DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA


I


DRVNE INDUSTRIJE HRVATSKE


GODIŠTE 93 RUJAN—LISTOPAD GODINA 1969


UDK 634.114.2:634.0.238


PRILOG POZNAVANJU PENETRACIJE FOSFORA (P12) U NEKIM TLIMA
HRVATSKE U KOJIMA SE OSNIVAJU PLANTAŽE I INTENZIVNE KULTURE
ŠUMSKOG DRVEĆA*


Dr T. FILIPAN, dipl. ing. kern, i Dr B. PRPIĆ, dipl. ing. šum.


1. UVOD I PROBLEMATIKA
U zadnje vrijeme u području Hrvatske ulažu se veliki napori u osnivanje
plantaža eurameričkih topola i brzorastućih četinjača kao i intenzivnih šumskih
kultura četinjaču. Prilikom izvođenja takvih radova mahom se koriste neobrasle
šumske površine koje nalazimo u raznim tipovima tala. Našu pažnju
posvetili smo parapodzolu te aluvijalnom i lesiviranom tlu.


Šumarskom stručnjaku koji osniva plantažu ili intenzivnu kulturu šumskog
drveća neophodno je da dobro poznaje edafske prilike u površini koju je
u tu svrhu izabrao. Naročito je važno´ da se upozna 3 kemijskim osobinama tla,
koje ukazuju ina odnose hranha. Jedno od važnih mineralnih hraniva za plantažni
i intenzivni uzgoj šumskog drveća je fosfor.


Ako je opskrba fosforom nedovoljna biljka zaostaje u rastu, lišće i iglice
se smanjuju i poprimaju nenormalnu boju (sivozelenu, plavozelenu, viole´tnobrončanu,
crvenkastobrončanu). Biljka postoje nježna, a često dolazi do prijevremenog
opadanja lišća (8). Poznato je, također, da dobra opskrbljenost biljaka
fosforom uvjetuje kod šumskog drveća otpornost prema zimskim studenima
(5).


Kod aluvijalnih tiatla količina fiziološki aktivnog fosfora zavisi o njegovoj
količini u tlima slivnog područja rijeka. Aluvijalna tla u pravilu su dobro opskrbljena
fosforom, ali se ipak događa da se i kod njih ukaže potreba za dodavanjem
fosfornih gnojiva.


Parapodzol i lesivirana tla pokazuju u pravilu manjak fiziološki aktivnog
fosofora i gotovo se bez iznimke ukazuje potreba njegova dodavanja u obliku
mineralnih fosfornih gnojiva.


Dodavanje fosfora obavlja se većinom površinski. Proces penetracije fosfora
od površine tla u rizosferu može se pratiti pomoću radioaktivnog fosfora
(F32) (1, 2). Iako se, zahvaljujući radioaktivnom fosforu došlo do nekih saznanja
o vezanju fosfatnih iona u tlu (3, 6), još uvijek je ostalo puno neriješenih
problema. Poznati su procesi adsorpcije PO4 iona na površini čestica tla,
njegovo kemijsko vezanje sa slobodnim kationima (A1+ ++, Fe+ + , Ca++ i dr.)


* Istraživanja je financirao Republički fond za naučni rad SRH.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 4     <-- 4 -->        PDF

u teško topive fosfate, kao i njegova zamjena sa silikatnim anionima u kristatlnoj
rešetci alumosili´kata (4, 7). Većima1 je navedenih istraživanja obavljena u
laboratorijskim, a ne u prirodnim uvjetima.


U našim istraživanjima nismo pretendirali obuhvatiti veliko područje i
puno lokaliteta. Ograničili smo se na utvrđivanje prikladne i .suvremene terensko-
laboratorijske metode na osnovi koje bi se preduzela opsežnija istraživanja
u prirodnim uvjetima.


Brzinu smo prodiranja fosfora s površine tla u rizosferu ispitivali na terenu
pomoću radioaktivnog izotopa fosfora (P*2). Odlučili smo se za aluvijalne
tlo i parapodzol u blizini Zagreba i ast lesivirano vrištinsko-bujadiono tlo u okolici
Ogulina.


