DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 22     <-- 22 -->        PDF

toga je neophodno potrebno nakon zahvata čiste sječe izvršiti brzo pošumljavanje
površine sa nešto gušćom sadnjom biljaka.


Jedan zapaženiji problem javlja se u vezi slabe iskorištenosti ovih potencijalno
visoko produktivnih talü. U Gorskom kotaru postoje na silikatima znatne
površine obrasle malovrijednim bukovim panjačama. Zamjena postojećih
bjelogoričnih vrsta s četinjačama imala bi punu ekonomsku opravdanost. Taktav
uzgojni zahvat uspješno je izveden na većim površinama Šumarije Gerovo,
predjel Pintarica.


U pogledu primjene postojeće klasifikacione sheme javlja se potreba za detaljnijim
razgraničavanjem između kiselih smeđih i podzolastih smeđih tala
obzirom, da su utvrđena i humusna kiseta smeđa tla (lokaliteti Moslavačka
gora i Donja Dobra). Ovo pitanje bilo je već ranije obrađivano (Antić, M. et al.
1963.), a također i predmet diskusije na stručnoj pedološkoj ekskurziji po Crnoj
Gori 1969. (profil br. 4).


5. Područje tzv. niskog krša (bujadično-vrištinsko područje)
Tek posljednjih desetak godina vršena su intenzivniju istraživanja tala
pod bujadično-vrištinskom vegetacijom Like, Korduna i dijela Gorskog kotara
u šumarske svrhe. U tom periodu objavljeno je ili zadržano u obliku elaborata
niz radova naučnog i stručnog karaktera, koji su pretežno povezani uz podizanje
kultura četinjača brzog rasta ili pak obrađuju već postojeće starije šumarske
objekte. Paralelno sa podizanjem pokusnih kultura četinjača od stmne Jugoslavenskog
instituta za četinjače vršena su pedološka i biljnohranidbena istraživanja.


Već rezultati prvih detaljnijih fundamentalnih radova 1963. g. od A. Škorića
(Vodič za ekskurzije, 1967.) i Z. Racza (1964.) pokazali su da treba odstupiti
od stare koncepcije o postojanju bujadično-vrištinskih tala kao jednog tipa tla.
Tada je utvrđen čitav niz pedosistematskih jedinica, koje se međusobno značajno
razlikuju kako po endomorfološkoj građi profila tako i po ekološkim svojstvima
tla.


Kod mnogih kultura podignutih na području Šumskog gospodarstva Karlovac
praćeno je uspijevanje pojedinih vrsta četinjača putem izmjera. Pritom
su utvrđene razlike kod jedne te iste vrste uz približno jednake klimatske uvjete
i uzgojni tretman (Orlić, 1965.; Halambek, 1968.).


Istraživajući bujadično-vrištinska tla na potezu Grad Bosiljevo-Lešće A.
Škorić je sa suradnicima (Zavod za pedologiju, 1966.) izvršio ekološko grupiranje
utvrđenih sistematskih jedinica prema dubini pojavljivanja sloja reliktne
crvenice. Navodi se, da je razvoj korijenovog sistema sadnica u ovisnosti od dubine
pojavljivanja horizonta reliktne crvenice i o stupnju njegove kompaktnosti.
Odgovor na pitanje — do koje mjere utječu heterogena fizikalna svojstva
ovih tala na uspijevanje pojedine vrste četinjača — trebaju pružiti daljnja istraživanja
od kojih su neka već u toku.


Prilikom provođenja pedoloških kartiranja u svrhu usmjeravanja šumskouzgojnih
zahvata potrebno je na tom području pratiti kretanje podzemnog reljefa
reliktne crvenice i njene kompaktnosti te eventualnog pojavljivanja vupnenačko-
dolomitne matične podloge. Ovi podaci uvažavaju se prilikom donošenja
preporuka za izbor i razmještaj vrsta četinjača prema dosadašnjim saznanjima.