DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1969 str. 17     <-- 17 -->        PDF

UDK 634.0.114.1´.3:634.23:582.47


NEKI ASPEKTI PEDOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA TALA U VEZI PODIZANJA
KULTURA ČETINJAČA U HRVATSKOJ


Ing. BRANIMIR MAYER, Jugoslavenski institut za četinjače, Jastrebarsko


Unatrag nekoliko godina u okviru proučavanja problema proširenja četinjača
brzog rasta na području SR Hrvatske pristupilo se u Jugoslavenskom institutu
za četinjače istraživanju edafskih stanišnih faktora. Određenije predodžbe
o proizvodnim sposobnostima tala u odnosu na zahtjeve pojedinih vrsta1 četinjača
sticale su se kroz mnoge istraživačke zahvate za potrebe naše šumarske
operative te putem obrade raznih drugih tematskih zadataka Instituta. U većini
slučajeva istraživanje je imalo karakter ekipnog rada, jer je paralelno s pedološkom
komponentom obrađivana biljohranidbeno-fiziološka i uzgojna komponenta.


Financiranje većeg dijela ovako usmjerenih pedoloških istraživanja vršeno
je putem Poslovnog udruženja šumsko-privrednih organizacija iz Zagreba, a
ztatim direktnim ugovaranjem sa pojedinim Šumskim gospodarstvima.


Samo u proteklih četiri godine rada (1966—1969, god.) na taj je način obuhvaćeno
cea 10.000 ha površina. Pri tome je otvoreno preko 500 glavnih pedoloških
profila iz kojih su sakupljeni i analizirani uzorci tla, a broj je pomoćnih
jama i sondi još znatno veći.


Istraživani lokaliteti leže na područjima skoro svih Šumskih gospodarstava
Hrvatske te time pripadaju raznim reljefnim i klimatskim oblastima Republike.


Metode istraživačkog radia bile su prilagođene postavljenim zadacima i raspoloživim
financijskim sredstvima, zbog čega se laboratorijska obrada uzoraka
tla uglavnom zadržala na izvođenju rutinskih pedoloških analiza. Ipak, velik
je broj na taj način prikupljenih podataka omogućio sagledavanje i registraciju
nekih problema pedoekološke, pedogeografske, pedogenetske i pedosistematske
naravi. Spomenuti problemi uglavnom su usko vezani uz produktivnu sposobnost
tala u odnosu na pojedine vrste četinjača brzog rasta, s kojima se danas u
šumarskoj praksi najviše radi, a to su: obični i crni bor, smreka, američki borovac,
evropski i japanski ariš te zelena duglazija.


Neki aspekti predmetne problematike iznijet će se kroz rajonizaciju istraživanih
lokaliteta. Na taj se način žele pružiti korisne indikacije za neophodno
potrebne daljnje istraživačke napore. Izlučivanje specifičnih proizvodnih područja
postignuto je putem grupiranja sistematskih jedinica tala sa bliskim ekološkim
karakteristikama, važnim za uzgoj četinjača pri čemu je respektirana
podjela zemljišta Jugoslavije sa gledišta iskorištavanja u šumarskoj proizvodnji
od M. Ćirića (1962).


Od pedogenetskih faktora najveće je značenje pridano matičnom supstratu
kao sirovini za obrazovanje mineralnog dijela tla, a zatim su uzete u obzir velike
promjene reljefa i oscilacije klime.