humozna beskarbonatna
laka glina. Matični je supstrat opisanog tla vapnenac. To je tlo vrlo siromašno
fiziološki aktivnim fosforom (vidi tabelu 1.).


310