DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Čehoslovaoka 7, Rumuni ja 2, Turska 2,
Francuska 2, Grčka 2, Poljska 1, DR Njemačka
1, Danska 1, Austrija 1, SSSR 1 i
Jugoslavija 90. Ukupno je prijavljeno 53
referata. Simpoziumu su bez malog izuzetka
prisustvovali skoro svi prijavljeni
učesnici.


Program rada simpoziuma kao cjeline
odvijao se u nekoliko oblika i to: kroz
svakodnevna zasjedanja, putem nekoliko
naučnih i stručnih ekskurzija te razgledavanjem
suvremenih i historijskih nacionalnih
bogatstava makedonskog naroda.
Težište rada simpoziuma predstavljala
su zasjedanja. Ona su bila organizirana
na tri načina i to: kao plenarna (s
ukupno 5 predavanja), u sekcijama A —
biološka i B — tehnološka s ukupno 26
predavanja u sekciji A i 7 predavanja u
sekciji B) i kombinirana između sekcija
sa zajedničkom ili srodnom problematikom
(s ukupno 15 predavanja).


Plenarna predavanja održana su zajednički
za sve učesnike na našem ili jednom
od svjetskih jezi´ka. Od tih predavanja
posebno ističemo slijedeća:


FUKAREK, P. (Sarajevo): Otkrivanje i
današnia raširenost molike.
´ FERRfi de, Y. — GAUSSEN, H. (Tuluza):
Sistematski afinitet molike.
EM, H. — D?.EKOV, S. (Skoplje): Suma
molike na Peristeru.


Istog dana nakon prve plenarne sjednice
razgledane su šume molike na Peristeru.
Ujedno je otkrivena spomen ploča
(na jednoj izrazitoj stijeni usred šume!
nedaleko od »BEGOVE ČESME« na okol


1.300 m n.v.) posvećena A. GRISEBACH-u.[
Glavni dio rada simpoziuma praktički!
se odvijao na zasjedanjima radnih sekcija,
koje su bile formirane u okviru problematike
iz slijedeće dvije oblasti: biološka
(A)_ i tehnološ´ka (B). Rad tih sek-l
čija odvijao se odvojeno i istovremeno!
tokom cijelog dana. Iz područja rada o-\
vih sekcija navodimo kao osobito zani-|
mljive i značajne slijedeće referate:


Sekcija »A«


MARINOV, M. (Sofija): Tipološka ka-´l
rakteristika šuma molike na PIRIN nla-


ILTEV, A i dr. (Sofija): Rasprostranjenost,
rast i prouktivnost molike u Bugarskoj.


DEKANIĆ, I. (Zagreb): Kultura molike
na Medvednici kraj Zagreba.


PANIC, D i dr. (Beograd—Peć): Struktura
i produktivnost molikovih saslojina
na glavnim nalazištima u SR Srbiji na
silikatnoj podlozi.


NICOTA, B. i dr. (Skoplje): Vegetativno
razmnožavanje molike i sjemenske
plantaže.


Sekcija »B«


PEJOSKI, B i dr. (Skoplje): O tehnološkim
svojstvima drveta molike.
KOEV, D. (Sofija): Proučavanje smolnog
sistema molike.


PARUŠEVA, A. (Sofija): Istraživanje
kemijskog sastava kore i drveta molike.


U okviru trećeg načina zasjedanja
(kombiniranih između radnih sekcija)
održani su također inteersantni referati.


Za učesnike simpoziuma organizirane
su naučne, stručne i turističke ekskur zije.
Na potezu Peristcr—Oteševo (Prcspa)
pregledali smo uspjelo pošumljivanie
raznim vrstama četinjača na ĐAVATU.
Na Prespi je posječen otok »GOLEM
GRAD« na kojem se vrlo usniešno od
prirode razvija divlja foja (Juniperus
excelsa) tvoreći sastojine. Prelazom preko
Galićice dobili smo uvid u vertikalno
rasprostranjenie šumske vegetacije u
tom dijelu Makedonije. Vrlo slikoviti krajolici
oko Ohridskog jezera oduševili su
mnoge učesnike simpoziuma.


U Bitolju smo razgledali iskopine drevnog
grada HERAKLEJE. Suvremeno uređeno
odmaralište i kupalište »OTEŠEVO«
na Prespi privuklo je svojom Drirodnom


urbanom ljepotom pažnju mnogih učesnika
simpoziuma. Razgledanje muzeja,
manastira i fresaka u Sv. Naumu, Ohridu


Si Strugi ostavilo je duboke impresije i


Jizazvalo divljenje svih učesnika na tako


I bogatu kulturno-historijsku prošlost Ma


ji kedonije.


jj$ Ing. Đuro Rauš