DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 17     <-- 17 -->        PDF

UDK 634.0.114.1´.3:634.23:582.47


NEKI ASPEKTI PEDOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA TALA U VEZI PODIZANJA
KULTURA ČETINJAČA U HRVATSKOJ


Ing. BRANIMIR MAYER, Jugoslavenski institut za četinjače, Jastrebarsko


Unatrag nekoliko godina u okviru proučavanja problema proširenja četinjača
brzog rasta na području SR Hrvatske pristupilo se u Jugoslavenskom institutu
za četinjače istraživanju edafskih stanišnih faktora. Određenije predodžbe
o proizvodnim sposobnostima tala u odnosu na zahtjeve pojedinih vrsta1 četinjača
sticale su se kroz mnoge istraživačke zahvate za potrebe naše šumarske
operative te putem obrade raznih drugih tematskih zadataka Instituta. U većini
slučajeva istraživanje je imalo karakter ekipnog rada, jer je paralelno s pedološkom
komponentom obrađivana biljohranidbeno-fiziološka i uzgojna komponenta.


Financiranje većeg dijela ovako usmjerenih pedoloških istraživanja vršeno
je putem Poslovnog udruženja šumsko-privrednih organizacija iz Zagreba, a
ztatim direktnim ugovaranjem sa pojedinim Šumskim gospodarstvima.


Samo u proteklih četiri godine rada (1966—1969, god.) na taj je način obuhvaćeno
cea 10.000 ha površina. Pri tome je otvoreno preko 500 glavnih pedoloških
profila iz kojih su sakupljeni i analizirani uzorci tla, a broj je pomoćnih
jama i sondi još znatno veći.


Istraživani lokaliteti leže na područjima skoro svih Šumskih gospodarstava
Hrvatske te time pripadaju raznim reljefnim i klimatskim oblastima Republike.


Metode istraživačkog radia bile su prilagođene postavljenim zadacima i raspoloživim
financijskim sredstvima, zbog čega se laboratorijska obrada uzoraka
tla uglavnom zadržala na izvođenju rutinskih pedoloških analiza. Ipak, velik
je broj na taj način prikupljenih podataka omogućio sagledavanje i registraciju
nekih problema pedoekološke, pedogeografske, pedogenetske i pedosistematske
naravi. Spomenuti problemi uglavnom su usko vezani uz produktivnu sposobnost
tala u odnosu na pojedine vrste četinjača brzog rasta, s kojima se danas u
šumarskoj praksi najviše radi, a to su: obični i crni bor, smreka, američki borovac,
evropski i japanski ariš te zelena duglazija.


Neki aspekti predmetne problematike iznijet će se kroz rajonizaciju istraživanih
lokaliteta. Na taj se način žele pružiti korisne indikacije za neophodno
potrebne daljnje istraživačke napore. Izlučivanje specifičnih proizvodnih područja
postignuto je putem grupiranja sistematskih jedinica tala sa bliskim ekološkim
karakteristikama, važnim za uzgoj četinjača pri čemu je respektirana
podjela zemljišta Jugoslavije sa gledišta iskorištavanja u šumarskoj proizvodnji
od M. Ćirića (1962).


Od pedogenetskih faktora najveće je značenje pridano matičnom supstratu
kao sirovini za obrazovanje mineralnog dijela tla, a zatim su uzete u obzir velike
promjene reljefa i oscilacije klime.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Na temelju iznesenog izvršena je slijedeća rajonizacija istraživanih područja
Hrvatske:


1.
Područje istočne Slavonije — tla na karbonatnom lesu;
2.
Područje beskarbonatnih pleistocenskih ilovina i tercijarnih ilovßstih
sedimenata:
a) srednji dio sjeverne Hrvatske (istočna zona),
b) zapadni dio sjeverne Hrvatske (zapadna zona);


3. Područje na kompleksu jezerskih sedimenata mlađeg neogena sjeverne
Hrvatske;
4. Područje kiselih paleozojskih matičnih supstrata gora i planina sjeverne
Hrvatske te flišolikog mlađe paleozojskog kompleksa Petrove gore i Gorskog
kotara;
5.
Područje niskog krša (bujadično-vrištinsko područje);
6. Centralno planinsko područje Dinarskog sistema sa vapnenačko-dolomitnom
podlogom;
7.
Područje Istre i Hrvatskog primorja.
Istraživanja su se uglavnom odnosila na automorfna (terestrička) tla, tj.
ona, koja bivaju vlažena isključivo putem atmosferskih oborina, bez dodatnog
vlaženja podzemnom vodom. Hidromorfna (semiterestrička) tla za sada su od
sporednog značenja zla uzgajanje vrsta četinjača kod nas, te su istraživana tek
iznimno.