2. OPIS OBJEKTA ISTRAŽIVANJA
2.1. Klima
Zagreb i Ogulin imaju umjerenu klimu s izrazitom zimom koja je obilježena
kontinentalnošću. Prema Köppenovoj klasifikaciji klime pripada u klimatski
tip označen formulom Cfwbx«. Ogulin s cea 1500 mm oborina godišnje
humidniji je od Zagreba (cea 900 mm). Srednje godišnje temperature Zagreba
i Ogulina kolebaju između 10 i 11UC, a raspored oborina tokom godine povoljan
je za razvoj vegetacije.


2.2. Tlo
Aluvijalno tlo odabrano je u plantaži eurameričke topole, klon 1-214. Plantaža
se nalazi u šumskom predjelu Jaždovac—Lučko kojim upravlja Šumarija
Remetinec (Šumsko gospodarstvo Zagreb). Lokalitet u kojem smo obavili pokus
udaljen je cea 1,5 km od rijeke Save, a nalazi se pokraj mjesta Lučko.


Tlo je prilikom osnivanja plantaže obrađeno te je narušen njegov prirodni
profil.
Sloj I (0—24 cm) je dosta humozan, vrlo karbonatant (32,5%), a po mehaničkom
je sastavu glinasta ilovača (u pirofosfatu).


Sloj II (24—47 cm) je sitno pjeskovita, slabo humozna, karbonatna ilovača.
Vodozračni režim kao i opskrbljenost fosforom oba sloja je povoljna (vidi tabelu
1.).


Parapodzol je odabran u plantaži robusne topole i američkog borovca pokraj
sola Cerja. Plantažu je osnovala i njome upravlja šumarija Dugo Selo
(Šumsko gospodarstvo Zagreb). I tu je prirodan profil tla narušen obradom.
Usprkos tome u profilu se nazire raspored horizonata u parapodzola i jasno je
vidljiv prijelaz između horizonata A2g i Bg. Površinski je sloj tla od 0—15 cm
(izmješani horizonti Ai i A-2g) slabo humozna, beskarbonatna gliniasta ilovača,
a ispod njega se nastavlja, obradom također narušen, A»g horizont, vrlo
slabo humozan, beskarbonatan, a po mehaničkom sastavu g´linovit. Taj horizont
prelazi u dubini od cea 36 cm u Bg horizont koji je težeg mehaničkog sastava.
Opisani su horizonti dobro opskrbljeni fiziološki aktivnim fosforom što se može
pripisati gnojidbi fosforom koja je obavljena u plantažama. Neke se osobine
tog tla vide u tabeli 1.


Lesivirano smo tlo izabrali u bujadnici (Genisto-Callunetum croaticum
Horv.) u predjelu Zalije kraj Ogulina. Prema M. Kalinić (9) površinski A-horizont
je glinasta, dosta humozna, beskarbonatna ilovača; ovo u dubini od oca
30 cm prelazi u A3-B1 prolazni horizont koji je slabo humozna beskarbonatna
laka glina. Matični je supstrat opisanog tla vapnenac. To je tlo vrlo siromašno
fiziološki aktivnim fosforom (vidi tabelu 1.).


310
ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 5     <-- 5 -->        PDF

311
ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 6     <-- 6 -->        PDF

3. METODA RADA
Po tri plastična cilindra duljine 30 cm, a promjera 10 cm utisnuta su u tlo
do njegove razine (vidi fotografiju 1.) nakon čega je na površinu tla, u sv»aki
cilindar, dodano po 50 ml otopine kalijeva primarnog fosfata (KH2P3204) s markiranim
fosforom aktivnosti 200 uC P32, (kalijev primarni fosfat s miaTkiranim
fosforom je nabavljen iz nuklearnog instituta »Boris Kidrič« u Vinči). Jedan su
sat nakon dodavanja P32 uzeti uzorci tla do dubljine od 8 cm i to sa sondom na
svakih 2 cm dubljine (vidi fotognafiju 1.). Uzorci su tla stavljeni u plastične
epruvete te im je pomoću scintilacijskog brojača »EKCO« tip N 664 A izmjerena
aktivnost. Na isti su način uzeti i izmjereni uzorci još dva puta i to nakon
15 i nakon 30 dana.


