DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 27     <-- 27 -->        PDF

ste sa šumskim bon-tonom, osnivati zelene
pojase, očuvati rubove šume, gospodariti
ne samo s kubikom drveta, ne sjeći
izuzetno lijepa i stara stabla, saditi
spomendrveće, održavati značajne solitere
osobito u nizinama, podsaditi TT i druge
vodove, ne graditi neukusne betonske
mostove, smanjiti eroziju.


M. Ciglar: šumar — učitelj posjetilaca
šume. Također opsežan i vrlo sažet prikaz,
s ovim poglavljima: 1. suvremenom
čovjeku potrebna je pouka o životu prirode
i o životu u prirodi, 2. uzgojni radovi
s omladinom, 3. logorovanje s radnim
rekreacijskim programom, 4. putovanje
i izleti, 5. automobilski putnici, 6.
propagiranje šumarstva i zaštite prirode,
7. sažetak i zaključci.
S. Peterlin: Zaštićena priroda. Zaštita
prirode (sozologiia, sosielogija) nastoji
odrediti odnos čovjeka prema prirodi tako
da se očuva prirodna ravnoteža, da se
racionalno iskorišćuje priroda, da se zaštite
posebni dijelovi prirode značajni
naučno, kulturno i uzgojno. tj. tzv. gospodarski,
urbanistički i klasični smjer zaštite
prirode. Gradivo je razvrstano na
ova poglavlja: kratka povijest zaštite prirode,
što zaštićujemo, narodni parkovi,
naravni rezervati, pokrajinski parkovi,
naravni spomenici, bortikulturni spomenici;
zaštićene vrste biljaka i životinja.
J. Petrič: Program za uređivanje šumskih
prediela u rekreacijske i šumskopropagandne
namjene na šumsko-nrivrednom
području Novo Mesto. Sažet historiografski,
orografski .klimatski, komunikacijski,
populacijski, balneološko-rekreaciiski,
silvotehnički i silvotaristički pregled
područja koie se nalazi na domaku
velikih središta Zagreba i Ljubljane odakle
to područje ima najviše posjetilaca.
U ovdašnjim šumama borave nedjeljni
turisti, posietioci spomenika NOB-e (osobito
učenici), rekonvalescenti, izletnici iz
Dolenjskih toplica, ekskurzije i planinari.
Svaka od tih, ukratko opisanih kategorija
posjetilaca, treba specifičnu rekreaciiu.
Predavač iznosi vrlo značajan rezultat
ankete gostiju navedenih toplica;
na temelju dobivenih rezultata i drugih
anketa izvršit će se potrebni radovi u naiposiećenijim
šumama za »nešumske privredne
namjene«, odrediti etapne ciljeve
i dr.
F. Avčin: Homo contra naturam. Tehnika
je reforma prirode, novo tvorba na
prirodi. Tehnokrati postaju čudovišta
strogo ograničene specijalnosti, uski
stručnjaci bez dovoljno široikih pogleda,
i u tome je opasnost za prirodu, osobito
za šumu. Milijuni hektara šume su nestali,
ogađuju se vode i zrak, nestaiu mnoge
vrste životinia i biliaka. a ljudi ie sve
više: ravnoteža prirode, biocenoza, ie poremećena
,vrlo labilna; zbog erozije, plodne
zemlie je sve manie. Pesticidi, umjet
na rrnoüva i radioaktivni otpaci = homicidi.
Osnivaiu se biocenotski loše monokulture
četinjača. Onćenito, autor fniie
biolog, nego prof. Tehničkog fakulteta)
nam je u vrlo opsežnom i uv´erliivom
prikazu veoma crno obiavio današniu
i buduću sliku civilizacije. Izlaz iz
tog propadanja čovječanstva je zaštita
prirode od Čovjeka i Čovjeka pred Čovjekom.


D. Mlinšek: Nekoliko uputstva za izradu
i izvedbu programa uređivanja šumskih
prediela za šumsko-nropagandne i
za rekreacijske namjene. U granicama poiedinog
šiimsko-nrivrednog područia nalaze
se rekreacijske cjeline koje treba valorizirati
s obzirom na »vrijednost šumske
prirode«. U vezi s time predavač ie
iznio shemu plana. Potrebno ie da se
prethodno upoznaju potrebe društva i
pojedinca; da se studiiski odrede poiedini
ciljevi; da se prouče i odrede zadaci
za postizavanje određenih ciljeva i načini
za izvedbu zadataka; da se dadu histon´iski
podaci o šumi, opišu staništa i
šumsko-gospodarske znaačinosti o proizvodnu:
opišu biološke karakteristike;
predvide potrebne naprave (cam™ staze,
sa.nitari´e i dr.); prinreme objekti za igru;
izrade džepni vodiči (karte, opisi i si.).
J. Šafar
SIMPOZIUM O MOLICI
(Pinus peuce, Grisebach)


Ovai simpozium održan je 2. — 6. IX
1969. povodom 20-godi=niice Univerziteta
u Skoplm (1949—1969) i 130-godišniice
otkrivanja moiike od strane niemačkog
botaničara A. Grisebačha na PERISTERU
(1839—1969).


Simpozium ie održan na područiu nadonalnof*
parka »PERISTER«-Bitolj te
Prespanskog i Ohridskog jezera.


