DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 38     <-- 38 -->        PDF

nosno Upravni odbor i za ovakve rashode
mora »zaraditi« fin. sredstva, jer ne
može pokriti iz doprinosa svojih teritorij
alnin društava.


Zbog ove činjenice Nadzorni odbor
smatra, da financijska obaveza teritorijalnih
društava prema Savezu nije dobro
riješena na bazi doprinosa iz ubrane članarine.


Smatramo, da bi doprinos svakog teritorijalnog
društva trebao biti neovisan o
ubranoj članarini odnosno da se uopće
ne bi bazirao isključivo na članarini. Taj
doprinos, prema našem mišljenju, trebao
bi biti upravo razrezan odnosno ova bi
skupština trebala da to pitanje razmotri
i donese odluku. Vjerojatno jedan doprinos
po jednom teritorijalnom društvu ne
bi trebao biti manji od 50.000 st. din. Dalje
smatramo, da se uopće ne bi trebalo
razmišljati od kuda ta sredstva pribaviti.
Inženjeri i tehničari kao stručni radnici
u svojim poduzećima sigurno mogu reflektirati
na dodjelu i znatno većih novčanih
sredstava iz odgovarajućih fondova
svojih opduzeća.


Molimo delegate i ostale učesnike ove
skupštine da ovo pitanje ne izostane u
diskusiji i u odlukama.


Učesnici skupštine prihvatili su podnesene
izvještaje. Predsjednik radnog predsjedništva
je nakon toga pozvao učesnike
na diskusiju.


DISKUSIJA:


Prof. dr. Z. Potočić se u diskusiji
osvrnuo na prijedlog Ing. Ž. Hajdina kojeg
je on iznio u svom referatu, a odnosi
se na članarinu koju plaćaju teritorijalna
šumarska društva Savezu. Učesnici
skupštine su prihvatili prijedlog Ing. Ž.
Hajdina da ubuduće svako teritorijalno
Šumarsko društvo uplaćuje Savezu godišnji
doprinos u iznosu od 500 n. din.


D. Rudi ć je pred učesnike skupštine
iznio probleme koji tište Savez pomoćnog
stručno-tehničkog osoblja.
U diskusiji je dr. Z. Potoči ć predložio
da teritorijalna šumarska društva riki
j uče u svoj rad sve ono pomoćno stručno-
tehničko osoblje, koje je sada raspoređeno
na radna mjesta za koja se traži
SS sprema.


Ing. V. Š p o 1 j a r i ć je istakao živu
aktivnost članova Šumarskog društva SI.
Brod na stručnom, društvenom i političkom
polju. Istakao je, da pojedini članovi
njegovog društva zauzimaju važne političke
odnosno društvene funkcije u komuni
Slavonski Brod. Kao i u ostalim teritorijalnim
šum. društvima, tako je i među
članovima Šumarskog društva Slav.


Brod problem integracionih kretanja u
šumarstvu kao tema razgovora bio jako
aktuelan. Principijelno se slaže s time, da
je integracija nužna, aji nadodaje da su
ljudi iz struke morali imati više utjecaja
na tak integracionih kretanja.


Na poziv predsjedavajućeg učesnici
skupštine su prihvatili prijedlog da se
dade razriješnica starom Upravnom i
Nadzornom odboru.


Zdravko Zorić je u ime verifikacione
komisije izvjestio prisutne da skupštini
prisustvuje 56 delegata od ukupno
100 delegata teritorijalnih društava, što
čine nadpolovičnu većinu, pa prema tome
skupština može donositi pravovaljane zaključke.


ing. D. B r k a n o v i ć je u ime Kandidacione
komisije iznio prijedlog za izbor
predsjednika Saveza. Predložen je Ing.


A. Mudrovoić. Učesnici skupštine su prihvatili
prijedlog aklamacijom. Nakon toga
je Ing. D. Brkanović predložio slijedeće
članove u novi Upravni odbor odnosno
Nadzorni odbor, obrazloživši principe
kojima se rukovodila njegova komisija
kod kandidiranja. U novi U. O. predloženi
su slijedeći drugovi:
1. Prof. dr Zvonimir Potočić
2. Dr Branimir Prpić
3. Ing. Drago Videc
4. Ing. Dragutin Bartovčak
5. Ing. Drago Kirasić
6. Mr. Nikola Komlenović
7. Ing. Josip Crvenković
8. Zdravko Zorić
9. Ing. Zivko Petković
10. Mr Ante Krstinić
U novi Nadzorni odbor predloženi su
slijedeći drugovi:


1. Ing. Srećko Vajnković
2. Ing. Vid Fašaić
3. Ing. Žarko Hajdin
Predloženi su kandidati za Upravni i
Nadzorni odbor prihvaćeni aklamacijom.
Ing. Ante Mudrovčić kao predsjednik
novog U. O-a zahvalio se učesnicima 85.
redovne skupštine na povjerenju koje je
ukazano njemu odnosno novoizabranom


U. O.
II. STRUČNI DIO
O integracionim kretanjima u šumarstvu
na području »Slavonske regije« referat
je podnio Ing. M. Andrašek.


OSNOVNE KONCEPCIJE INTEGRACIJE
ŠUMARSTVA ISTOČNE SLAVONIJE


1. UVODNE NAPOMENE
Privredna integracija, kao udruživanje
pojedinih dijelova u jednu jedinstvenu