DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 32     <-- 32 -->        PDF

i zaposlenosti kadrova koji su izašli iz
stručnih škola, iako je o tome raspravljano
na Plenumima Saveza.


Savez inž. i teh. u cjelini, a posebno
društva na terenu moraju imati više utjecaja
na rješavanje vitalnih problema u
šumarstvu i prerađivačkoj industriji. Moraju
dati inicijativu za to rješavanje, jer
prema svojim stručnim sposobnostima,
imaju na to pravo, a to je i društvena
dužnost svakog pojedinca.


U svim ovim dinamičnim zbivanjima
u našem privrednom životu, posebno u
oblasti šumarstva i prerade drveta, nedovoljno
se čuje i ispoljava stručno društveno
mišljenje i stavovi po pojedinim
vitalnim pitanjima daljnjeg rada i razvoja
naših grana privrede. Kroz društveni
rad moguća su veća i češća isticanja
problematike i moguće je izražavanje individualnih
stanovišta pojedinih inženjera
i tehničara. U narednom razdoblju bi
i pojedinci i društva trebali jače i smjelije
utjecati i usmjeravati različita zbivanja
u našim granama privrede.


Molim da se na današnjoj skupštini o
tome raspravi.


Nakon podnesenog uvodnog referata
prihvaćen je prijedlog ing. V. Fašaića da
se u radno predsjedništvo izaberu slijedeći
drugovi:


Prof. dr Zvonimir Potočić


Ing. Slavko Horvatinović


Ing. Branko Tkalčić


Ing. Vladimir Špoljarić


Ing. V. Tomičić


Prof. dr Z. Potočić kao predsjednik radnog
predsjedništva pozdravio je goste iz
drugih republičkih Saveza i predsjednika
Saveza ITŠID Jugoslavije ing. K. Tabakovića.


Ing. K. Tabaković je pozdravio prisut


ne u ime Saveza ITŠID Jugoslavije.


Od strane republičkih Saveza inženje


ra i tehničara šumarstva i industrije za


preradu drveta učesnike skupštine po


zdravili su slijedeći drugovi:


Ing. Cigler — Savez IT SR Slovenije


Ing. Gašić — Savez IT SR BiH


Ing. Stojanovski — Savez IT SR Make


donije.


U ime domaćina, Šumarskog fakulteta


Zagreb, učesnike skupštine je pozdravio


prdodekan fakulteta prof, dr D. Klepac.


Predsjednik radnog predsjedništva či


ta telegram Saveza ITŠID Srbije kojim


pozdravljaju skupštinu i žele uspješan i


plodan rad.


Učesnici skupštine prihvatili su prijed


log radnog predsjedništva za izbor slije


dećih komisija odnosno radnih tijela


skupštine.


Verifikaciona komisija


1. Zorić Zdravko
2. Ing. Stjepan Lukačić
3. Ing. Davor Kapec
Kandidaciona komisija


1. Ing. Dimitrije Brkanović
2. Ing. Ivan Mrzljak
3. Ing. Jugoslav Harapin
Komisija za zaključke društvenog dijela


1. Prof. dr Zvonimir Potočić
2. Ing. Vid Fašaić
3. Ing. Drago Kirasić
Komisija za zaključke stručnog dijela
savjetovanja


1. Ing. Ante Mudrovčić
2. Ing. Mirko Andrašek
3. Ing. Velimir Igrčić
4. Ing. Bogomil Čop
5. Ing. Srećko Vanjković
6. Prof. dr Zvonimir Potočić
Zapisničari
1. Mr Ante Krstinić
2. Zdenka Vojvodić
Ovjerovitelji zapisnika


1. Ing. Žarko Hajdin
2. Dr Branimir Prpić
Tajnik Saveza Mr A. Krstinić podnio je
izvještaj o radu Saveza između 84. i 85.
redovne skupštine.


IZVJEŠTAJ


o radu Saveza inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske u
razdoblju između 84. i 85. redovne godišnje
skupštine
Uvod


Savez ITŠIDH-e kao stručna organizacija
shvatio je težinu zadataka koji je
pred njega postavilo društvo kao cjelina
i nastojao je u tom smislu najsvrsishođnije
djelovati. Objedinjujući rukovodeće
ljude struke, predstavnike organa uprave,
predstavnike naučnih i nastavnih ustanova
kao i stručnih udruženja, te održavajući
stalnu vezu sa Savezom ITŠIDJ-e i
SITH-e, naš Savez je nastojao pronaći
naj adekvatni ja rješenja za uklapanje šumarstva
i drvne industrije u nova kretanja
privrede.


U proteklom periodu održana su 4 ole


numa i 32 sastanka U. O. i N. O. Zaključ


ci sa spomenutih plenuma odnosno sasta


naka U. O. imali su utjecaja kako na rad


u Savezu tako i na rad teritorijalnih šu


marskih društava.


Rad Saveza kroz proteklo mandantno


razdoblje od 3 godine podjelili smo: