DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Unatoč tome što se mnogo do sada učinilo na pošumljavanju bujadičnovrištinskog
područja ostaju i nadolje velika prostranstva slabo iskorištenih površina,
od kojih mnoge mogu vrlo dobro poslužiti za uzgajanje intenzivnih kultura
četinjača. Osnovnu zapreku daljnjem pošumljavanju predstavlja neriješeno
pitanje zemljovlasničkih odnosa te svako odgađanje radikalnog zahvata u
tom smislu šteti šumskoj privredi toga kraja.


6. Centralno
planinsko područje Dinarskog sistema sa vapnenačko-
dolomitnorn podlogom
Istraživanja su izvođena na području Šumskog gospodarstvu Senj sa svrhom
ispitivanja mogućnosti unošenja četinjača u već postojeće šumske sastojine.
Rad je bio ekipnog karaktera kao i prilikom ispitivana sličnih problema na
drugim područjima. Tada su obrađeni neki odjeli i odsjeci unutar gospodarskih
jedinica Miškovica, Brušljan, Veliki Smolnik i Jasenovo Bilo (nadmorske visine
od 500 do 1.100 m). Površine se nalaze unutar vegetacijskog područja biljnih
zajednica »primorske šume bukve«, »šume bukve s jelom« i »pretplaninske
šume bukve« (Bertović 1967.).


Vlastitim pedološkim istraživanjima utvrđena je slična sukcesija tala na
rasprostranjenim jurskim vapnencima i dolomitima sa onom, koju je utvrdio
Martinović (1968). Sukcesija obuhvaća organogene crnice, organomineralne crnice,
posmeđene crnice, smeđa i smeđa lesivirana tla.


Međutim, u ovom osvrtu želi se ukazati na duboka kisela smeđa skeletna
tla i tla po fiziografskim osobinama bliska podzolu, koja su nađena unutar jednolične
mase jurskih vapnenaca i dolomita sa opisanom sukcesijom tala. Takovi
lokaliteti izlučeni su u gosp. jed. Veliki Smolnik na Velikoj Kaoeli (cea 1.100
m n/m, god. suma oborina preko 2.000 mm), a zapunjaju veće izdužene vrtače i
njihove strane. Matični supstrat je oštrobridni skelet raznih dimenzija djelomično
karbonatan.


Ove površine dosežu po veličini i desetak hektara, pa ih je moguće kartografski
izlučiti u zasebne odsjeke i primijeniti drugačiji uzgojni i gospodarski
tretman od onoga, koj se primjenjuje na okolnom vapnenačko-dolomitnom području.


7. Na području Istre i Hrvatskog primorja ovim pedološkim istraživanjima
obuhvaćene su tek manje površine, iz razloga, što se do sada nije tako intenzivno
radilo na podizanju kultura četinjača kao na kontinentalnom dijelu Hrvatske.


Dosadašnja naša istraživanja naišla su na vrlo dobar prijem kod šumarske
operative i koriste se u velikoj mjeri prilikom pošumljivanja istraživanih površina.
U daljnjem radu javlja se osnovna potreba dopunjavanja stečenih saznanja
putem stacionarnih pedoloških istraživanja. Ovakovo intenziviranje istraživačkog
rada moguće je u budućnosti provesti uz osiguranje većih financijskih
sredstava.


U pogledu biljno hranidbenofiziološke komponente neophodno je nastaviti
sa postavljajem egzaktnih šumskih gnojidbenih pokusa na temelju kojih će se
moći davati precizne gnojidbene preporuke.