DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 24     <-- 24 -->        PDF

LITERATURA


Antić, M., Jo vic, N., Avdalović, V. (1963.): Humusni varijetet smeđeg kiselog
zemljišta na Goču pod asocijacijom Aceretoheldreichii — fagetum. Zemljište
i biljka, Vol. XII, broj 1—3, Beograd.


Bertović , S. i suradnici (1967.): Vegetacijska karta krša Jugoslavije. (Isječak
sjeverozapadnog dijela). Radovi Instituta za šumarska istraživanja. Svezak III
Zagreb.


Burlica , Č. (1963.): Zemljišta u kulturama evropskog ariša u Bosni. Zemljište
i biljka. Vol. XII, br. 1—3, Beograd.
Burlica . Č. (1967.): Režim vlažnosti zemljišta na krečnjaku. III Kongres Društva,
Zadar.
Burlica , Č. (1968.): Karakteristike režima vlažnosti pseudogleja pod šumskom
vegetacijom. Zemljište i biljka. Vol. 17, br. 2, Beograd.
Ćirić , M. (1962.): Zemljišta Jugoslavije sa gledišta iskorišćavanja u šumskoj proizvodnji.
Agrohemija br. 1, Beograd.


Ćirić , M. (1962.): Pedologija za šumare, Beograd.


Čirić , M. (1965.): Atlas šumskih zemljišta Jugoslavije. Jugoslovenski poljoprivrednojšumarski
centar, Beograd.


Ćirić, M., Stefanović, V., Drinić, P. (1967.): Tipovi čistih bukovih šuma i
mješovitih šuma bukve, jele i smreke u BiH (poglavlje: Zemljišta bukovih šuma
u BiH). Materijali sa savjetovanja o tipologiji šuma. Sarajevo.


Ćirić , M. (1969.): O nekim odnosima između matičnog supstrata, zemljišta i vegetacije
u prirodnim šumama. Šumarstvo br. 5 i 6, Beograd.


Dekanić , I. (1967.): Plantaže i intenzivne kulture topola i četiniača u šumskoj
proizvodnji na području SR Hrvatske. Vodič za ekskurzije, III kongres Društva.
Zadar.


Fili p ovski , Gj., Ćirić , M. (1963.): Zemljišta Jugoslavije, Beograd.


F i 1 i p o v s k i, Gj. (1968.): Pedologija. Skopje.


Hajdin , Ž. (1967.): Perjasica (Bosiljevo). Vodič za ekskurzije, III kongres Društva.
Zadar.


Halambek , M. (1968.): Završni izvještaj o izmjerama rasta četinjača na pokusnim
objektima u Drenovcu, Točku, Pcrjasici, T opuškom i Rakovici. Dokumentacija
Jugoslavenskog instituta za četinjače, Jastrebarsko.


J a g a č i ć, T. (1958.): Geološko prospektiranje Dilj gore, zapadnog dijela Đakovštine
te najjužnijih obronaka Krndije. Fond stručnih dokumenata Instituta za
geološka istraživanja, Zagreb, broj 3056.


Janeković , Gj., Racz, Z. (1967.): Pseudoglej. III kongres Društva. Zadar.
JanekoViić, Gj. (1967.): Problemi pseudogleja. Vodič za ekskurzije. III kongres
Društva, Zadar.
Komlenović, N., Martinović, J. (1966.): Utjecaj plodnosti tla na rast obične
smreke u kulturi »Vrelo« kod Jastrebarskog. Šumarski list 3/4. Zagreb.


K o ml e n o v,i ć, N., Van j kov i ć, S., Martinović, J. (1968.): Jedan pokus sa
američkim borovcem (Pinus strobus L.) na nizinskom pseudogleju i minero-
organogenom močvarnom tlu kod Karlovca. Šumarski list br. 3/4. Zagreb.


Kovače vi ć, P., K a 1 i n i ć, M., Pavlić, V. (1967.): Detaljna klasifikacija tala i
izrada pedološke karte Hrvatske Posavine mjerila 1 : 50.000. III kongres Društva.
Zadar.


Malez, M. (1967.): Osnovne crte geološke građe Hrvatske. Vodič za ekskurzije,
III kongres Društva. Zadar.
Martinović , J. (1965.): O iskorištavanju ilimeriziranih tala za uzgoj četinjača
na bjelovarskom području. Šumarski list br. 7/8. Zagreb.
Martinović , J. (1965.): Utjecaj tla na uspijevanje borovca (P. Strobus) u kulturi
»Bučice« u Hrvatskom Zagorju. Šumarski li´st br. 5/6. Zagreb.
Martinović , J., Milković , S. (1966.): Prilog šumsko proizvodnom vrednovanju
tala na ogulinskom području. Šumarski list br. 7/8. Zagreb.
Martinović , J. (1967.): Prilog poznavanja proizvodnih mogućnosti tala u šumskim
kulturama Bosiljevo. Šumarski list br. 3/4. Zagreb.
Martinović, J., Komlenović, N. (1967.): Šumarski objekti. Vodič za ekskurzije.
III kongres Društva. Zadar.
Mayer, B. i suradnici Komlenović, N., Hajdin, 2., Orlić, S., Dokuš, A.