Fotografija — Photo 1. Raspored plastičnih cilindara i način uzimanja uzoraka tla
Placement of plastic cylinders and method of taking soil samples


Uz pomoć metalnih prizmi dimenzija 1X5X30 cm uzeti su monoliti tla. Za
svaki je tip tlta uzeto šest monolita. Metalne su prizme načinjene od nehrđajućeg
lima i prilagođene postojećim instrumentima u svrhu direktnog mjerenja
radioaktivnosti po dubini. Na gornju je površinu monolita (1X5 cm), koja predstavlja
površinu tla, dodana u laboratoriju doza od cea 1 uC P32, (a praćenje
aktivnosti P32 je obavljeno pomoću GM-brojača »Actigraf II Nuclear Chicago«
koji ima automatski pisač. Nakon toga je na gornju površinu monolita dodana
voda i to 5 ml, 10 ml i 30 ml i nakon svakog je prolaza vode kroz monolit izmjerena
penetracija P32 po dubini.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 7     <-- 7 -->        PDF

4. REZULTATI I DISKUSIJA
U oba je slučaja, tj. i kod pokusa u terenu kao i kod laboratorijskog pokusa,
sB´čuvana prirodna struktura tla. Praćenjem penetracije P32 u cilindrima,
koji su cijelo vrijeme pokusa ostali u terenu, dobili smo rezultate koji su posljedica
djelovanja ekoloških činilaca u tim staništima. U tabeli 2. su prikazani
rezultati izmjera aktivnosti F23 za različite vremenske intervale i različite dubine
tla.


Tab. 2.


P32


Srednje vrijednosti aktivnosti po dubinama i vremenskim intervalima
Mean value of Psi-activity according to depths and time intervals


-2g Aluvijalna tlo Parapodzal Lesivirano tlo
a & Alluvial soil Pseudogley Lessive soil


.5"°


S ^ % aktivnosti P32 u vremenskim intervalima


3 5
D M %> activity of P32 in time intervals


cm I II III X I II III X I II III X


2 52,04 49,79 30,73 44,19 35,77 29,76 32,73 32,75 68,13 66,12 63,09 65,78
4 26,07 26,32 38,01 30,13 31,89 28,84 35,02 31,92 20,67 19,32 22,00 20,66
6 15,48 13,34 21,48 18,77 22,44 25,31 18,61 22,12 8,44 10,60 8,49 9,18
8 6,41 10,55 9,78 8,91 9,90 16,09 13,64 13,21 2,76 3,96 6,42 4,38


I = jedan sat nakon dodavanja doze P32 — One hour after adding P32 dose


II = 15 dana nakon dodavanja doze P32 — 15 days after adding P32 do.se
III = 30 dana nakon dodavanja doze P82 — 30 days after adding P32 dose
x = aritmetička sredina — Arithmetical mean


Iz rezultata u tabeli 2. je vidljivo da je najveća aktivnost P32 izmjerena
1 sat poslije dodavanje1 doze i to u prva dva centimetra tla. U parapodzolu je
izmjerena aktivnost od 35,77% P32, u aluvijalnom tlu 52,04% P3a, a najveća je
aktivnost izmjerena u lesiviranoni tlu u Zalijama i to od 68,13% P32.


Pod utjecajem vanjskih faktom1 fosfor je tokom vremena postepeno, ali
vrlo polagano prodirao u dubinu. To se, međutim, kod sva tri ispitivana tipa
tla nije zbivalo podjednako. Najmanja je penetracija P02 uočena kod lesiviiona
tla. Nakon 15 dana se aktivnost P3- smanjila na 66,12%, a poslije 30 dania na
63,09% u prva dva centimetru tla. Najveće su razlike izmjerene kod aluvijalnog
tla gdje se »aktivnost P3 2 u vremenskom razdoblju od 30 dana smanjila za
više od 2~0<% u prva 2 cm tla. Kod parapodzola nije se za vrijeme pokusa aktivnost
P02 puno promjenila čak ni do dubine od 6 cm.


Ako pogledamo kemijska svojstva tla u tabeli 3. uočavamo da se takav raspored
aktivnosti mogao i očekivati. U lesiviranom je tlu iz Zalija nađeno svegta
0,2 mg P2O5/IOO g tla pa je razumljivo vezanje dodanog KH2P3204 na njegovoj
površini (prosječno za sva tri uzimanja 65,78% u prva 2 cm dubine tla). Većia


313
ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 8     <-- 8 -->        PDF

je penetracija P3 2 kod parapodzola i aluvijalnog tla uslijedila zbog većeg sadržaja
fiziološki aktivnog fosfore1 u gornjim slojevima tih tala (4,6 mg i 3,4 mg
na 100 g tla).