Kao temelj za determiniranje pedosistematskih jedinica služila je postojeća
»Klasifikacija zemljišta Jugoslavije« od Nejgebauera V. et al. (1963), a zatim
noviji prijedlozi dopune iste klasifikacije. Pri tome se vodilo računa o šumarsko-
praktičnoj svrsi pretežnog broja istraživačkih zadataka.


*


1. Područje istočne Slavonije — tla na karbonatnom lesu
Degradirani černozem, eutrofno smeđe i lesivirano smeđe tlo na karbonatnom
lesu mogu vrlo dobro poslužiti za podizanje kultura četinjača brzog rasta.
Pogodnost istih tala za poljoprivrednu proizvodnju predstavlja osnovni limitirajući
faktor sadnje na većim površinama.


2.
Područje beskarbonatnih pleistocenskih ilovina i tercijarnih ilovastih
sedimenata
Područje je dosta prostrano, pretežno pokriveno šumskom asocijacijom hrasta
i graba. Obuhvaća donje rubove slavonskih i posavskih brda i gora, zapunjuje
bjelovarski bazen te se međurječjem Kupe, Save i Drave proteže dalje
prema zapadu.


Opisani prostor može se najvećim dijelom poistovjetiti (prema Janekoviću
1967.) sa zonom beskarbonatnih eolskih sedimenata tj. smeđeg (soliflukcionog)
i pseudootglejenog prapora.


Slijedeći promjene vlažnosti klime u horizontalnom smjeru od sjeveroistoka
prema jugozapadu uočava se u načelu povećavanje učešća sedimenata vlažnijeg
facijesa, odnosno lesivirana tla prelaze postepeno preko niza evolucionih
stadija u pseudoglej. Povećavanje vlažnosti klime u vertikalnom smislu uz obode
slavonskih i drugih gora izraženo je sličnom pravilnošću.


Značajne pedoekološke razlike između pojedinih sistematskih jedinica unutar
ovog područja nameću potrebu za detaljnijom podjelom rJa istočn u i
zapadn u zonu . Orjentaciona granica kretala bi se pravcem smjera sjeverozapad-
jugoistok, položenim kroz mjesto Vrbovec (40 km istočno od Zagreba).


324
ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 19     <-- 19 -->        PDF

U istočnoj zoni jlavljaju se pretežno lesivirana tla, lesivirana pseudooglejena i
slabije razvijeni pseudogleji, dok u zapadnoj dominiraju normalno (jako) razvijeni
pseudogleji (Janeković, 1967.).


Cesto velika fiziološki aktivna dubina tla, zatim beskarbonatnost matične
podloge čini ove znatne šumske površine vrlo interesantnim za šumsko-uzgojne
zahvate očetinjavanja. Istraživanja se usredotočuju na proučavanje vodnozračnog
režima tla kao najčešćeg ograničavajućeg faktora uspijevanja vrsta
četinjača na tom području.


Istočn a zona . Lesivirana, lesivirana pseudooglejena tla te slabije razvijeni
pseudogleji predstavljaju pogodnu edafsku sredinu za uspijevanje većine
vrsta četinjača.


Pravilan izbor mikro-mezo reljefne pozicije ia sadnju pojedine vrste četinjača
predstavlja osnovnu brigu uzgajivača, jer se paralelno s reljefom značajno
mijenjaju vodno-zračno-toplotne osobine ovih tala, odnosno smjenjuju se
ekološke varijante poejdinog tipa tla. Neke posebne agrotehničke mjere prilikom
izvođenja radova na pošumljavanju uglavnom nisu potrebne, te se primjenjuje
uobičajena sadnja biljaka u jame. Od meliorativnih mjera treba svakako
predvidjeti startnu gnojidbu i prihranjivanje mineralnim gnojivima, pretežno
fosfornim i dušičnim. Najpovoljnija tehnika primjene i optimalne doze
mineralnih gnojiva u pojedinom konkretnom slučaju mogu se riješiti jedino postavljanjem
šumskih gnojidbenih pokusa što se također izučava u okviru djelatnosti
Odsjeka za pedologiju i ishranu ovog Instituta.


