DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Karbonatna lapornia rendzina razlučivana je na temelju fiziološki aktivne
dubine profila, s kojom se mijenjaju ekološka svojstva tla.


Izdvajanje posmeđene izlužene laporne rendzine vršeno je zbog njenog pojavljivanja
na površinama, koje su po veličini interesantne zla´ šumsko-uzgojne
zahvate. Može se pretpostaviti, da u klimatskim uvjetima Dilj gore ovakva rendzina
predstavlja trajniji evolucioni stodij te se ukazuje potreba za detaljnijim
istraživanjima.


Posmeđene izlužene laporne rendzine javljaju se pretežno povrh mlađih
(nižih) facijesa neogena, što nameće potrebu istraživanja eventualne povezanosti
tvorbe određenog evolucionog stadija uz specifični matični supstrat, a posebno
uz sadržaj CaCOa, koji opada po facijesima od vrha prema podnožju (gornja
tabela). U slučaju postojanja takve veze bilo bi moguće u budućim istraživanjima
vršiti efikasnije kartografsko izlučivanje određenog razvojnog stadija
tla na neogenim naslagama uz pomoć detaljne geološko-litološke karte SFRJ


1 : 25.000 koja
je u izradi.
Prvenstveni zadatak pedoloških istraživanja za potrebe pošumljavanja s
četinjama ma predmetnom području sastoji se od pažljivog otkrivanja i kartografskog
izlučivanja lesiviranih tala na laporu i lesiviranih tala na pliocenskim
pijescima, na kojima se može preporučiti širi izbor vrsta četinjačia. U uži izbor
povoljnih tala dolazi također i gore opisana izlužena posmeđena laporna rendzina.
Uspjeh pošumljavanja s četinjačama na karbonatnim lapornim rendzina-
ma problematičan je osobito ako je fiziološki aktivna dubina plića. Visoki sadržaj
CaCO,-) znatno ograničava izbor vrsta četinjača, a sadnja na mnogim južnim
ekspozicijama sa termofilnom vegetacijom može se smatrati zaštitnom mjerom.
Pronalaženje mogućnosti aktiviranja ovih površina u smislu podizanja kultura
četinjača brzog rasta predstavlja slijedeći važan istraživački zadatak. Kod toga
neke već postojeće kulture na sličnim staništima (lokalitet Zavinje i dr.) mogu
pružiti korisne indikacije.


Na kraju potrebno je spomenuti, da se u okviru istog područja mjestimice
javlja kompleks jezerskih sedimenata starijeg neogena i oligocena u čijem sastavu
dolaze tvrdi vapneni lapori, grebenski vapnenci i škriljave tvrde gline.
Za sada ne raspolažemo sa dovoljno podataka za davanje osvrta o seriji tala
povrh opisanog matičnog supstrata.


4. Područje
kiselih paleozojskih matičnih supstrata gora i planina sjeverne
Hrvatske te flišolikog mlađepaleozojskog kompleksa Petrove gore i Gorskog
kotara
Ovim područjem obuhvaćeni su najizdignutiji dijelovi gora i planina sjeverne
Hrvatske. Psunj, Papuk i Moslavačku Goru najčešće izgrađuju granit,
gnajs, tinjčcv´ škriljevci i filiti, a u Zagrebačkoj gori dolaze i zeleni škriljevci.
Flišoliki permo-karbonski kompleks (mlađi paleozoik) Petrove gore i Gorskog
kotara zastupljen je uglavnom sa tamnim glinenim škriljevcima, tinjčevim škriljevcima,
sitnozrnatim pješčenjacima i konglomeratima. Značajni dio Macelj
gore pokriven je tzv. maceljskim pješčenjakom.


Na opisanim stijenama pretežno se razvijaju kisela smeđa i lesivirana kisela
smeđa tla te rankeri, a tek mjestimično podzoli i podzolasta tla. Učešće
skeleta u profilima znatno varira. Ukoliko je matična stijena dovoljno duboko
rastrošena ova su tla vrlo pogodna za uzgajanje četinjača. Posebnu pažnju treba
obratiti stepenu i karakteru erozije, kojoj su takvi tereni vrlo podložni. Zbog