Zbog lakše uočljivosti srednje vrijednosti aktivnosti P32 po dubini i % aktivnosti
P32 u pojedinim tipovima tala konstruiran je grafikon 1.


P32


SPLDrtJL VRIJEDNOST/ AKT/MOST/


Graf. I.


/fear? vo/t/e of P" -ocf/v/ft/ occorc/Z/yg /o đepfhs
Akt. P32


LL6END A -legene/:


A/t/v/ja/oo f/o


60


Alluvial soil


PcrrapocJzo/
Pseudogley


Les/v/rano f/o
L ess ive soi/


irO


20


a c/77


J?uć>/ne -Depths


Grafikon } .


Iz grafikona 1. se vidi velika razlika postotke aktivnosti P32 u različitim
dubinama za različite tipove tala. U lesiviranu tlu postotak aktivnosti P32 u
prva dva centimetra dubine iznosi 65,78, u 4 cm dubine iznosi svega 20,66, dok
u 6 cm dubine pade ispod 10. U aluvijalnom tlu srednja vrijednost aktivnosti


P32


opada postepeno po dubini tla za oko 10%. U pseudogleju je postotak aktivnosti
P32 podjednak za prve dvije dubine (2 cm i 4 cm), a zatim se za svaku
daljnju dubinu smanjuje za cea 10%.


Mjerenjem penetracije P32 u laboratoriju pomoću GM-brojača nakon dodavanja
1 ml doze KH2P3´2C>4 od 1 uC u monolit tla i nakon dodavanja 5 ml,
10 ml i 30 ml vode, dobiveni su skenogrami 1., 2. i 3. koji su prikazani u slikama
1., 2. i 3.


314
ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Slika 1. Stenogrami penetracije P32 u monolitu aluvijalnog tla
Fig. 1. Skenogramus of P32-penetration into the soil monolith of Aluvial soil
ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Slika 2. Skenogrami penetracije P32 u monolitu pseudogleja
Fig. 2. Skenograms of P32^penetration into the soil monoliths of Pseudogley


Slika 3. Skenogrami penetracije P32 u monolitu lesivirana tla
Fig. 3. Skenograms of F^penetration into the soil monolith of Lessive soil
ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Skenogrami označeni s A, izmjereni su nakon dodavanja 5 ml vode, oni
označeni sa B, nakon dodavanja 10 ml vode, a oni označeni s C nakon dodavanja
30 ml vode.


Iz slike 1., koja predočuje skenograme penetracije P32 u monolitu aluvijalnog
tla, a iz skenograma A i B, se vidi da nije došlo do pomicanja aktivnosti


P32


niže od 4 cm. Tek je nakon dodavanja 30 ml H2O (stenogram C) izmjeren
minimalan pomak u dubinu od 1 cm. Te se vrijednosti dobro podudaraju s rezultatima
dobivenim mjerenjem penetracije P32 na terenu (vidi tabelu 2. i grafikon
1.).


Iz slike 2., u kojoj su prikazani skenogrami penetracije P32 u monolitu parapodzola,
se vidi već u skenogramu A penetracija P3"2 u dubinu od 6 cm kojta
se zadržala i u skenogramu B (dodano 10 ml vode). Tek se u skenogramu C (dodano
30 ml vode) uočava pomak aktivnosti za 1 cm.


Za
razliku od skenograma aluvijalnog tla i parapodzola, penetracija je


P32


najmanja kod monolita lesiviranog tla, odnosno adsorpcija se P32 dogodila
uglavnom, u prva 2 cm monolita. Dodavanjem se vode nije utjecalo na pomak


P32


po dubini monolita tla. Takva se adsorpcija P32 na površini lesiviranog tla
mogla i očekivati, budući da je to tlo vrlo siromašno na fiziološki aktivnom
fosforu.


Ova »pilot« istraživanja je nužno proširiti, tj. opisanu terensko-laboratorijsku
metodu primijeniti, kako u većem broju tipova i podtipova tala, tako i u
većem broju uzoraka. Posebno bi zanimljiva bila korelacija između rezultata
opisane metode i rezultata kemijskih analiza tala i to posebice aciditeta i sadržaja
fiziološki aktivnog fosfora u tlu.