Prema rezultatima naših istraživanja najpogodnija tla ove zone jesu lesivirana
ilovasta i lesivirana slabo pseudooglejena ilovasta tla bjelovarskog bazena
unutar izohijete, koja okružuje predjel sa 800 do 900 mm oborina godišnje.
Nasuprot tome, u smislu vertikalnih klimatskih variranja uz obronke Psunja
i Papuka, gdje suma godišnjih oborina raste i premašuje 1000 mm javljaju
se pseudogleji, koji po ekološkim svojstvima pripadaju zapadnoj zoni (naši lokaliteti:
rasadnih Grahovljani kod Pakraca, Zaile-zapadni Papuk i Slatinski
Drenovac).


Na bilogorskim brežuljcima, koji se mogu uključiti u ovu istočnu zonu,
mjestimice se mozaično javljaju rendzine na karbonatnom lesu. Prilikom kartiranja
potrebno ih je pažljivo izlučivati od okolnih lesiviranih tala. Tretman
karbonatnih rendzina srodan je niže opisanom u 3. području.


U zapadno j zon i prevladavaju sedimenti najvlažnijeg facijesa sa
profilima kod kojih svi slojevi pokazuju jako pseudooglejavanje (prema Janekoviću
1967.).


Osobit prilog izučavanju pseudogleja za potrebe šumsko-uzgojnih zahvata
pošumljavanja dao je A. Škorić (1963) uz sudjelovanje V. Mihalića u okviru
prethodnih ispitivanja pašnjačkih površina predviđenih za podizanje kultura
četinjača kod Jastrebarskog. Zbog nepovoljnog odnosa trajanja mokre, vlažne
i suhe faze pseudogleja ekspertizom je preporučena intervencija prvenstveno u
smislu popravka vođno-zračnih prilika tla. Programiranje meliorativnih zahvata
ovisit će o dinamici mokre i suhe faze u profilu, zatim o dubini nepropusnog
sloja te o intenzitetu recentnog procesa pseudooglejavanja.


Ove preporuke, kao i saznanja prikupljena kroz mnoga druga istraživanja
vodnog režima pseudogleja na oraničnim površinama (Resulović H. 1964. i 1967.
te Vlahinić M. et al. 1967.), i pod šumskom vegetacijom (Burlica C. 1968.) osvjetljavaju
svu veličinu problema sadnje s četinjačama na jako razvijenim recentnim
pseudoglejima. Problem je u praksi uočen kod nekih mladih kultura u oko
ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 20     <-- 20 -->        PDF

lici Jastrebarskog i drugdje (Ćerelije—Slatinski Drenovac). Na lokalitetimia, na
kojima dominira nepovoljna mokra faza, čak i minimalni agrotehnički zahvati
mogu pridonijeti boljem uspijevanju kultura. Izbor vrstla četinjača za sadnju
znatno je sužen. Budućim istraživanjima trebalo bi obuhvatiti višegodišnja stacionarna
opažanja radi dobivanja određenije predodžbe o reagiranju pojedine
vrste na specifične pedoekološke uvjete pseudogleja. Utjecaj čiste sječe na intenziviranje
procesa pseudooglejavanja sa popratnim posijdicama na pošumljavanje
također zaslužuju pažnju prilikom daljnjih istraživanja.


3.
Područje na kompleksu jezerskih sedimenata mlađeg neogena sjeverne
Hrvatske
Mrežasti reljef izdvojenih gora i brda međurječja između Kupe, Save i
Drave pokriven je djelomično ili potpuno sa mlađim geološkim naslagama neogene
starosti. Gotovo posve je pokrivena Dilj-gora, Novsko brdo, Slatinsko prigorje,
Hrvatsko zagorje, Vukomeričke gorice te sjeverni dio Banije i veći dio
Međimurja´. Djelomično su pokriveni obronci Požeške gore, Psunja, Papuka,
Moslavačke gore, Kalnika, Medvedenice, Plešivice i Žumberka.


U vertikalnom smislu neogene naslage u načelu se izdižu poviše pleistocenskih
terasa. Dobra stratigrafska rasčlanjenost neogena u sjevernoj Hrvatskoj
omogućuje razlikovanje čitavog niza miocenskih i pliocenskih faciesa.