Organizacioni komitet sačinjavali su:


— proif. dr ing. Bran i si av Pejoski,
— prof. Hans Em. dipl. ing.,
— prof. Dima Bećar. dipl. ing.,
— dr ing. ?.ivko Pariško,
— dr ing. Milena Đorđeva,
— Jovan Petrovski, dipl. ing.
Za prisustvovanje simpoziumu prijavilo
se oko 150 učesnika iz 13 zemalja svijeta
i to: Bugarska 29, SR Njemačka 11,


333
ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Čehoslovaoka 7, Rumuni ja 2, Turska 2,
Francuska 2, Grčka 2, Poljska 1, DR Njemačka
1, Danska 1, Austrija 1, SSSR 1 i
Jugoslavija 90. Ukupno je prijavljeno 53
referata. Simpoziumu su bez malog izuzetka
prisustvovali skoro svi prijavljeni
učesnici.


Program rada simpoziuma kao cjeline
odvijao se u nekoliko oblika i to: kroz
svakodnevna zasjedanja, putem nekoliko
naučnih i stručnih ekskurzija te razgledavanjem
suvremenih i historijskih nacionalnih
bogatstava makedonskog naroda.
Težište rada simpoziuma predstavljala
su zasjedanja. Ona su bila organizirana
na tri načina i to: kao plenarna (s
ukupno 5 predavanja), u sekcijama A —
biološka i B — tehnološka s ukupno 26
predavanja u sekciji A i 7 predavanja u
sekciji B) i kombinirana između sekcija
sa zajedničkom ili srodnom problematikom
(s ukupno 15 predavanja).


Plenarna predavanja održana su zajednički
za sve učesnike na našem ili jednom
od svjetskih jezi´ka. Od tih predavanja
posebno ističemo slijedeća:


FUKAREK, P. (Sarajevo): Otkrivanje i
današnia raširenost molike.
´ FERRfi de, Y. — GAUSSEN, H. (Tuluza):
Sistematski afinitet molike.
EM, H. — D?.EKOV, S. (Skoplje): Suma
molike na Peristeru.


Istog dana nakon prve plenarne sjednice
razgledane su šume molike na Peristeru.
Ujedno je otkrivena spomen ploča
(na jednoj izrazitoj stijeni usred šume!
nedaleko od »BEGOVE ČESME« na okol


1.300 m n.v.) posvećena A. GRISEBACH-u.[
Glavni dio rada simpoziuma praktički!
se odvijao na zasjedanjima radnih sekcija,
koje su bile formirane u okviru problematike
iz slijedeće dvije oblasti: biološka
(A)_ i tehnološ´ka (B). Rad tih sek-l
čija odvijao se odvojeno i istovremeno!
tokom cijelog dana. Iz područja rada o-\
vih sekcija navodimo kao osobito zani-|
mljive i značajne slijedeće referate:


Sekcija »A«


MARINOV, M. (Sofija): Tipološka ka-´l
rakteristika šuma molike na PIRIN nla-


ILTEV, A i dr. (Sofija): Rasprostranjenost,
rast i prouktivnost molike u Bugarskoj.


DEKANIĆ, I. (Zagreb): Kultura molike
na Medvednici kraj Zagreba.


PANIC, D i dr. (Beograd—Peć): Struktura
i produktivnost molikovih saslojina
na glavnim nalazištima u SR Srbiji na
silikatnoj podlozi.


NICOTA, B. i dr. (Skoplje): Vegetativno
razmnožavanje molike i sjemenske
plantaže.


Sekcija »B«


PEJOSKI, B i dr. (Skoplje): O tehnološkim
svojstvima drveta molike.
KOEV, D. (Sofija): Proučavanje smolnog
sistema molike.


PARUŠEVA, A. (Sofija): Istraživanje
kemijskog sastava kore i drveta molike.


U okviru trećeg načina zasjedanja
(kombiniranih između radnih sekcija)
održani su također inteersantni referati.


Za učesnike simpoziuma organizirane
su naučne, stručne i turističke ekskur zije.
Na potezu Peristcr—Oteševo (Prcspa)
pregledali smo uspjelo pošumljivanie
raznim vrstama četinjača na ĐAVATU.
Na Prespi je posječen otok »GOLEM
GRAD« na kojem se vrlo usniešno od
prirode razvija divlja foja (Juniperus
excelsa) tvoreći sastojine. Prelazom preko
Galićice dobili smo uvid u vertikalno
rasprostranjenie šumske vegetacije u
tom dijelu Makedonije. Vrlo slikoviti krajolici
oko Ohridskog jezera oduševili su
mnoge učesnike simpoziuma.


U Bitolju smo razgledali iskopine drevnog
grada HERAKLEJE. Suvremeno uređeno
odmaralište i kupalište »OTEŠEVO«
na Prespi privuklo je svojom Drirodnom


urbanom ljepotom pažnju mnogih učesnika
simpoziuma. Razgledanje muzeja,
manastira i fresaka u Sv. Naumu, Ohridu


Si Strugi ostavilo je duboke impresije i


Jizazvalo divljenje svih učesnika na tako


I bogatu kulturno-historijsku prošlost Ma


ji kedonije.


jj$ Ing. Đuro Rauš