5. ZAKLJUČCI
Na osnovu obavljenih istraživanja dobiveni su rezultati o penetraciji fosfora
P32 u lesiviranom tlu, aluvijalnom tlu i parapodzolu, na temelju kojih možemo
zaključiti slijedeće:


1.
Najveća je aktivnost P32 izmjerena u prva 2 cm kod lesiviranog vrištinsko-
bujadičnog tla iz Zalija kraj Ogulina (tabela 2.), što se i očekivalo,
budući da je to tlo siromašno na fiziološki aktivnom fosforu.
P32


penetrirao je u prva 2 cm i kod monolita lesiviranog tla, a dodavanjem
vodenog taloga od 10 mm, 20 mm i 60 mm H2O, koji približno
odgovara količini oborina u vrijeme obavljanja pokusa, penetracija
se nije puno izmjenila (slika 3., skenogrami A, B i C).


2.
Penetracija P32 je bila veća kod aluvijalnog tla iz Jaždevca kraj Lučkog
(vidi tab. 2-), no, razmotrimo li kemijska svojstva tog tla (vidi tab. 1.),
uočavamo da je sadržaj fiziološki aktivnog fosfora relativno velik, iz
čega zaključujemo da nije došlo do većih izmjena iona fosfata u gornjem
sloju tla. Iz skenograma (si. 1.) je vidljiva veća penetracija P32 kod monolita
toga tla što koincidira s naprijed navedenim rezultatima dobivenim
kod uzoraka koji su uzimani u terenu.
3.
Najdulja je penetracija P32 izmjerena u parapodzolu iz Cerja kraj Dugog
Sela i to kako kod prirodnog tretmana (vidi tab. 2.) tako i kod monolita
u laboratoriju (vidi si. 2.). U tom je tlu utvrđen najveći iznos fiziološki
aktivnog fosfora, tj. 4,6 mg P2O5/IOO g tla pa je i razumljivo
prodiranje P32 u veće dubine tla.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 12     <-- 12 -->        PDF

4.
Rezultati ovih istraživanja ukazuju nam da se opisanim metodama primjene
P´1-´ može doći do brzih rezultata o njegovoj penetraciji u rizosferu
što je prikladno za indikaciju površinske gnojidbe tla s fosfornim
gnojivima. Vrijednost se tih metoda očituje u nenarušavanju prirodne
građe tla kao i u brzini dobivanja rezultata, tj. već jedan sat poslije dodavanja
doze P32 na površinu tla.
LITERATURA


1.
Sokolov, A. V. i Serdoboljski, J. R.: Primena radioaktivnih izotopa fosfora
u agrokemijskim istraživanjima. Akademija nauka SSSR, Moskva 1954 (prijevod).
2.
Olson , R. A.: Developments in Atomic Science in Soil and Plant Research in
Europa and United States, E. P. A., O. E. E. C. Paper No 6, 1958.
3.
Schuf f el en, A. C: Radioisotopes in Soil Research, E. P. A., O. E. E. C, 1958.
4.
Furl an, J.: Primjena radioizotopa P32 kod određivanja izmjenljivog fosfora
tala, Saopštenje na Konferenciji poljskih i jugoslavenskih stručnjaka o primjeni
N E u poljoprivredi, šumarstvu i veterini, Beograd 1959.
5.
Rubner , K.: Die pflanzengeographischen Grundlagen des Waldbaues, Radebeul-
Berlin 1960.
6.
Borland, J. W. and Reitemeier, R. E.: Kinetic Exchange Studies on Clays
with Radioaktive Calcium, Soil Science 69, 1960.
7.
Draganić , I.: Radioaktivni izotopi i zračenja, II i III, Naučna knjiga, Beograd
1963.
8.
Fiedler, H. J. und H o e h n e, H.: Vorkommen und Gehalt der Makronährstoffe
in Waldbäumen, Wissenschaftliche Veröffentlichungen aus der Fakultät
für Forstwirtschaft Tharandt der Technnischen Universität Dresden, (F)-Reihe
Nr. 33, 1965.
9.
Cestar, D., K a 1 i n i ć, M., Milković, S. i P e 1 c e r, Z.: Gospodarske jedinice
Veljun, Tržićka šikara i Zalije, Ekološko-gospodarski tipovi i meliorativni
zahvati, Tipološko istraživanje i kartiranje šuma i šumskih staništa SR Hrvatske,
Svezak I, Zagreb 1966.
Summary


A CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF .PENETRATION OF PHOSPHORUS
(P3>) IN SOME SOILS OF CROATIA ON WHICH ARE ESTABLISHED PLANTATIONS
AND ACCELERATED CULTURES OF FOREST TREE SPECIES


In the work the authors attempt to present an up-to-date and rapid field-
laboratory method for the following-up of the penetration of phosphorus from the
soil surface into the rhizosphere. A knowledge of phosphorus penetration is
indispensable in surface manuring with phosphorus fertilizers, which is applied in
plantations and accelerated cultures of forest tree species.