Naša četverogodišnja istraživanja osobito podrobno su obuhvatila Dilj goru
i njezine obronke na površini od oko 1000 ha. Mnoštvo prikupljenih podataka
pedološkog značenja omogućilo je uvid u prirodnu sukcesiju tala na karbonatnim
neogenim naslagama. Prema Ožegoviću (1955) i Jagačić T. (1958) na području
Dilj gore neogen je raščlanjen na slijedeće facijese niže poredane prema starosti,
a donekle i prema vertikalnom smještaju idući od vrha Dilj a prema podnožju:


%
CaCOs


prema Ši


kić i Mutić


(1964)mjestimice torton (liototamnijski vapnenac) 94,94%

sarmat (sivo-žućkasti tanko uslojeni lapori) 88,30%

prevalencijenezijski facijes (pločasti bijeli lapori) 74,45%

albihi facijes (sivi, sivo-plavi i pločasti lapori) 68,90%

romboidea facijes (pijesci, vapnene konkrecije, vezani sedimenti)
pijesci 14,42%
vap. konkr. 72,34%
Specifična svojstva matične, pretežno laporne, podloge presudno su se odrazila
na tvorbu genetsko evolucione serije tala.


Za potrebe praktične šumarske klasifikacije izvršeno je detaljnije izlučivanje
pojedinih evolucionih stadija međusobno diferentnih po ekološkim osobinama:laporni sirozem

karbonatna rendzina na laporu (plitka, srednje duboka i duboka)

duboka posmeđena izlužena laporna rendzina (ogajnjačena)

lesivirano tlo na laporu
Laporni sirozem rijetko se susreće pod šumskom vegetacijom. Obično su to
razgoljeni hrptovi.


326
ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Karbonatna lapornia rendzina razlučivana je na temelju fiziološki aktivne
dubine profila, s kojom se mijenjaju ekološka svojstva tla.


Izdvajanje posmeđene izlužene laporne rendzine vršeno je zbog njenog pojavljivanja
na površinama, koje su po veličini interesantne zla´ šumsko-uzgojne
zahvate. Može se pretpostaviti, da u klimatskim uvjetima Dilj gore ovakva rendzina
predstavlja trajniji evolucioni stodij te se ukazuje potreba za detaljnijim
istraživanjima.


Posmeđene izlužene laporne rendzine javljaju se pretežno povrh mlađih
(nižih) facijesa neogena, što nameće potrebu istraživanja eventualne povezanosti
tvorbe određenog evolucionog stadija uz specifični matični supstrat, a posebno
uz sadržaj CaCOa, koji opada po facijesima od vrha prema podnožju (gornja
tabela). U slučaju postojanja takve veze bilo bi moguće u budućim istraživanjima
vršiti efikasnije kartografsko izlučivanje određenog razvojnog stadija
tla na neogenim naslagama uz pomoć detaljne geološko-litološke karte SFRJ


1 : 25.000 koja
je u izradi.
Prvenstveni zadatak pedoloških istraživanja za potrebe pošumljavanja s
četinjama ma predmetnom području sastoji se od pažljivog otkrivanja i kartografskog
izlučivanja lesiviranih tala na laporu i lesiviranih tala na pliocenskim
pijescima, na kojima se može preporučiti širi izbor vrsta četinjačia. U uži izbor
povoljnih tala dolazi također i gore opisana izlužena posmeđena laporna rendzina.
Uspjeh pošumljavanja s četinjačama na karbonatnim lapornim rendzina-
ma problematičan je osobito ako je fiziološki aktivna dubina plića. Visoki sadržaj
CaCO,-) znatno ograničava izbor vrsta četinjača, a sadnja na mnogim južnim
ekspozicijama sa termofilnom vegetacijom može se smatrati zaštitnom mjerom.
Pronalaženje mogućnosti aktiviranja ovih površina u smislu podizanja kultura
četinjača brzog rasta predstavlja slijedeći važan istraživački zadatak. Kod toga
neke već postojeće kulture na sličnim staništima (lokalitet Zavinje i dr.) mogu
pružiti korisne indikacije.


Na kraju potrebno je spomenuti, da se u okviru istog područja mjestimice
javlja kompleks jezerskih sedimenata starijeg neogena i oligocena u čijem sastavu
dolaze tvrdi vapneni lapori, grebenski vapnenci i škriljave tvrde gline.
Za sada ne raspolažemo sa dovoljno podataka za davanje osvrta o seriji tala
povrh opisanog matičnog supstrata.


