DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 31     <-- 31 -->        PDF

ispita tehničara i inženjera zaposlenih u
drvnoj industriji.


Ima prijedloga da seminari budu obavezni
za sve inženjere i tehničare, a organizirao
bi ih Savez uz pomoć fakulteta
i naših instituta. Konstatirano je da
školsko obrazovanje nije dovoljno za uspješno
obavljanje poslova u šumarstvu i
drvnoj industriji, jer nauka kao i u drugim
privrednim granama i u šumarstvu
i u drvnoj industriji svaki dan daje nove
rezultate, nova rješenja. Prema tome seminari
su veoma pogodan način za obnavljanje
znanja, kao i za upoznavanje novih
dostignuća nauke. Seminar bi se trebao
održati jedamput godišnje u trajanju
od 15—30 dana.


4. Savez na svojim sjednicama kao i na
Plenumima raspravljao je o stručnom
školstvu u Hrvatskoj. Isto je tako na
Plenumima Saveza inž. i teh. Jugoslavije
raspravljano o školstvu i visokom školstvu.
Sve te rasprave bile su više izmjene
mišljenja i nisu doneseni nikakvi konkretni
prijedlozi.
O srednjem stručnom školstvu raspravljaju
također i Poslovna udruženja šumarstva
i drvne industrije, dok je o fakultetu
Savez imao namjeru, ali ikonkretno
nije raspravljao.


Stanje na šumarskim fakultetima Jugoslavije
je slijedeće:


>3§


´3 ^


o . 0*
Od Skopskog fakulteta nema podataka,
jer ih na pomna traženja nismo mogli
dobiti.


Prema raspoloživim podacima na Šumarskom
fakultetu u Zagrebu diplomiralo
je u zadnjih 5 godina:


1963/64. 31 na uzgojnom smjeru
39 na drvno ind. smjeru
1964/65. 40 na uzgojnom smjeru
43 na drvno ind. smjeru
1965/66. 33 na uzgojnom smjeru
45 na drvno ind. smjeru
1966/67. 28 na uzgojnom smjeru
51 na drvno ind. smjeru
1968. 39 na uzgojnom smjeru
40 na drvno ind. smjeru


Prema podacima u šumskim gospodarstvima
zaposleno je 425 šumarskih inženjera.


— Opći razvoj proizvodnje usmjerava
sva nastojanja intenzivnom gospodarenju
u cilju kvalitativnog i kvantitativnog povećavanja
šumskog fonda, razvijanja kapaciteta
drvne industrije, mogućnosti otvaranja
nove djelatnosti u prerađivačkoj
industriji, koristeći pri tom sve tekovine
suvremene nauke i tehnike.
Proučavanjem tehnološkog procesa,
funkcionalne organizacije rada, stimulativnog
nagrađivanja iziskuje sve veće potrebe
kvalitete i kvantitete budućih stručnih
kadrova.


Sve jača materijalna baza privrednih
organizacija omogućuje primjenu suvremene
opreme i mehanizacije na bazi rezultata
naučnih istraživanja, a što zahtjeva
postepeni prelaz na veću specijaliza


c/) trt H3 ÜÜ


rt Ü


Bi


Upisan


god. ie
Ukupni
na IV.
godini


o


ciju kadrova.


Prema tome rad fakulteta trebao bi se


O N2 ;


više oslanjati na mišljenja i potrebe privrednih
organizacija. To povezivanje tre


Ljubljana šumsko gosp. 10 67 15
drvnoindust.


bao bi izvršiti Savez inž. i teh. zajedno2 53 3 nastavnicima i studentima fakulteta.


sa


Zagreb
Sarajevo
Beograd


Skoplje
Ukupno


Svega
šum. gosp.
drv. ind.
Svega
šum. gosp.
za iskorištav.
Svega
šumarski
drvnoindust.
hortikultura
erozija^bujice
Svega


šumarski
drvnoind.
šumarski
drvnoindust.
hortikultura
erozija-bujice
Svega


12 120 18
32 202 28
44 354 42
76 556 70
23 34 22
13 27 10
36 61 32
47 169 45
34 526 25
18 281 21
11 119 8
110 1095 99
112 472 110
93 960 80
18 281 21
11 119 8
234 1832 219


— Sada se mnogo raspravlja o financiranju
školstva u Jugoslaviji .Nacrt prijedloga
zakona je na diskusiji i trebalo bi
taj nacrt raspraviti na plenumima Saveza
i teritorijalnih društava. Isto tako bi
trebalo uskladiti potrebe stručnog kadra
sa školovanjem kadrova na fakultetu i
stručnim školama.
5. Aktivizacija stručnih društava
Društva na terenu, mora se priznati .nisu
pokazala osobitu aktivnost na rješavanju
nekih problema u šumarstvu i drvnoj
industriji. Nisu sazivani posebni sastanci
gdje bi se raspravljalo o problemima
koji se nameću, nisu raspravljane ni
mogućnosti povezivanja i kooperacije s
drvnom industrijom i nije također raspravljano
ni o prijemu mladih kadrova


337