The paper includes an introduction, a presentation of the problem, a description
of the object of investigation, the working methods, results of the investigation,
a discussion and conclusions.


The objects of the investigations were chosen in the area which according to
Köppen´s climatic classification belong to the climatic type designated by the
formula Cfwbx«, while as to the soil types were selected: a pseudogley soil at Cerje
near Dugo Selo, an alluvial soil at Jaždovac near Lučko, and a lessive heather-
bracken soil at Zalije near Ogulin. The results of laboratory analyses of the
mentioned soil types are presented in Tab. 1.


In the chapter »Working method« the field and laboratory application of
labelled phosphorus P:i- in the form of KH_>P:!2Oi was described. In Photo 1 is visible
the placement of plastic soil sampling cylinders within the profile of the soil being
ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 13     <-- 13 -->        PDF

tested, as well as the sampling for measuring the P^-radioactivity which was
carried out by means of a scintillation counter of the firm »EKCO«, type N664A.
On the surface of the soil sampling cylinder were added ca. 200 uC of resolution.


By means of metal prisms sized 1x5X30 cm. were taken the soil monoliths on
who´Se upper base (1x5 cm) representing the soil surface was added in the laboratory
a dose of ca. 1 uC of P!2. The activity of P32 in the soil monolith was measured
by means of a GM-counter »Acligraph II Nuclear Chicago«. To the surface
of the monolith a water deposit of 10, 20 and 60 m. m. of FLO/sq. m. was added.


P32-activities in samples, which were taken 3 times (1 hour, 15 and 30 days after
the application of P32) are presented in Tab. 2 and Graph. 1.
In Figs. 1—3 are given the skenograms of the penetration of P3´2 into the
monoliths of the soils investigated.


From the performed investigations of the penetration of radioactive phosphorus
(P32) into some soils of Croatia were obtained results on the basis of which
the following conslusions may be drawn:


1. Highest Reactivity was measured in the first 2 cm. in the lessive heather-
bracken soil from Zalija near Ogulin (Tab. 2), which had been expected, as the soil
is poorly provided with available phosphorus.
Phospohorus P32 penetrated into the first 2 cm. also in the monolith of the
lessive soil, and when adding the water deposit of 10, 20 and 60 m. m. HsO/sq. m.


— which corresponds approximately to the actual state of the rainfall during the
testing time — the penetration did not change much (Fig. 3., skenograms A, B,
and C).
2. The penetration of P32 in the alluvial soil from Jaždevec near Lučko was
greater (Tab. 2), but, if we consider the chemical properties of this soil (Tab. 1),
we see that the content of available phosphorus is relatievly high from which we
conclude that there came to no great exchanges of phosphate ions in the upper
layers of the soil. From skenogram (Fig. 1) we can see a greater penetration in the
monolith of the mentioned soil which coincides with the aforementioned results
obtained in samples taken in the field.
3. Longest penetration of P32 was measured in a pseudogley soil from Cerje
near Dugo Selo (in the natural — Tab. 2 — and the monolith treatment in_ the
laboratory — Fig. 2 —). In this soil was found the highest amount of available
phosphorus, viz. 4.6 mg. of P2O5/IOO g. of soil, wherefore also the penetration of
P32


into the deeper layers of the soil is understandable.


4. Results of the. investigations in question demonstrate that through the
mentioned methods of application of P32 one may achieve rapid results of its penetration
into the rhizoSphere, which is very suitable for the indication of surface
soil manuring with phosphorus fertilizers. The value of the mentioned methods
reflects both in the non-destruction of natural soil composition and in the rapid
giving of results, i. e. 1 hours abready after adding the P32 do´se to the surface of
the soil.
Dr T. Filipan, Institut za stočarstvo i mljekarstvo
Poljoprivrednog fakulteta Zagreb, Maksimir 46
Dr B. Prpić, Katedra za uzgajanje šuma
Šumarskog fakulteta Zagreb, Šimunska 25