4. Područje
kiselih paleozojskih matičnih supstrata gora i planina sjeverne
Hrvatske te flišolikog mlađepaleozojskog kompleksa Petrove gore i Gorskog
kotara
Ovim područjem obuhvaćeni su najizdignutiji dijelovi gora i planina sjeverne
Hrvatske. Psunj, Papuk i Moslavačku Goru najčešće izgrađuju granit,
gnajs, tinjčcv´ škriljevci i filiti, a u Zagrebačkoj gori dolaze i zeleni škriljevci.
Flišoliki permo-karbonski kompleks (mlađi paleozoik) Petrove gore i Gorskog
kotara zastupljen je uglavnom sa tamnim glinenim škriljevcima, tinjčevim škriljevcima,
sitnozrnatim pješčenjacima i konglomeratima. Značajni dio Macelj
gore pokriven je tzv. maceljskim pješčenjakom.


Na opisanim stijenama pretežno se razvijaju kisela smeđa i lesivirana kisela
smeđa tla te rankeri, a tek mjestimično podzoli i podzolasta tla. Učešće
skeleta u profilima znatno varira. Ukoliko je matična stijena dovoljno duboko
rastrošena ova su tla vrlo pogodna za uzgajanje četinjača. Posebnu pažnju treba
obratiti stepenu i karakteru erozije, kojoj su takvi tereni vrlo podložni. Zbog
ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 22     <-- 22 -->        PDF

toga je neophodno potrebno nakon zahvata čiste sječe izvršiti brzo pošumljavanje
površine sa nešto gušćom sadnjom biljaka.


Jedan zapaženiji problem javlja se u vezi slabe iskorištenosti ovih potencijalno
visoko produktivnih talü. U Gorskom kotaru postoje na silikatima znatne
površine obrasle malovrijednim bukovim panjačama. Zamjena postojećih
bjelogoričnih vrsta s četinjačama imala bi punu ekonomsku opravdanost. Taktav
uzgojni zahvat uspješno je izveden na većim površinama Šumarije Gerovo,
predjel Pintarica.


U pogledu primjene postojeće klasifikacione sheme javlja se potreba za detaljnijim
razgraničavanjem između kiselih smeđih i podzolastih smeđih tala
obzirom, da su utvrđena i humusna kiseta smeđa tla (lokaliteti Moslavačka
gora i Donja Dobra). Ovo pitanje bilo je već ranije obrađivano (Antić, M. et al.
1963.), a također i predmet diskusije na stručnoj pedološkoj ekskurziji po Crnoj
Gori 1969. (profil br. 4).


5. Područje tzv. niskog krša (bujadično-vrištinsko područje)
Tek posljednjih desetak godina vršena su intenzivniju istraživanja tala
pod bujadično-vrištinskom vegetacijom Like, Korduna i dijela Gorskog kotara
u šumarske svrhe. U tom periodu objavljeno je ili zadržano u obliku elaborata
niz radova naučnog i stručnog karaktera, koji su pretežno povezani uz podizanje
kultura četinjača brzog rasta ili pak obrađuju već postojeće starije šumarske
objekte. Paralelno sa podizanjem pokusnih kultura četinjača od stmne Jugoslavenskog
instituta za četinjače vršena su pedološka i biljnohranidbena istraživanja.


Već rezultati prvih detaljnijih fundamentalnih radova 1963. g. od A. Škorića
(Vodič za ekskurzije, 1967.) i Z. Racza (1964.) pokazali su da treba odstupiti
od stare koncepcije o postojanju bujadično-vrištinskih tala kao jednog tipa tla.
Tada je utvrđen čitav niz pedosistematskih jedinica, koje se međusobno značajno
razlikuju kako po endomorfološkoj građi profila tako i po ekološkim svojstvima
tla.


Kod mnogih kultura podignutih na području Šumskog gospodarstva Karlovac
praćeno je uspijevanje pojedinih vrsta četinjača putem izmjera. Pritom
su utvrđene razlike kod jedne te iste vrste uz približno jednake klimatske uvjete
i uzgojni tretman (Orlić, 1965.; Halambek, 1968.).


Istraživajući bujadično-vrištinska tla na potezu Grad Bosiljevo-Lešće A.
Škorić je sa suradnicima (Zavod za pedologiju, 1966.) izvršio ekološko grupiranje
utvrđenih sistematskih jedinica prema dubini pojavljivanja sloja reliktne
crvenice. Navodi se, da je razvoj korijenovog sistema sadnica u ovisnosti od dubine
pojavljivanja horizonta reliktne crvenice i o stupnju njegove kompaktnosti.
Odgovor na pitanje — do koje mjere utječu heterogena fizikalna svojstva
ovih tala na uspijevanje pojedine vrste četinjača — trebaju pružiti daljnja istraživanja
od kojih su neka već u toku.


