DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 34     <-- 34 -->        PDF

solvnog udruženja drvne industrije, Instituta
za drvo Zagreb, napravljen je detaljan
prikaz postojećeg stanja s obzirom
na kapacitete i opremljenost, praktičan
rad, organizacionu strukturu, način financiranja,
nastavni kadar, stanje stručnih
kadrova i to po kvalifikacionoj strukturi
i po djelatnostima, po mjestu zaposlenja,
potrebama na stručnim kadrovima, te je
u skladu s tim dan prijedlog nove mreže
institucija za obrazovanje stručnih kadrova
u drvnoj industriji. Konstatirano je,
da se problemi kadrova u drvnoj industriji
u proteklom razdoblju nisu rješavah
smišljeno, planski na dulji rok, već
prilično neorganizirano´ i prema momentanim
potrebama, uslijed nepoznavanja
kvalitativnih i kvantitativnih potreba i
načina obrazovanja. Mreža obrazovnih institucija
po vrstama, kapacitetu i broju
ne odgovara postojećim potrebama. Sam
sistem obrazovanja kadrova u drvnoj
struci nije adekvatan zahtjevima ni nivou
drvne industrije u tehničkom, a ni
tehnološkom pogledu. Potrebno bi bilo
proučiti puteve i način naj svrsishodni j ih
oblika povezivanja obrazovnih institucija
s radnim organizacijama, kako bi proces
obrazovanja postao funkcija proizvodnotehnološkin
zbivanja u neposrednoj proizvodnji.
Anketirana su 64 poduzeća drvne
industrije, da bi se dobio tačan uvid
potreba i zahtjeva na kadrovima. Rezultati
ankete još nisu sređeni.


Sto se tiče zapošljavanja inženjera i
tehničara šumarstva i drvne industrije,
situacija u našoj Republici je zadovoljavajuća,
zahvaljujući aktivnosti Poslovnog
udruženja šum. privr. organiz. Zagreb,
odnosno Poslovnog udruženja drv. ind.
Zagreb.


U okviru Zajednice šumarskih fakulteta
Jugoslavije dosta je rađeno na tome
da se heterogeni nastavni planovi i programi
na šumarskim fakultetima u Jugoslaviji
učine čim više srodnim. No usprikos
tome ostaje još mnogo toga da se učini
u smislu modernizacija i racionalizacije
visokoškolske nastave, pošto dinamičan
razvoj nauke i potreba brze primjene
njezinil rezultata u proizvodnji i društvenoj
praksi, izazivaju krupne promjene
u društvenoj podjeli rada. Osnovna
tendencija ovih promjena je zamjena rutinskog
(kako manuelnog tako i intelektualnog)
ljudskog rada radom strojeva,
te rapidno povećavanje potreba za kreativnim
ljudskim radom. Težište rada kadrova
s visokim kvalifikacijama u suvremenim
uvjetima nije na održavanju ustaljenih
tehnoloških postupaika, već na njihovom
stalnom i ubrzanom progresivnom


mjenjanju, pa se težište rada pomiče iz


izvršene faze proizvodnog procesa u studijske,
konstruktivne, razvojne i istraživalačke
službe radnih organizacija. Sve
to postavlja ustanovama za visoko obrazovanje
ikonkretne zadatke kako u pogledu
izgrađivanja profila stručnjaka, sređenosti
sistema studija, izbora nastave i
metoda izvođenja nastave, kao i u pogledu
kvalitete nastavnih kadrova koji rade
u njima.


Nastavni planovi i programi na srednjim
šumarskim školama se svake godine
dotjeruju i mijenjanju prema potrebama
prakse putem Poslovnog udruženja
šumsko privr. organizacija Zagreb, a u
suglasnosti sa Zavodom za stručno osposobljavanje
Sekretarijata za prosvjetu.


Polaganje stručnih ispita za inženjere
i tehničare šumarstva odvija se na do sada
uobičajen ali nezadovoljavajući način.
No, kako šumarstvo osim šum. inž. i tehn.
zapošljava i stručnjake drugih profila, to
se javljaju namjere da i ti kadrovi zaposleni
u šumarstvu polažu stručne ispite.


Dužina trajanja pripravničkog staža u
šumarstvu i drvnoj industriji regulirana
je pravilnikom o pripravničkom stažu.


U. O. ovog Saveza na inicijativu Centralnog
odbora Saveza ITšIDJ-e u više
navrata je razmotrio problem pripravničkog
staža i polaganje stručnih ispita za
inženjere i tehničare šumarstva i drvne
industrije, da bi se iznašla rješenia kako
bi se ovaj važan problem čim jednobraznije
riješio za čitavu našu struku. Nažalost
u tom smislu nismo mnogo učinili
pošto spomenuta akcija nije naišla na potrebno
razumijevanje predstavnika onih
institucija, koja momentano propisuju
programe za stručne ispite, te organiziraju
održavanje stručnih ispita. Smatramo,
da bi pitanje stručnih ispita kao i
pitanje pripravničkog staža moralo spadati
u nadležnost Saveza, a što je u skladu
sa zahtjevom SITH-e odnosno Jugoslavije.
5. Ostale aktivnosti Saveza
— Radilo se na održavanju i popravku
zgrade ovog Saveza. Krovopokrivački i
limarski radovi su završeni.
— Brinuli smo se za prodaju »ciglica«
u svrhu dovršenja Doma Saveza SITJ-e.
— Organiziarno je štampanje »Dnevnika
rada«, koji je ranije bio štampan pod
nazivom »Lugarska knjiga«.
— Razgovaralo se sa članovima U. O.-a
Saveza društava šumarsko - tehničkog
stručnog pomoćnog osoblja SR Hrvatske
(bivše Lugarsko društvo) kako bi se osvjetlio
položaj ovog Saveza u novo nastalim
prilikama u šumarstvu.
— Na plenumu u Poreču dana je inicijativa
za osnivanje »Spomen parka« na