DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1969 str. 74     <-- 74 -->        PDF

dobiti od ing. N. Sirotica za što se zadužuje
Ing. Ž. Petković.


— UO Saveza prihvaća prijedlog prof,
dr. Z. Potočića da se na području Istre
oblikuje i,edna manja površina kao spomen-
gaj na plenum održan u Istri povodom
proslave 25-godišnjice oslobođenja
Istre i pripojenja matici zemlji. O toj površini
bi Savez vodio brigu.
— članovi UO Saveza sastat će se 21.
11. 1968. navečer u Poreču.
— Ing. A. Tomašević se zadužuje da
obavjesti štampu o predstojećem plenumu.
Ad 3. Prihvaća se prijedlog Ing. Ž. Hajdina
da se Savjetu za naučni rad SR Hrvatske
od strane UO Saveza uputi dopis
u vezi dotacije našeg glasila »šumarski
list«, pošto je evidentirano u Biltenu br.
9 od 1968. g. da Savjet dotira »Agronomski
vjesnik« sa 20.000 n. din te »Drvnu industriju
« sa 10.000 n. din. U tu svrhu prof,
dr Z. Potočić razgovarat će sa prof, dr M.
Androićem.


Tajnik: Predsjednik:
Mr Ante Krstinić Inž. Vid Fašaić


ZAPISNIK


sa 24. sjednice UO-a Saveza ITŠIDH-e
održane dne 30. 1. 1969. god.


Prisutni: Ing. V. Fašaić, ing. S. Vanjković,
prof, dr Z. Potočić, ing. D. Kirasić,
ing. Ž. Petković, ing. A. Tomašević i Mr A.
Krstinić.


Dnevni red:


1. Saopćenja,
2. Razno.
Ad 1.
— Ugovore o zakupnini prostorija sa
Institutom za drvo, Posl. udr. celuloze i
papira, Drvno ind. poduz. Novoselec—Karlovac,
Posl. udruženjem drvne industrije
i Savezom društava šumarskog stručnotehničkog
pomoćnog osoblja Hrvatske
treba obnoviti. UO smatra da je dosadašnja
najamnina simbolična, te da Savez sa
tako malom najamninom neće moći pristupiti
renoviranju fasade, uređenju dvorane
(sa ventilacijom) kao i rješavanje
problema zagrijavanja prostorija. Predlaže
se da ing. D. Kirasić i ing. V. Fašaić
utvrde koliko njihova poduzeća plaćaju
najamninu, kako bi UO Saveza na slijedećoj
sjednici mogao zauzeti definitivno stanovište
po pitanju visine najamnine kod
obnavljanja ugovora sa korisnicima prostorija
Saveza.
— U vezi dopisa »Krovorada« kojim se
odbija plaćanje penala za neizvršene radove
na krovištu zgrade Saveza, zadužuje
se drug A. Lipnjak da podnese pismeni
izvještaj na slijedećoj sjednici UO-a.
— S obzirom na veliki broj rasprava
pred sudom po predmetu »Tehneološki fakultet
« zaključeno je, da se A. Lipnjak
konzultira u vezi toga kod advokata Dr.
Zaninovića — Kraševa 9 (besplatne konzultacije)
te da nakon toga podnese izvještaj
UO-a.
— U vezi zamolbe »Inženjerskog biroa«
za razmjenu njihove publikacije »Ing. Registar
« za glasilo Saveza »Šumarski list«
zaključeno je, da se odgovori pozitivno.
— Sa zadovoljstvom je primljen poziv
Šumarskog društva »Varaždin« kojim pozivaju
predstavnike Saveza da učestvuju
na šumarskoj zabavi u Čakovcu. Od strane
UO Saveza prisustvovat će drugovi ing. A.
Tomašević i ing. Ž. Petković.
— Od strane Šum. društva Vinkovci došao
je prijedlog da se Pravila šumarskog
društva pošalju svim šumarskim društvima
u SR Hrvatskoj. Zaključeno je, da će
ih prethodno pregledati mr. A. Krstinić,
te ih usporediti sa statutom Saveza.
— Odlučeno je da se pozitivno odgovori
na dopis Predsjednika gradske skupštine
Zagreb, a koji se odnosi na davanje pasivnih
kamata u iznosu od li0/o za god.
1969, 1970. i 1971. god. u korist izgradnje
saobraćajnica na užem području grada
Zagreba.
— Kako je Šum. gospodarstvo Delnice
po drugi put negativno odgovorilo na zamolbu
Saveza, da učestvuje u participaciji
kod radova na popravku krovišta
zgrade Saveza, odlučeno je da se dopisi
upute svim šumarijama spomenutog gospodarstva
uz zamolbu da pojedinačno
participiraju iznosom od 500 n. din.
— U vezi dopisa »Šumskog projektnog
biroa« Rijeka, a koji se odnosi na podizanje
»Spomen parka« na području Istre
prigodom 25. god. njenog priključenja matici
zemlji zaključeno je, da se uputi jedan
dopis Šum. gosp. Buzet odnosno njegovom
direktoru ing. N. Siroticu uz zamolbu
da sazove stručni kolegij, koji će
još jednom razmotriti to pitanje, te donijeti
definitivan prijedlog. Ing. Ž. Petković
će kontaktirati sa ing. N. Sirotićem.
— Kratak rezime zaključaka III sjednice
Centralnog odbora Saveza inž. i tehničara
šum. i drv. ind. za preradu drveta
Jugoslavije održanog 22. 11. 1968. g. u Titogradu
na slijedećoj sjednici UO iznijet
će mr. A. Krstinić.