Prilikom provođenja pedoloških kartiranja u svrhu usmjeravanja šumskouzgojnih
zahvata potrebno je na tom području pratiti kretanje podzemnog reljefa
reliktne crvenice i njene kompaktnosti te eventualnog pojavljivanja vupnenačko-
dolomitne matične podloge. Ovi podaci uvažavaju se prilikom donošenja
preporuka za izbor i razmještaj vrsta četinjača prema dosadašnjim saznanjima.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Unatoč tome što se mnogo do sada učinilo na pošumljavanju bujadičnovrištinskog
područja ostaju i nadolje velika prostranstva slabo iskorištenih površina,
od kojih mnoge mogu vrlo dobro poslužiti za uzgajanje intenzivnih kultura
četinjača. Osnovnu zapreku daljnjem pošumljavanju predstavlja neriješeno
pitanje zemljovlasničkih odnosa te svako odgađanje radikalnog zahvata u
tom smislu šteti šumskoj privredi toga kraja.


6. Centralno
planinsko područje Dinarskog sistema sa vapnenačko-
dolomitnorn podlogom
Istraživanja su izvođena na području Šumskog gospodarstvu Senj sa svrhom
ispitivanja mogućnosti unošenja četinjača u već postojeće šumske sastojine.
Rad je bio ekipnog karaktera kao i prilikom ispitivana sličnih problema na
drugim područjima. Tada su obrađeni neki odjeli i odsjeci unutar gospodarskih
jedinica Miškovica, Brušljan, Veliki Smolnik i Jasenovo Bilo (nadmorske visine
od 500 do 1.100 m). Površine se nalaze unutar vegetacijskog područja biljnih
zajednica »primorske šume bukve«, »šume bukve s jelom« i »pretplaninske
šume bukve« (Bertović 1967.).


Vlastitim pedološkim istraživanjima utvrđena je slična sukcesija tala na
rasprostranjenim jurskim vapnencima i dolomitima sa onom, koju je utvrdio
Martinović (1968). Sukcesija obuhvaća organogene crnice, organomineralne crnice,
posmeđene crnice, smeđa i smeđa lesivirana tla.


Međutim, u ovom osvrtu želi se ukazati na duboka kisela smeđa skeletna
tla i tla po fiziografskim osobinama bliska podzolu, koja su nađena unutar jednolične
mase jurskih vapnenaca i dolomita sa opisanom sukcesijom tala. Takovi
lokaliteti izlučeni su u gosp. jed. Veliki Smolnik na Velikoj Kaoeli (cea 1.100
m n/m, god. suma oborina preko 2.000 mm), a zapunjaju veće izdužene vrtače i
njihove strane. Matični supstrat je oštrobridni skelet raznih dimenzija djelomično
karbonatan.


Ove površine dosežu po veličini i desetak hektara, pa ih je moguće kartografski
izlučiti u zasebne odsjeke i primijeniti drugačiji uzgojni i gospodarski
tretman od onoga, koj se primjenjuje na okolnom vapnenačko-dolomitnom području.


7. Na području Istre i Hrvatskog primorja ovim pedološkim istraživanjima
obuhvaćene su tek manje površine, iz razloga, što se do sada nije tako intenzivno
radilo na podizanju kultura četinjača kao na kontinentalnom dijelu Hrvatske.


Dosadašnja naša istraživanja naišla su na vrlo dobar prijem kod šumarske
operative i koriste se u velikoj mjeri prilikom pošumljivanja istraživanih površina.
U daljnjem radu javlja se osnovna potreba dopunjavanja stečenih saznanja
putem stacionarnih pedoloških istraživanja. Ovakovo intenziviranje istraživačkog
rada moguće je u budućnosti provesti uz osiguranje većih financijskih
sredstava.


U pogledu biljno hranidbenofiziološke komponente neophodno je nastaviti
sa postavljajem egzaktnih šumskih gnojidbenih pokusa na temelju kojih će se
moći davati precizne gnojidbene preporuke.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 24     <-- 24 -->        PDF

LITERATURA


Antić, M., Jo vic, N., Avdalović, V. (1963.): Humusni varijetet smeđeg kiselog
zemljišta na Goču pod asocijacijom Aceretoheldreichii — fagetum. Zemljište
i biljka, Vol. XII, broj 1—3, Beograd.


