DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 75     <-- 75 -->        PDF

— Zadužuje se drug A. Tomašević da
stupi u kontakt sa »Goranima« Zagreba,
kako bi Savez dobio uvid u njihove aktivnosti,
a što je u vezi s dopisom Saveza
ITŠID Jugoslavije, a odnosi se na novčano
nagrađivanje najaktivnijih goranskih
organizacija u Jugoslaviji.


— Prof. dr Z. Potočić će obavjestiti prof,
dr M. Androića o mogućnosti besnlatnog
projiciranja jednog francuskog filma u
vezi šteta koje čine gusjenice na četinjačama.
Ad 2.


— Ing. A. Tomašević je izvjestio prisutne
da neke tiskanice ne idu te predlaže
da se otpišu. UO je stao na stanovište, da
se tom poslu pristupi nakon podnašania
završnog računa s tim, da se kod toga osnuje
komisija za otpis.
Tajnik: Predsjednik:
Mr Ante Krstinić vr. Inž. Vid Frašaić vr.


ZAPISNIK


sa 25. sjednice UO-a Saveza ITŠIDH-e
koja je održana dne 13. 2. 1969.


Prisutni: Ing. V. Fašaić, Ing. S. Vanjković,
prof, dr Z. Potočić, Ing. S. Bertović,
Ing. J. Harapin, Ing. A. Tomašević, Ing.
Ž. Petković, Mr A. Krstinić i A. Lipnjak.


Dnevni red:


1.
Saopćenja,
2. Tekući poslovi,
3.
Pripravnički staž i stručni ispiti,
4.
Sklapanje ugovora o korištenju prostorija
Saveza i
5. Razno.
Ad 1.
— Ugovor o ustupanju kamata na sredstva
depozita po viđenju u korist računa
Skupštine grada Zagreba za izgradnju četiri
kapitalna prometna objekta, treba
potpisati te poslati Sekretarijatu za financije,
Zagreb ul. Proleterskih brigada 45/1.
— U vezi dopisa Rep. Savjeta za naučni
rad SRH, a koji se odnosi na dodjelu nagrada
naučnim radnicima za životno djelo,
za radove sa područja prirodnih nauka,
tehničkih nauka i društvenih nauka zaključeno
je da se obnovi prošlogodišnji
prijedlog Saveza ITŠIDH-e tj. da se nagrada
za životno djelo dodjeli Josipu Šafaru,
dipl. inž. šumarstva.
— Pravilnik Šumarskog društva Zagreb
treba umnožiti i poslati Šumarskim društvima
na području SR Hrvatske (prijedlog
šum. društva Vinkovci).
Ad 2.


Ing. Ž. Petković je izvjestio prisutne o
svojim razgovorima sa Ing. N. Sirotićem
u vezi podizanja »Spomen parka« na području
Istre. Ing. N. Sirotić je predložio,
da Savez u tu svrhu preuzme na sebe uređenje
»Fojbe« (viseći most, staze itd.).
UO Saveza je stao na stanovište da bi takve
investicije bile prevelike za Savez. Zaključeno
je da se Ing. Z. Tomcu iz »Šumskog
projektnog biroa« u Rijeci uputi dopis
uz zamolbu da izvidi mogućnost uređenja
parka pred školom u Labinu (da
razgovara sa odgovornim lokalnim institucijama
i predstavnicima škole) prema
prijedlogu Ing. Sobola, te da o svojim razgovorima
izvjesti Savez. Nakon toga će
ÜO Saveza odrediti sumu novca, koju će
u tu svrhu staviti na raspolaganje.


Ad 3.


— Mr. A. Krstinić je iznio kratak rezime
zaključaka III sjednice Centralnog odbora
inž. i tehn. šumarstva i industrije za
preradu drveta Jugoslavije održane 22. 11.
1968. god. u Titogradu, a koji se odnosio
na »Pripravnički staž« i »Stručne ispite«
za inženjere i tehničare šumarstva i drvne
industrije. Nakon žive diskusije u kojoj
su uzeli riječ svi prisutni članovi UO-a zaključeno
je, da Ing. S. Vanjković i Ing. Ž.
Petković razgovaraju u vezi tog pitanja
sa nadležnim te da o svojim razgovorima
izvjeste UO na slijedećoj sjednici.
Ad 4.


— Sa sadašnjim korisnicima Saveza treba
sklopiti nove ugovore sa važnošću od
1. 3. 1969. god. s tim da se stanarina za
prostorije na katovima računa 10 n. din/
m2 mjesečno, dok će za podrumske prostorije
cijena najamnine iznositi 8 n. din/
2


m.
Ad 5.
— Što se tiče prostorija koiu l-e koristio
DTP Karlovac odnosno DIP Novoselec, zaključeno
je, da se DIP-u Novoselec uputi
dopis u kome će se zatražiti od spomenutog
DIP-a da dade objašnjenje u koju svrhu
će koristiti spomenutu prostoriju ovo°"
Saveza.
— U martu mjesecu 1968. godine u Onatiji
je održan sastanak »Stručno tehničkog-
pomoćnog osoblja« na kome su osim
lugara sudjelovali i neki tehničari. Kako
tehničko osoblje spada u naš Savez potrebno
je da se spomenuti naziv raščisti,
te da se u vezi toga uputi jedan do"is
svim gospodarstvima na području SR Hrvatske
uz zamolbu da informiraju Savez
o tome koje sve osoblje spada u »stručno
tehničko« te da iskaže sadašnje stanje lugarskog
osoblja.