DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 35     <-- 35 -->        PDF

području Istre, kao doprinos Saveza SR
rirvaisjse 23-godišnjici priključenja Istre
i otoka matici zemlji.


— J^reko svojih predstavnika Savez je
sudjelovao u nizu savjetovanja i sastanaka
na .koje je bio pozivan radi davanja
stručnih mišljenja.
— Savez je u nevezanim diskusijama za
»Okruglim stolom« raspravljao o glavnim
problemima šumsko privredne politike u
SRH.
U tim raspravama iskristalizirala su se
neka mišljenja.


Smatra se, da je jedan od osnovnih
problema način raspodjele ukupnog prinoda
u šumsko privrednim organizacijama
što dolazi do izražaja u siabom stimuliranju
radova na (uzgajanju) — njegovanju
šuma. Nadalje se smatra da bi
se cjelokupno rukovođenje šumama trebalo
odvijati putem gospodarskih osnova
uz pretpostavku, da su one tehnički i
privredno dobro postavljene i uravnotežene.


Učesnici skupa složili su se da je jedan
određen način koncentracije sredstava,
kadrova ltd. ne samo koristan nego i nužan.


— Zaključci sa sjednica U. O.-a ovog Saveza
redovito se štampaju u glasilu Saveza
»Šumarskom listu«, kako bi teritorijalna
Šumarska društva bila pravovremeno
obavještavana o svim aktivnostima
U. O.-a ovog Saveza.
Izvještaj o financijskom poslovanju Sa


veza ITŠIDH
za razdoblje od 3 godine


podnio je blagajnik Saveza Ing. A. To


mašević.


IZVJEŠTAJ


Blagajničko-materijalnog poslovanja Saveza
inženjera i tehničara šumarstva i
drvne industrije Hrvatske za razdoblje
od 27. 6. 1966. do 20. 6. 1969. god. tj. od


84. godišnje skupštine održane u Gospiću.
Red.


br. Sadržaj


A. Prihodi
1. Članarina Šumarskih društava
2. Pretplate na Šumarski list i prodaje
3. Oglasi u Šumarskom listu
4. Prihodi od društvene dvorane
5. Realizacija struč. šum. knjiga
6. Realizacija struč. šum. tiskanica
7. Ostali prihodi i višak prihoda iz
prošle
godine
Ukupno prihodi:


B. Rashodi
1. Lični rashodi
2. Operativni rashodi
3.
Funkcionalni rashodi
Ukupno rashodi:
Blagajničko-materijalno poslovanje Saveza
zasniva se na propisima Statuta Saveza,
a vrši se prema jedinstvenom kontnom
planu i jednoobraznom dvojnom
knjigovodstvu. Kao društveno stručna organizacija,
Savez djeluje kao samostalna
obračunska jedinica. Financijsko poslovanje
se vrši na temelju odobrenog godišnjeg
plana prihoda i rashoda za tekuću
godinu.


Prihodi i rashodi Saveza


Za djelovanje, odnosno obavljanje svoje
društvene i stručne funkcije na osnovu
Statuta, Savez mora ostvarivati prihode.


Prihodi Saveza sastoje se od:


— članskih doprinosa,
— prihodi od izdavačke djelatnosti i
— izvanredni prihodi.
Prema odluci ovog Saveza, donesenoj
na Plenumu 18. 11. 1967. god. u Jastreöarskom,
Šumarska društva su obavezna
uplaćivati ovom Savezu 30J/o odnosno´ 3
dm. po članu ubrane članarine godišnje.
Iako je ova obaveza tako minimalna, veći
broj društava uopće je ne podmiruje
unazad nekoliko godina.
U 1966. god. za 1965. g. članarinu je platilo
Šumarsko društvo Zagreb, u 1967. g.
za 1966. g. članarinu je platilo Šumarsko
orustvo Zagreb i Vinkovci, u 1968. g. za
196/. g. članarinu je platilo Šumarsko
društvo Osijek, Ogulin, Senj, Zagreb, i
Pod. Slatina, a u 1969. za 1968. g. članarinu
je platilo samo Šumarsko društvo Zagreb.
Prihodi od članarine od Šumarskih društava
iznose za:
god.
1966. 1967. 1968.
362,82 337,98 1.113,55


Pregled ostvarenih prihoda i izvršenih
rashoda u 1966., 1967. i 1968. god.:


Dinara


1966. g. 1967. g. 1968. g.


362,82 337,98 1.113,55


52.287,55 49.351,60 49.658,40


8.900,— 13.750,— 5.500,—


7.640—
8.920,— 4.050,—


3.355,80
1.264,55 1.143,—


81.265,30
70.475,58 82.759,30


5.368,54 8.709,82 18.869,58
159.180,01 152.809,53 163.113,83


34.553,66
38.485,20 43.590,19


20.685,44
12.222,40 17.599,—


101.764^67
88.704,61 155.971,88


157.003,77 ~ 139.412,21 "155.971,88


341