Bertović , S. i suradnici (1967.): Vegetacijska karta krša Jugoslavije. (Isječak
sjeverozapadnog dijela). Radovi Instituta za šumarska istraživanja. Svezak III
Zagreb.


Burlica , Č. (1963.): Zemljišta u kulturama evropskog ariša u Bosni. Zemljište
i biljka. Vol. XII, br. 1—3, Beograd.
Burlica . Č. (1967.): Režim vlažnosti zemljišta na krečnjaku. III Kongres Društva,
Zadar.
Burlica , Č. (1968.): Karakteristike režima vlažnosti pseudogleja pod šumskom
vegetacijom. Zemljište i biljka. Vol. 17, br. 2, Beograd.
Ćirić , M. (1962.): Zemljišta Jugoslavije sa gledišta iskorišćavanja u šumskoj proizvodnji.
Agrohemija br. 1, Beograd.


Ćirić , M. (1962.): Pedologija za šumare, Beograd.


Čirić , M. (1965.): Atlas šumskih zemljišta Jugoslavije. Jugoslovenski poljoprivrednojšumarski
centar, Beograd.


Ćirić, M., Stefanović, V., Drinić, P. (1967.): Tipovi čistih bukovih šuma i
mješovitih šuma bukve, jele i smreke u BiH (poglavlje: Zemljišta bukovih šuma
u BiH). Materijali sa savjetovanja o tipologiji šuma. Sarajevo.


Ćirić , M. (1969.): O nekim odnosima između matičnog supstrata, zemljišta i vegetacije
u prirodnim šumama. Šumarstvo br. 5 i 6, Beograd.


Dekanić , I. (1967.): Plantaže i intenzivne kulture topola i četiniača u šumskoj
proizvodnji na području SR Hrvatske. Vodič za ekskurzije, III kongres Društva.
Zadar.


Fili p ovski , Gj., Ćirić , M. (1963.): Zemljišta Jugoslavije, Beograd.


F i 1 i p o v s k i, Gj. (1968.): Pedologija. Skopje.


Hajdin , Ž. (1967.): Perjasica (Bosiljevo). Vodič za ekskurzije, III kongres Društva.
Zadar.


Halambek , M. (1968.): Završni izvještaj o izmjerama rasta četinjača na pokusnim
objektima u Drenovcu, Točku, Pcrjasici, T opuškom i Rakovici. Dokumentacija
Jugoslavenskog instituta za četinjače, Jastrebarsko.


J a g a č i ć, T. (1958.): Geološko prospektiranje Dilj gore, zapadnog dijela Đakovštine
te najjužnijih obronaka Krndije. Fond stručnih dokumenata Instituta za
geološka istraživanja, Zagreb, broj 3056.


Janeković , Gj., Racz, Z. (1967.): Pseudoglej. III kongres Društva. Zadar.
JanekoViić, Gj. (1967.): Problemi pseudogleja. Vodič za ekskurzije. III kongres
Društva, Zadar.
Komlenović, N., Martinović, J. (1966.): Utjecaj plodnosti tla na rast obične
smreke u kulturi »Vrelo« kod Jastrebarskog. Šumarski list 3/4. Zagreb.


K o ml e n o v,i ć, N., Van j kov i ć, S., Martinović, J. (1968.): Jedan pokus sa
američkim borovcem (Pinus strobus L.) na nizinskom pseudogleju i minero-
organogenom močvarnom tlu kod Karlovca. Šumarski list br. 3/4. Zagreb.


Kovače vi ć, P., K a 1 i n i ć, M., Pavlić, V. (1967.): Detaljna klasifikacija tala i
izrada pedološke karte Hrvatske Posavine mjerila 1 : 50.000. III kongres Društva.
Zadar.


Malez, M. (1967.): Osnovne crte geološke građe Hrvatske. Vodič za ekskurzije,
III kongres Društva. Zadar.
Martinović , J. (1965.): O iskorištavanju ilimeriziranih tala za uzgoj četinjača
na bjelovarskom području. Šumarski list br. 7/8. Zagreb.
Martinović , J. (1965.): Utjecaj tla na uspijevanje borovca (P. Strobus) u kulturi
»Bučice« u Hrvatskom Zagorju. Šumarski li´st br. 5/6. Zagreb.
Martinović , J., Milković , S. (1966.): Prilog šumsko proizvodnom vrednovanju
tala na ogulinskom području. Šumarski list br. 7/8. Zagreb.
Martinović , J. (1967.): Prilog poznavanja proizvodnih mogućnosti tala u šumskim
kulturama Bosiljevo. Šumarski list br. 3/4. Zagreb.
Martinović, J., Komlenović, N. (1967.): Šumarski objekti. Vodič za ekskurzije.
III kongres Društva. Zadar.
Mayer, B. i suradnici Komlenović, N., Hajdin, 2., Orlić, S., Dokuš, A.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 25     <-- 25 -->        PDF

(1966—1969.): Elaborati o istraživanju tala u svrhu podizanja kultura četinjača
na područjima šumslkih gospodarstava SR Hrvatske (brojevi 1—28). Dokumentacija
Jugoslavenskog instituta za četinjače. Jastrebarsko.


