DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 19     <-- 19 -->        PDF

U istočnoj zoni jlavljaju se pretežno lesivirana tla, lesivirana pseudooglejena i
slabije razvijeni pseudogleji, dok u zapadnoj dominiraju normalno (jako) razvijeni
pseudogleji (Janeković, 1967.).


Cesto velika fiziološki aktivna dubina tla, zatim beskarbonatnost matične
podloge čini ove znatne šumske površine vrlo interesantnim za šumsko-uzgojne
zahvate očetinjavanja. Istraživanja se usredotočuju na proučavanje vodnozračnog
režima tla kao najčešćeg ograničavajućeg faktora uspijevanja vrsta
četinjača na tom području.


Istočn a zona . Lesivirana, lesivirana pseudooglejena tla te slabije razvijeni
pseudogleji predstavljaju pogodnu edafsku sredinu za uspijevanje većine
vrsta četinjača.


Pravilan izbor mikro-mezo reljefne pozicije ia sadnju pojedine vrste četinjača
predstavlja osnovnu brigu uzgajivača, jer se paralelno s reljefom značajno
mijenjaju vodno-zračno-toplotne osobine ovih tala, odnosno smjenjuju se
ekološke varijante poejdinog tipa tla. Neke posebne agrotehničke mjere prilikom
izvođenja radova na pošumljavanju uglavnom nisu potrebne, te se primjenjuje
uobičajena sadnja biljaka u jame. Od meliorativnih mjera treba svakako
predvidjeti startnu gnojidbu i prihranjivanje mineralnim gnojivima, pretežno
fosfornim i dušičnim. Najpovoljnija tehnika primjene i optimalne doze
mineralnih gnojiva u pojedinom konkretnom slučaju mogu se riješiti jedino postavljanjem
šumskih gnojidbenih pokusa što se također izučava u okviru djelatnosti
Odsjeka za pedologiju i ishranu ovog Instituta.


Prema rezultatima naših istraživanja najpogodnija tla ove zone jesu lesivirana
ilovasta i lesivirana slabo pseudooglejena ilovasta tla bjelovarskog bazena
unutar izohijete, koja okružuje predjel sa 800 do 900 mm oborina godišnje.
Nasuprot tome, u smislu vertikalnih klimatskih variranja uz obronke Psunja
i Papuka, gdje suma godišnjih oborina raste i premašuje 1000 mm javljaju
se pseudogleji, koji po ekološkim svojstvima pripadaju zapadnoj zoni (naši lokaliteti:
rasadnih Grahovljani kod Pakraca, Zaile-zapadni Papuk i Slatinski
Drenovac).


Na bilogorskim brežuljcima, koji se mogu uključiti u ovu istočnu zonu,
mjestimice se mozaično javljaju rendzine na karbonatnom lesu. Prilikom kartiranja
potrebno ih je pažljivo izlučivati od okolnih lesiviranih tala. Tretman
karbonatnih rendzina srodan je niže opisanom u 3. području.


U zapadno j zon i prevladavaju sedimenti najvlažnijeg facijesa sa
profilima kod kojih svi slojevi pokazuju jako pseudooglejavanje (prema Janekoviću
1967.).


Osobit prilog izučavanju pseudogleja za potrebe šumsko-uzgojnih zahvata
pošumljavanja dao je A. Škorić (1963) uz sudjelovanje V. Mihalića u okviru
prethodnih ispitivanja pašnjačkih površina predviđenih za podizanje kultura
četinjača kod Jastrebarskog. Zbog nepovoljnog odnosa trajanja mokre, vlažne
i suhe faze pseudogleja ekspertizom je preporučena intervencija prvenstveno u
smislu popravka vođno-zračnih prilika tla. Programiranje meliorativnih zahvata
ovisit će o dinamici mokre i suhe faze u profilu, zatim o dubini nepropusnog
sloja te o intenzitetu recentnog procesa pseudooglejavanja.


Ove preporuke, kao i saznanja prikupljena kroz mnoga druga istraživanja
vodnog režima pseudogleja na oraničnim površinama (Resulović H. 1964. i 1967.
te Vlahinić M. et al. 1967.), i pod šumskom vegetacijom (Burlica C. 1968.) osvjetljavaju
svu veličinu problema sadnje s četinjačama na jako razvijenim recentnim
pseudoglejima. Problem je u praksi uočen kod nekih mladih kultura u oko