Ne j gebauer, V., Ć i r i ć, M., Filipov ski, Gj., Š k o r i ć, A., Živković, M.
(1963.): Klasifikacija zemljišta Jugoslavije. Zemljište i biljka. Vol. XII br. 1—3.
Beograd.


Orlić , S. (1965): Registracija rasta i prirasta stabala u postojećim mlađim kulturama
četinjača. Dokumentacija Jugoslavenskog instituta za četinjače. Jastrebarsko.


Ožegović , F. i ekipa (1955.): Geološko kartiranje Požeške gore i južnog dijela
Dilj gore. Fond stručnih dokumenata Instituta za geološka istraživanja, Zagreb,
broj 2518.


Priručnik za terensko ispitivanje zemljišta (1967.). Kolektiv autora. Jugoslovensko
društvo za proučavanje zemljišta. Beograd.
P u š i ć, B., Strin e ka, P. (1961.): Rasadnik četinjača Jastrebarsko. Zagreb. Dokumentacija
Jugoslavenskog instituta za četinjače.
R a c z, Z. (1964.): Vrištinsko4}ujadična tla Korduna. Arhiv za poljoprivredne nauke,
Sv. 55. Beograd.
Racz, Z. (1967.): Tipovi tala i njihova rasprostranjenost na području SR Hrvatske.
Vodič za ekskurzije, III kongres Društva. Zadar.


Racz, Z., Šiljak, M., M a 1 e z, M. (1967.): Višeslojni profili na području kontinentalnog
krša Hrvatske i pitanje porijekla pojedinih horizonata. III kongres
Društva. Zadar.


Resulović, H., Bašović, M., Vlahinić, M., Bisić-Hajro, Dž. (1967.):
Promjene mokre, vlažne i suhe faze u pseudogleju u ovisnosti o dubine oranja
i đubrenja. III kongres Društva. Zadar.


Savezni geološki zavod (1967.): Inženjersko geološka karta SFR Jugoslavije, Beograd.


Šikić Lidija i Mutić Ružica (1964.): Rezultati mikropaleontološkog i sedimentno-
petrografskog profiliranja tercijarnih naslaga Dilj gore. Fond stručnih
dokumenata Instituta za geološka istraživanja, Zagreb, broj 3815.


Š k o r i ć, A. (1963.): Pedološka karakterizacija i mjere popravka tla pašnjačkih
površina u Jastrebarskom. Zagreb. Dokumentacija Jugoslavenskog instituta za
četinjače, Jastrebarsko.


Skor i ć, A., M i h a 1 i ć, V. (1964.): Putcvi melioracije pseudogleja u Hrvatskoj.
Agrohemija br. 7. Beograd.


Škorić, A., Haj din, Ž., M a r t i n o vi ć, J. (1967.): Prilog izboru tala i agrotehničkih
mjera pri intenzivnom uzgoju četinjača na Kordunu. III kongres Društva.
Zadar.


Vlahinić, M., Resulović, H., Bisić-Hajro, Dž. (1967): Korelacija vodnofizičkih
svojstava u pseudogleju sa područja Tuzle. III kongres Društva. Zadar.
Vodič za ekskurzije (1967.): III kongres Jugoslavenskog društva za proučavanje
zemljišta. Zadar.


Vranković, A., Mart ino v i ć, J. (1964.): Pedološka karta i studija tala šumsko-
gospodarske jedinice »Jastrebarske prigorske šume«. Dokumentacija Jugoslavenskog
instituta za četinjače, Jastrebarsko.


Zavod za pedologiju Poljoprivrednog i Šumarskog fakulteta u Zagrebu (1966.):
Osobine tala nekih lokaliteta na području Šumarije Duga Resa. Zagreb. Dokumentacija
Jugoslavenskog instituta za četinjače Jastrebarsko.